32000L0078

stanovení obecního rámce pro rovné zacházení

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 13 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise (1),
s ohledem na stanovisxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx k těmto důvodům:
(1) V souladu s článkem 6 Smlouvy o Evropské unii je Evropská unie založena na zásadách svobody, demokracie, dodržování lidských práv a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxských práv a základních svobod a ta, jež vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, jako obecné zásady práva Společenství.
(2) Zásada rxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxe 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a pracoxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a podporovat rovné zacházení pro muže a ženy, zejména z toho důvodu, že ženy jsou často obětí vícenásobné diskriminace.
(4) Právo všech osob na rovnost xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxm diskriminace žen, pakty OSN o občanských a politických právech a o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Evropskou úmluvou o ochraně lidsxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oblasti zaměstnání a povolání.
(5) Respektování těchto základních práv a svobod je zásadní. Tato směrnice se nedotýká svobody sdružování, včetně pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovníků přijatá Společenstvím uznává důležitost boje proti všem formám diskriminace, včetně potřeby přijímat vhodná opatření k sociální a hospoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxátů. Za tímto účelem byla do Smlouvy o ES začleněna nová kapitola o zaměstnanosti jako prostředek k vypracování koordinované evropské strategie zaměsxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxropskou radou v Helsinkách dne 10. a 11. prosince 1999, zdůrazňují nutnost podporovat trh práce, který by byl příznivý vůči sociální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxké potřebu věnovat zvláštní pozornost pomoci starším pracovníkům za účelem zvýšení jejich podílu mezi výdělečně činným obyvatelstvem.
(9) Zaměstnxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sociálním životě a k osobnímu rozvoji.
(10) Dne 29. června 2000 přijala Rada směrnici 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení mezi osobxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
(11) Diskriminace na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace může ohrozit dosažení cílů Smlouxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxsti, solidarity a volného pohybu osob.
(12) K tomuto účelu by měla být v celém Společenství zakázána jakákoli přímá nebo nepřímá diskriminace na záklaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxnace by se měl vztahovat také na státní příslušníky třetích zemí, avšak nepokrývá rozdíly v zacházení založené na státní příslušnosti a nedotýká se ustxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxciálního zabezpečení a sociální ochrany, jejichž dávky nejsou považovány za odměnu ve smyslu přikládaném tomuto výrazu pro účely použití článku 141 Sxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxotýká vnitrostátních předpisů, kterými se stanoví věk odchodu do důchodu.
(15) Posouzení skutečností, které vedou ke zjištění, že došlo k přímé nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxa stanovit, že nepřímá diskriminace může být zjištěna jakýmikoli prostředky včetně statistických údajů.
(16) Zavedení opatření k uspokojení potřex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxyžaduje, aby osoba, která není kvalifikovaná, schopná a k dispozici pro výkon podstatných funkcí daného pracovního místa nebo k absolvování daného vzxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxstiženým osobám přiměřenou úpravu.
(18) Tato směrnice zejména nevyžaduje, aby ozbrojené síly, policie, vězeňské nebo záchranné služby přijímaly nxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxvněnému cíli zachování operační schopnosti těchto služeb.
(19) Kromě toho, aby členské státy mohly nadále chránit bojovou účinnost svých ozbrojenýxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxské státy, které se rozhodnou pro tuto volbu, musí vymezit rozsah této výjimky.
(20) Měla by být přijímána vhodná opatření, tj. účinná a praktická opatxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxí představují neúměrné břemeno, je třeba vzít v úvahu zejména s nimi spojené finanční a jiné náklady, velikost a finanční prostředky organizace či podnxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxm závislých dávek.
(23) Za velmi omezených okolností může být rozdíl v zacházení odůvodněný v případech, kdy vlastnost týkající se náboženského vyznxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxdavek přiměřený. Takové okolnosti musí být zařazeny do informací předkládaných členskými státy Komisi.
(24) Evropská unie v prohlášení č. 11 o postaxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxví a náboženských sdružení či společenství v členských státech podle vnitrostátního právního řádu a že stejným způsobem uznává postavení ideových a nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxžadavcích povolání, které lze vyžadovat pro vykonávání určité pracovní činnosti v nich.
(25) Zákaz diskriminace na základě věku je důležitou součásxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxak mohou být za určitých okolností oprávněná, a proto vyžadují zvláštní ustanovení, která se mohou lišit podle situace v jednotlivých členských státexxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x odborného vzdělávání, a diskriminací, která musí být zakázána.
(26) Zákaz diskriminace by se neměl dotknout zachování nebo přijetí opatření určenýxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xebo sexuální orientace a tato opatření mohou povolovat existenci organizací osob určité náboženské víry či víry, zdravotního postižení, věku nebo sexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxnce 1986 o zaměstnávání zdravotně postižených osob ve Společenství (7) stanovila orientační rámec, který vyjmenovává příklady pozitivních akcí na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxžené osoby (8) zdůraznila význam věnování zvláštní pozornosti zejména přijímání, udržování v zaměstnání, vzdělávání a celoživotnímu učení zdravoxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch ustanovení. Provádění této směrnice nemá sloužit k ospravedlnění jakéhokoli zhoršení ve vztahu k situaci, která již v členském státě existuje.
(2xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xispozici přiměřené prostředky právní ochrany. Pro zajištění účinnější úrovně ochrany musí být sdružení nebo právnické osoby také zmocněny účastnit xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxpisy o postupu týkajícím se zastupování nebo obhajoby před soudy.
(30) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xdy určité skutečnosti nasvědčují diskriminaci, a pro účinné uplatnění zásady rovného zacházení musí v takových případech důkazní břemeno přejít na žxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí nebo věk či určitou sexuální orientaci.
(32) Členské státy nemusí uplatňovat předpisy o důkazním břemenu v řízeních, v nichž zjišťování skutečnostx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxání náleží soudu nebo jinému příslušnému orgánu.
(33) Členské státy by měly podporovat dialog mezi sociálními partnery a v rámci vnitrostátní praxe txxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxi hlavními náboženskými společenstvími v Severním Irsku vyžaduje začlenění zvláštních ustanovení do této směrnice.
(35) Členské státy musí stanovxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxm partnerům na jejich společnou žádost provedení této směrnice, pokud jde o ustanovení kolektivních smluv, za předpokladu, že přijmou nezbytná opatřxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxůže být cílů této směrnice, zejména vytvoření stejných výchozích podmínek ve Společenství, pokud jde o rovnost v zaměstnání a povolání, dosaženo uspoxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je k dosažení uvedeného cíle nezbytné,
PŘIJAxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxoženského vyznání či víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace v zaměstnání a povolání, s cílem zavést v členských státech zásadu rovxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxpřímé diskriminace na jakémkoli základě uvedeném v článku 1.
2. Pro účely odstavce 1 se
a) „přímou diskriminací“ rozumí, pokud se s jednou osobou zacháxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1;
b) „nepřímou diskriminací“ rozumí, pokud by v důsledku zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo zvyklosti byla osoba určitého náboženskéxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxe
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxtné, nebo
ii) v případě osob s určitým zdravotním postižením jsou zaměstnavatel nebo kterákoli osoba či organizace, na které se tato směrnice vztahujxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxývajících z takového ustanovení, kritéria nebo praxe.
3. Obtěžování se považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1, pokud dojde k nežádoucímu chovxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxpřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry. V této souvislosti může být pojem obtěžování vymezen v souladu s vnitrostátními právnímx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxvažuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1.
5. Tato směrnice se nedotýká opatření stanovených vnitrostátními právními předpisy, která jsou v demokxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxbod ostatních lidí.
Článek 3
Oblast působnosti
1. V rámci pravomocí svěřených Společenství se tato směrnice vztahuje na všechny osoby ve veřejnéx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxě kritérií výběru a podmínek náboru bez ohledu na obor činnosti a na všech úrovních profesní hierarchie včetně získávání praktických zkušeností;
b) pxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xraxe;
c) podmínky zaměstnání a pracovní podmínky včetně podmínek propouštění a odměňování;
d) členství a činnost v organizaci zaměstnanců nebo zamxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxce se netýká rozdílů v zacházení na základě státní příslušnosti a nejsou jí dotčeny ustanovení a podmínky upravující vstup a pobyt státních příslušníkx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dotyčných státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti.
3. Tato směrnice se nevztahuje na platby jakéhokoli druhu poskytované sxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xato směrnice, pokud se týká diskriminace na základě zdravotního postižení a věku, nevztahuje na ozbrojené síly.
Článek 4
Profesní požadavky
1. Bxx xxxxxx xx xxx x xxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 nepředstavuje diskriminaci, pokud z povahy dotyčné pracovní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxvek přiměřený.
2. Členské státy mohou zachovat vnitrostátní právní předpisy platné ke dni přijetí této směrnice nebo převzít v budoucích právních přxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxých v církvích a jiných veřejných nebo soukromých organizacích, jejichž etika je založena na náboženském vyznání nebo víře, rozdíl v zacházení na záklxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxboženské vyznání nebo víra osoby představuje podstatný, legitimní a odůvodněný profesní požadavek se zřetelem k etice organizace. Tento rozdíl v zacxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxpravedlňuje diskriminaci na jiném základě.
Touto směrnicí, pokud jsou její ustanovení jinak dodržena, tedy není dotčeno právo církví a jiných veřejnxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxpisy od osob, které pro ně pracují, aby jednaly v dobré víře a s věrností etice dané organizace.
Článek 5
Přiměřené uspořádání pro zdravotně postižexx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxdání. To znamená, že pokud to konkrétní případ vyžaduje, musí zaměstnavatel přijmout vhodná opatření, která dané zdravotně postižené osobě umožní přxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xeúměrné břemeno. Toto břemeno není neúměrné, je-li dostatečně vyváženo opatřeními existujícími v rámci politiky dotyčného členského státu v oblastx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xe rozdíly v zacházení na základě věku nepředstavují diskriminaci, jestliže jsou v souvislosti s vnitrostátními právními předpisy objektivně a rozumxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxní uvedených cílů jsou přiměřené a nezbytné.
Tyto rozdíly v zacházení mohou zahrnovat zejména:
a) stanovení zvláštních podmínek pro přístup k zaměstxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxatelskými povinnostmi za účelem podpory jejich pracovního začlenění nebo zajištění jejich ochrany;
b) stanovení minimálních podmínek věku, odborxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xaložen na požadavcích dotyčného pracovního místa na odbornou přípravu nebo na potřebě přiměřené doby zaměstnání před odchodem do důchodu.
2. Bez ohlxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxetí nebo pro nárok na dávky v důchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxových kritérií při pojistně matematických výpočtech v souvislosti s těmito systémy diskriminaci na základě věku, pokud nepovede k diskriminaci na záxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxskému státu zachovávat nebo přijímat zvláštní opatření pro předcházení nevýhodám souvisejícím s kterýmkoli z důvodů uvedených v článku 1 a pro jejich xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci nebo opatření zaměřená na vytváření nebo zachování ustanovení nebo zařízení na ochranu nebo podporu zařazenx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxvější pro ochranu zásady rovného zacházení než ustanovení této směrnice.
2. Provádění této směrnice nesmí být v žádném případě důvodem pro snížení úrxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxKON PRÁVA
Článek 9
Ochrana práv
1. Členské státy zajišťují, aby soudní nebo správní řízení, včetně, považují-li to za vhodné, dohodovacích řízeníx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x když vztahy, ve kterých mělo dojít k diskriminaci, již skončily.
2. Členské státy zajistí, aby sdružení, organizace nebo právnické osoby, které mají x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xebo na podporu žalobce s jeho souhlasem zahájit jakékoli soudní nebo správní řízení určené pro vymáhání plnění povinností podle této směrnice.
3. Odsxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxo
1. Členské státy přijmou v souladu se svými vnitrostátními soudními systémy nezbytná opatření, aby pokud se určitá osoba cítí poškozena nedodrženíx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušelo žalovanému prokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení.
2. Odstavec 1 nebrání členským státům přijmout pravidla o dokazovxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx x x x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu.
Článek 11
Pronásledování
Členské státy zavedou do svých vnitrostátních právních řádů nezbytná opatření pro ochranu zaměstnanců před pxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xa dodržování zásady rovného zacházení.
Článek 12
Šíření informací
Členské státy zajistí, aby předpisy přijaté k provedení této směrnice a odpovxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xa celém území.
Článek 13
Sociální dialog
1. Členské státy přijmou v souladu se svými vnitrostátními tradicemi a zvyklostmi vhodná opatření na podxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxacovních řádů a výzkumu nebo výměny zkušeností a osvědčené praxe.
2. Je-li to v souladu s vnitrostátními tradicemi a zvyklostmi, podpoří členské státx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxstech uvedených v článku 3 spadajících do oblasti působnosti kolektivního vyjednávání. Tyto dohody dodržují minimální požadavky stanovené v této smxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxvládními organizacemi, které mají v souladu s vnitrostátními předpisy a zvyklostmi oprávněný zájem přispívat k boji proti diskriminaci z kteréhokolx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx
xx x xxxxřádání se s nízkým zastoupením jednoho z hlavních náboženských společenství v policejní službě v Severním Irsku nepředstavují rozdíly v zacházení se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxátními právními předpisy.
2. V zájmu zachování rovnováhy možností zaměstnání pro učitele v Severním Irsku při podporování smíření historických rozxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx v Severním Irsku, pokud je to výslovně povoleno vnitrostátními právními předpisy.
KAPITOLA xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxrující zásadě rovnosti;
b) byla nebo mohla být prohlášena za neplatná od samého počátku nebo aby byla změněna ustanovení pracovních nebo kolektivnícx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Článek 17
Sankce
Členské státy stanoví sytém sankcí za porušování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice a přijmou všechna oxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxící. Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi nejpozději do 2. prosince 2003 a co nejdříve veškeré následné změny, které se jich týkají.
Článek 18
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxováděním této směrnice pověřit sociální partnery na jejich společnou žádost, pokud jde o ustanovení obsažená v kolektivních smlouvách. V těchto přípxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxvinny přijmout všechna nezbytná opatření, která jim umožní kdykoli zaručit výsledky požadované touto směrnicí. Neprodleně o tom uvědomí Komisi.
Za úxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxlkem 6 let, k provedení ustanovení této směrnice o diskriminaci na základě věku a zdravotního postižení. V tom případě neprodleně uvědomí Komisi. Každx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xákladě věku a zdravotního postižení a o dosaženém pokroku v provádění směrnice. Komise podává každoročně zprávu Radě.
Opatření přijatá členskými stxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxánek 19
Zpráva
1. Členské státy sdělí Komisi nejpozději do 2. prosince 2003 a poté každých pět let veškeré informace nezbytné k tomu, aby Komise vypracxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxíslušných nevládních organizací. V souladu se zásadou systematického přihlížení k otázce rovných příležitostí pro ženy a muže musí zpráva mimo jiné oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x aktualizaci této směrnice.
Článek 20
Vstup x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxna členským státům.
V Bruselu dne 27. listopadu 2000.
Za Radu
předsedkyně
É. GUIGOU
xxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.