32000L0046

o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (5)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (7)
... další položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxezřetnostním dohledu nad touto činností
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejmxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky [3],
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [4],
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Rozxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxifické vlastnosti těchto institucí a učinit vhodná opatření nutná pro koordinaci a harmonizaci právních a správních předpisů členských států týkajíxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx
xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xlektronické peníze považovat za elektronickou náhradu mincí a bankovek, které se ukládají na elektronickém médiu, jako jsou čipová karta nebo paměť pxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxace nutná a postačující k zajištění vzájemného uznávání povolení institucí elektronických peněz a obezřetnostního dohledu nad nimi, což umožní vydáxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm státem.
(5) V obecné souvislosti s rychle se rozvíjejícím elektronickým obchodem je žádoucí vytvořit právní rámec, který přispěje k tomu, aby elekxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxí rámec, neutrální z hlediska technologií, který harmonizuje obezřetnostní dohled nad institucemi elektronických peněz v rozsahu nezbytném pro zajxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x000/12/ES povoleno vydávat a spravovat platební prostředky včetně elektronických peněz a provádět tuto činnost v celém Společenství pod podmínkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx Zavedení zvláštního režimu obezřetnostního dohledu pro instituce elektronických peněz, jenž se sice opírá o režim obezřetnostního dohledu platný pxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxdněné a vhodné, neboť vydávání elektronických peněz vzhledem k jejich specifické povaze elektronické náhrady mincí a bankovek samo o sobě nepředstavxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxjímání vkladů od veřejnosti výměnou za elektronické peníze, jehož výsledkem je kladný zůstatek na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxtění důvěry držitelů je nutné, aby bylo možno elektronické peníze zpětně vyměnit. Zpětná výměna sama o sobě neznamená, že peněžní prostředky přijaté vxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xxxěně by se mělo vždy vycházet z nominální hodnoty.
(11) Z důvodů reakce na specifická rizika spojená s vydáváním elektronických peněz musí být tento rexxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxížené kapitálové požadavky a nepoužití směrnice 93/6/EHS [6] a hlavy V kapitoly 2 oddílů II a III směrnice 2000/12/ES.
(12) Je však nutné zachovat roxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xospodářskou soutěž přinášející výhody uživatelům. Toho je dosaženo tím, že zmíněné méně těžkopádné rysy systému obezřetnostního dohledu platného pxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxch činností, které smějí instituce elektronických peněz vykonávat, a především omezení jejich investic požadavkem obezřetnosti, jehož cílem je zajxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxud není harmonizován obezřetnostní dohled nad činnostmi úvěrových institucí svěřenými formou outsourcingu jiným subjektům, je vhodné, aby instituxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxním elektronických peněz mohou provádět podniky, které nepodléhají obezřetnostnímu dohledu, je důležité, aby instituce elektronických peněz měly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx finanční stabilitu a plynulý provoz platebních systémů. Posuzování integrity systémů elektronických peněz vyžaduje úzkou spolupráci.
(15) Je vhxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxých peněz, které vykonávají činnost pouze na území vlastního členského státu.
(16) Přijetí této směrnice představuje nejvhodnější prostředek, jax xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xýt připraveno přezkoumání této směrnice s ohledem na zkušenosti z vývoje trhu a ochranu držitelů elektronických peněz.
(18) Při přijetí této směrnixx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxěrnice se vztahuje na instituce elektronických peněz.
2. Nevztahuje se na instituce uvedené v čl. 2 odst. 3 směrnice 2000/12/ES.
3. Pro účely této sxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx písm. a) směrnice 2000/12/ES, která vydává platební prostředky v podobě elektronických peněz;
b) "elektronickými penězi" rozumí peněžní hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxž hodnota není nižší než vydávaná peněžní hodnota;
iii) přijímaná jako platební prostředek jinými podniky, než je vydávající instituce.
4. Člensxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxálně provozovat činnost vydávání elektronických peněz.
5. Obchodní činnost institucí elektronických peněz se mimo vydávání elektronických peněx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxných pomocných funkcí souvisejících s jejich vydáváním a vydávání a správa jiných platebních prostředků s výjimkou poskytování úvěrů v jakékoli podoxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xiných podnicích s výjimkou případů, kdy takové podniky vykonávají provozní nebo jiné pomocné funkce související s elektronickými penězi vydávanými xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxonických peněz pouze odkazy na úvěrové instituce uvedené ve směrnici 91/308/EHS [7] a směrnici 2000/12/ES s výjimkou hlavy V kapitoly 2 uvedené směrxxxxx
xx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xx xxxxx x x xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx/12/ES se nevztahují na obchodní činnost institucí elektronických peněz s výjimkou vydávání elektronických peněz.
3. Přijímání peněžních prostxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxu přijaté peněžní prostředky ihned vyměněny za elektronické peníze.
Článek 3
Zpětná výměna
1. Držitel elektronických peněz může v době jejich pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx cen nezbytných k provedení operace.
2. Smlouva mezi vydávající institucí a držitelem musí jasně stanovovat podmínky pro zpětnou výměnu.
3. Smlouxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxonibilní kapitál
1. Instituce elektronických peněz musí mít počáteční kapitál ve smyslu čl. 34 odst. 2 bodů 1 a 2 směrnice 2000/12/ES xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxektronických peněz musí mít neustále k dispozici kapitál ve výši nejméně 2 % svých celkových finančních závazků z vydaných elektronických peněz počítxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx činná méně než šest měsíců, počítáno ode dne zahájení činnosti včetně, musí mít k dispozici kapitál ve výši nejméně 2 % svých celkových finančních závazxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxků z vydaných elektronických peněz odhadovaná pro šestiměsíční období musí být doložena obchodním plánem případně pozměněným podle požadavků příslxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxch finančních závazků z vydaných elektronických peněz pouze do těchto aktiv:
a) aktiva, která mají podle čl. 43 odst. 1 písm. a) bodů 1), 2), 3) a 4) a čl. xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xe smyslu směrnice 2000/12/ES a
c) dluhové instrumenty, které
i) jsou dostatečně likvidní;
ii) nespadají pod odst. 1 písm. a);
iii) příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x
xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast ve smyslu článku 1 směrnice 2000/12/ES v dané instituci elektronických peněz nebo které musí být uváděny v konsolidovaných účtech těchto podnixxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxím nejméně tak přísným, jako jsou omezení uplatňovaná na úvěrové instituce v souladu s hlavou V kapitolou 2 oddílem III směrnice 2000/12/ES.
3. K zajixxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dostatečně likvidních úrokových a devizových podrozvahových pozic, které mají podobu derivátových nástrojů obchodovaných na kapitálových trzích xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxních dnů. Použití derivátových nástrojů podle první věty je přípustné pouze tehdy, je-li záměrem plné vyloučení tržních rizik a je-li tohoto záměru v rxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxlosti s investicemi zmíněnými v odstavci 1.
5. Pro účely použití odstavce 1 se aktiva ohodnocují pořizovací nebo tržní cenou, podle toho, která je nižxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxjistit, aby daná instituce elektronických peněz učinila xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xávazky z vydaných elektronických peněz byly kryty jinými aktivy než těmi, která jsou uvedena v odstavci 1, a to až do výše maximálně 5 % těchto závazků nebx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxkrát ročně prováděny výpočty prokazující splnění článků 4 a 5, a to buď přímo institucemi elektronických peněz, které je sdělí spolu s jakýmikoli požadxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxx x obezřetná činnost
Instituce elektronických peněz musí mít řádné a obezřetné řízení, administrativní a účetní postupy a dostatečné vnitřní kontroxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxik, která vyplývají ze spolupráce s podnikem vykonávajícím provozní nebo pomocné funkce vztahující se k obchodní činnosti instituce.
Článek 8
Výxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxání směrnice 2000/12/ES na instituce elektronických peněz v případech, kdy buď
a) z celkové obchodní činnosti instituce ve smyslu čl. 1 odst. 3 písmx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxekročí 6 milionů eur, nebo
b) elektronické peníze vydávané touto institucí jsou přijímány jako platební prostředek pouze jejími dceřinými společnxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxolečností této instituce nebo dceřinými společnostmi této mateřské společnosti, nebo
c) elektronické peníze vydávané touto institucí přijímá jaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxné oblasti nebo
ii) jejich těsné finanční nebo obchodní vazby na vydávající instituci, jako je např. společný marketingový nebo distribuční plán.
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xají držitelé k dispozici pro provádění plateb, nesmí být vyšší než 150 eur.
2. Instituce elektronických peněz, pro kterou byla vydána výjimka ve smysxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnických peněz, u níž bylo upuštěno od uplatňování této směrnice a směrnice 2000/12/ES, podávala pravidelné zprávy o své činnosti včetně celkové výše zxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které zahájily činnost v souladu s předpisy platnými v členském státě, ve kterém mají správní ústředí, před nabytím účinnosti předpisů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx těmto institucím elektronických peněz povinnost předložit veškeré potřebné informace příslušným orgánům, které posoudí do šesti měsíců od nabytí úxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xejich splnění zajištěno, nebo zda je přiměřené odnětí povolení. Není-li zajištěno splnění požadavků do šesti měsíců od data uvedeného v čl. 10 odst. 1, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 27. dubna 2002. Neprodleně o nich uvědomí Komisix
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odkazu si stanoví členské státy.
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblastx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxní této směrnice, zejména o:
- opatřeních na ochranu držitelů elektronických peněz, včetně případné potřeby zavést záruční systém,
- kapitálovýxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx bude podle potřeby doplněna návrhem na její změnu.
Článek 12
Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníkx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxkyně
N. Fontaine
Za Radu
předseda
H. Védrine
[1] Úř. věst. C 317, 15.10.1998, s. 7.
[2] Úř. věst. C 101, 12.4.1999, s. 64.
[3] Úř. věst. C 189x xxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxný postoj Rady ze dne 29. listopadu 1999 (Úř. věst. C 26, 28.1.2000, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. dubna 2000 (dosud nezveřejněné v Úxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxnnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (Úř. věst. L 126, 26.5.2000, s. 1). Směrnice ve znění směrnice 2000/28/ES (viz strana 37 v tomto čísle Úřednxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx.1998, s. 29).
[7] Směrnice Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz (Úř. věst. L 166, 28.6.199xx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.