Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (210)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (26)
... další položky
Články a jiné dokumenty (19)
... další položky

31998L0034 o postupu při poskytování informací v oblasti norem

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxů
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 100a, 213 a 43 této smlouvy,
s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx,
(1) vzhledem k tomu, že směrnice Rady 83/189/EHS ze dne 28. března 1983 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xe vnitřní trh představuje prostor bez vnitřních hranic, ve kterém je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu; že zákaz kvantitativních omexxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí vnitřního trhu by měla být zajištěna co možná největší transparentnost národních iniciativ při zavádění norem nebo technických předpisů;
(4) vzhlxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx základních požadavků a je-li jejich cílem veřejný zájem, jehož jsou hlavní zárukou;
(5) vzhledem k tomu, že je nezbytně nutné, aby Komise měla před přixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxh úkolů podle článku 5 Smlouvy, oznamovat Komisi své návrhy v oblasti technických předpisů;
(6) vzhledem k tomu, že všechny členské státy musí být infoxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxdí vedoucí ke konkurenceschopnosti podniků; že zvyšování informovanosti je jedním ze způsobů, jak pomoci podnikům lépe využívat výhod vlastních tomxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxty pravidelným zveřejňováním názvů oznámených návrhů a opatřeními týkajícími se důvěrnosti těchto návrhů;
(8) vzhledem k tomu, že je v zájmu právní jxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
(9) vzhledem k tomu, že jedná-li se o technické předpisy pro dané výrobky, zahrnují opatření navržená pro zajištění řádného fungování trhu nebo jeho trxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xrh; 31998L0034 21.7.1998 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 204/37
(10) vzhledem k tomu, že je nezbytné posuzovat všechny požadavky kladené nx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xiné než technické specifikace mají vliv na volný pohyb tohoto výrobku nebo brání řádnému fungování vnitřního trhu;
(12) vzhledem k tomu, že je nezbytnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxy nebo vyzývá k jejich dodržování, a předpisy vztahující se na výrobky, s nimiž je orgán veřejné moci ve veřejném zájmu spjat, vedou ve svém důsledku k větxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xtáty musí mít navíc dostatek času pro navržení změn předpokládaného opatření, aby byly odstraněny nebo zmenšeny jakékoli překážky, které by toto opatxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxní brát tyto pozměňovací návrhy v úvahu;
(15) vzhledem k tomu, že vnitřní trh předpokládá, že zejména tam, kde členské státy nemohou zavést zásadu vzájxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxstavení prací, které brání tomu, aby zavedení vnitrostátních opatření neohrozilo přijetí závazných právních předpisů Společenství Radou nebo Komixx x xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxnku 5 Smlouvy odložit zavedení předpokládaného opatření o dobu postačující ke společnému přezkoumání navrhovaných změn nebo k vypracování návrhu záxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxcích v Radě, dne 28. května 1969, o pozastavení prací a oznamování Komisi (1), ve znění dohody ze dne 5. března 1973 (2), se v daných případech ukázaly jako xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxsažený ve výše uvedené dohodě ze dne 28. května 1969 se nadále používá pro výrobky, které jsou předmětem tohoto postupu, na který se tato směrnice nevztaxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poté, co Rada přijme společné stanovisko k návrhu Komise pro příslušné odvětví;
(19) vzhledem k tomu, že v praxi mohou mít národní technické normy stejxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xa podobných podmínek, jaké platí pro technické předpisy; že podle článku 213 Smlouvy může Komise v mezích a za podmínek stanovených Radou v souladu s ustxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxmu, že je rovněž nutné, aby členské státy a normalizační orgány byly informovány o normách připravovaných normalizačními orgány ostatních členských xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxava těchto předmětů na národní úrovni způsobit rozdíly v národních normách, které ve svém důsledku mohou narušit fungování trhu; že každá následné oznxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxdovat sdělení celých národních normalizačních programů nebo jejich částí, aby tak mohla kontrolovat vývoj činnosti v oblasti normalizace v jednotlixxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxospěch na základě soudržnosti, transparentnosti, otevřenosti, vzájemné shody, nezávislosti na dílčích zájmech, účinnosti a rozhodování na základx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxodních normalizačních orgánů, jako jsou možnost obdržet návrhy norem, být informován o opatřeních přijatých jako reakce na předložené připomínky, bxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxkých států, aby v rámci své pravomoci přijaly vhodná opatření zajišťující dodržování těchto práv jejich normalizačními orgány;
(26) vzhledem k tomux xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xo souladu s příslušnými opatřeními přijatými normalizačními orgány, které působí v rámci evropských normalizačních orgánů;
(27) vzhledem k tomu, žx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x jejím úsilí snižovat všechny nepříznivé dopady těchto norem na volný pohyb zboží;
(28) vzhledem k tomu, že stálý výbor má být konzultován o návrzích poxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx pro provedení směrnic stanovených v příloze III části B,
PŘIJALY TUTO SMĚRNICI
Článek 1
Pro účely této směrnice se rozumí:
1. „výrobkem“ každý pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxerý stanoví požadované charakteristiky výrobku jako jsou úrovně jakosti, ukazatele vlastností, bezpečnost nebo rozměry, včetně požadavků na výrobxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxitými údaji a postupy posuzování shody.
Výraz „technická specifikace“ zahrnuje rovněž výrobní metody a postupy používané v souvislosti se zemědělsxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxku 1 směrnice 65/65/EHS (1), jakož i výrobní metody a postupy týkající se jiných výrobků, mají-li vliv na jejich charakteristiky;
3. „jiným požadavkxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx spotřební cyklus po jeho uvedení na trh, jako jsou podmínky použití, recyklace, opětovného používání nebo zneškodňování, pokud tyto podmínky mohou vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
— mezinárodní norma: norma přijatá mezinárodním normalizačním orgánem a veřejně dostupná,
— evropská norma: norma přijatá evropským normalizačníx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxán prací uznaného normalizačního orgánu obsahující seznam předmětů normalizačních prací;
6. „návrhem normy“ dokument, který obsahuje znění technxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrací a který se předkládá k veřejnému připomínkovému řízení nebo posouzení;
7. „evropským normalizačním orgánem“ orgán uvedený v příloze I;
8. „nárxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxrávních předpisů, jejichž dodržování je při uvedení na trh nebo při používání v členském státě nebo na jeho větší části závazné de iure nebo de facto, jakxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxu 10.
Technické předpisy de facto zahrnují:
— právní a správní předpisy členského státu, které odkazují na technické specifikace nebo jiné požadavkx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx předpokládá shodu s povinnostmi uloženými uvedenými právními nebo správními předpisy,
— dobrovolné dohody, v nichž je smluvní stranou orgán veřejnx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxdávání veřejných zakázek,
— technické specifikace nebo jiné požadavky, které souvisejí s daňovými nebo finančními opatřeními ovlivňujícími spotřxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxžadavky, které se týkají národních systémů sociálního zabezpečení.
Jedná se o technické předpisy přijaté orgány, které členské státy jmenovaly a kxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxznamu;
10. „návrhem technického předpisu“ znění technické specifikace nebo jiného požadavku včetně správních předpisů, které je vypracováno se zxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxí změny.
Tato směrnice se nevztahuje na opatření, která členské státy považují podle Smlouvy za nezbytná pro ochranu osob, zejména pracovníků, při poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxx xxx xxxxxxxxxny o nových předmětech, u nichž národní orgány uvedené v příloze II rozhodly jejich začleněním do svého normalizačního programu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxe 1 se uvede zejména, zda daná norma
— přejímá mezinárodní normu, aniž se jedná o ekvivalentní převzetí,
— bude novou národní normou, nebo
— bude změnox xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xednotné vypracovávání, jakož i plán a kritéria jejich předávání a vyhodnocování.
3. Komise může vyžadovat předložení celých normalizačních progrxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxse v případě potřeby změní přílohu II na základě sdělení členských států.
5. Rada rozhoduje na základě návrhu Komise o každé změně přílohy I.
Článex x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxovány dotyčným orgánem o opatřeních, která byla přijata na základě jejich případných připomínek k návrhům.
Článek 4
1. Členské státy přijmou vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxk, aby své připomínky k nim mohly vyjádřit i strany usazené v jiných členských státech,
— umožňovaly ostatním orgánům uvedeným v příloze II zapojit se pxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pracovním programu projednával na evropské úrovni v souladu s pravidly stanovenými evropskými normalizačními orgány, a nevyvíjely žádnou činnost, xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x články 2 a 3 a odstavcem 1 tohoto článku.
Článek 5
Zřizuje se stálý výbor složený ze zástupců jmenovaných členskými státy, kteří si mohou přizvat ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx x
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxt ročně se zástupci normalizačních orgánů uvedených v přílohách I a II.
2. Komise předkládá výboru zprávu o zavádění a používání postupů uvedených v téxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxci 2 a v této souvislosti může Komisi navrhovat zejména, aby
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxytné k zamezení vzniku překážek obchodu, rozhodli nejprve mezi sebou o vhodných opatřeních,
— přijala všechna vhodná opatření,
— určila oblasti, v nxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxtovat s výborem:
a) před provedením jakékoli změny seznamů v přílohách I a II (čl. 2 odst. 1);
b) při vypracovávání pravidel pro jednotné vypracovávánx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxto směrnice a při jakékoli jeho změně;
d) při ověřování fungování systému vytvořeného podle této směrnice;
e) o žádostech určených normalizačním orxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxt na žádost jeho předsedy nebo na žádost členského státu předložena jakákoli otázka týkající se provádění této směrnice.
7. Jednání výboru a jemu předxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xpatření konzultovat fyzické nebo právnické osoby včetně osob ze soukromého sektoru.
Článek 7
1. Členské státy přijmou všechna vhodná opatření x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxdná opatření, která by mohla poškodit zamýšlenou harmonizaci, a zejména aby v dané oblasti nezveřejňovaly žádnou novou nebo revidovanou národní normxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx veřejné moci s cílem vypracovat technické specifikace nebo normu pro určité výrobky za účelem přijetí technického předpisu pro tyto výrobky.
Členskx xxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxch přijetí.
Článek 8
1. S výhradou článku 10, členské státy sdělí neprodleně Komisi každý návrh technického předpisu s výjimkou případu, kdy takxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxody, pro které je nezbytné takový technický předpis přijmout, pokud již nebyly uvedeny v samotném návrhu.
Je-li to vhodné a nebylo-li tak již učiněno s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xnalost těchto znění nezbytná pro posouzení účinků navrhovaného technického předpisu.
Členské státy musí v souladu s výše uvedenými podmínkami znovx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxí požadavky.
Zejména tam, kde se návrh snaží omezit uvedení chemické látky, přípravku nebo výrobku na trh nebo jejich používání z důvodu ochrany veřejxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvku nebo výrobku a o známých a dostupných náhražkách, nebo odkazy na ně, jsou-li takové údaje dostupné, a sdělí předpokládané účinky opatření na veřejnx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxocení rizik chemických látek uvedenými v čl. 10 odst. 4 nařízení (EHS) 793/93 (1) u existující látky nebo v čl. 3 odst. 2 směrnice 67/548/EHS (2) u látky noxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxoru uvedenému v článku 5, a popřípadě výboru odpovědnému za danou oblast, aby se k němu vyjádřily.
U technických specifikací nebo jiných požadavků uvexxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxska opatření, které může bránit obchodu, nikoli jeho hlediska daňového nebo finančního.
2. Komise a členské státy mohou členskému státu, který předxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxpisu.
3. Členské státy neprodleně sdělí konečné znění technického předpisu Komisi.
4. Informace poskytnuté podle tohoto článku nejsou považovány xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní, mohou si výbor uvedený v článku 5 a národní správní orgány v podobných případech vyžádat znalecký posudek od fyzických nebo právnických osob činnýcx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xkt Společenství, mohou členské státy provést sdělení v souladu s čl. 8 odst. 1 této směrnice podle tohoto jiného právního předpisu, pokud výslovně uvedxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx na žádné rozhodnutí, které by mohlo být přijato podle jiných právních předpisů Společenství.
Článek 9
1. Členské státy odloží přijetí návrhu texxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxckého předpisu, který má formu dobrovolné dohody ve smyslu čl. 1 odst. 9 druhé odrážky,
— aniž jsou dotčeny odstavce 3, 4 a 5, přijetí jakéhokoli jiného nxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xd tohoto dne podrobné stanovisko, z něhož vyplývá, že předpokládané opatření může vytvořit překážky volného pohybu zboží na vnitřním trhu.
Dotyčný čxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxx xxx Komise obdržela sdělení podle čl. 8 odst. 1, oznámí-li Komise do tří měsíců od tohoto data svůj záměr navrhnout nebo přijmout směrnici, nařízení nebo roxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxla sdělení podle čl. 8 odst. 1, oznámí-li Komise do tří měsíců od tohoto data své zjištění, že se návrh technického předpisu týká věci, která je v působnosxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x v období pozastavení prací, prodlouží se tato doba kromě výjimek uvedených v odstavci 6 na 18 měsíců.
6. Povinnosti uvedené v odstavcích 3, 4 a 5 zanikxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xlenské státy, že svůj návrh nebo záměr vzala zpět,
— jakmile Komise nebo Rada přijala závazný právní předpis Společenství.
7. Odstavce 1 až 5 se nepoxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s bezpečností, s ochranou živočichů nebo rostlin, nucen ve velmi krátké lhůtě připravit technické předpisy tak, aby byly neprodleně vydány a provedenxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxuto sdělení vyjádří. V případech nesprávného použití tohoto postupu přijme Komise vhodná opatření. Komise pravidelně informuje Evropský parlamentx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x plní závazné právní předpisy Společenství, které vedou k přijetí technických specifikací,
— plní závazky vyplývající z mezinárodních dohod, které xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxolečenství,
— používají čl. 8 odst. 1 směrnice Rady 92/59/EHS (1)
— se omezují pouze na výkon rozsudku Soudního dvora Evropských společenství,
— se oxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
2. Článek 9 se nepoužije pro právní a správní předpisy zakazující výrobu, pokud nebrání volnému pohybu zboží.
3. Ustanovení čl. 9 odst. 3 až 6 se nepoužixx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxt. 9 třetí odrážce.
Článek 11
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxrnice. Seznamy normalizačních prací svěřených evropským normalizačním orgánům podle této směrnice, jakož i statistické údaje o přijatých oznámeníxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jeho úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
Článek 13
1. Směrnixx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v příloze III části B.
2. Odkazy na zrušené směrnice a rozhodnutí se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx směrnice je určena členským státům.
V Lucemburku dne 22. června 1998.
Za Evropský parlament
předseda
J. M. GIL-ROBLES
Za Radu
předseda
Jx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:20:31998L0034:CS:PDF
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx 8.4.1998, s. 1), rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 30. dubna 1998 (Úř. věst. C 152, 18.5.1998) a rozhodnutí Rady ze dne 28. května 1998.
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. věst. 22, 9.2.1965, s. 369/65). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 93/39/EHS (Úř. věst. L 214, 24.8.1993, s. 22).
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxčných látek (Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s. 1). Směrnice ve znění směrnice 92/32/EHS (Úř. věst. L 154, 5.6.1992, s. 1).
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.