31999D0468

o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (109)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (5)
... další položky
xxxxxxxxxx
xxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 202 třetí odrážku této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise (1),
s ohledem na stanoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xydává. Rada může stanovit podmínky pro výkon těchto pravomocí a rovněž si ve zvláštních a odůvodněných případech může vyhradit právo vykonávat tyto prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsi (3). Toto rozhodnutí stanovilo omezený počet postupů, kterými se může tento výkon řídit.
(3) Usnesením č. 31 připojeným k závěrečnému aktu mezivláxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xasnosti bylo shledáno, že spíše než změna rozhodnutí 87/373/EHS je vhodnější uvedené rozhodnutí nahradit novým rozhodnutím, a tím je zrušit.
(5) S cíxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxěr postupu projednávání ve výboru, přičemž však tato kritéria nejsou závazná.
(6) Z tohoto důvodu je vhodné pro řídící opatření, která se vztahují napxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxčet, použít řídící postup. Je vhodné, aby tato řídící opatření přijímala Komise postupem zajišťujícím přijetí rozhodnutí v přiměřené lhůtě. Pokud jsxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx Pro opatření obecného významu, jejichž předmětem je provádění podstatných prvků základních aktů, zejména pro opatření na ochranu zdraví nebo bezpečxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xákladních aktů, je vhodné použít regulativní postup. Tato prováděcí opatření by měla být přijímána účinným postupem s ohledem na právo Komise podávat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxe používán v případech, ve kterých se uplatňuje v současnosti.
(9) Toto rozhodnutí rovněž směřuje ke zjednodušení postupů výkonu prováděcích pravomxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xřijat postupem podle článku 251 Smlouvy. Z tohoto důvodu bylo shledáno nezbytným snížit počet postupů a upravit je s ohledem na pravomoci dotčených orgxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xýboru nebo návrh xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxměřuje na zajištění lepšího informování Evropského parlamentu a stanoví, že Komise bude pravidelně informovat Evropský parlament o práci výborů, přxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxt přijata, Radě.
(11) Na čtvrtém místě se toto rozhodnutí zaměřuje na zajištění lepšího informování veřejnosti o projednávání ve výborech, a v důsledxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xsou Komisi nápomocny při výkonu prováděcích pravomocí, jakož i na vypracování výroční zprávy o všech činnostech výborů určené ke zveřejnění a na stanoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxí postupy projednávání ve výborech vytvořené v rámci uplatňování společné obchodní politiky a pravidel hospodářské soutěže stanovených ve Smlouvácxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxomoci, s výjimkou zvláštních a odůvodněných případů, kdy základní akt vyhrazuje Radě právo vykonávat některé z nich přímo, se svěřují Komisi v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx přijetí prováděcích opatření určité procedurální podmínky, jsou tyto podmínky v souladu s postupy podle článků 3, 4, 5 a 6.
Článek 2
Výběr proceduráxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxé zemědělské politiky a společné politiky rybolovu nebo která se vztahují na zavádění programů se značným dopadem na rozpočet, se přijímají řídícím poxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxířat nebo rostlin, se přijímají regulativním postupem; pokud základní akt stanoví, že některé jiné než podstatné prvky tohoto aktu mohou být upraveny xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xostup pokaždé, kdy je považován za nejvhodnější.
Článek 3
Poradní postup
1. Komisi je nápomocen poradní výbor složený ze zástupců členských státůx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxůtě, kterou může předseda stanovit s ohledem na naléhavost věci, případně hlasováním.
3. Stanovisko výboru se uvede do zápisu; kromě toho má každý člexxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxovisko na vědomí.
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit s ohledem na naléhxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxm zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená ve zmíněném článku. Předseda nehlasuje.
3. Aniž je dotčen článek 8, přijme Komise opaxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx odložit použitelnost opatření, o kterých rozhodla, na dobu, která bude upřesněna v každém základním aktu, ale která v žádném případě nepřesáhne tři měxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx postup
1. Komisi je nápomocen regulativní výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.
2. Zástupce Komise předložx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxnovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 205 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.
4. Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, že návrh Komise na základě základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy překračuje prováděcí pravomoci stanovené v základním aktu, uxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xaždém základním aktu, ale která v žádném případě nepřesáhne tři měsíce ode dne, kdy jí věc byla předložena.
Pokud se Rada v této lhůtě kvalifikovanou věxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxávního předpisu.
Pokud po uplynutí této lhůty Rada navrhovaná prováděcí opatření nepřijala ani nevyjádřila nesouhlas s návrhem na prováděcí opatřexxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxatřeních, lze použít tento postup:
a) Komise sdělí Radě a členským státům všechna rozhodnutí o ochranných opatřeních. Může být stanoveno, že Komise pxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xákladním aktu přijmout kvalifikovanou většinou jiné rozhodnutí. V základním aktu může být rovněž stanoveno, že Rada může kvalifikovanou většinou poxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxnek 7
1. Každý výbor přijme na návrh předsedy svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu, který je zveřejněn v Úředním věstníku Evropských spxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxm, které platí pro Komisi, se uplatní i pro výbory.
3. Komise pravidelně informuje Evropský parlament o činnosti výborů. Z tohoto důvodu jsou mu předklxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xlasování, stručné zápisy ze schůzí a seznamy orgánů a subjektů, ke kterým náleží osoby určené členskými státy, aby je zastupovaly. Evropský parlament xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství do šesti měsíců po nabytí účinku tohoto rozhodnutí seznam všech výborů pověřených, aby byly nápomocny Komisi při výkonu jejíxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxvněž pravidelně zveřejňovat výroční zprávu o činnosti výborů.
5. Odkazy na všechny dokumenty předané Evropskému parlamentu na základě odstavce 3 se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxatření, která mají být přijata a která byla předložena výboru podle základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, překračuje prováděcx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxnávání, předložit výboru nový návrh opatření, pokračovat v projednávání nebo předložit Evropskému parlamentu nebo Radě návrh vycházející ze Smlouvxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxh.
Článek 9
Zrušuje se rozhodnutí 87/373/EHS.
Článek 10
Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropských sxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx31999D0468:CS:PDF
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.