31979L0007

postupné zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (74)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (7)
... další položky
Články a jiné dokumenty (8)
... další položky
xxxxxxxx
xxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx)
RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 235 této smlouvy,
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
vzhledem k tomu, že čl. 1 odst. 2 směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxení zásady rovného zacházení v oblasti sociálního zabezpečení předpisy vymezující zejména její obsah, rozsah a prováděcí pravidla; že Smlouva pro tyxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxjdříve v právní úpravě, která zajišťuje ochranu pro případ nemoci, invalidity, stáří, pracovního úrazu, nemoci z povolání a nezaměstnanosti, a v předxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxiálního zabezpečení se nedotýká opatření na ochranu žen z důvodu mateřství a že členské státy mohou přijímat zvláštní opatření ve prospěch žen s cílem oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxožkách sociální ochrany uvedené v článku 3 postupné zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení (dále jen "zásaxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxjichž činnost je přerušena nemocí, úrazem nebo nedobrovolnou nezaměstnaností, a osob ucházejících se o zaměstnání, jakož i na starobní důchodce a invxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxxty,
- stáří,
- pracovních úrazů a nemocí x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xato směrnice se nevztahuje na opatření týkající se pozůstalostních dávek ani na opatření týkající se rodinných dávek, s výjimkou rodinných dávek poskxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxních vztahů přijme Rada na návrh Komise předpisy vymezující její obsah, rozsah a prováděcí pravidla.
Článek 4
1. Zásada rovného zacházení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxd jde o:
- oblast působnosti systémů a podmínek přístupu k nim,
- povinnost přispívat a výpočet výše příspěvků,
- výpočet dávek včetně zvýšení, na xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxázení se nedotýká opatření na ochranu žen z důvodu mateřství.
Článek 5
Členské státy přijmou opatření nezbytná ke zrušení právních a správnícx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xšem osobám, které se cítí poškozeny v důsledku neuplatnění zásady rovného zacházení, domáhat se svých práv soudní cestou, případně po využití opravnýxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
a) stanovení důchodového věku pro účely poskytování starobních důchodů a důsledků, které z toho mohou vyplývat pro jiné dávky;
b) výhody poskytovxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxí;
c) poskytnutí nároku na starobní nebo invalidní důchod na základě odvozeného nároku manželky;
d) poskytnutí zvýšení dávek z důvodu dlouhodobé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxo nebo nepřijmout povinnosti podle zákonných systémů před přijetím této směrnice.
2. Členské státy pravidelně zkoumají oblasti vyloučené podle xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxěrnice. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
2. Členské státy sdělí Komisi znění právních a správních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti tétx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxh uvedených v čl. 7 odst. 1 a o možnostech jejich pozdější revize.
Článek 9
Do sedmi let ode dne oznámení této směrnice předají členské státy Komxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zásady rovného zacházení.
Článek 10
Tato směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne 19. prosince 1978.
Za Radu
předseda
Hxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.