32009R0004

o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (52)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (17)
... další položky
Články a jiné dokumenty (10)
... další položky
xxxxxxxx
xxxx
xxxx xx xxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxvacích povinností
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 61 písm. c) a čl. 67 odst. 2 této smlouvxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxoru (2),
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Společenství si stanovilo za cíl udržovat a rozvíjet prostor svobody, bezpečnosti a práva, ve kterém je zajištxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxch s přeshraničními dopady, pokud jsou nutná k řádnému fungování vnitřního trhu.
(2) Podle čl. 65 písm. b) Smlouvy mají být tato opatření zaměřena mimo xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxnství přijalo mezi jinými opatřeními nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v obxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx, nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (5), směxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxl pro právní pomoc v těchto sporech (6), nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcecx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx evropský exekuční titul pro nesporné nároky (8) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxmpere ve dnech 15. a 16. října 1999 vyzvala Radu a Komisi k vytvoření zvláštních společných procesních pravidel pro zjednodušené a urychlené řešení přexxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx být rozhodnutí vydané v jiném členském státě, zejména rozhodnutí týkající se pohledávek výživného, uznáno a vykonáno v dožádaném členském státě.
(5x xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxdpokládá zrušení doložky vykonatelnosti pro pohledávky výživného s cílem zvýšit účinnost prostředků, jež mají oprávnění z výživného k uplatnění svýxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčnosti a práva v Evropské unii“ (dále jen „Haagský program“) (2).
(7) Rada přijala na zasedání ve dnech 2. a 3. června 2005 akční program Rady a Komise (3)x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtí.
(8) V rámci Haagské konference o mezinárodním právu soukromém se Společenství a jeho členské státy zúčastnily jednání, jež vyústila dne 23. listoxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xrotokolu o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti (dále jen „Haagský protokol z roku 2007“). V tomto nařízení by proto mělo být přihlédnuto k těmto dxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxé v jiném členském státě bez dalších formalit.
(10) Aby bylo možno dosáhnout tohoto cíle, je vhodné vytvořit nástroj Společenství v oblasti vyživovacxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxávní pomoci a o spolupráci mezi ústředními orgány.
(11) Působnost tohoto nařízení by měla zahrnout všechny druhy vyživovacích povinností vyplývajíxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxely tohoto nařízení by měl být pojem „vyživovací povinnosti“ vykládán samostatně.
(12) Vzhledem k různým způsobům úpravy otázek týkajících se vyživxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že tyto orgány poskytují zejména záruky nestrannosti a práva stran být vyslechnuty. Proto by měly tyto orgány uplatňovat všechna pravidla tohoto nařxxxxxx
xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xotčeno právo kterékoli ze stran takového smíru nebo takové listiny napadnout tyto nástroje před soudem členského státu původu.
(14) Je vhodné v tomto xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xeřejné správy, které jsou oprávněny jednat namísto osoby, pro niž se žádá výživné, nebo požadovat uhrazení dávek poskytovaných oprávněnému jako výžixxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxx xhránit zájmy oprávněných z výživného a umožnit řádný výkon spravedlnosti v rámci Evropské unie, měla by být upravena pravidla o příslušnosti, která vyxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčenství o soudní příslušnosti a napříště by již neměla být dána možnost odkázat na pravidla o soudní příslušnosti v rámci vnitrostátního práva. Toto naxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxněž stanovit forum necessitatis umožňující, aby ve výjimečných případech rozhodl soud členského státu spor, který má úzkou vazbu se třetím státem. Taxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxze od navrhovatele rozumně očekávat, že v tomto státě podá návrh nebo povede řízení. Tato příslušnost založená na foru necessitatis by však mohla být upxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx stran.
(17) Dodatečné pravidlo o příslušnosti by mělo stanovit, že s výjimkou zvláštních podmínek nemůže povinný podat návrh na změnu stávajícího roxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxvykle pobývá. Aby byla zajištěna řádná provázanost mezi Haagskou úmluvou z roku 2007 a tímto nařízením, mělo by se toto pravidlo vztahovat rovněž na rozxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxvacích povinností v daném státě a ve Společenství.
(18) Pro účely tohoto nařízení je vhodné stanovit, že v Irsku je pojem „státní příslušnost“ nahrazex xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xostavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství.
(19) Aby byla zvýšena prxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxničních určovatelů. Aby byla zajištěna ochrana slabší strany, měla by být taková volba soudu vyloučena v případech vyživovacích povinností k dítěti mxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxizní normy stanovené v uvedeném protokolu. Za tímto účelem by mělo být vloženo ustanovení, které odkazuje na uvedený protokol. Haagský protokol z roku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxy členské státy, je ohledně uznání, vykonatelnosti a výkonu rozhodnutí vhodné odlišit členské státy, které jsou Haagským protokolem z roku 2007 vázánxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxí povinnosti, a nikoli právo rozhodné pro určení rodinných vztahů, na nichž se vyživovací povinnosti zakládají. Určení rodinných vztahů podléhá i nadxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pohledávek výživného a zabráněno opravným prostředkům s odkladným účinkem, měla by být rozhodnutí vydaná v jednom členském státě ve věcech vyživovacxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxdběžně vykonatelné, i když vnitrostátní právo nestanoví vykonatelnost ze zákona a i když už byl nebo by ještě mohl být podán opravný prostředek podle vnxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch technologií, zejména při slyšení stran.
(24) Na základě záruk vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xoku 2007 uznávána a vykonatelná ve všech ostatních členských státech, aniž by bylo vyžadováno další řízení a bez jakékoli formy věcného přezkumu v členxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xýživného stanovené v rozhodnutí. Toto uznání však neznamená, že dotyčný členský stát uznává rodinné vztahy, rodičovství, manželství či švagrovstvíx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx protokolem z roku 2007, je třeba v tomto nařízení stanovit postup uznání a prohlášení vykonatelnosti. Tento postup by měl vycházet z postupu a z důvodů pxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxovit, že kromě mimořádných okolností musí soud, u kterého byl návrh podán, rozhodnout ve stanovených lhůtách.
(27) Rovněž je vhodné co nejvíce omezit xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxného není povinen mít v členském státě výkonu ani poštovní adresu, ani pověřeného zástupce, aniž je jinak dotčena vnitřní organizace členských států v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxnutí napaden a aniž jsou dotčena pravidla doručování písemností.
(29) Aby bylo zajištěno dodržování požadavků na spravedlivý proces, je třeba stanoxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxkonu rozhodnutí vydaného proti němu o přezkum tohoto rozhodnutí. Odpůrce by však měl o tento přezkum požádat ve stanovené lhůtě, která by měla začít běžxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxt mimořádným opravným prostředkem poskytnutým odpůrci, v jehož nepřítomnosti bylo rozhodnutí vydáno, a nemělo by jím být dotčeno použití jiných mimoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxoveným v tomto nařízení.
(30) S cílem urychlit v jiném členském státě výkon rozhodnutí vydaného v členském státě vázaném Haagským protokolem z roku 20xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxého. Tímto omezením by neměly být dotčeny důvody pro odmítnutí uznání nebo odložení výkonu stanovené vnitrostátním právem, které jsou slučitelné s důxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxshraničního vymáhání pohledávek výživného je třeba zavést režim spolupráce mezi ústředními orgány určenými členskými státy. Tyto orgány by měly posxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonatelnosti a výkon již vydaných rozhodnutí, o změnu těchto rozhodnutí nebo o obdržení rozhodnutí. Měly by si vyměňovat informace za účelem zjištěxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxěňováním obecných informací a podporovat spolupráci mezi příslušnými orgány svého členského xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxelům, kteří mají místo pobytu v jeho členském státě. Kritérium pro určení práva osoby žádat o pomoc ústřední orgán by mělo být méně přísné než hraniční urxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx Aby mohly ústřední orgány oprávněným z výživného a povinným k výživnému poskytnout plnou pomoc a optimálním způsobem usnadňovat přeshraniční vymáháxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxtřední orgány měly přístup k těmto informacím u orgánů veřejné moci nebo úřadů, které uchovávají tyto informace v rámci své obvyklé činnosti. Každý člexxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx které mají povinnost poskytovat ústřednímu orgánu informace podle tohoto nařízení, včetně popřípadě orgánů veřejné moci nebo úřadů již určených v ráxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxormacím požadovaným podle tohoto nařízení, které tyto orgány veřejné moci nebo úřady uchovávají. Členský stát by rovněž měl být schopen svému ústřednxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxx xxxstupu k osobním údajům, jejich využívání a předávání je třeba dodržovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 199x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxnských států.
(35) Pro účely tohoto nařízení je však třeba stanovit zvláštní podmínky pro přístup k osobním údajům, pro jejich používání a předávání. x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxm právem. Je však vhodné stanovit možnost odložit toto informování, aby povinný nemohl převést svůj majetek, a tím ohrozit vymáhání pohledávky výživnxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxm ve věcech vyživovacích povinností ve vztahu k dětem do 21 let, které bylo zahájeno prostřednictvím ústředních orgánů. Stávající pravidla pro právní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vyživovacích povinností. V této souvislosti by měl mít příslušný orgán dožádaného členského státu možnost v mimořádných případech vymáhat náklady ox xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxetné osoby, která nejednala v dobré víře.
(37) Kromě toho je třeba v případě jiných vyživovacích povinností než těch, o nichž pojednává předchozí bod oxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxní právní pomoci uvedená v tomto nařízení by tudíž měla být chápána tak, že opravňují k takovéto pomoci stranu, která sice nevyužila právní pomoci při říxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxerá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxdmínek nebo co největší osvobození od poplatků a výloh, prokáželi, že by na tuto pomoc měla nárok v členském státě původu.
(38) S cílem omezit náklady na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xa obhajobu a použitelná pravidla týkající se doručování písemností.
(39) Aby se usnadnilo uplatňování tohoto nařízení, měly by být členské státy povxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxejnosti zveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie nebo elektronickým přístupem do Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, vytvořené roxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxnit podávání návrhů elektronickou cestou.
(40) Je třeba upravit vztah mezi tímto nařízením a dvoustrannými či mnohostrannými úmluvami a dohodami ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxluvními stranami úmluvy ze dne 23. března 1962, která byla v oblasti vymáhání výživného uzavřena mezi Švédskem, Dánskem, Finskem, Islandem a Norskem, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxní. Pokud jde o budoucí dvoustranné dohody ve věcech vyživovacích povinností uzavřené se třetími státy, měly by být postupy a podmínky, podle nichž by čxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx Při počítání lhůt a termínů stanovených v tomto nařízení by se mělo použít nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxS ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (2).
(43) Zejména je třeba zmocnit Komisi k přijímání veškerých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnů zahrnutých do oblasti působnosti tohoto nařízení a seznamu orgánů příslušných ve věci ověřování nároku na právní pomoc je třeba zmocnit Komisi, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení uvedeného nařízení týkajících se vyživovacích povinností. S výhradou přechodných ustanovení tohoto nařízení by měly členské státy ode dxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxatelnosti a výkonu rozhodnutí a o soudní pomoci namísto ustanovení nařízení (ES) č. 44/02001.
(45) Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž vytvoření řadx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xvnitř Evropské unie, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxánku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení txxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxí Evropského společenství, oznámilo Irsko své přání účastnit se přijímání a používání tohoto nařízení.
(47) V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxstní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné. Tímto však není dotčena možnost, aby Spojené království oznámilo svxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxpojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxjna 2005 mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxsti vyplývající z rodinných vztahů, rodičovství, manželství nebo švagrovství.
2. V tomto nařízení se „členským státem“ rozumějí všechny členské stxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxcích povinností vydané soudem členského státu bez ohledu na to, jak je označeno, včetně usnesení, rozsudku, nařízení nebo příkazu k výkonu rozhodnutíx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vyživovacích povinností vydané ve třetím státě;
2) „soudním smírem“ smír ve věcech vyživovacích povinností, který schválil soud nebo který byl uzavxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxa jako veřejná listina v členském státě původu a jejíž pravost
i) se vztahuje na podpis i na obsah listiny a
ii) byla ověřena orgánem veřejné moci nebo jixxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxná;
4) „členským xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxkonu“ členský stát, v němž má být proveden výkon rozhodnutí, soudního smíru nebo veřejné listiny;
6) „dožadujícím členským státem“ členský stát, jehxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxo žádost podle kapitoly VII;
8) „smluvním státem Haagské úmluvy z roku 2007“ stát, který je smluvní stranou Haagské úmluvy o mezinárodním vymáhání výžxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxuje mezi Společenstvím a daným státem;
9) „soudem původu“ soud, který vydal rozhodnutí, jehož výkon má být proveden;
10) „oprávněným“ fyzická osobax xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx tohoto nařízení pojem „soud“ zahrnuje správní orgány členských států mající pravomoci ve věcech vyživovacích povinností, jestliže tyto orgány nabíxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx
x) mohou být napadena před soudním orgánem nebo přezkoumána soudním orgánem a
ii) mají stejnou platnost a účinnost jako rozhodnutí soudního orgánu v téxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxského státu, v němž má příslušný správní orgán sídlo.
3. Pro účely článků 3, 4 a 6 se pojem „státní příslušnost“ nahrazuje pojmem „domicil“ v těch členskxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxemních jednotkách téhož členského státu, považovány za strany, které mají společný „domicil“ v tomto členském státě.
KAPITOLA II
PŘÍSLUŠNOST
Člxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxyklého pobytu, nebo
b) soud místa, v němž má oprávněný místo obvyklého pobytu, nebo
c) soud, který je podle práva místa soudu příslušný pro řízení o osoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxslušnosti jedné ze stran, nebo
d) soud, který je podle práva místa soudu příslušný pro řízení o rodičovské zodpovědnosti, souvisí-li záležitost vztaxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxx x
xxlba soudu
1. Strany se mohou dohodnout, že k řešení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxx xxudy členského státu, v němž má jedna ze stran místo obvyklého pobytu,
b) soud nebo soudy členského státu, jehož státní příslušnost má jedna ze stran,
cx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxx xxxx soudy členského státu, ve kterém se nacházelo jejich poslední společné místo obvyklého pobytu po dobu nejméně jednoho roku.
Podmínky uvedené v písmexx xxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Dohoda o volbě soudu se uzavírá písemně. Požadavek písemné formy je dodržen při jakémkoli sdělení elektronickou xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
4. Pokud se strany dohodnou, že udělí výlučnou příslušnost soudu nebo soudům ve státě, který je smluvní stranou Úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, použije se uvedená úmluva s výjimkou sporů uvedených v odstavci 3.
Článek 5
Příslušnost založená na účasti odpůrce na řízení
Není-li soud jxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxtní. To neplatí, pokud se odpůrce účastní proto, aby namítal nepříslušnost soudu.
Článek 6
Podpůrná příslušnost
Není-li žádný soud členského stáxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x x x x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úmluvy, jsou příslušné soudy členského státu společné státní příslušnosti stran.
Článek 7
Forum necessitatis
Není-li žádný soud členského státx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx x x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx úzkou vazbu, není řízení možné nebo je v něm nelze rozumně zahájit nebo vést.
Spor musí vykazovat dostatečnou vazbu na členský stát, u jehož soudu byl poxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx místo obvyklého pobytu, nemůže povinný podat návrh na změnu rozhodnutí nebo na vydání nového rozhodnutí v jiném členském státě, dokud má oprávněný mísxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxbí příslušnosti soudů tohoto jiného členského státu podle článku 5,
c) pokud příslušný orgán státu původu, který je smluvní stranou Haagské úmluvy z rxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxu, který je smluvní stranou Haagské úmluvy z roku 2007, nelze uznat nebo prohlásit za vykonatelné v členském státě, ve kterém je zamýšleno podání návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxo řízení, rozumí
a) okamžik, kdy byl u soudu podán návrh na zahájení řízení nebo jiná rovnocenná písemnost, za předpokladu, že navrhovatel následně nexxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxení v případě, že musí být doručena odpůrci před podáním u soudu, za předpokladu, že navrhovatel následně neopomene učinit kroky nezbytné k řádnému podxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxo nařízení příslušný, prohlásí bez návrhu svou nepříslušnost.
Článek 11
Přezkoumání přípustnosti
1. Pokud se odpůrce, který má místo obvyklého pxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxpůrce mohl obdržet návrh na zahájení řízení nebo jinou rovnocennou písemnost v dostatečném předstihu, který mu umožňuje přípravu na jednání před soudxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx) č. 1393/2007 z jednoho členského státu do druhého, použije se místo odstavce 1 tohoto článku článek 19 uvedeného nařízení.
3. Pokud nelze použít nařxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxh občanských a obchodních, bylo-li třeba zaslat návrh na zahájení řízení nebo jinou rovnocennou písemnost do ciziny podle uvedené úmluvy.
Článek 12
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxhájeno později, bez návrhu řízení až do doby, než se určí příslušnost soudu, který řízení zahájil jako první.
2. Jakmile je určena příslušnost soudu, u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx
xx Jsou-li u soudů různých členských států zahájena řízení, která navzájem souvisejí, může soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, řízení přerušit.
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxšný, je-li soud, u nějž bylo řízení zahájeno dříve, příslušný pro daná řízení a spojení těchto řízení je podle jeho práva přípustné.
3. Ve smyslu tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxdání vzájemně si odporujících rozhodnutí v oddělených řízeních.
Článek 14
Předběžná a zajišťovací opatření
Předběžná nebo zajišťovací opatřenxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxkladě tohoto nařízení soud jiného členského státu.
KAPITOLA III
ROZHODNÉ PRÁVO
Článek 15
Určení rozhodného práva
Právo rozhodné pro otázky vyžxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxsti (dále jen „Haagský protokol z roku 2007“), určuje v souladu s uvedeným protokolem.
KAPITOLA IV
UZNÁVÁNÍ, VYKONATELNOST A VÝKON ROZHODNUTÍ
Čláxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x se použije na rozhodnutí vydaná v členském státě, který je vázán Haagským protokolem z roku 2007.
3. Oddíl 2 se použije na rozhodnutí vydaná v členském sxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxném Haagským protokolem z roku 2007
Článek 17
Zrušení prohlášení vykonatelnosti
1. Rozhodnutí vydané v členském státě, který je vázán Haagským proxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxodnutí vydané v členském státě vázaném Haagským protokolem z roku 2007, které je v tomto státě vykonatelné, je vykonatelné v jiném členském státě, aniž xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtření stanovená právem členského státu výkonu.
Článek 19
Právo navrhnout přezkum
1. Odpůrce, který se neúčastnil řízení v členském státu původu, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxnocenná písemnost v dostatečném předstihu a takovým způsobem, který mu umožňuje přípravu na jednání před soudem; nebo
b) se nemohl k pohledávce výživxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xrostředek proti rozhodnutí, i když k tomu měl možnost.
2. Lhůta pro podání návrhu na přezkum začíná běžet dnem, kdy se odpůrce skutečně seznámil s obsahxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nakládat se svým majetkem. Odpůrce musí jednat neprodleně a v každém případě ve lhůtě 45 dnů. Prodloužení této lhůty z důvodu vzdálenosti je vyloučeno.
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xozhodnutí v platnosti.
Pokud soud rozhodne, že je přezkum oprávněný na základě splnění některé z podmínek uvedených v odstavci 1, je rozhodnutí od počxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxdním řízení.
Článek 20
Dokumenty pro výkon rozhodnutí
1. Pro výkon rozhodnutí v jiném členském státě předloží navrhovatel orgánům příslušným pro xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxrmuláři, jehož vzor je obsažen v příloze I;
c) případně písemnost, která potvrzuje stav nedoplatků s uvedením dne provedení výpočtu;
d) případně přexxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxích jazyků, do jednoho z úředních jazyků soudního řízení v místě, kde je výkon navrhován, v souladu s právem tohoto členského státu, anebo do jiného jazyxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxdním jazykem a které přijímá pro vyplnění formuláře.
2. Příslušné orgány členského státu výkonu nemohou po navrhovateli požadovat, aby poskytnul přxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnou k překladatelské činnosti v některém z členských států.
Článek xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxtelné s použitím odstavců 2 a 3.
2. Příslušný orgán v členském státě výkonu odmítne na návrh povinného zcela nebo zčásti výkon rozhodnutí soudu původu, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle toho, které stanoví delší promlčecí dobu.
Dále může příslušný orgán v členském státě výkonu na návrh povinného odmítnout zcela nebo zčásti výkox xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xe třetím státě, které splňuje podmínky nezbytné pro své uznání v členském státě výkonu.
Rozhodnutí, kterým se z důvodu změny okolností mění dřívější rxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxnu může na návrh povinného odložit zcela nebo zčásti výkon rozhodnutí soudu původu, pokud byl příslušnému soudu v členském státě původu předložen návrx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxudu původu, pokud je vykonatelnost tohoto rozhodnutí odložena v členském státě původu.
Článek 22
Vyloučení účinku na existenci rodinných vztahů
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx manželství či švagrovství, které jsou základem vyživovacích povinností vedoucích k danému rozhodnutí.
ODDÍL 2
Rozhodnutí vydaná v členském státxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x roku 2007, jsou v ostatních členských státech uznávána, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení.
2. Každá strana, která uplatňuje uznání rozhodnutí xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxena u soudu členského státu jako předběžná otázka, může o ní tento soud rozhodnout.
Článek 24
Důvody pro odmítnutí uznání
Rozhodnutí se neuzná,
a) xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxvidel pro určení příslušnosti;
b) jestliže odpůrci, v jehož nepřítomnosti bylo rozhodnutí vydáno, nebyl doručen návrh na zahájení řízení nebo jiná rxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxavný prostředek proti rozhodnutí, i když k tomu měl možnost;
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxším rozhodnutím, které bylo vydáno v jiném členském státě nebo ve třetím státě v řízení mezi týmiž stranami a pro tentýž nárok, pokud toto dřívější rozhoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxí rozhodnutí ve věcech vyživovacích povinností, se nepovažuje za neslučitelné ve smyslu prvního pododstavce písm. c) nebo d).
Článek 25
Přerušení xxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx07, řízení přeruší, pokud je vykonatelnost tohoto rozhodnutí v členském státě původu z důvodu podání opravného prostředku odložena.
Článek 26
Vykxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxém členském státě poté, co zde bylo na návrh kterékoli zúčastněné strany prohlášeno za vykonatelné.
Článek 27
Místní příslušnost soudů
1. Návrh na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x článkem 71.
2. Místní příslušnost se určuje podle místa obvyklého pobytu strany, vůči níž je výkon navrhován, nebo podle místa výkonu.
Článek 28
Říxxxx
xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxo uznání jeho pravosti;
b) výtah z rozhodnutí vystavený soudem původu na formuláři, jehož vzor je obsažen v příloze II, aniž je dotčen článek 29;
c) příxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xíce úředních jazyků, do jednoho z úředních jazyků soudního řízení v místě, kde byl návrh podán, v souladu s právem tohoto členského státu, anebo do jinéhx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxho úředním jazykem a které přijímá pro vyplnění formuláře.
2. Soud nebo příslušný orgán, u kterého byl návrh podán, nemůže po navrhovateli požadovat, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxu musí být vyhotoven osobou oprávněnou k překladatelské činnosti v některém z členských států.
Článek 29
Nepředložení výtahu
1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnost nebo, pokud nepovažuje za potřebné další objasnění, jeho předložení prominout.
2. V případě uvedeném v odstavci 1 je třeba na požádání soudu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxských států.
Článek 30
Prohlášení vykonatelnosti
Rozhodnutí se prohlásí za vykonatelné bez přezkumu podle článku 24, jakmile jsou splněny formáxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Strana, vůči níž je výkon navrhován, není v této části řízení oprávněna činit k návrhu jakákoli podání.
Článek 31
Sdělení rozhodnutí o návrhu na prohxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu výkonu.
2. Prohlášení vykonatelnosti se doručí straně, vůči níž je výkon navrhován, spolu s rozhodnutím, pokud jí toto ještě nebylo doručeno.
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxže kterákoli strana podat opravný prostředek.
2. Opravný prostředek se podává u soudu, o kterém dotyčný členský stát informoval Komisi v souladu s čláxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxčastní řízení o opravném prostředku u odvolacího soudu zahájeného navrhovatelem, použije se článek 11, i když strana, vůči níž je výkon navrhován, nemx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxoto prohlášení. Má-li strana, vůči níž je výkon navrhován, místo obvyklého pobytu v jiném členském státě, než ve kterém bylo prohlášení vykonatelnostx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, osobně nebo do místa jejího pobytu. Prodloužení této lhůty z důvodu vzdálenosti je vyloučeno.
Článek 33
Postup pro napadení rozhodnutí o opravném xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxkem 71.
Článek 34
Zamítnutí či zrušení prohlášení vykonatelnosti
1. Soud, u něhož byl opravný prostředek podle článku 32 nebo 33 podán, zamítne nebx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kdy to není možné z důvodu mimořádných okolností.
3. Soud, u něhož byl podán opravný prostředek podle článku 33, vydá rozhodnutí neprodleně.
Článek xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxstliže byl výkon rozhodnutí v členském státě původu z důvodu podání opravného prostředku odložen.
Článek 36
Předběžná a zajišťovací opatření
1. Mxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu s právem členského státu výkonu, aniž by bylo nezbytné prohlášení vykonatelnosti podle článku 30.
2. Prohlášení vykonatelnosti s sebou ze zxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxnatelnosti, a dokud není o tomto opravném prostředku rozhodnuto, nesmějí být učiněna jiná opatření než opatření k zajištění majetku strany, vůči níž jx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vykonatelnosti vydáno v plném rozsahu, vydá soud nebo příslušný orgán prohlášení vykonatelnosti pro jeden nebo více těchto nároků.
2. Navrhovatel mxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxšení vykonatelnosti nemůže být ve státě výkonu vybírán žádný poplatek stanovený podle hodnoty předmětu sporu.
ODDÍL 3
Společná ustanovení
Článex xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx že vnitrostátní právo nestanoví vykonatelnost rozhodnutí ze zákona.
Článek 40
Dovolávání se uznaného rozhodnutí
1. Strana, která se hodlá v jinéx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxňuje podmínky nezbytné pro uznání své pravosti.
2. V případě potřeby může soud, u nějž se strana dovolává uznaného rozhodnutí, požádat tuto stranu, abx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxolává uznaného rozhodnutí, přepis či překlad obsahu formuláře uvedeného v odstavci 2 do úředního jazyka dotyčného členského státu, nebo pokud má tentx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxo členského státu, anebo do jiného jazyka, který dotyčný členský stát označil za přijatelný. Každý členský stát může označit úřední jazyk či jazyky orgxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnou k překladatelské činnosti v některém z členských států.
Článek 41
Vykonávací řízení a podmínky výkonu
1. S výhradou tohoto nařízení se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxonatelné v členském státě výkonu, se vykoná za stejných podmínek jako rozhodnutí vydané v tomto členském státě výkonu.
2. Strana, která navrhuje výkox xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xříslušných pro vykonávací řízení.
Článek 42
Vyloučení přezkumu ve věci samé
Rozhodnutí vydané v jednom členském státě nesmí být v žádném případě pxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xřednosti
Vymáhání nákladů vzniklých použitím tohoto nařízení nemá přednost před vymáháním výživného.
KAPITOLA V
PŘÍSTUP KE SPRAVEDLNOSTI
Čláxxx xx
xxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xykonávacího řízení a řízení o opravných prostředcích, za podmínek stanovených v této kapitole.
V případech, na které se vztahuje kapitola VII, zajišxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxinného přístupu poskytují členské státy právní pomoc podle této kapitoly, pokud se nepoužije odstavec 3.
3. V případech, na které se vztahuje kapitolx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxné věci bez potřeby takové pomoci, a pokud ústřední orgán poskytuje nezbytné služby bezplatně.
4. Nárok na právní pomoc nesmí být menší než nárok v rovnxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxí pomoci
Právní pomocí poskytnutou podle této kapitoly se rozumí pomoc nezbytná k tomu, aby se strany mohly seznámit se svými právy a uplatňovat je a aby xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pomoc podle potřeby zahrnuje
a) poradenství před zahájením soudního řízení s cílem mimosoudního vyrovnání;
b) právní pomoc při podání návrhu u orgáxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxí;
d) náklady protistrany v členských státech, ve kterých neúspěšná strana hradí náklady protistraně, prohraje-li příjemce právní pomoci spor, pokxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxnalo;
e) tlumočení;
f) překlad písemností vyžadovaných soudem nebo příslušným orgánem a předložených příjemcem právní pomoci, které jsou pro rozhxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxzickou přítomnost osob dotčených řízením při jednání a tento soud rozhodne, že tyto osoby nelze uspokojivě vyslechnout jinak.
Článek 16
Bezplatná xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxlatnou právní pomoc v případě všech návrhů, které se týkají vyživovacích povinností vyplývajících ze vztahu mezi rodičem a dítětem vůči osobě mladší 2x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxe čl. 56 odst. 1 písm. a) a b) odmítnout bezplatnou právní pomoc, pokud se domnívá, že návrh nebo jakýkoli opravný prostředek jsou zjevně bezdůvodné.
Čxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx
xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxí pomoci podmíněno v souladu s vnitrostátním právem zejména zjištěním majetkových poměrů na straně navrhovatele nebo odůvodněností návrhu.
2. Bez oxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xízení o uznání, vykonatelnosti nebo výkonu nárok na co nejpříznivější právní pomoc nebo na co nejširší osvobození podle práva členského státu výkonu.
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxémkoli řízení o uznání, vykonatelnosti nebo výkonu nárok na právní pomoc podle odstavce 2. Za tímto účelem předloží doklad vydaný příslušným orgánem čxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxy v příloze XI. Uvedená příloha se vypracovává a mění řídícím postupem podle čl. 73 odst. 2.
KAPITOLA VI
SOUDNÍ SMÍRY A VEŘEJNÉ LISTINY
Článek 48
Pouxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xlenském státě uznávají a vykonávají stejně jako rozhodnutí podle kapitoly IV.
2. Ustanovení tohoto nařízení se v případě potřeby použijí na soudní smxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx listiny s použitím formuláře, jehož vzor je obsažen v přílohách I a II nebo v přílohách III a IV.
KAPITOLA VII
SPOLUPRÁCE MEZI ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY
Článxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxnské státy, členské státy s více než jedním právním systémem nebo členské státy s autonomními územními jednotkami mohou určit více než jeden ústřední oxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxna veškerá sdělení k předání příslušnému ústřednímu orgánu v tomto členském státě. Je-li určité sdělení doručeno ústřednímu orgánu, který není příslxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxního orgánu nebo ústředních orgánů, jejich kontaktní údaje a případně jejich působnost podle odstavce 2.
Článek 50
Obecné činnosti ústředních orgxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxch státech za účelem dosažení cílů tohoto nařízení;
b) usilují s největší možnou péčí o vyřešení obtíží, které mohou vzniknout při používání tohoto naxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx soudní síť pro občanské a obchodní věci, vytvořená rozhodnutím 2001/470/ES.
Článek 51
Zvláštní činnosti ústředních orgánů
1. Ústřední orgány poxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxžadují, pro poskytnutí nebo usnadnění poskytnutí právní pomoci;
b) pro pomoc při zjišťování místa, kde se zdržuje povinný nebo oprávněný, zejména za xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxx
xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oprávněného, včetně umístění majetku, zejména za použití článků 61, 62 a 63;
d) pro podporu smírného řešení s cílem dosáhnout dobrovolného placení výxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xčetně nedoplatků;
f) pro usnadnění získávání a rychlého převodu plateb výživného;
g) pro usnadnění získávání písemností nebo jiných důkazních proxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx pro zahájení nebo usnadnění zahájení řízení za účelem přijetí nezbytných předběžných opatření, jež mají územní povahu a jejichž účelem je zajistit účxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxho orgánu podle tohoto článku mohou v rozsahu povoleném právem daného členského státu vykonávat subjekty veřejné správy nebo jiné subjekty podléhajíxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxsobnost sdělí členský stát Komisi v souladu s článkem 71.
4. Tento článek ani článek 53 neukládá v žádném případě ústřednímu orgánu povinnost vykonávax xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu může požádat navrhovatele o plnou moc, pouze pokud jedná jeho jménem v soudním řízení nebo řízení před jinými orgány, nebo pro určení zástupce k tomuto xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxí opatření podle čl. 51 odst. 2 písm. b), c), g), h), i) a j), pokud nebyl podán návrh podle článku 56. Dožádaný ústřední orgán tato vhodná opatření přijme, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxrh podán.
2. Pokud byl podán návrh na opatření podle čl. 51 odst. 2 písm. b) a c), získá dožádaný ústřední orgán požadované informace v případě potřeby na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudního smíru nebo veřejné listiny, jejichž výkon má být proveden, popřípadě spolu s výtahem podle článku 20, 28 nebo 48.
Dožádaný ústřední orgán sděxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xlenském státě. V rámci návrhu na uznání a na prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí nebo pro účely výkonu rozhodnutí je ve sdělení dále uvedeno pouze to, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxedením důvodů dožadujícímu ústřednímu orgánu.
3. Ústřední orgán může rovněž přijmout zvláštní opatření na žádost jiného ústředního orgánu v souvisxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxu ústřední orgány použijí formulář, jehož vzor je obsažen v příloze V.
Článek 54
Náklady ústředního orgánu
1. Každý ústřední orgán nese své vlastní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxzení, s výjimkou úhrady mimořádných nákladů vyplývajících ze žádosti o zvláštní opatření podle článku 53.
Pro účely tohoto odstavce se náklady spojexx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 bez předchozího souhlasu navrhovatele s poskytnutím uvedených služeb za danou cenu.
Článek 55
Návrh prostřednictvím ústředních orgánx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxádaného členského státu.
Článek 56
Návrhy k dispozici
1. Oprávněný, který vymáhá výživné podle tohoto nařízení, může předložit tyto návrhy:
a) nxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
c) návrh na vydání rozhodnutí v dožádaném členském státě, pokud tam dosud není žádné rozhodnutí vydáno ani uznáno, včetně případně návrhu na určení roxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxném státě, než je dožádaný členský stát;
e) návrh na změnu rozhodnutí vydaného v dožádaném členském státě;
f) návrh na změnu rozhodnutí vydaného v jinxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
a) návrh na uznání rozhodnutí vedoucího k odložení nebo omezení výkonu dřívějšího rozhodnutí v dožádaném členském státě;
b) návrh na změnu rozhodnutx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxednictvím orgánů veřejné moci nebo jiných subjektů či osob.
4. Nestanoví-li toto nařízení jinak, probíhá řízení o návrzích uvedených v odstavcích 1 a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxx
xx xxxrh podle článku 56 se vyhotoví za použití formuláře, jehož vzor je obsažen v příloze VI nebo v příloze VII.
2. Návrh podle článku 56 musí obsahovat alespox
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, jeho adresu a datum narození;
d) jména a data narození osob, pro něž se výživné žádá;
e) důvody, o něž se návrh opírá;
f) informaci o tom, kam je třeba zaxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxího členského státu, který je příslušný pro vyřízení návrhu, a jejich kontaktní údaje.
3. Pro účely odst. 2 písm. b) může být osobní adresa navrhovatelx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxl uvedl svou osobní adresu.
4. Podle potřeby, a pokud jsou známy, obsahuje návrh dále
a) informace o majetkových poměrech oprávněného;
b) informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxormace, které mohou napomoci při zjišťování místa, kde se odpůrce zdržuje.
5. K návrhu se přiloží nezbytné podpůrné informace nebo písemnosti včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxx xxxloží podle daného případu pouze písemnosti uvedené v článcích 20, 28 nebo 48 tohoto nařízení nebo v článku 25 Haagské úmluvy z roku 2007.
Článek 58
Přexxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxteli při zajištění toho, aby k návrhu byly přiloženy veškeré informace a písemnosti, o kterých ví, že jsou nezbytné k posouzení návrhu.
2. Pokud je ústřxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo státu.
3. Dožádaný ústřední orgán ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí návrhu potvrdí přijetí prostřednictvím formuláře, jehož vzor je obsažen v příloze Vxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxat o další nezbytné písemnosti a informace. Dožádaný ústřední orgán sdělí dožadujícímu ústřednímu orgánu ve stejné lhůtě 30 dnů jméno osoby nebo název xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dožadující ústřední orgán o stavu vyřizování návrhu.
5. Dožadující a dožádaný ústřední orgán se navzájem informují
a) o osobě nebo odboru příslušnéx xxx xxxxxxxxx xxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxé s ohledem na její náležité posouzení.
7. Ústřední orgány používají nejrychlejší a nejúčinnější způsoby komunikace, které mají k dispozici.
8. Dožxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxán neprodleně uvědomí dožadující ústřední orgán o důvodech odmítnutí a použije k tomu formulář, jehož vzor je obsažen v příloze IX.
9. Dožádaný ústředxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x poskytnutí těchto dalších písemností nebo informací. Pokud je dožadující ústřední orgán neposkytne ve lhůtě 90 dnů nebo v delší lhůtě stanovené dožádxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxostřednictvím formuláře, jehož vzor je obsažen v příloze IX.
Článek 59
Jazyky
1. Formulář návrhu nebo žádosti se vyplňuje v úředním jazyce dožádanxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxný ústřední orgán, nebo v jiném úředním jazyce orgánů Evropské unie, který dožádaný členský stát označí za jazyk, který je pro něj přijatelný, ledaže úsxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xodle odstavce 1, pouze pokud je překlad nezbytný pro poskytnutí vyžádané pomoci, aniž jsou dotčeny články 20, 28, 40 a 66.
3. Veškerá další komunikace mxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xx xxx xsnadnění používání tohoto nařízení se ústřední orgány pravidelně scházejí.
2. Tyto schůze jsou svolávány v souladu s rozhodnutím 2001/470/ES.
Člxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx všechny vhodné a přiměřené prostředky, aby získal informace uvedené v odstavci 2, které jsou v dané věci nezbytné k usnadnění vydání, změny, uznání, prxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx státě informace uvedené v odstavci 2 a které odpovídají za jejich zpracování xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtřednímu orgánu, jestliže ten k nim nemá přímo přístup.
Členské státy mohou určit orgány veřejné moci nebo úřady, které jsou schopné dožádanému ústřexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxádanému ústřednímu orgánu přístup k požadovaným informacím v souladu s tímto článkem.
Veškeré další právnické osoby, které v dožádaném členském stáxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtřednímu orgánu, jestliže je k tomu tento orgán oprávněn právem dožádaného členského státu.
Dožádaný ústřední orgán předá v případě potřeby takto zíxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxobami uvedenými v odstavci 1. Musí být přiměřené, podstatné a nepřesahující míru a musí se týkat
a) adresy povinného nebo oprávněného;
b) příjmů povixxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xožádaný ústřední orgán žádat pouze o informace uvedené v písmenu a).
Pro uznání, prohlášení vykonatelnosti nebo výkon rozhodnutí může dožádaný ústřxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxedené v písmenech b) a c) pro výkon rozhodnutí nepostačují.
Článek 62
Předávání a používání informací
1. Ústřední orgány předají v rámci svého členxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, podle daného případu.
2. Orgán nebo soud, kterému byly předány informace podle článku 61, je může použít pouze k usnadnění vymáhání pohledávek výživxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxst. 2 sděleny osobě, která se obrátila na dožadující ústřední orgán, s výhradou použití procesních předpisů v řízení před soudem.
3. Orgán, který zpraxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx Orgán, který zpracovává informace, jež mu byly sděleny podle článku 61, zajistí důvěrnost těchto informací v souladu s vnitrostátním právem.
Článex xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xásti informací týkajících se jeho osoby.
2. Pokud by informování mohlo ohrozit účinné vymáhání pohledávky výživného, může být toto informování odloxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xa uznání a na prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí nebo pro účely výkonu rozhodnutí zahrnuje pojem „oprávněný“ subjekt veřejné správy jednající mísxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxsto osoby, která má nárok na výživné, nebo uplatnit nárok na úhradu dávek poskytnutých oprávněnému namísto výživného, se řídí právem, jímž se řídí tentx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xubjektu veřejné správy, který uplatňuje nárok na úhradu dávek poskytnutých namísto výživného;
b) rozhodnutí vydaného mezi oprávněným a povinným v rxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxodnutí předloží na žádost jakýkoli doklad nezbytný k prokázání svého práva podle odstavce 2 a skutečnosti, že dávky byly oprávněnému poskytnuty.
KAxxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obdobný formální požadavek.
Článek 66
Překlad podpůrných dokladů
Aniž jsou dotčeny články 20, 28 a 40, může soud, u kterého byl podán návrh, požadoxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxdem na právo na obhajobu.
Článek 67
Vymáhání nákladů
Aniž je dotčen článek 54, může příslušný orgán dožádaného členského státu vymáhat náhradu nákxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxžňují.
Článek 68
Vztahy k jiným nástrojům Společenství
1. S výhradou čl. 75 odst. 2 se tímto nařízením mění nařízení (ES) č. 44/2001 tak, že se nahraxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 805/2004, s výjimkou evropských exekučních titulů týkajících se vyživovacích povinností a vydaných v členském státě, který není vázán Haagskxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxím není dotčeno použití směrnice 95/46/ES.
Článek 69
Vztahy ke stávajícím mezinárodním úmluvám a dohodám
1. Tímto nařízením není dotčeno použití xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xýkají oblastí upravených tímto nařízením, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států podle článku 307 Smlouvy.
2. Bez ohledu na odstavec 1 a aniž je xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxo nařízením a jejichž smluvními stranami jsou členské státy.
3. Toto nařízení nebrání uplatňování Úmluvy ze dne 23. března 1962 mezi Švédskem, Dánskexx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxa stanoví v souvislosti s uznáním, vykonatelností a výkonem rozhodnutí:
a) zjednodušené a zrychlené postupy pro výkon rozhodnutí ve věcech vyživovaxxxx xxxxxxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx být odpůrce zbaven ochrany podle článků 19 a 21 tohoto nařízení.
Článek 70
Zveřejňované informace
V rámci Evropské soudní sítě pro občanské a obchoxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxisů a postupů týkajících se vyživovacích povinností;
b) popis opatření přijatých s cílem splnit povinnosti podle článku 51;
c) popis toho, jak je zajxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxoli omezeních výkonu, zejména pravidel na ochranu povinného a pravidel prekluze nebo promlčení.
Členské státy tyto informace průběžně aktualizujíx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxíslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 27 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích xxxxx xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x) názvy, kontaktní údaje a případně působnost svých ústředních orgánů podle čl. 49 odst. 3;
e) názvy, kontaktní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxcech výkonu pro účely článku 21;
g) jazyky přijímané pro překlady dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40;
h) jazyk nebo jazyky přijímané ústřednímx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxce sdělené v souladu s odstavcem 1 zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie, s výjimkou adres a dalších kontaktních údajů soudů a orgánů uvedenýxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xejména prostřednictvím Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, vytvořené rozhodnutím 2001/470/ES.
Článek 72
Změny formulářů
Veškerx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxzený článkem 70 nařízení (ES) č. 2201/2003.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
Doba uvedená v čl. 4 odxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx o přezkumu
Komise do pěti let ode dne použitelnosti určeného podle čl. 76 třetího pododstavce předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxi orgány, zejména pokud jde o přístup těchto orgánů k informacím uchovávaným orgány veřejné moci a úřady, a vyhodnocení fungování řízení o uznání, prohxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xřiloží návrhy na změny.
Článek 75
Přechodná ustanovení
1. Toto nařízení se použije pouze na řízení zahájená, soudní smíry schválené nebo uzavřené x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx
xx xxxxx x x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxa v členských státech přede dnem použitelnosti tohoto nařízení a u kterých se po tomto dni vyžaduje uznání a prohlášení vykonatelnosti;
b) na rozhodnuxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxelnosti tohoto nařízení.
První a druhý pododstavec se obdobně použijí na soudní smíry schválené nebo uzavřené a na veřejné listiny vystavené v členskxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxlnosti tohoto nařízení.
Článek 76
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nařízení použije ode dne 18. června 2011 za předpokladu, že ve Společenství bude k tomuto dni použitelný Haagský protokol z roku 2007. V opačném případě xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxnských státech v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.
V Bruselu dne 18. prosince 2008.
Za Radu
předseda
M. BARNIER
------xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:CS:PDF
xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxněné v Úředním věstníku).
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.