32000D0597

o systému vlastních zdrojů Evropských společenství

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (34)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
xxxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 269 této smlouvy,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxedem na stanovisko Účetního dvora [3],
s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [4],
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Evropská raxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxedný, hospodárný a jednoduchý a že by měl být založen na kritériích, která nejlépe vystihují schopnost každého členského státu přispívat.
(2) Systéx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xe vhodné, aby pro potřeby rozpočtu Evropské unie a vlastních zdrojů Společenství byly využívány údaje nejvyšší kvality. Použití Evropského systému ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xe vhodné využít nejnovějších statistických pojmů pro účely vlastních zdrojů a v souladu s nimi pro tyto účely definovat hrubý národní produkt (HNP) jakx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx v ESA 95 vedly k podstatným změnám hrubého národního důchodu stanoveného Komisí v souladu s nařízením (ES) č. 2223/96, aby Rada rozhodla, zda se tyto změxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxch společenství [6] byla maximální výše vlastních zdrojů pro rok 1999 stanovena na 1,27 % HNP Společenství v tržních cenách a pro rozpočtové položky závxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx
xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdrojů, jež mají Společenství k dispozici, a to zavedením vzorce, podle nějž budou určovány nové limity ve vztahu k HNP, jak je definován pro tyto účely, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxé by mohly ovlivnit úroveň HNP.
(9) Aby i nadále pokračoval proces, jímž se umožňuje členským státům přispívat do systému vlastních zdrojů podle svýcx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx. až 25. března 1999 usnesla na tom, že pravidla financování Unie se změní takto:
- maximální sazba uplatňovaná na zdroj z DPH se sníží z 1 % na 0,75 % v letexx xxxx x xxxx x xx xxxx xxxx xx xxxx xx
x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx. března 1999 usnesla, že je vhodné upravit výši částek, které si členské státy ponechávají na pokrytí nákladů spojených s výběrem takzvaných tradičníxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxroje, jež jsou k dispozici pro politiky Společenství, a měly by být co možná nejvíce řešeny usměrňováním výdajů.
(12) Evropská rada se na zasedání ve dxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx376/EHS, Euratom [7] a potvrzený rozhodnutím 94/728/ES, Euratom, by neměl zahrnovat neočekávané zisky vznikající v důsledku změn v systémech financxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxtských zemích, čímž se zajistí, že nenahrazované výdaje zůstanou stejné.
(13) Popis výpočtu oprav rozpočtových nevyvážeností poskytovaných Spojxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x14) Evropská rada se na zasedání ve dnech 24. až 25. března 1999 usnesla, že financování oprav rozpočtových nevyvážeností ve prospěch Spojeného královxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx) Měnovou rezervu (dále jen "měnovou rezervu EZOZF"), rezervu na úvěry a záruky za úvěry a rezervu na pomoc třetím zemím při mimořádných událostech upraxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxdnými návrhy, s ohledem na všechny rozhodné činitele, včetně důsledků rozšíření na financování rozpočtu Evropské unie, možnosti změny struktury vlaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxancování rozpočtových nevyvážeností ve prospěch Spojeného království poskytovaného Německu, Nizozemsku, Rakousku a Švédsku.
(17) Musí být přijxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xx na zasedání ve dnech 24. až 25. března 1999 usnesla, že toto rozhodnutí by mělo nabýt účinku dnem 1. ledna 2002,
PŘIJALA TATO USTANOVENÍ, KTERÁ DOPORUČxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby bylo v souladu s článkem 269 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen "Smlouva o ES") a s článkem 173 Smlouvy o založení Evropského spolxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxován z vlastních zdrojů Společenství; jiné příjmy tím nejsou dotčeny.
Článek 2
1. Vlastní zdroje zahrnuté do rozpočtu Evropské unie tvoří tyto příxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xalší poplatky stanovené v rámci společné organizace trhu s cukrem;
b) cla stanovená ve společném celním sazebníku a další cla, současná i budoucí, zaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxi;
c) použití jednotné sazby pro všechny členské státy na harmonizovaný vyměřovací základ DPH, který se určuje podle pravidel Společenství. Vyměřoxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxvého procesu s ohledem na celkovou výši ostatních příjmů, na součet HNP všech členských států.
2. Vlastní příjmy zahrnuté do rozpočtu Evropské unie txxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud bude dodržen postup podle článku 269 Smlouvy o ES nebo článku 173 Smlouvy o Euratomu.
3. Členské státy si ponechávají jako náklady na výběr 25 % z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xezi
a) maximální sazbou uplatňovanou na zdroj z DPH, jež je stanovena na
0,75 % v letech 2002 a 2003,
0,50 % v roce 2004 a následujících,
a
b) sazbxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx členských států, s přihlédnutím ke skutečnosti, že Spojené království je vyloučeno z financování opravy, jež je mu poskytována, a že podíl Německa, Nixxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odst. 1 písm. d) se použije na HNP každého členského státu.
6. Pokud na začátku rozpočtového roku není přijat rozpočet, zůstávají až do vstupu nových sxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxud jde o měnovou rezervu EZOZF, rezervu na úvěry a záruky za úvěry a rezervu na pomoc třetím zemím při mimořádných událostech.
7. Pro účely tohoto rozhoxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxny ESA 95 vedly k podstatným změnám hrubého národního důchodu stanoveného Komisí, rozhodne Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentex xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxtí rozpočtových položek plateb nesmí překročit určitý procentní podíl na celkovém HNP členských států. Tento procentní podíl, vyjádřený na dvě desetxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxe musí sledovat řádnou posloupnost, jejímž výsledkem je celková částka, jež nepřesahuje určitý procentní podíl na celkovém HNP členských států. Tentx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxr, aby byla zajištěna jejich slučitelnost a umožněno dodržování limitů podle odstavce 1 v následujících letech.
3. Komise sdělí rozpočtovému orgánx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxi HNP.
Článek 4
Spojenému království je poskytována oprava rozpočtových nevyvážeností.
Tato oprava se určuje:
a) výpočtem rozdílu za předchxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxného království na celkových přidělených výdajích;
b) vynásobením takto dosaženého rozdílu celkovými přidělenými výdaji;
c) vynásobením výslxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx DPH a platby uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. d), tj. rozdílu mezi:
- tím, co by Spojené království muselo zaplatit na částkách financovaných ze zdrojů uvedxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x písm. c) a d);
e) od roku 2001 dále odečtením čistých příjmů Spojeného království ze zvýšení procentního podílu zdrojů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. ax x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xx x xxxxxdě každého rozšíření Evropské unie výpočtem úpravy výsledku podle písmene e) tak, aby se snížila náhrada a bylo tak zajištěno, že výdaje nenahrazované xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxím výdajům v kandidátských zemích. Všechny takto vypočtené částky se přenášejí do následujících rozpočtových let a upravují se každoročně za použití xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Rozdělení nákladů se nejprve vypočítá úměrně k podílu každého členského státu na platbách uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. d), s výjimkou Spojeného králxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývajícího z výpočtu.
2. Úprava se Spojenému království poskytuje snížením jeho plateb vyplývajících z uplatňování čl. 2 odst. 1 písm. c) a d). Náxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx
xx xýpočty nezbytné k uplatňování článku 4 a tohoto článku provádí Komise.
4. Pokud není rozpočet na počátku rozpočtového roku přijat, použijí se opravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xříjmy uvedené v článku 2 se využívají bez rozdílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxy za úvěry a rezervy na pomoc třetím zemím při mimořádných událostech, zahrnuté do rozpočtu, jsou po členských zemích požadovány až při použití rezerv. xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xkutečnými výdaji během rozpočtového roku se přenášejí do následujícího rozpočtového roku.
Případné přebytky vzniklé převodem z kapitol záruční sxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxk 8
1. Vlastní zdroje Společenství uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) vybírají členské státy v souladu se svými právními a právními předpisy, které příxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xlenské státy, oznamuje členským státům úpravy, které považuje za nezbytné k dosažení souladu s právní úpravou Společenství, a podává zprávy rozpočtoxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxí legality a řádnosti podle článku 248 Smlouvy o ES a článku 160c Smlouvy o Euratomu, přičemž toto přezkoumávání se zabývá především spolehlivostí a účixxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxtčeny kontroly organizované na základě čl. 279 písm. c) Smlouvy o ES a čl. 183 písm. c) Smlouvy o Euratomu, přijímá Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxmů uvedených v článcích 2 a 5.
Článek 9
Do 1. ledna 2006 provede Komise souhrnnou revizi systému vlastních zdrojů, případně spolu s vhodnými návrhy, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxvých autonomních vlastních zdrojů a možnosti změny opravy rozpočtových nevyvážeností poskytované Spojenému království a výhody poskytované Němecxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xxxxxx xx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxejněno v Úředním věstníku Evropských společenství.
Členské státy oznámí neprodleně generálnímu tajemníku Rady dokončení postupu nezbytného pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx posledního oznámení podle druhého pododstavce. Nabývá účinku dnem 1. ledna 2002, s výjimkou čl. 2 odst. 3 a článku 4, které nabývají účinku dnem 1. ledna xxxxx
xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxhrazení finančních příspěvků členských států vlastními zdroji Společenství [8], na rozhodnutí Rady 85/257/EHS, Euratom ze dne 7. května 1985 o systéxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxy příjmů vznikajících z použití jednotné sazby pro všechny členské státy na základě jednotně určeného základu DPH a omezené na rozpětí 50 až 55 % HNP každxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx.
c) U částek uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b), které měly členské státy v souladu s platnými předpisy Společenství poskytnout do 28. února 2001, si xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxx xxx xěst. C 274 E, 28. 9. 1999, s. 39.
[2] Stanovisko ze dne 17. listopadu 1999 (Úř. věst. C 189, 7.7.2000, s. 79).
[3] Úř. věst. C 310, 28.10.1999, s. 1.
[4] xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
[6] Úř. věst. L 293, 12.11.1994, s. 9.
[7] Úř. věst. L 185, 15.7.1988, s. 24.
[8] Úř. věst. L 94, 28.4.1970, s. 19.
[9] Úř. věst. L 128, 14.5.1985, s. 15x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.