32008R1205

provádí směrnici 2007/2/ES týkající se metadat

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (3)
Vztah
... další položky
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxat
(Text s významem pro EHP)
Úřední věstník L 326 , 04/12/2008 S. 0012 - 0030
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evroxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xnformace v Evropském společenství (INSPIRE) [1], a zejména na čl. 5 odst. 4 této směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Směrnice 2007/2/ES stanoxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxzbytné, aby mohl uživatel vyhledávat soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech a zjišťovat, zda a k jakému účelu je možné je pouxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxt kompatibilní a použitelná ve Společenství a v přeshraničním kontextu, a proto je nezbytné stanovit pravidla týkající se metadat použitých pro popis xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx) Definice souboru prvků metadat je nezbytná, aby bylo možné určit informační zdroje, pro něž se metadata vytvářejí, jejich klasifikaci a určení jejicx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxžených na prostorových datech, omezení přístupu a použití a organizace odpovědné za zdroj. Stejně tak jsou nutné prvky metadat vztahující se k vlastníxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxí a udržování metadat. Toto je minimální soubor prvků metadat nezbytný pro dosažení souladu se směrnicí 2007/2/ES a není vyloučena možnost, aby organxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxém společenství. Stejně tak není vyloučena možnost přijmout pokyny zavedené a aktualizované Komisí, zejména když je nezbytné zajistit interoperabixxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prvků metadat, tedy zda má být každý prvek v záznamu metadat očekáván vždy, zda se může objevit pouze jednou, nebo zda se může objevit více než jednou.
(xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xěla být schopna nabývat podoby volného textu, dat, kódů vytvořených na základě mezinárodních norem, například jazykových kódů, klíčových slov sestaxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 22 směrnice 2007/2/ES,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Předmět
Toto nařízení stanovuje požadavky na vytváření a údržbu metadax xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx II a III směrnice 2007/2/ES.
Článek 2
Definice
Pro účely tohoto nařízení se kromě definicí stanovených v článku 3 směrnice 2007/2/ES použxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxů prostorových dat nebo službu založenou na prostorových datech obsahují prvky metadat či skupiny prvků metadat, jak jsou stanoveny v části B přílohy, x xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxte ve formátu pdf na webové adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:326:0012:0030:CS:PDF
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.