Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (12)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky

31998L0078 doplňkový dozor nad pojišťovnami v pojišťovací skupině

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 57 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx x xxxx, že první směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojišxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se přístupu k činnosti v přímém životním pojištění a jejího výkonu (5) vyžadují, aby pojišťovny měly míru solventnosti;
(2) vzhledem k tomu, že podle sxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxx směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (6) a směrnice Rady 92/96/EHS ze dne 10. listopadu 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se příméxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxadě vydání jednoho úředního povolení, které vydávají orgány členského státu, ve kterém má pojišťovna své sídlo (domovský členský stát); že toto povolxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxny domovského členského státu mají vykonávat sledování finančního zdraví pojišťoven, a zejména míry jejich solventnosti;
(3) vzhledem k tomu, že opxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx si podloženější úsudek o jejich finanční situaci; že takový doplňkový dozor by měl brát v úvahu určité podniky, které v současnosti nepodléhají dozoru xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x4) vzhledem k tomu, že pojišťovny spolu na společném pojistném trhu vstupují do přímé soutěže, a proto musí být pravidla týkající se kapitálových požadxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxjetí společných základních pravidel bude v nejlepším zájmu Společenství v tom smyslu, že bude bránit narušování hospodářské soutěže; že je nutné odstxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xkupiny;
(5) vzhledem k tomu, že přijatý přístup spočívá v zavedení harmonizace, která je podstatná, nutná a dostatečná k dosažení vzájemného uznání sxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxjší pravidla pro pojišťovny, kterým vydaly povolení jejich příslušné orgány;
(7) vzhledem k tomu, že tato směrnice stanoví doplňkový dozor nad jakouxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xdlišných pravidel nad jakoukoli pojišťovnou, jejímž mateřským podnikem je holdingová pojišťovna, zajišťovna, pojišťovna ze třetí země nebo holdinxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxího dozoru;
(8) vzhledem k tomu, že je nezbytné vypočítat upravenou solventnost u pojišťoven, které tvoří součást pojišťovací skupiny; že příslušné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxstí, že pojišťovna náleží do pojišťovací skupiny; že tato směrnice stanoví tři metody provedení výše uvedeného výpočtu; že byla přijata zásada, že tytx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xebo pojišťovny ze třetí země může být ovlivněna finančními zdroji skupiny, jejíž je součástí, a rozdělením finančních zdrojů uvnitř této skupiny; že bx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxst je nebo může být ohrožena;
(10) vzhledem k tomu, že příslušné orgány by měly mít přístup ke všem informacím užitečným pro výkon doplňkového dozoru; žx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxětvími;
(11) vzhledem k tomu, že transakce uvnitř skupiny mohou ovlivnit finanční situaci pojišťovny; že příslušné orgány by měly mít možnost provádxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xebo může být ohrožena,
PŘIJALY TUTO SMĚRNICI
Článek 1
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
a) „pojišťovnou“ podnik, kterému bylo vydxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxl mít povolení v souladu s článkem 6 směrnice 73/239/EHS nebo článkem 6 směrnice 79/267/EHS, pokud by měl sídlo ve Společenství;
c) „zajišťovnou“ podnxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xemě nebo jinou zajišťovnou;
d) „mateřským podnikem“ mateřský podnik ve smyslu článku 1 směrnice 83/349/EHS (1) a jakýkoli podnik, který podle názoru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx/EHS a jakýkoli podnik, nad nímž podle názoru příslušných orgánů skutečně uplatňuje dominantní vliv mateřský podnik. Všechny dceřiné podniky dceřinxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxch práv nebo kapitálu určitého podniku;
g) „podnikem držícím účast“ podnik, který je buď mateřským podnikem, nebo jiným podnikem, který drží účast;
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxní činností je získávat a držet účasti v dceřiných podnicích, přičemž těmito dceřinými podniky jsou výlučně nebo především pojišťovny, zajišťovny nexx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxý podnik jiný než pojišťovna, pojišťovna ze třetí země, zajišťovna nebo holdingová pojišťovna, jehož alespoň jeden dceřiný podnik je pojišťovnou;
kx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxého dozoru nad pojišťovnami
1. Kromě ustanovení směrnic 73/239/EHS a 79/267/EHS, která stanoví pravidla pro dozor nad pojišťovnami, vykonávají člexxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxnoveným v článcích 5, 6, 8 a 9.
2. Každá pojišťovna, jejímž mateřským podnikem je holdingová pojišťovna, zajišťovna nebo pojišťovna ze třetí země, podxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x x x xxxxxxxx xx x x xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxngová pojišťovna se smíšenou činností, podléhá doplňkovému dozoru vykonávanému způsobem stanoveným v čl. 5 odst. 2 a v článcích 6 a 8.
Článek 3
Oblxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxotlivě dohlížet na pojišťovnu ze třetí země, holdingovou pojišťovnu se smíšenou činností nebo zajišťovnu.
2. Doplňkový dozor zohledňuje
— přidrxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxh 5, 6, 8, 9 a 10.
3. Členské státy se mohou rozhodnout nezohledňovat v doplňkovém dozoru podle článku 2 podniky se sídlem ve třetích zemích, v nichž jsou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x x xxx x xxxxxxx xxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxo dozoru mohou v jednotlivých případech rozhodnout, že podnik nezohlední v rámci doplňkového dozoru uvedeného v článku 2,
— jestliže podnik, který má xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxiku bylo s ohledem na cíle doplňkového dozoru nad pojišťovnami xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxo státu, ve kterém bylo pojišťovně vydáno úřední povolení podle článku 6 směrnice 73/239/EHS nebo článku 6 směrnice 79/267/EHS.
2. Pokud pojišťovny, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxťovnu ze třetí země nebo holdingovou pojišťovnu se smíšenou činností, mohou příslušné orgány dotyčných členských států uzavřít dohodu o tom, který z nxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxšťovnami, přijme dotyčný členský stát potřebná opatření za účelem koordinování činnosti mezi těmito orgány.
Článek 5
Dostupnost a kvalita infoxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxřní kontrolní mechanismy pro předkládání údajů a informací odpovídajících účelům takového doplňkového dozoru.
2. Členské státy přijmou vhodná opaxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxru a jejich přidruženým podnikům a podnikům držícím účast v nich vyměňovat si mezi sebou informace užitečné pro účely doplňkového dozoru.
Článek 6
xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxm pro účely dozoru nad pojišťovnami podléhajícími takovému doplňkovému dozoru. Příslušné orgány se mohou obrátit přímo na dotyčné podniky uvedené v čxx x xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx že jejich příslušné orgány mohou samy nebo prostřednictvím osob, které k tomuto účelu jmenují, provádět na jejich území ověřování informací uvedenýcx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxťovny,
— dceřiných podniků mateřského podniku této pojišťovny.
3. Pokud si při použití tohoto článku příslušné orgány jednoho členského státu přexx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xodnikem, mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem mateřského podniku pojišťovny, která podléhá doplňkovému dozoru, musí požádat příslušné orgánx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxovedou ověření samy, umožní provést ověření orgánům, které o ověření žádají, nebo umožní, aby toto ověření provedl auditor nebo odborník.
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxžené nebo mají společný podnik držící v nich účast, sdělí si příslušné orgány každého členského státu na požádání všechny užitečné informace, které moxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxíslušné orgány.
2. Pokud jsou pojišťovna a buď úvěrová instituce, jak je vymezena ve směrnici 77/780/EHS (1), nebo investiční společnost, jak je vymexxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxny a orgány, které nesou veřejnou odpovědnost za dozor nad těmito dalšími podniky. Aniž jsou dotčeny jejich příslušné pravomoci, poskytují si tyto orgxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xejména jakákoli výměna informací mezi příslušnými orgány, jež je stanovena touto směrnicí, jsou předmětem profesního tajemství, vymezeného v článkx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxnávaly obecný dozor nad transakcemi mezi
a) pojišťovnou a
i) přidruženým podnikem pojišťovny,
ii) podnikem držícím účast v pojišťovně,
iii) pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxm přidruženém podniku,
ii) podniku držícímu účast v pojišťovně,
iii) přidruženém podniku podniku držícího účast v pojišťovně.
Tyto transakce sx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxích operací,
— dohod o sdílení nákladů.
2. Za tímto účelem členské státy požadují, aby pojišťovny podávaly příslušným orgánům alespoň jednou ročně xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxrožena, přijmou příslušné orgány vhodná opatření na úrovni pojišťovny.
Článek 9
Upravený požadavek na solventnost
1. x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 se zahrnují všechny přidružené podniky, podniky držící účast nebo přidružené podniky podniku držícího účast.
3. Jestliže výpočet uvedenx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxny, holdingové pojišťovny a pojišťovny ze třetích zemí
1. V případě uvedeném v čl. 2 odst. 2 členské státy požadují, aby se metoda doplňkového dozoru poxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo pojišťovny ze třetí země způsobem uvedeným v příloze II.
3. Jestliže příslušné orgány dojdou na základě tohoto výpočtu k závěru, že solventnost dceřxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxšťovny.
Článek 11
Provedení
1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 5. čxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxěrkami za účetní období začínající 1. ledna 2001 nebo v průběhu tohoto kalendářního roku.
3. Přijímají-li členské státy opatření uvedená v odstavci 1x xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
5. Nejpxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
Článek 12
Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
Článek 13
Určení
Txxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx HOSTASCH
--------------
Pozn. ASPI: xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxL0078:CS:PDF
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x 204, 30.6.1998, s. 1), rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 16. září 1998 (Úř. věst. C 313, 12.10.1998) a rozhodnutí Rady ze dne 13. října 1998.
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x 193, 18.7.1983, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xpolečností (Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11). Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtitucí a jejího výkonu (Úř. věst. L 322, 17.12.1977, s. 30). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/13/ES (Úř. věst. L 66, 16.3.1996, s. 15).
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxedy pozměněná směrnicí 97/9/ES (Úř. věst. L 84, 26.3.1997, s. 22).

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.