Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (9)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky

32008L0051 změna směrnice 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xbraní
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 95 odst. 1 této smlouvy,
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx Smlouvy [2],
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Směrnice Rady 91/477/EHS [3] zavedla doprovodné opatření k vnitřnímu trhu. Vytváří rovnováhu mezi zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm určitých bezpečnostních záruk, vhodných pro tento typ produktů, na straně druhé.
(2) V souladu s rozhodnutím Rady 2001/748/ES ze dne 16. října 200x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxho k Úmluvě Organizace spojených národů o boji proti mezinárodnímu organizovanému zločinu [4], Komise uvedený protokol (dále jen "protokol") podepsxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx totiž třeba zajistit jednotné, účinné a rychlé uplatňování mezinárodních závazků, které mají na uvedenou směrnici dopad. Dále je nutné využít příležxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 15. prosince 2000 o provádění směrnice 91/477/EHS.
(4) Poznatky zpravodajských služeb ukazují nárůst použíxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx77/EHS zahrnuty do definice střelných zbraní.
(5) Na střelné zbraně, jejich součásti a střelivo se při jejich dovozu z třetích zemí vztahují právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxlené výroby střelných zbraní, jejich součástí a střeliva a nedovoleného obchodování s nimi a také vymezit pojem sledování.
(7) Protokol mimo jiné stxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxinnosti označování naznačuje pouze nepřímo. Za účelem jednoduššího sledování zbraní je nutné používat alfanumerické kódy a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxjvětším možném rozsahu sloužit Úmluva o vzájemném uznávání ověřovacích značek ručních palných zbraní ze dne 1. července 1969.
(8) Kromě toho, ačkolx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxuhé životnosti zbraní nezbytné tuto dobu prodloužit nejméně na dvacet let, aby bylo možné střelné zbraně řádně sledovat. Je také nezbytné, aby členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx údajů, v nichž jsou uvedeny potřebné informace o každé střelné zbrani. Přístup policie, justičních orgánů a dalších oprávněných orgánů k informacím oxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxho by měly být pro účely směrnice 91/477/EHS definovány činnosti zprostředkovatelů uvedené v článku 15 protokolu.
(10) V určitých závažných přípaxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xísm. a) přílohy I směrnice 91/477/EHS pouze odkazuje na vnitrostátní právní předpisy. Protokol stanoví přesnější obecné zásady znehodnocování zbrxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxy členské státy tuto činnost přísně kontrolovaly, zejména pro ověření profesní bezúhonnosti a způsobilosti těchto podnikatelů.
(13) Nabývání střxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxeným ve směrnici 91/477/EHS a nabývání střelných zbraní osobami, které byly v minulosti pravomocně odsouzeny za určité závažné trestné činy, by mělo xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxovní střelci při držení střelné zbraně během cestování do jiného členského státu. Členské státy by neměly uznávání evropského zbrojního pasu podmiňoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxání a výrobě střelných zbraní, jejich součástí a střeliva je nezbytné, aby se zlepšila výměna informací mezi členskými státy.
(16) Zpracovávání infxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxajů a o volném pohybu těchto údajů [5] a nedotýká se úrovně ochrany fyzických osob z hlediska zpracování osobních údajů podle práva Společenství a vnitxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xěla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [6].
(1xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx povolení. Členské státy by měly své členění uvést do souladu s tímto zjednodušeným rozdělením, avšak ty členské státy, které používají dělení střelnýxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxt střelnou zbraň by mělo být pokud možno uděleno v jediném správním řízení.
(20) Ustanovení čl. 2 odst. 2 směrnice 91/477/EHS mimo jiné v souladu s vnixxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxrickým zaměřením v oblasti zbraní, které jsou jaké takové uznány členským státem, na jehož území jsou usazeny.
(21) V souladu s bodem 34 interinstituxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a zveřejnit je.
(22) Směrnice 91/477/EHS by proto měla být odpovídaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxk 1 se mění takto:
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
"1. Pro účely této směrnice se "střelnou zbraní" rozumí jakákoli ruční zbraň s hlavní, která xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xkamžitého uvolnění chemické energie, není-li vyloučena z některého z důvodů uvedených v části III přílohy I. Střelné zbraně se dělí do kategorií podle xxxxx xx xxxxxxx xx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
- má vzhled střelné zbraně a
- v důsledku své konstrukce nebo materiálu, z něhož je vyrobena, může být uschopněna ke střelbě.";
b) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxaná pro střelnou zbraň a nezbytná pro její funkci včetně hlavně, rámu, pouzdra závěru, závěru nebo nábojového válce revolveru, závorníku, nosiče závoxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxismus závěru, nábojová komora a hlaveň střelné zbraně, které se, jako oddělené předměty, zahrnují do kategorie těch střelných zbraní, kterých jsou nexx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náplně nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx Pro účely této směrnice se "sledováním" rozumí systematické sledování střelných zbraní a tam, kde je to možné, jejich součástí a střeliva od výrobce ke xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xro účely této směrnice se "zprostředkovatelem" rozumí fyzická nebo právnická osoba kromě podnikatele v oboru zbraní, jejíž podnikatelskou činnost zxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxtelem v oboru zbraní" rozumí fyzická nebo právnická osoba, jejíž podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti tvoří výroba střelných zbraní, jejich součxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxx této směrnice se "nedovolenou výrobou" rozumí výroba nebo montáž střelných zbraní, jejich součástí a střeliva
i) z jakékoli hlavní části těchto střxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kterém výroba nebo montáž probíhá, nebo
iii) bez označení smontovaných střelných zbraní v okamžiku jejich výroby v souladu s čl. 4 odst. 1.
2b. Prx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx střeliva z území jednoho členského státu nebo přes jeho území na území jiného členského státu, pokud to některý z dotčených členských států nepovoluje x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xEvropský zbrojní pas" je doklad, který vydávají orgány členských států na žádost osoby, která se v souladu se zákonem stane držitelem a uživatelem střexxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xbrojní pas je nepřenosný doklad, v němž je uvedena střelná zbraň nebo střelné zbraně, které drží a užívá držitel zbrojního pasu. Uživatel střelné zbranx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxdež střelné zbraně. "
2) Článek 4 se nahrazuje tímto:
"Článek 4
1. Členské státy zajistí, aby veškeré střelné zbraně nebo jejich součásti, ktxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxch smontovaných střelných zbraní členské státy v okamžiku výroby každé střelné zbraně
a) buď vyžadují jedinečné označení včetně jména výrobce, zemx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na ručních střelných zbraních,
b) nebo zachovávají jakékoli jiné snadno použitelné jedinečné označení s číselným nebo alfanumerickým kódem, kterx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxelbě.
Členské státy zajistí, aby každé jednotlivé základní balení kompletního střeliva bylo označeno, přičemž toto označení odkazuje na jméno výrxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xervence 1969 o vzájemném uznávání zkušebních značek na ručních střelných zbraních.
Členské státy dále zajistí, aby v okamžiku převodu zbraní z vládxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxní výkon činnosti podnikatele v oboru zbraní na svém území povolením uděleným alespoň na základě kontroly osobní a odborné bezúhonnosti a způsobilostx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x014 zřízení a údržbu počítačového systému evidence údajů, centralizovaného nebo decentralizovaného, který oprávněným orgánům zajistí přístup k syxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxméně dvaceti let uchovávají informace o druhu, výrobní značce výrobce, modelu, ráži a sériovém čísle střelné zbraně a jména a adresy jejího dodavatele x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxsobnosti této směrnice a jejich vstupy a výstupy, spolu s údaji, které umožní identifikaci a sledování střelné zbraně, zejména typ, značku výrobce, moxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro systém evidence údajů stanovený v prvním pododstavci.
5. Členské státy zajistí, aby u všech střelných zbraní mohl být kdykoliv zjištěn jejich mxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx4 opatření umožňujících kdykoliv zjistit majitele střelných zbraní uvedených na trh po 28. července 2010."
3) Vkládají se nové články, které zněxxx
xxxxxxx xx
xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxdě kategorií C nebo D, které k tomu mají zvláštní povolení v souladu s vnitrostátním právem.
Článek 4b
Členské státy zváží zavedení systému regxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxelů činných na jejich území;
b) povinnou licenci nebo povolení ke zprostředkování."
4) Článek 5 se nahrazuje tímto:
xxxxxxx x
xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx
xx xosáhly věku 18 let, s výjimkou nabývání jinak než koupí a držení střelných zbraní k loveckým účelům a zbraní pro lov nebo sportovní střelbu za předpokladxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxně či licencí k lovu anebo provádí střelbu v rámci licencovaného či jinak schváleného tréninkového střediska;
b) nepředstavují nebezpečí pro sebe, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxáty mohou odejmout povolení k držení střelné zbraně, přestane-li být plněna některá z podmínek, na jejichž základě bylo uděleno.
Členské státy mohox xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
5) V článku 6 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
"Členské státy zajistí, že s výjimkou podnikatelů v oboru zbraní je nabývání střelných zbranx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xvětna 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku (*), pokud je povoleno, přísně kontrolováno.
(*) Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
"4. Členské státy mohou zvážit udělení víceleté licence pro nabývání a držení veškerých střelných zbraní podléhajících povolení osobě, která spxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxní, že tato osoba nadále splňuje podmínky, a
c) maximální limity pro držení zbraní stanovené vnitrostátním právem.
5. Členské státy přijmou praxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxusely žádat o licenci nebo povolení pro ty střelné zbraně, které drží v kategoriích C nebo D, v důsledku vstupu směrnice Evropského parlamentu a Rady 200xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxastní licenci nebo mu bude konkrétně povoleno tyto střelné zbraně vlastnit v souladu s vnitrostátním právem.
(*) Úř. věst. L 179, 8.7.2008, s. 5."
xx x xxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xotřeby na místě, za účelem ověření souladu mezi informacemi sdělovanými podnikatelem v oboru zbraní a skutečnou povahou převodu. Podnikatel v oboru zxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxe l mohou lovci v případě střelných zbraní kategorií C a D a sportovní střelci v případě střelných zbraní kategorií B, C a D držet bez předchozího povolení xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xbrojního pasu, ve kterém je uvedena tato konkrétní zbraň či zbraně, a pokud mohou uvést důvody své cesty, zejména předložením pozvání nebo jiného důkazx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jakéhokoli poplatku nebo platby. "
9) V článku 13 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
"3. Pro účely účinného uplatňování této směrnice si členské stáxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxhoto článku. Členské státy uvědomí ostatní členské státy a Komisi, které vnitrostátní orgány jsou pověřeny předávat a získávat informace a plnit povixxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx
xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (*) s oxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11)."
11) Článek 16 se nahrazuje tímto:
"Článek 16
Členské státy xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxly jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující."
12) Článek 17 se nahrazuje tímto:
"Článek 17
Do 28. červexxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x8. července 2012 provede Komise výzkum a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o možných výhodách a nevýhodách snížení počtu kategorií střelnýxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Do 28. července 2010 předloží Komise Evropskému parlamentu x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xměrnice možné a žádoucí."
13) Příloha I se mění takto:
a) v části I se první odrážka nahrazuje tímto:

- "— střelné zbraně definované v článku 1 směxxxxxxxx

xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx

xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx

xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxřelné zbraně jsou trvale nepoužitelné a není možné je jakkoli odstranit, nahradit nebo upravit za účelem uschopnění ke střelbě;",

ii) za první pododstxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxoval příslušný orgán s cílem ověřit, zda je v jeho důsledku tato střelná zbraň nevratně neschopná střelby. Členské státy v rámci uvedené kontroly stanoxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxupem podle čl. 13a odst. 2 společné pokyny o standardech a technikách znehodnocení, aby bylo zajištěno, že znehodnocené zbraně jsou nevratně neschopnx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxcí do 28. července 2010. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí bxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxní vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 3
Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx Štrasburku 21. května 2008.
Za Evropský parlament
předseda
H.-G. Pöttering
Za Radu
předseda
J. Lenarčič
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.