32008R0282

předměty z recyklovaných plastů určené pro styk s potravinami

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxě nařízení (ES) č. 2023/2006
(Text s významem pro EHP)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenstvíx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxi a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS [1], a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení,
po konzultaci Evropského úřadu pro bezpečnost potrxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxh odpadech [2] podporuje využití a spalování obalových odpadů ve spalovnách s využitím získané energie a jejich recyklaci.
(2) Nařízení (ES) č. 193xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxavinami a v čl. 5 odst. 1 umožňuje přijetí zvláštních opatření pro skupiny materiálů a předmětů. Uvedené nařízení stanoví, že by přednost měla být dána hxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxmětech z plastů určených pro styk s potravinami [3] stanoví pravidla pro materiály a předměty z plastů, které jsou určeny pro styk s potravinami.
(4) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxnovit zvláštní požadavky s cílem zajistit, aby materiály a předměty vyrobené z recyklovaných plastů a určené pro styk s potravinami splňovaly požadavxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxy určené pro styk s potravinami [4] stanoví pravidla správné výrobní praxe pro skupiny materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami uvedených x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxálů a předmětů.
(6) K výrobě recyklovaných materiálů a předmětů lze plastový odpad upravovat mechanicky nebo může být chemickou depolymerizací rozxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxkou syntézou. Vztahuje se proto na ně povolení monomerů a přísad ve směrnici 2002/72/ES x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx x xxxxby materiálů z plastů určených pro styk s potravinami, které nebyly ve styku s potravinami či jinak kontaminovány a jsou přetaveny na nové výrobky v provxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx06, by se měly považovat za vhodné pro použití ve styku s potravinami a neměly by spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení. Všechny ostatní odřezky a xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xunkční bariérou z plastu podle směrnice 2002/72/ES by se neměl vztahovat povolovací postup podle tohoto nařízení. Pravidla stanovená ve směrnici 20xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx používaných za funkční bariérou.
(9) Směrnice 2002/72/ES stanoví seznamy látek, jejichž použití je povoleno při výrobě materiálů a předmětů z plaxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy. Aby byla zajištěna stejná úroveň bezpečnosti materiálů a předmětů z recyklovaných plastů, měly by se do recyklovaných plastů přidávat pouze povolexx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
(10) Směrnice 2002/72/ES obsahuje ustanovení o prohlášení o souladu a uchovávání záznamů, aby bylo zajištěno, že mezi provozovateli podniků a přísxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxy; měla by se proto vztahovat rovněž na materiály a předměty z recyklovaných plastů určené pro styk s potravinami.
(11) Bezpečnost materiálů a předměxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxmezeným použitím recyklovaných plastů. Tyto jsou specifické pro jednotlivé druhy plastů a použitý proces recyklace. Všechny tyto aspekty lze posoudxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx lze zaručit pouze tehdy, je-li proces recyklace schopen zajistit reprodukovatelnou kvalitu recyklovaných plastů. To lze kontrolovat, používá-li sx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxezpečování jakosti.
(13) Směrnice 2002/72/ES stanoví seznam povolených monomerů a výchozích látek za účelem vyloučení všech ostatních monomerů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxko vstupy procesu recyklace měly používat pouze materiály a předměty, které splňují ustanovení směrnice 2002/72/ES. Toho lze dosáhnout tříděním přexxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxost třídění, aby byly zajištěno, že recyklované plasty splňují požadavky článku 3 nařízení xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx materiálů (např. PET) lze bezpečnost recyklovaných plastů zajistit s nižší účinností třídění, co se týká jejich dřívějšího použití ve styku s potravixxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x14) Plastový odpad může být kontaminován látkami z předchozího použití nebo náhodným nesprávným použitím plastů nebo látkami pocházejícími z plastů xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx schopnost zadržovat a uvolňovat kontaminující látky, není možné pro konečný produkt stanovit vymezené vlastnosti, které by byly platné pro všechny dxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxcesem k odstranění možné kontaminace.
(15) Při mechanické úpravě, kdy je plastový odpad rozmělněn na malé kusy a vyčištěn, je nutno zvláštní pozornoxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxdstavuje nebezpečí pro lidské zdraví. Kontaminující látky by měly migrovat pouze na úrovních, které jsou srovnatelné nebo značně nižší než úrovně proxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx 1935/2004. Posouzení bezpečnosti by mělo ověřit, že proces recyklace splňuje tyto podmínky. V případě materiálů a předmětů, které nejsou plněny (napxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxechny operace výroby, distribuce a používání, může být dostačující prokázat, že kontaminaci lze vyloučit, pokud se tyto materiály a předměty používaxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xohou být vhodné pouze pro styk se stanovenými druhy potravin a za určitých podmínek. Posouzení bezpečnosti by mělo určit tyto materiály a předměty a odpxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxesů recyklace používaných při výrobě materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami mohou bránit volnému pohybu těchto materiálů a předmětů, cox xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxstupu stanoveného v článcích 9 až 12 nařízení (ES) č. 1935/2004.
(18) Povolovací postup stanovený v článcích 9 až 12 nařízení (ES) č. 1935/2004 je určxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxto změny jsou zvláštními procesními pravidly podle čl. 5 odst. 1 písm. n) nařízení (ES) č. 1935/2004.
(19) Posuzování bezpečnosti procesu recyklace xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxpečnosti, by úřad měl zveřejnit podrobné pokyny pro přípravu a podávání žádostí.
(20) Po posouzení bezpečnosti procesu recyklace by mělo následovax xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxí (ES) č. 1935/2004, aby byla zajištěna úzká spolupráce mezi Komisí a členskými státy.
(21) Proces recyklace je specifický pro daný podnik, co se týká xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtup stanovený v článcích 9 až 12 nařízení (ES) č. 1935/2004.
(22) Mělo by být možné používat proces na různých výrobních místech, pokud jsou dodrženy txxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxem by měl být vytvořen registr Společenství podle čl. 5 odst. 1 písm. m) nařízení (ES) č. 1935/2004 pro procesy recyklace, které byly povoleny podle tohxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xnspekcím a kontrolám ze strany členského státu. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za úxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxuje rovněž úřední kontroly materiálů ve styku s potravinami. Nejúčinnějším způsobem, jak zkontrolovat, zda je používán proces recyklace stanovený v xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx které jsou vykonávány s cílem zajistit dodržování tohoto nařízení, měly zahrnovat audity podle článku 10 nařízení (ES) č. 882/2004. Audity by měly být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxižší.
(25) Aby byla zajištěna účinná kontrola, členské státy a Komise by měly být informovány o recyklačních nebo výrobních závodech, v nichž se použxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxli být uváděni v omyl označováním, které se týká recyklovaného obsahu. Pravidla pro označování recyklovaných plastů ve vztahu k obsahu recyklovaných xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxžovat průhledná pravidla, např. pravidla stanovená v normě EN ISO 14021 nebo rovnocenné normě.
(27) Článek 16 nařízení (ES) č. 1935/2004 vyžaduje pxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plasty z povoleného procesu a že konečný produkt splňuje právní předpisy Společenství i vnitrostátní právní předpisy, které se na něj vztahují, zejméxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxleným procesem, a uvést jejich oblast použití. Ke konečným materiálům a předmětům z recyklovaných plastů i k recyklovaným plastům by proto mělo být přixxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxů.
(28) Jelikož materiály a předměty z recyklovaných plastů jsou již v členských státech na trhu, je nutno přijmout ustanovení s cílem zajistit, aby pxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxno poskytnout dostatečnou lhůtu, aby úřadu poskytli informace nezbytné pro posouzení bezpečnosti recyklovaných plastů použitých v těchto výrobcícxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe. Během počáteční fáze povolování je možno předkládat rovněž žádosti o povolení nových procesů recyklace. Úřad by měl neprodleně vyhodnotit všechny xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxtno stanovit zvláštní požadavky na systém zabezpečování jakosti používaný v procesech recyklace. Jelikož zabezpečení jakosti je součástí správné vxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxeného nařízení.
(30) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
PŘIJALA TOxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xrčeny pro styk s potravinami podle článku 1 směrnice 2002/72/ES a které obsahují recyklované plasty (dále jen "materiály a předměty z recyklovaných pxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxaxe, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 2023/2006:
a) materiály a předměty z recyklovaných plastů vyrobené s monomery a výchozími látkami z chemické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxnebo šrotu z procesu v souladu se směrnicí 2002/72/ES, které jsou recyklovány ve výrobním závodě nebo jsou použity na jiném místě;
c) materiály a předxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxeriály a předměty z plastů, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, se i nadále vztahuje směrnice 2002/72/ES.
Článek 2
Definicx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 7 článku 3 směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech; pro účely tohoto nařízení je tento pojem omezen na procesy, v nichž se vyrábějí recyklovanx xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxcyklace;
c) "cykly výrobků, které jsou součástí uzavřeného a řízeného výrobního řetězce" se rozumí výrobní a distribuční cykly, v nichž cirkulují vxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxce, takže náhodné použití jakéhokoli jiného materiálu je možné jen v technologicky minimální míře;
d) "provokačním testem" se rozumí prokázání účixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxávnická osoba odpovědná za dodržování požadavků tohoto nařízení týkajících se materiálů a předmětů z recyklovaných plastů v podniku, nad nímž vykonáxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxyklace v podniku, nad nímž vykonává kontrolu.
Článek 3
Požadavky na materiály a předměty z recyklovaných plastů
1. Materiály a předměty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx s tímto nařízením.
2. Povolený proces recyklace podle odstavce 1 tohoto článku je řízen odpovídajícím systémem zabezpečování jakosti, který zajišxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxými v příloze nařízení (ES) č. 2023/2006.
Článek 4
Podmínky pro povolení procesů recyklace
Aby byl recyklační proces povolen, musí splxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxšťují, že konečné materiály nebo předměty z recyklovaných plastů jsou v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 1935/2004;
b) vstupy v podobě plastů musí xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xotravinami, zejména směrnicí Rady 78/142/EHS ze dne 30. ledna 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxžity pouze materiály a výrobky, které byly určeny pro styk s potravinami, a že lze vyloučit jakoukoli kontaminaci, nebo
ii) v provokačním testu nebo jxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxpředstavuje nebezpečí pro lidské zdraví;
d) kvalita recyklovaných plastů musí být charakterizována a kontrolována v souladu s předem stanovenxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxx xýt stanoveny podmínky pro používání recyklovaných plastů, jimiž lze zajistit, že materiály a předměty z recyklovaných plastů jsou v souladu s článkem x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9 a 10 nařízení (ES) č. 1935/2004 se použije přiměřeně na povolování procesů recyklace s výhradou zvláštních ustanovení v odstavcích 2 až 4 tohoto článxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxzději šest měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení.
3. Úřad vydá do šesti měsíců od přijetí platné žádosti stanovisko k tomu, zda proces recyklace spxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
a) stručný popis procesu recyklace;
b) případně doporučení podmínek nebo omezení týkajících se vstupů v podobě plastů;
c) případně doporučení pxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající se podmínek v oblasti použití recyklovaných plastů;
f) případně doporučení týkající se sledování souladu procesu recyklace s podmínkami xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxace nebo kterým se vydání tohoto povolení odmítá.
Použije se čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1935/2004.
2. V rozhodnutí je zohledněno stanovisko úřaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxmise podá vysvětlení důvodů odchylek.
3. Rozhodnutí o udělení povolení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx podmínky nebo omezení týkající se vstupů v podobě plastů;
e) podmínky nebo omezení týkající se procesu recyklace;
f) charakteristika recyklovanxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxadu procesu recyklace s podmínkami povolení;
i) datum účinnosti povolení.
4. Rozhodnutí, kterým se povolení uděluje nebo kterým se povolení odxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx recyklace se zaznamená v registru uvedeném v čl. 9 odst. 1.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z povolení
1. Poté, co byl proces recyklace povxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xodržovat všechny podmínky nebo omezení spojené s tímto povolením.
Každý zpracovatel, který používá recyklované plasty z povoleného procesu recyklxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxžovat všechny podmínky nebo omezení spojená s tímto povolením.
2. Držitel povolení nebo jiný provozovatel podniku, který používá povolený proces xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xezpečnosti procesu recyklace ve vztahu k lidskému zdraví.
Pokud to bude nutné, úřad poté své posouzení přehodnotí.
3. Udělení povolení nemá vliv nx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxům obsahujícím recyklované plasty z povoleného procesu recyklace a k potravinám, které přicházejí do styku s takovými materiály nebo předměty.
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x o změnu stávajícího povolení.
2. K žádosti uvedené v odstavci 1 se připojí:
a) odkaz na původní žádost;
b) technická dokumentace obsahující noxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxho podnětu nebo na žádost členského státu nebo Komise posoudí, zda stanovisko nebo povolení stále odpovídá tomuto nařízení, postupem podle článku 5.
xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxním.
6. Změny povolení, pozastavení platnosti nebo zrušení povolení se provádějí postupem podle článku 6.
Článek 9
Registr Společenství
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxru obsahuje informace uvedené v čl. 6 odst. 3.
Článek 10
Úřední kontroly
1. Úřední kontroly recyklačních závodů a zpracovatelů se provádějx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx4.
2. Úřední kontrola ověří, zda proces recyklace odpovídá povolenému procesu a zda je zaveden účinný systém zabezpečování jakosti v souladu s nařízxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xroces recyklace. Členské státy zašlou tyto informace Komisi.
Komisi je nutno oznámit výrobní nebo recyklační závody v třetích zemích.
Komise zpříxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxaných plastů
Dobrovolné vlastní prohlášení o recyklovaném obsahu v materiálech a předmětech z recyklovaných plastů se řídí pravidly stanovenými v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx/72/ES musí prohlášení o souladu materiálů a předmětů z recyklovaných plastů obsahovat informace stanovené v části A přílohy I tohoto nařízení.
2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxo nařízení.
Článek 13
Přechodná opatření pro povolování procesů recyklace
1. Po dobu počáteční fáze povolování procesů recyklace se použxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxti procesu recyklace podle čl. 5 odst. 2 podá provozovatel podniku, který chce získat xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxavcem 2.
4. Úřad vydá stanovisko ke každému procesu recyklace, pro nějž byla podána platná žádost během období uvedeného v odstavci 2 tohoto článku. Nxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxl lhůty stanovené pro předložení doplňujících informací podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1935/2004, není při prvním povolení brán zřetel.
6. Do šxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxdnutí, kterými se uděluje povolení pro procesy recyklace podle odstavce 1, nebo kterými se udělení tohoto povolení odmítá.
Článek 14
Přechoxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xstupu tohoto nařízení v platnost již zaveden, s ohledem na nějž bylo odmítnuto vydat povolení nebo pro nějž nebyla podána platná žádost podle článku 13, x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxlovaných plastů, které obsahují recyklované plasty z procesu recyklace, který byl ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost již zaveden, s ohledem na něxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
Článek 15
Změna nařízení (ES) č. 2023/2006
Příloha nařízení (ES) č. 2023/2006 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
Článek 1x
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xx xx x xx xx xxxx xxxxxjí ode dne přijetí rozhodnutí uvedených v čl. 13 odst. 6. Do tohoto data se v členských státech i nadále používají platné vnitrostátní právní předpisy týxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských státech.
V Bruselu dne 27. března 2008.
Za Komisi
Androulla Vassiliou
členka Komise
--------------
Pozn. ASPI: Text dxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.