31977L0249

účinný výkon volného pohybu služeb advokátů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (32)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (3)
... další položky
Články a jiné dokumenty (11)
... další položky
xxxxxxxx
xxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 57 a 66 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise,
s ohledem nx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xd konce přechodného období v oblasti volného pohybu služeb zakázána veškerá omezení na základě státní příslušnosti nebo bydliště;
vzhledem k tomu, žx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xpatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování;
vzhledem k tomu, že účinný výkon činností advokáta při poskytování služeb vyžaduje, aby hostitxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xýlučně poskytování služeb a nedoplňují ji ustanovení o vzájemném uznávání diplomů, a proto bude oprávněná osoba, na niž se směrnice vztahuje, užívat axxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxe v mezích a za podmínek, které stanoví, na činnosti advokátů vykonávané při poskytování služeb.
Bez ohledu na ustanovení této směrnice mohou členské sxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxdu věcných práv k nemovitostem.
2. „Advokátem“ se rozumí jakákoli osoba oprávněná vykonávat odborné činnosti pod jedním z následujících označení:
xxxxxxx       xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx       xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx      xxxxxxx
xxxxxx       xxxxxxxxxx
          xxxxxxxxxx
xxxxxxx       xxxxcato,
Lucembursko:    avocat-avoué,
Nizozemsko:     advocaat,
Spojené království: advocate,
          barrister,
          solicitor.
Článek 2
Každý členský stát uzná xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxá své označení vyjádřené v jazyce nebo v jednom z jazyků domovského členského státu s uvedením stavovské organizace, které je členem, nebo soudu, u kterxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xa podmínek stanovených pro advokáty usazené v tomto státě s výjimkou jakýchkoli podmínek bydliště nebo zápisu u stavovské organizace v dotyčném státěx
xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxm členském státě.
3. Jsou-li tyto činnosti vykonávány ve Spojeném království, rozumí se „stavovskými předpisy hostitelského členského státu“ předxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxers“ nebo „advocates“. Nicméně „barristers“ z Irska podléhají vždy stavovským předpisům pro „barristers“ nebo „advocates“ ve Spojeném království.
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx o stavovské předpisy upravující ústní přednesení věci před soudem. Ve všech ostatních případech se použijí stavovské předpisy pro „solicitors“. Nicxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxé nejsou uvedeny v odstavci 1, podléhá advokát i nadále podmínkám a stavovským předpisům domovského členského státu, aniž je dotčena povinnost dodržoxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxta s výkonem jiných činností v dotyčném státě, o povinnosti mlčenlivosti, o vztazích s ostatními advokáty, o zákazu zastupování stran s navzájem si odpxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xlenském státu, a pokud je jejich dodržování v dotyčném státu objektivně zdůvodněno zajištěním řádného výkonu činností advokáta, stavovské cti a dodrxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxdeným v článku 1, aby
— byli představeni předsedovi soudu a případně příslušnému předsedovi advokátní komory v hostitelském členském státě v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxu, nebo s „avoué“ nebo „procuratore“, kteří u soudu působí.
Článek 6
Každý členský stát může advokáty v pracovním poměru, kteří jsou vázáni pracovnx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxnnosti nejsou oprávněni vykonávat advokáti působící v dotyčném státu.
Článek 7
1. Příslušný orgán hostitelského členského státu může poskytovaxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xlenském státě uvedené v článku 4, určí příslušný orgán dotyčného státu v souladu se svými předpisy a postupy následky takového jednání a za tímto účelem xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Těmito sděleními není dotčena důvěrná povaha poskytovaných informací.
Článek 8
1. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 9
Tato směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.