32000L0028

změna směrnice 2000/12/ES

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (3)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtucí a o jejím výkonu
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 prvxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxropské centrální banky (3),
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (4),
vzhledem k těmto důvodům:
(1) V souladu s cíli Smlouvy je žádoucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxtuce omezují svou činnost především na vydávání elektronických peněz. Aby se zabránilo jakémukoli narušení hospodářské soutěže mezi vydavateli elexxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlížejících k jejich zvláštním vlastnostem, rozšířena působnost směrnice 2000/12/ES (5).
(3) Je proto žádoucí rozšířit na uvedené instituce dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností (6) definuje instituce elektronickýxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxice 2000/12/ES se mění takto:
1. V čl. 1 bodě 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„1. úvěrovou institucí‘ se rozumí:
a) podnik, jehož činnost spočxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch peněz ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/46/ES ze dne 18. září 2000 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xx x xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx:
xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 27. dubna 2002. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Tato opatření přijatá členskými státy muxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 3
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxuselu dne 18. září 2000.
Za Evropský parlament
předsedkyně
N. FONTAINE
Za Radu
předseda
H. VÉDRINE
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx 29. listopadu 1999 (Úř. věst. C 26, 28.1.2000, s. 12) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. dubna 2000 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx 26.5.2000, s. 1).
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.