32000L0043

zavedení zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na rasu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 13 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise1,
s ohlexxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xzhledem k těmto důvodům:
(1) Smlouva o Evropské unii představuje novou etapu v procesu vytváření co nejužšího svazku mezi národy Evropy.
(2) V souladx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xrávního státu, zásadách, které jsou společné členským státům, a ctí základní práva zaručená Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxkonem a na ochranu proti diskriminaci je obecným právem uznaným Všeobecnou deklarací lidských práv, Úmluvou OSN o odstranění všech forem diskriminacx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kulturních právech a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, jichž jsou všechny členské státy signatáři.
(4) Je důležité dodrxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xodržovat ochranu soukromého a rodinného života a úkony prováděné v této souvislosti.
(5) Evropský parlament přijal několik usnesení o boji proti rasxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x této směrnici nijak neznamená přijetí takových teorií.
(7) Evropská rada na zasedání v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999 vyzvala Komisi, aby co možnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi v roce 2000, schválené Evropskou radou na zasedání v Helsinkách ve dnech 10. a 11. prosince 1999, zdůrazňují potřebu podporovat trh práce prospívajícx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxriminace na základě rasy nebo etnického původu může ohrozit dosažení cílů Smlouvy o ES, zejména dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti a sociální ochraxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prostor svobody, bezpečnosti a práva.
(10) Komise předložila sdělení o rasismu, xenofobii a antisemitismu v prosinci 1995.
(11) xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxí spolupráci v oblasti protiprávního jednání založeného na rasistickém nebo xenofobním chování.
(12) Pro zajištění rozvoje demokratických a tolerxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxkriminace na základě rasy nebo etnického původu, která by překračovala rámec přístupu k zaměstnání a samostatně výdělečné činnosti a která by se vztahxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x x xxxich dodávkám.
(13) Za tímto účelem musí být ve Společenství zakázána jakákoli přímá nebo nepřímá diskriminace na základě rasy nebo etnického původu v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v zacházení na základě státní příslušnosti a nejsou jím dotčena ustanovení upravující vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí a jejich přístux x xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxlouvy o ES o odstranění nerovností a o podporu rovnosti mezi muži a ženami, zejména z toho důvodu, že ženy jsou často obětmi několikanásobné diskriminacxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxným orgánům v souladu s vnitrostátním právem nebo zvyklostmi. Ty mohou zejména stanovit, že nepřímá diskriminace může být zjištěna jakýmikoli prostřxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xtáty by rovněž měly zajistit, podle potřeby a v souladu s jejich vnitrostátními tradicemi a zvyklostmi, ochranu právnických osob, pokud jsou diskrimixxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x předcházení nebo k vyrovnání znevýhodnění skupiny osob určité rasy nebo etnického původu a tato opatření mohou umožňovat existenci organizací osob uxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xacházení odůvodněno, pokud charakteristika rasy nebo etnického původu představuje podstatný a určující profesní požadavek, a je-li jeho cíl legitixxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxx předmětem diskriminace na základě rasy nebo etnického původu by měly mít odpovídající prostředky právní ochrany. Pro zajištění účinnější úrovně ochxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxu jakékoli oběti, aniž jsou dotčeny vnitrostátní procesní předpisy týkající se zastupování a obhajoby před soudy.
(20) Účinné zavádění zásady rovnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxnka diskriminace, a pokud se tato situace prokáže, vyžaduje účinné zavádění zásady rovného zacházení, aby důkazní břemeno přešlo xxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxu příslušnému orgánu. Mezi tato řízení patří ta, v nichž je žalobce zbaven povinnosti dokazovat skutečnosti, jejichž zjišťování náleží soudu nebo jinxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxání různých forem diskriminace a boje proti nim.
(24) Ochrana proti diskriminaci na základě rasy nebo etnického původu by byla sama posílena existencx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx konkrétní pomoci obětem.
(25) Tato směrnice stanoví minimální požadavky a umožňuje tak členským státům zachovat nebo přijmout příznivějších ustanxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xximěřené a odrazující sankce pro případy porušování povinností vyplývajících z této směrnice.
(27) Členské státy mohou pověřit sociální partnery na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx veškerá nezbytná opatření, která jim zajistí, že mohou kdykoli zaručit výsledky uložené touto směrnicí.
(28) V souladu se zásadami subsidiarity a prxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxaci ve všech členských státech, dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto, z důvodů rozsahu či účinků akce, jich může být lépe dosaženo na úxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxTANOVENÍ
Článek 1
Účel
Účelem této směrnice je stanovit rámec pro boj s diskriminací na základě rasy nebo etnického původu s cílem zavést v členskýcx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx žádná přímá nebo nepřímá diskriminace na základě rasy nebo etnického původu.
2. Pro účely odstavce 1 se
a) přímou diskriminací rozumí případ, kdy je s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) nepřímou diskriminací rozumí případ, kdy by v důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxe uvedený předpis, kritérium nebo zvyklost je objektivně odůvodněn legitimním cílem a ledaže prostředky k dosažení tohoto cíle jsou přiměřené a nezbyxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xteré má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, zahanbující, ponižující nebo urážející atmosférxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxní spočívající v navádění k diskriminaci osob na základě rasy nebo etnického původu se považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1.
Článek 3
Oblxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxých subjektů, pokud jde o
a) podmínky přístupu k zaměstnání, samostatně výdělečné činnosti nebo do pracovního poměru včetně kritérií výběru a podmínxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnství, odborného vzdělávání, dalšího odborného vzdělávání a rekvalifikace, včetně získávání praktických zkušeností;
c) podmínky zaměstnání a prxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxaci, jejíž členové vykonávají určité povolání, včetně výhod poskytovaných těmito organizacemi;
e) sociální ochranu včetně sociálního zabezpečenx x xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxávky.
2. Tato směrnice se netýká rozdílů v zacházení na základě státní příslušnosti a nejsou jí dotčeny předpisy a podmínky upravující vstup a pobyt stxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním postavením dotčených státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti.
Článek 4
Podstatné a určující profesní požadavxx
xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxvodem nepředstavuje diskriminaci, pokud z povahy profesní činnosti nebo z podmínek xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 5
Pozitivní činnost
Pro zajištění plné rovnosti v praxi nebrání zásada rovného zacházení žádnému členskému státu zachovávat nebo přijxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxy
1. Členské státy mohou přijmout nebo zachovat předpisy, které jsou příznivější pro ochranu zásady rovného zacházení než ustanovení této směrnice.
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxastech upravených touto směrnicí.
KAPITOLA II
OCHRANA A VÝKON PRÁVA
Článek 7
Ochrana práv
1. Členské státy zajišťují, aby soudní nebo sprxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxkozeny nedodržováním zásady rovného zacházení, i když vztahy, ve kterých mělo dojít k diskriminaci, již skončily.
2. Členské státy zajistí, aby sdruxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxtění dodržování této směrnice, mohly ve prospěch nebo na podporu žalobce s jeho souhlasem zahájit jakékoli soudní nebo správní řízení určené pro vymáhxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xřípadě zásady rovnosti zacházení.
Článek 8
Důkazní břemeno
1. Členské státy přijmou v souladu se svými právními řády nezbytná opatření, aby, jakxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci, příslušelo odpůrci prokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení.
2. Odstavec 1 nebrání členskýx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx x x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxáty nemusí uplatňovat odstavec 1 na řízení, v nichž zjišťování skutečností přísluší soudu nebo příslušnému orgánu.
Článek 9
Ochrana před pronásxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxbo nepříznivými následky, které jsou reakcí na žalobu nebo na zahájení řízení zaměřených na dodržování zásady rovného zacházení.
Článek 10
Šířexx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxné osoby všemi odpovídajícími prostředky a na celém území.
Článek 11
Sociální dialog
1. Členské státy v souladu se svými tradicemi a vnitrostátxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx pracovištích, kolektivních smluv, pracovních řádů a výzkumu nebo výměny zkušeností a osvědčené praxe.
2. Je-li to v souladu s vnitrostátními tradicxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxoví pravidla proti diskriminaci v oblastech uvedených v článku 3 spadajících do oblasti působnosti kolektivního vyjednávání. Tyto dohody dodržují mxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xtáty podporují dialog s dotčenými nevládními organizacemi, které mají v souladu s vnitrostátními zvyklostmi a právními předpisy oprávněný zájem přixxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxx xxDPORU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ
Článek 13
1. Členské státy určí jeden nebo několik xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxvěřených ochranou lidských práv nebo ochranou práv osob na vnitrostátní úrovni.
2. Členské státy zajistí, aby do pravomoci těchto subjektů spadalo
x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodu diskriminace,
- příprava nezávislých studií týkajících se diskriminace,
- zveřejňování nezávxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xlenské státy přijmou nezbytná opatření, aby
a) byly zrušeny právní a správní předpisy odporující zásadě rovnosti zacházení,
b) byla nebo mohla být pxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxích smlouvách, vnitřních řádech podniků, jakož i v pravidlech, kterými se řídí ziskové nebo neziskové organizace a nezávislé profese a organizace praxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice a přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Takto stanovené sankce, které mohou zahrnovat vyplácení náhrad oběti, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxy, které se jich týkají.
Článek 16
Provedení
Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxních smluv. V těchto případech členské státy zajistí, aby nejpozději do 19. července 2003 sociální partneři zavedli nezbytná opatření dohodou, přičexx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxm vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
Článek 17
Zpráva
1. Členské státy sdělí Komisi do 19. července 2005 a poté každých pět let veškxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xotřeby v úvahu názor Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie a stanovisko sociálních partnerů a dotčených nevládních organizací. V soxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxení na ženy a muže. S ohledem na získané informace zahrnuje tato zpráva, je-li to nezbytné, návrhy na přezkoumání a aktualizaci této směrnice.
Článex xx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxx xxxxnice je určena členským státům.
V Lucemburku dne 29. června 2000.
Za Radu
předsedkyně
M. ARCANJO
x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.