31998L0022

stanovení minimálních podmínek pro kontrolu rostlin

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (2)
Vztah
... další položky
... další položky
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxl rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech než jsou místa určení
KOMISE EVxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do členských států a proti jejich rozšiřování na úzxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxledem k tomu, že pro zaručení účinnosti opatření pro rostlinolékařské kontroly rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, uvedených v přílxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxpekčních místech jiných, než jsou místa určení;
vzhledem k tomu, že minimální podmínky stanovené pro provádění takových rostlinolékařských kontrxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxkční činnost, a předpisy vztahující se k vybavení, nástrojům a zařízení umožňujícím výše uvedeným odpovědným úředním subjektům provádět požadované xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxTO SMĚRNICI:
Článek 1
Členské státy zajistí, aby rostlinolékařské kontroly podle čl. 12 odst. 6 čtvrtého pododstavce směrnice 77/93/EHS rostlixx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxh místech jiných než jsou místa určení, splňovaly alespoň minimální podmínky stanovené v příloze této směrnice.
Článek 2
1. Členské státy uvedou v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxo opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxto směrnice. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy.
Článek 3
Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxmise
[1] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 20.
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxnolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, v inspekčních místech jiných než v místech xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xtanovenou v článku 1 této směrnice:
- mají oprávnění vykonávat své úkoly,
- mají odbornou způsobilost, zejména v oblasti zjišťování a určování škoxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx k administrativním, inspekčním a zkušebním zařízením, nástrojům a vybavením uvedeným v bodu 3,
- mají přístup k zařízením pro vhodné skladování a umxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxmi vnitrostátními písemnými směrnicemi pro provádění inspekcí vydanými na základě vnitrostátních právních předpisů členského státu, jež byly přijxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xdst. 6 směrnice 77/93/EHS;
c) platnými fytosanitárními předpisy Společenství;
d) aktuálním seznamem specializovaných laboratoří s adresami a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxismů. K zajištění neporušenosti a zabezpečení vzorků během přepravy do laboratoře a v průběhu testování musí být stanoven vhodný postup;
e) aktuálnxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
- byly podrobeny úředním testům ve specializovaných laboratořích včetně výsledků těchto testů,
pokud jsou tyto informace významné z hlediska místxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxtřebám zohledňujícím nová rizika pro zdraví rostlin, jakož i veškeré změny množství/objemu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, ktexx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrnice 77/93/EHS, kteří jsou pověřeni prováděním kontrol v inspekčních místech uvedených v článku 1 této směrnice, mají:
- odbornou způsobilost, zexxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxalostem,
jako součást své kvalifikace podle čl. 2 odst. 1 písm. i) druhého pododstavce a mají přímý přístup k informacím uvedeným v odstavci 1 šesté odxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxstavci 1,
- celními úřady,
- Komisí,
- ostatními členskými státy,
- zařízení pro rozmnožování dokumentů;
b) pokud jde o inspekční zařízení:
x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxní pro:
- vizuální kontroly,
- dezinfekci prostor a náčiní užívaných k rostlinolékařským kontrolám,
- přípravu vzorků pro možné další testy ve sxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxdého vzorku,
- vhodný obalový materiál pro zasílání vzorků do specializovaných laboratoří ve smyslu odstavce 1,
- pečeti,
- úřední razítka,
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.