31998L0033

změna článku 12 směrnice Rady 77/780/EHS

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (6)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xprávních předpisů týkajících se přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu, články 2, 5, 6, 7, 8 a přílohy II a III směrnice Rady 89/647/EHS x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxků a úvěrových institucí
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 57 odst. x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xtanoveným v článku 189b Smlouvy (3),
(1) vzhledem k tomu, že první směrnice Rady 77/780/EHS ze dne 12. prosince 1977 o koordinaci právních a správních pxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxými úřady nebo orgány uvnitř členského státu anebo mezi členskými státy; že zmíněná směrnice dále umožňuje, aby členské státy uzavíraly dohody o spoluxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxí se třetími zeměmi mělo být rozšířeno tak, aby zahrnovalo výměnu informací s některými jinými úřady nebo orgány v těchto zemích za předpokladu, že sdělxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxzateli kapitálové přiměřenosti úvěrových institucí (5) oceňuje aktiva a podrozvahové položky podle jejich stupně úvěrového rizika;
(3) vzhledem x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xakovéto právo poskytují, představují úvěrové riziko podobné úvěrovému riziku orgánů regionální a místní správy; že stejně tak je logické poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxnální a místní správy, pokud tyto církve a náboženské společnosti vybírají příspěvky; že právo vybírat příspěvky nicméně samo o sobě není dostatečným xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a náboženským společnostem;
(4) vzhledem k tomu, že směrnice Komise 94/7/ES ze dne 15. března 1994, kterou se technicky upravuje směrnice Rady 89/647xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxinice Evropský investiční fond; že tento Fond představuje novou a jedinečnou strukturu spolupráce v Evropě, jež má přispívat k posilování vnitřního txxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdu upsaného úvěrovými ústavy měla uplatňovat riziková váha 100 %;
(6) vzhledem k tomu, že základní kapitál Evropského investičního fondu vyhrazený pxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xx xxxxx xx x xxxx xxx xxxxxeno a zůstává jako případný závazek na členech fondu; že s ohledem na záměr uvedený Evropskou radou při vytváření fondu, tj. povzbuzení obchodních bank x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxx xzhledem k tomu, že příloha I směrnice 89/647/EHS, která se týká klasifikace podrozvahových položek, klasifikuje některé položky jako vysoké riziko a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxi, ocení se tyto položky stejně, jako kdyby byly získány pro ručitele a nikoliv protistranu. Je-li případná úvěrová angažovanost vzniklá z obchodovánx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxx. a) bodu 7 nebo písm. b) bodu 11, použijí se rizikové váhy 0 % nebo 20 % podle druhu dotyčné jistoty“;
(8) vzhledem k tomu, že mimoburzovní zúčtování (OTC) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxch státech důležitou úlohu; že je vhodné uznat výhody takového zúčtování a snížit úvěrové riziko a související systémové riziko při posuzování úvěrovxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxrojů, aby byly plně zajištěny, a odstranit nebezpečí, že by se rizika pro clearingovou instituci nahromadila tak, až by přesáhla tržní hodnotu připsanx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xerivátovým nástrojům obchodovaným na burze; že příslušné orgány musí být uspokojeny co do požadované úrovně počátečních marží a variantních marží a kxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xe smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) bodu 1 ve vztahu k podrozvahovým položkám, které jsou jistotami nebo zárukami majícími povahu úvěrové náhrady;
(10) vzhlxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx x x x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxkám zóny A nebo aktiva jimi výslovně zaručená a aktiva zajištěná jistotou v podobě cenných papírů ústřední vlády nebo centrální banky zóny A oceňují nulxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxedstavující pohledávky vůči svým vlastním orgánům regionální a místní správy a pohledávky vůči třetím stranám a podrozvahové položky držené jménem txxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxty mohou ocenit rizikovou vahou 20 % položky aktiv, které jsou zajištěny ke spokojenosti příslušných orgánů jistotou v podobě cenných papírů vydaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxným orgánům umožnilo ocenit nulovou rizikovou vahou aktiva a podrozvahové položky zajištěné takovou zárukou, opět s výhradou podmínek stanovených v xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxvátové nástroje na úrokové sazby a měnové kurzy v souvislosti s výpočtem kapitálových požadavků na úvěrové instituce;
(13) vzhledem k tomu, že čl. 2 odxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx x xxxxx x x xxx x xxxxx x x x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxvního dohledu o zpřesněném a v některých rysech zpřísněném vztahu k úvěrovým rizikům obsaženým v OTC derivátových nástrojích, obzvláště rozšíření poxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxžení rizika pomocí dohod o vypořádání („nettingu“), uznaných příslušnými orgány při výpočtu kapitálových požadavků, pro možná budoucí úvěrová rizixx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xadě třetích zemí, které konkurují úvěrovým institucím Společenství, vyústí pravidla přijatá na širší mezinárodní úrovni ve zpřesněný přístup obezřxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxpořádání uznané obezřetnostním dohledem vedou ke snížení možných budoucích úvěrových rizik;
(15) vzhledem k tomu, že u úvěrových institucí Společexxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxh budoucích úvěrových rizik pomocí dohod o vypořádání, pouze pozměněním směrnice 89/647/EHS;
(16) vzhledem k tomu, že k zajištění stejných podmínek xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxlušnou činností v oblasti OTC derivátových nástrojů a že této nezbytné konzistence může být dosaženo pouze úpravou směrnice Rady 93/6/EHS ze dne 15. břxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxhodnější prostředek dosažení výše uvedených cílů a nepřekračuje to, co je k jejich dosažení nezbytné,
PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
Článek 1
V článku 12 sxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xrgány třetích zemí nebo s úřady či orgány třetích zemí, jak jsou vymezeny v odstavcích 5 a 5a, pouze tehdy, pokud je ochrana sdělených informací zaručena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxh úřadů nebo orgánů.
Pocházejí-li informace z jiného členského státu, nesmějí být sděleny bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je poskyxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xe rozumějí burzy uznávané příslušnými orgány, které
i) fungují pravidelně;
ii) mají pravidla vydaná nebo schválená příslušnými orgány domovské zemx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxinně zpracovat;
iii) mají clearingový mechanismus, který stanoví, že kontrakty uvedené v příloze III musí splňovat požadavky na denní krytí poskytuxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxánů regionální a místní správy zahrnout rovněž církve a náboženské společnosti ve formě právnické osoby podle veřejného práva, pokud vybírají příspěxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx x xxx x xxxxx x xx xxxxx xxxx xahrazuje tímto:
„3. U podrozvahových položek uvedených v čl. 6 odst. 3 se vypočítají případné náklady na náhradu smluv v případě nedodržení závazku prxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxo základního jmění upsaného Evropskému investičnímu fondu lze ocenit rizikovou vahou 20 %.“;
b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3. Metody uvedené v pxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxizových kontraktů (kromě kontraktů týkajících se zlata) s původní splatností alespoň 14 kalendářních dnů.
Do 31. prosince 2006 mohou příslušné orgánx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxo instituce jedná jako právní protistrana a všichni účastníci plně a každodenně zaručují riziko, jež pro clearingovou instituci představují, takže pxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxy jako záruka vyhovující odst. 1 písm. a) bodu 7 a že je vyloučeno nebezpečí, že by se rizika pro clearingovou instituci nahromadila a přesáhla tržní hodnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxské státy mohou ocenit rizikovou vahou 50 % podrozvahové položky, které jsou jistotami nebo zárukami, mající povahu úvěrových náhrad a které jsou plně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxé záruce.“
4. Článek 7 se mění takto:
a) v odstavci 1 se za slova „místní správy“ doplňují slova:
„nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx x xe za slova „těmito orgány“ doplňují slova:
„včetně jistoty v podobě cenných papírů“.
5. V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1. Aniž je dotčen člx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxě cenných papírů vydaných orgány regionální nebo místní správy zóny A, vklady uloženými u jiných úvěrových institucí zóny A, než je půjčující institucxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx x xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x a B přílohy této směrnice.
Článek 3
Směrnice 93/6/EHS se mění takto:
1. V článku 2 se bod 10 nahrazuje tímto:
„10. ''mimoburzovními (OTC) derivátoxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxloze II zmíněné směrnice“.
2. V příloze II se bod 5 nahrazuje tímto:
„5. Pro výpočet kapitálového požadavku na své OTC
derivátové nástroje použijí insxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxsince 2006 mohou příslušné orgány členských
států udělovat výjimky z použití metod uvedených
v příloze II pro OTC kontrakty zúčtované clearingovou
inxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstavují, takže pokrývají jak
současná rizika, tak i případná budoucí rizika. Příslušné
orgány musí být ubezpečeny, že složená záruka poskytuje
stejnxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x
xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxstituci nahromadila a přesáhla tržní hodnotu složené
záruky. Členské státy uvědomí Komisi o tom, jak této
možnosti využívají.“
Článek 4
1. Členskx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxnost. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn pxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxch předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 5
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxvé adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:03:31998L0033:CS:PDF
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx5, 30.4.1998, s. 32) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 30. dubna 1998 (Úř. věst. C 152, 18.5.1998). Rozhodnutí Rady ze dne 19. května 1998.
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.