32009D0077

o zřízení Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (4)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Jako součást tzv. "Lxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxále jen "výbor"). Výbor se ujal svých povinností dne 7. června 2001 a sloužil jako nezávislý subjekt k výměně zkušeností a názorů a radil Komisi v otázkácx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx39/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrocesu a předložila hodnocení ve sdělení ze dne 20. listopadu 2007 s názvem "Přezkum Lamfalussyho procesu – Posílení sbližování dohledu" [3].
(3) Ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxoru orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (dále jen "výbory orgánů dohledu") na stále integrovanějším evropském xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xungování Lamfalussyho procesu Rada Komisi vyzvala, aby objasnila úlohu výborů orgánů dohledu a uvážila všechny jednotlivé možnosti posílení fungovxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx Evropská rada na zasedání ve dnech 13. a 14. března 2008 vyzvala k urychlenému zlepšení fungování výborů orgánů dohledu [5].
(6) Dne 14. května 2008 [6x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a úkolů a byl posílen jejich příspěvek ke spolupráci a sbližování v oblasti dohledu. Rada uvedla, že by tyto výbory měly být výslovně pověřeny konkrétníxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxto je nutno stanovit posílený právní rámec pro úlohu a úkoly výboru v tomto ohledu.
(7) Výbor by měl sloužit jako nezávislá poradní skupina Komise v oblxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxnotnému uplatňování xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nezávislé pokyny, doporučení a standardy s cílem zvýšit sbližování v celém Společenství.
(10) Zlepšená dvoustranná a mnohostranná spolupráce v obxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx podporovat sbližování v oblasti dohledu v celém Společenství. Aby byl tento cíl konkrétnější, je nutno vypracovat orientační a otevřený seznam úkolůx xxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxrovolný a nezávazný mechanismus zprostředkování.
(13) Aby bylo možno využít zkušenosti výboru a aniž by byly dotčeny pravomoci orgánů dohledu, mělx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx je zásadní pro jejich fungování. Je důležitá pro účinný dohled nad trhy s cennými papíry a pro finanční stabilitu. Ačkoli právní předpisy v oblasti cennxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu informací mezi těmito orgány v praxi s výhradou příslušných ustanovení o důvěrnosti údajů obsažených v platných právních předpisech.
(15) S cílem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxolů mezi orgány dohledu, zejména v případech stanovených v příslušných právních předpisech.
(16) Na podporu sbližování a soudržnosti mezi kolegii xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xrovnatelnost a jednotnost zpráv o dohledu je zásadní pro efektivnost nákladů u režimů dohledu ve Společenství a pro zátěž přeshraničních institucí spxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxé a přiměřeně kvalitní.
(18) Finanční systémy ve Společenství jsou úzce propojeny a události v jednom členském státě mohou mít významný dopad na finaxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxkovnictví, odvětví cenných papírů a pojišťovnictví vyvolávají dodatečné problémy v oblasti dohledu na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenstvíx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxu nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním k určování možných rizik přesahujících hranice a jednotlivá odvětví už v počáteční fázi x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxských států. Úlohou výboru musí být v tomto ohledu určování rizik v odvětví cenných papírů a pravidelné podávání zpráv o výsledku Komisi. O tomto posouzxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxpírů. V této souvislosti výbor nesmí zveřejnit informace o jednotlivých subjektech, v nichž se provádí dohled.
(19) V zájmu přiměřeného řešení mezixxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xo je obzvláště důležité při řešení možných meziodvětvových rizik ohrožujících finanční stabilitu.
(20) S cílem zamezit duplicitě práce, předejít xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxrem orgánů bankovního dohledu a Evropským výborem orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním, by měl mít výbor možnost xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxch standardů by měl výbor rovněž podporovat dialog a spolupráci s orgány dohledu mimo Společenství.
(22) Odpovědnost výboru vůči institucím Společxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxx xxpracovat svůj jednací řád a plně respektovat výsady institucí a institucionální rovnováhu vytvořenou Smlouvou. Lepší rámec činností výboru by měl býx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxtšinou podle pravidel stanovených ve Smlouvě.
(24) Z důvodu právní jistoty a jasnosti by rozhodnutí 2001/527/ES mělo být zrušeno,
ROZHODLA TAKTxx
xxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxy" (dále jen "výbor").
Článek 2
Výbor radí Komisi zejména při přípravě návrhů prováděcích opatření v oblasti cenných papírů, včetně záležitostí txxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxise.
Pokud si Komise vyžádá radu výboru, může stanovit lhůtu, v níž výbor tuto radu poskytne. Tato lhůta je stanovena s přihlédnutím k naléhavosti věcxx
xxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxovádění a soudržnému uplatňování právních předpisů Společenství.
Článek 4
1. Výbor podporuje lepší spolupráci mezi vnitrostátními orgány dohlxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xkoly:
a) zprostředkovává nebo usnadňuje zprostředkování mezi orgány dohledu v případech stanovených v příslušných právních předpisech nebo na žáxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x) podporuje účinnou dvoustrannou a mnohostrannou výměnu informací mezi orgány dohledu s výhradou platných ustanovení o důvěrnosti údajů;
d) usnadxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxní účinného a jednotného fungování kolegií orgánů dohledu, zejména stanovením pokynů pro operativní činnost kolegií, sledováním soudržnosti postuxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxní a standardů vydaných výborem v praxi.
2. Výbor průběžně přezkoumává postupy jednotlivých členských států v oblasti dohledu a posuzuje jejich sblxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxporu společných přístupů v oblasti dohledu.
Článek 5
1. Výbor sleduje a hodnotí vývoj v odvětví cenných papírů a v případě potřeby informuje Evropsxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby o možných nebo bezprostředních problémech byla informována ministerstva financí a národní centrální banky jednotlivých členských států.
2. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx odvětví cenných papírů.
Výbor do tohoto hodnocení zahrne klasifikaci hlavních rizik a zranitelných míst a uvede, nakolik tato rizika a zranitelná mxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxr zavede postupy, které orgánům dohledu umožní rychle reagovat. Výbor popřípadě usnadní společný postup orgánů dohledu ve Společenství při posuzováxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvětvového vývoje, rizik a zranitelných míst úzkou spoluprací s Evropským výborem orgánů bankovního dohledu, Evropským výborem orgánů dozoru nad pojxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxje k vypracování společných postupů dohledu v oblasti cenných papírů a rovněž na meziodvětvovém základě v úzké spolupráci s Evropským výborem orgánů bxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx odvětvové a meziodvětvové vzdělávací programy, usnadní výměny zaměstnanců a vybídne příslušné orgány, aby více využívaly režimy dočasného přiděloxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxch postupů v oblasti dohledu.
4. Výbor zlepší spolupráci s orgány dohledu ve třetích zemích, zejména jejich účastí ve společných vzdělávacích progrxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxPCP. Každý členský stát jmenuje zástupce svého příslušného orgánu na vysoké úrovni, aby se účastnil jednání výboru.
2. Komise se účastní jednání výbxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxrníky a pozorovatele.
Článek 8
1. Členové výboru nesmějí zveřejnit informace podléhající služebnímu tajemství. Všichni účastníci jednání jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxezena na členy, kteří se bezprostředně podílejí na dozoru nad touto institucí.
Článek 9
1. Výbor pravidelně informuje Komisi o výsledku svých činnxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxho parlamentu.
2. Výbor zajišťuje meziodvětvovou soudržnost práce v odvětvích finančních služeb pravidelnou a úzkou spoluprací s Evropským výborxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xravidelně – alespoň jednou za měsíc – schází s předsedy Evropského výboru orgánů bankovního dohledu a Evropského výboru orgánů dozoru nad pojišťovnicxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxin jako pozorovatel.
Článek 11
Výbor se může účastnit jednání Smíšeného výboru pro finanční konglomeráty.
Článek 12
Před předáním svého stanxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxledky konzultací, nepožaduje-li respondent opak.
Článek 13
Výbor připravuje svůj roční pracovní program a do konce října každého roku jej předklxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxanovených v pracovním programu.
Článek 14
Výbor pracuje na základě shody svých členů. Nelze-li dosáhnout shody, rozhodnutí jsou přijímána kvalixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x x x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxeří nedodrží pokyny, doporučení, standardy a jiná opatření schválená výborem, musí být připraveni své rozhodnutí odůvodnit.
Článek 15
Výbor přixxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxvit rozhodovací postupy, které se liší od postupů stanovených v článku 14.
Článek 16
Rozhodnutí 2001/527/ES se zrušuje.
Článek 17
Toto rozhoxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx
[1] Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 43.
[2] Úř. věst. L 79, 24.3.2005, s. 9.
[3] KOM(2007) 727 v konečném znění.
[4] Závěry Rady 15698/07 ze dne 4. proxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.