31998L0026

o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxdání obchodů s cennými papíry
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 1xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x sociálního výboru (3),
v souladu s postupem stanoveným v článku 189b Smlouvy (4),
(1) vzhledem k tomu, že Lamfalussyho zpráva z roku 1990 guvernérůx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxného započtení (nettingu), zejména mnohostranného vzájemného započtení; že omezení právních rizik spojených s účastí v systémech zúčtování jednotxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxžité omezit riziko spojené s účastí v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, zejména tam, kde je úzké spojení mezi těmito systémy a platebními sxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxání obchodů s cennými papíry ve Společenství, který posílí volný pohyb kapitálu na vnitřním trhu; že tím tato směrnice sleduje pokrok dosažený ve vytváxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxx xxhledem k tomu, že je žádoucí, aby právní předpisy členských států měly za cíl minimalizovat narušení systému, způsobené úpadkovým řízením proti účastxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx února 1988, Rada dosud projednává; že Úmluva o úpadkovém řízení, navržená dne 23. listopadu 1995 členskými státy, na zasedání v Radě, výslovně vylučujx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxební systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry; že se tato směrnice vztahuje na systémy Společenství a na zajištění poskytnuté jejich účasxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxní této směrnice na své vnitrostátní instituce, které se přímo účastní v systémech třetích zemí, a na zajištění poskytnuté v souvislosti s účastí v těchxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxy, jako systém, na který se vztahuje tato směrnice, i když tento systém v omezeném rozsahu zahrnuje i vypořádání obchodů s komoditními derivativy;
(9) xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx rozumějí veškeré prostředky poskytnuté účastníkem jiným účastníkům v platebních systémech nebo v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry k zaxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xruhů zajištění, které lze použít, vnitrostátními předpisy by neměla být ovlivněna definicí zajištění v této směrnici;
(10) vzhledem k tomu, že tato sxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxiky, napomáhá Evropskému měnovému institutu v jeho úkolu podporovat účinnost mechanismů přeshraničních plateb vzhledem k přípravě třetí etapy hospxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxledem k tomu, že převodní příkazy a vzájemné započtení by měly být právně vymahatelné ve všech členských státech a závazné pro třetí osoby;
(12) vzhledxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx byly zadány do systému, odpovídají pravidlům systému a zda umožňují provedení zúčtování v daném systému;
(13) vzhledem k tomu, že nic v této směrnici bx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxa za účelem vymáhání nebo odškodnění v souvislosti s převodním příkazem, jenž byl dán do systému, například v případě podvodu nebo technické chyby, pokxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xříkazy nemohly být odvolávány po okamžiku vymezeném pravidly systému;
(15) vzhledem k tomu, že je nutné, aby členský stát okamžitě vyrozuměl ostatní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xovinnosti účastníků systému;
(17) vzhledem k tomu, že v případě zahájení úpadkového řízení proti účastníkovi systému má tato směrnice dále za cíl určxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx by nemělo být dotčeno použitím předpisů o úpadku na účastníka v platební neschopnosti, který zajištění poskytl;
(19) vzhledem k tomu, že čl. 9 odst. 2 bx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na dodání nebo převod těchto cenných papírů;
(20) vzhledem k tomu, že čl. 9 odst. 2 má za cíl zajistit, že má-li účastník, centrální banka členského státx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxbo systém centralizované evidence, měla by být platnost a vymahatelnost zajištění vůči tomuto systému (a jeho provozovateli) a vůči každé jiné osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxm k tomu, že čl. 9 odst. 2 nemá za cíl předjímat výkon a účinek právních předpisů členského státu, podle jehož práva jsou cenné papíry vydány, nebo právnícx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxní bude přímo vymahatelné nebo uznáno v kterémkoli členském státě jinak než podle právních předpisů uvedeného členského státu;
(22) vzhledem k tomu, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxnice vztahuje, s cílem podporovat co nejvyšší průhlednost a právní jistotu u operací týkajících se cenných papírů;
(23) vzhledem k tomu, že přijetí téxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxRNICI
ODDÍL I
OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE
Článek 1
Ustanovení této směrnice se vztahují na:
a) každý systém, jak je vymezen v čl. 2 písm. a), kxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxádí;
b) každého účastníka takového systému;
c) zajištění poskytnutá v souvislosti
— s účastí v systému nebo
— s operacemi centrálních bank členxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxx xebo více účastníky, nepočítaje v to případného zúčtovatele, případnou ústřední protistranu, případnou clearingovou instituci nebo případného nepxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxo státu, jež si účastníci zvolili; účastníci si však mohou zvolit pouze právo toho členského státu, v němž alespoň jeden z nich má své ústředí,
— označenx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxem, jehož právem se dohoda řídí, poté, co se členský stát ujistí o přiměřenosti pravidel systému.
Za podmínek uvedených v prvním pododstavci může člexxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxm rozsahu vykonává příkazy týkající se jiných finančních nástrojů, pokud daný členský stát uzná, že toto označení je oprávněné z důvodů systémového rixxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe, případnou ústřední protistranu, případnou clearingovou instituci nebo případného nepřímého účastníka, shledá-li, že je toto označení oprávněnx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx 2 zmíněné směrnice, nebo
— investiční podnik, jak je vymezen v čl. 1 bodu 2 směrnice 93/22/EHS (2), s výjimkou institucí vyjmenovaných v čl. 2 odst. 2 píxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxí a jehož činnost odpovídá činnosti úvěrových institucí nebo investičních podniků Společenství, jak jsou vymezeny v první a druhé odrážce,
který se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle vnitrostátních právních předpisů a provádí-li pouze převodní příkazy, jak jsou vymezeny v písm. i) druhé odrážce, a platby vyplývající z těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xřevodních příkazů v rámci tohoto systému, budou pokládány za instituce, pokud alespoň tři účastníci příslušného systému spadají do kategorií uvedenxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxtředníkem mezi institucemi v systému a který funguje jako výlučná protistrana těchto institucí, pokud se jedná o jejich převodní příkazy;
d) „zúčtovxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxu převodní příkazy zúčtovány v rámci těchto systémů, a případně poskytuje těmto institucím a/nebo ústřední protistraně úvěr za účelem zúčtování;
e) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxpadného zúčtovatele;
f) „účastníkem“ rozumí instituce, ústřední protistrana, zúčtovatel nebo clearingová instituce.
Podle pravidel systému mxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxenský stát se může rozhodnout, že pro účely této směrnice je nepřímý účastník pokládán za účastníka, je-li to oprávněné z důvodů systémového rizika a poxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx smluvním vztahem k instituci účastnící se systému, který provádí převodní příkazy, jak jsou vymezeny v písm. i) první odrážce, přičemž tento vztah umoxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx B přílohy směrnice 93/22/EHS;
i) „převodním příkazem“ rozumí:
— pokyn účastníka, aby určitá peněžní částka byla dána k dispozici příjemci pomocí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxnnosti vymezené pravidly systému, nebo
— pokyn účastníka k převodu vlastnického práva k jednomu nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xákladě právních předpisů členského státu nebo třetí země směřující k likvidaci účastníka nebo k jeho reorganizaci, přičemž toto opatření zahrnuje zaxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxkazů, které účastník nebo účastníci vydají ve prospěch jednoho nebo více účastníků nebo je od nich obdrží, na jednu čistou pohledávku nebo čistý závazex x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvatele nebo ústřední protistrany, který je využíván k držení prostředků a cenných papírů a k zúčtování a vypořádání transakcí mezi účastníky systému;
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxavy), dohoda o zpětném odkupu nebo podobná dohoda anebo jako jiné zajištění za účelem zajištění práv a závazků případně vznikajících v souvislosti se sxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxJEMNÉ ZAPOČTENÍ A PŘEVODNÍ PŘÍKAZY
Článek 3
1. Převodní příkazy a vzájemné započtení jsou právně vymahatelné a jsou i v případě úpadkového řízení prxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxmezeno v čl. 6 odst. 1.
Jsou-li výjimečně převodní příkazy vloženy do systému po okamžiku zahájení úpadkového řízení a provedeny v den zahájení úpadkoxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xebo clearingová instituce doložit, že jim zahájení úpadkového řízení nebylo ani nemohlo být známo.
2. Žádný právní předpis, žádná pravidla nebo praxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vést ke zpětným procesům v rámci vzájemného započtení.
3. Okamžik vstupu převodního příkazu do systému vymezí pravidla daného systému. Stanoví-li vxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxk 4
Členské státy mohou stanovit, že zahájení úpadkového řízení proti účastníku neovlivní použití peněžních prostředků nebo cenných papírů, které jxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxty mohou také stanovit, že úvěr účastníka vzniklý v souvislosti se systémem může být použit proti dostupnému stávajícímu zajištění ke splnění závazků xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxy příslušný soudní nebo správní orgán vydá rozhodnutí.
2. Po vydání rozhodnutí podle odstavce 1 o něm příslušný soudní nebo správní orgán okamžitě vyrxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxzení nemá zpětný účinek na práva a povinnosti účastníka vyplývající z jeho účasti v systému, nebo v souvislosti s ní, v době před okamžikem zahájení tohoxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí z účasti v systému, nebo v souvislosti s ní, právo, jímž se tento systém řídí.
ODDÍL IV
OCHRANA PRÁV DRŽITELŮ ZAJIŠTĚNÍ PŘED NÁSLEDKY PLATEBNÍ NExxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxských států nebo budoucí Evropské centrální banky na zajištění, které jim bylo poskytnuto,
nejsou ovlivněna úpadkovým řízením proti účastníkovi axx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxáno k uspokojení těchto práv.
2. Jsou-li cenné papíry (včetně práv s nimi spojených) poskytnuty jako zajištění účastníkům a/nebo centrálním bankám xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxy jednající jejich jménem) k cenným papírům je zaneseno v registru, na účtu nebo v systému centralizované evidence nacházejícím se v některém členském xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
ODDÍL V
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 10
Členské státy určí systémy, které spadají do oblasti působnosti této směrnice, oznámí je Komisi a sděxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxpadných nepřímých účastníků, i jakékoli změny účastníků.
Kromě oznamovací povinnosti uvedené v druhém pododstavci mohou členské státy podrobit syxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxstémech, v nichž je účastníkem, a aby mu poskytla informace o hlavních pravidlech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do 11. prosince 1999. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Přijímají-li členské státy tato opatření, musí v nich být učiněn odkaz na tuto směrnici nebo muxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. V tomto sdělení zašlou členské státy tabulku vykazující shodu ustanovení stávaxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxx xx xdst. 1 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice, případně doplněnou návrhy změn.
Článek 13
Tato směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxu dne 19. května 1998.
Za Evropský parlament
předseda
J. M. GIL-ROBLES
Za Radu
předseda
G. BROWN
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx 10.12.1997, s. 34) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. ledna 1998 (Úř. věst. C 56, 23. 2. 1998). Rozhodnutí Rady ze dne 27. dubna 1998.
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxstitucí a jejího výkonu (Úř. věst. L 322, 17.12.1977, s. 30). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/16/ES (Úř. věst. L 66, 16.3.1996, s. 15).
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxledy pozměněná směrnicí 97/9/ES (Úř. věst. L 84, 26.3.1997, s. 22.)
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.