31998L0005

usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxm, ve kterém byla získána kvalifikace
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxho výboru (2),
v souladu s postupem uvedeným v článku 189b Smlouvy (3)
(1) vzhledem k tomu, že podle článku 7a Smlouvy tvoří vnitřní trh oblast bez vnixxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx; že pro státní příslušníky členských států to znamená mimo jiné možnost vykonávat povolání, ať již jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo jako osxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a příprxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxání advokáta pod profesním označením používaným v takovém státě; že cílem výše uvedené směrnice je zajistit, aby byl advokát zařazen do profesního staxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxdem k tomu, že někteří advokáti mohou být rychle zařazeni do profesního stavu v hostitelském členském státě mimo jiné tím, že úspěšně složí zkoušku způsxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx tohoto povolání v hostitelském členském státě pod profesním označením udělovaným v domovském státě nebo dále vykonávat své povolání pod profesním ozxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxelském členském státě po ověření odborné praxe v daném členském státě;
(5) vzhledem k tomu, že tento přístup je na úrovni Společenství odůvodněn nejen xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxkém státě, ale také proto, že tím, že advokátům umožňuje trvale vykonávat jejich povolání pod profesním označením udělovaným v domovském státě, uspokxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxé služby při přeshraničním obchodním styku, ve kterém se často překrývá mezinárodní právo, právo Společenství a vnitrostátní právní předpisy;
(6) vxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xykonávajících činnost pod profesním označením udělovaným v domovském státě, kromě činnosti ve formě poskytování služeb; že však i v členských státecxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxorodost vede k nerovnosti a narušení hospodářské soutěže mezi advokáty z členských států a tvoří překážku volného pohybu; že tyto problémy může vyřešix x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé upravují výkon povolání advokátů vykonávajících činnost pod profesním označením udělovaným v domovském státě jinak než formou poskytování služebx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx, tak pouze v míře nezbytné k účinnému dosažení svého účelu; že se zejména nedotýká vnitrostátních právních předpisů upravujících přístup k povolání axxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxrnice, by měli být povinni zapsat se u příslušného orgánu v hostitelském členském státě, aby tento orgán mohl zajistit, že budou dodržovat pravidla pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xykonávat činnost, se řídí právem hostitelského členského státu;
(9) vzhledem k tomu, že advokáti, kteří nebyli zařazeni do profesního stavu v hostitxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxé budou řádně informováni a budou odlišovat takové advokáty a advokáty z hostitelského členského státu, kteří vykonávají svou činnost pod profesním oxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rady zejména v oblasti práva domovského členského státu, práva Společenství, mezinárodního práva a práva hostitelského členského státu; že výše uvexxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xlužeb advokátů (1); že by měla být však zajištěna, jako ve směrnici 77/249/EHS, možnost vyloučit z výkonu povolání advokáty vykonávající činnost ve Spxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xědických záležitostí; že se tato směrnice žádným způsobem nedotýká ustanovení, podle nichž jsou v jednotlivých členských státech určité činnosti vyxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xožadovat, aby advokát vykonávající činnost pod profesním označením udělovaným v domovském státě pracoval ve spojení s místním advokátem při zastupoxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxdního dvora Evropských společenství, zejména na jeho rozsudek ze dne 25. února 1988 ve věci 427/85, Komise vs. Německo (2);
(11) vzhledem k tomu, že k zaxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx2) vzhledem k tomu, že advokát zapsaný v hostitelském členském státě pod profesním označením udělovaným v domovském státě musí být nadále zapsán u přísxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxdatelná úzká spolupráce mezi příslušnými orgány, zejména pokud jde o kárné řízení;
(13) vzhledem k tomu, že advokáti, na které se vztahuje tato směrnixxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxém státě jako osoby v pracovním poměru, pokud daný členský stát dává tuto možnost svým vlastním advokátům;
(14) vzhledem k tomu, že účelem této směrnicx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xim získání profesního označení tohoto hostitelského členského státu; že podle článků 48 a 52 Smlouvy, jak je vykládá Soudní dvůr, musí hostitelský člexxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxval činnost v hostitelském členském státě v oblasti práva tohoto státu včetně práva Společenství po dobu tří let, dosáhl úrovně způsobilosti nezbytné xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxtelském členském státě, jež bude ověřena, možnost získat profesní označení udělované hostitelským členským státem; že v případě, kdy období faktickx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxslušný orgán vezme v úvahu také jakoukoliv další znalost práva tohoto státu, která může být ověřena v pohovoru; že v případě, že není prokázáno splnění txxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xpojeného s těmito podmínkami odůvodněno a musí proti němu podle vnitrostátních právních předpisů existovat opravný prostředek k soudu;
(15) vzhledxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxí; že skutečnost, že advokáti jsou členy skupiny v domovském členském státě, by neměla být využívána jako záminka k tomu, aby jim bylo zabráněno usadit sx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxst tohoto povolání; že v členských státech, které povolují společný výkon advokacie, by měly být poskytnuty určité záruky,
PŘIJALY TUTO SMĚRNICI
xxxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxné nebo jako osoby v pracovním poměru v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána odborná kvalifikace.
2. Pro účely této směrnice se rozumxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxých profesních označení:
Belgie:        Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt
xxxxxxx        xxxxxxx
xxxxxxxx       xxxxxxxxxxxx
xxxxxx        xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx       xxxxxx
xxxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxr
Itálie:        Avvocato
Lucembursko:     Avocat
Nizozemsko:      Advocaat
Rakousko:       Rechtsanwalt
Portugalsko:     Advogado
Finsko:        Asianajaja/Advokat
Švédsko:       Axxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxo z profesních označení uvedených v písmenu a) předtím, než začal vykonávat povolání advokáta v jiném členském státě;
c) „hostitelským členským státxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxívané v členském státě, v němž advokát získal právo toto profesní označení používat předtím, než začal vykonávat povolání advokáta v jiném členském stxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxesní činnost společně pod společným jménem;
f) „odpovídajícím profesním označením“ nebo „odpovídajícím povoláním“ profesní označení nebo povoláxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx na advokáty vykonávající činnost jako osoby samostatně výdělečně činné, tak na advokáty vykonávající činnost jako osoby v pracovním poměru v domovskxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxeb, na které se vztahuje směrnice 77/249/EHS.
Článek 2
Právo vykonávat činnost pod profesním označením udělovaným v domovském státě
Každý advoxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxí do profesního stavu v hostitelském členském státě se řídí článkem 10.
Článek 3
Zápis u příslušného orgánu
1. Advokát, který si přeje vykonávat xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xrgán v hostitelském členském státě advokáta zapíše po předložení průkazu oprávnění potvrzujícího jeho zápis u příslušného orgánu v domovském členskxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxozumí příslušný orgán domovského členského státu.
3. Pro účely odstavce 1
— advokáti ve Spojeném království a Irsku vykonávající činnost pod jinýx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xebo „advocate“, nebo u orgánu příslušného pro povolání „solicitor“,
— ve Spojeném království je orgánem příslušným pro představitele xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxní „solicitor“ pocházejícího z Irska je orgán příslušný pro povolání „solicitor“,
— v Irsku je orgánem příslušným pro představitele povolání „barrixxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxání „solicitor“ pocházejícího ze Spojeného království je orgán příslušný pro povolání „solicitor“.
4. Pokud příslušný orgán v hostitelském člensxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx pod profesním označením udělovaným v domovském státě
1. Advokát vykonávající činnost v hostitelském členském státě pod profesním označením udělovxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxelným způsobem a tak, aby se zabránilo záměně s profesním označením udělovaným v hostitelském členském státě.
2. Pro účely použití odstavce 1 může hosxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi, jíž je členem v domovském členském státě, nebo soud, u kterého je oprávněn vykonávat činnost podle předpisů domovského členského státu. Hostitelskx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxto státu, u kterého je zapsán.
Článek 5
Oblast činnosti
1. S výhradou odstavců 2 a 3 advokát vykonávající činnost pod profesním označením udělovaxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xostitelském členském státě a může, mimo jiné, poskytovat právní rady v oblasti práva svého domovského členského státu, práva Společenství, mezinároxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxré povolují, aby na jejich území určitá kategorie advokátů připravovala listiny opravňující ke správě majetku zesnulých osob nebo k vytvoření nebo přxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxnnostem vyloučit z výkonu povolání advokáty vykonávající činnost pod profesním označením udělovaným v domovském státě, pokud bylo toto označení uděxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxby klienta v soudním řízení a do té míry, do jaké právo hostitelského členského státu takovou činnost vyhrazuje pro advokáty vykonávající činnost pod pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxělovaným v domovském státě pracovali buď ve spojení s advokátem, který vykonává činnost u daného soudu a který by v případě potřeby nesl odpovědnost vůčx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxisy pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxvidla pro výkon povolání, jimž advokát vykonávající činnost pod profesním označením udělovaným v domovském státě podléhá v domovském členském státěx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hostitelském členském státě ve vztahu ke všem činnostem, které na území tohoto státu vykonává.
2. Advokátům vykonávajícím činnost pod profesním oznxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xředstavuje alespoň právo hlasovat při volbách do orgánů těchto sdružení.
3. Hostitelský členský stát může požadovat, aby si advokát vykonávající čixxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx profesního záručního fondu podle předpisů, které tento stát stanoví pro profesní činnost vykonávanou na jeho území. Advokát vykonávající činnost pox xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxyt pojištěním nebo zárukou, pokud je takové pojištění nebo záruka rovnocenná co do podmínek a rozsahu krytí. Pokud jsou rovnocenné pouze zčásti, může pxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxkryty pojištěním nebo zárukou sjednanou podle předpisů domovského členského státu.
Článek 7
Kárné řízení
1. Pokud advokát vykonávající činnoxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xpravné prostředky platné v hostitelském členském státě.
2. O kárném řízení proti advokátovi vykonávajícímu činnost pod profesním označením udělovxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xu veškeré příslušné údaje.
První pododstavec se použije obdobně, pokud kárné řízení zahájí příslušný orgán domovského členského státu, který o něm vxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlušného orgánu hostitelského členského státu, spolupracuje tento orgán v průběhu celého kárného řízení s příslušným orgánem domovského členského sxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxí orgánům příslušným pro rozhodování o opravném prostředku.
4. Příslušný orgán v domovském členském státě rozhoduje podle vlastních procesních a hmxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxost pod profesním označením udělovaným v domovském státě.
5. Dočasné nebo trvalé odnětí povolení k výkonu povolání příslušným orgánem domovského člxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxím označením udělovaným v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx x xracovním poměru
Advokát zapsaný v hostitelském členském státě pod profesním označením udělovaným v domovském státě může vykonávat činnost jako osoxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xovoluje advokátům zapsaným pod profesním označením udělovaným v tomto státě.
Článek 9
Odůvodnění a opravné prostředky
Rozhodnutí neprovést zxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxodnutím je přípustné podat opravný prostředek k soudu podle vnitrostátních předpisů.
Článek 10
Shodné zacházení jako s advokátem hostitelskéxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxonává činnost v hostitelském členském státě nejméně po dobu tří let v oblasti práva tohoto státu včetně práva Společenství, se s ohledem na přijetí do poxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonem činnosti“ se rozumí skutečný výkon činnosti bez jakéhokoliv přerušení s výjimkou přerušení vyplývajících z běžných událostí každodenního žxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxméně po dobu tří let v oblasti práva hostitelského členského státu. K tomuto účelu
a) poskytne advokát příslušnému orgánu v hostitelském členském stáxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxo členského státu ověřit, zda je vykonávaná činnost skutečně faktické a pravidelné povahy, a v případě potřeby může požádat, aby advokát poskytl ústní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtě neudělit výjimku v případě, že není prokázáno, že byly splněny požadavky stanovené v prvním odstavci, musí být odůvodněno a musí proti němu podle vnixxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxělovaným v jeho domovském státě může kdykoliv požádat o uznání diplomu podle směrnice 89/48/EHS, aby mohl být přijat do povolání advokáta v hostitelskxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost pod profesním označením udělovaným v domovském státě, který fakticky a pravidelně vykonával odbornou činnost v hostitelském členském státě xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxitelském členském státě a práva vykonávat povolání advokáta pod profesním označením odpovídajícím tomuto povolání v daném členském státě, aniž by muxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xlenského státu vezme v úvahu faktickou a pravidelnou profesní činnost vykonávanou během výše uvedeného období, znalosti a praxi ve vztahu k právu hostxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx poskytne příslušnému orgánu hostitelského členského státu veškeré související informace a dokumentaci, zejména o záležitostech, kterými se zabývxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxával, se provede formou pohovoru s příslušným orgánem hostitelského členského státu k ověření toho, zda byla vykonávaná činnost skutečně faktické a pxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxdavky stanovené v prvním pododstavci, musí být odůvodněno a musí proti němu existovat opravný prostředek k soudu podle vnitrostátního práva.
4. Příxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxucí z ustanovení tohoto článku, pokud má za to, že by to bylo v rozporu s veřejným pořádkem, zejména vzhledem ke kárným řízením, stížnostem nebo případům xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxvolání advokáta v hostitelském členském státě podle odstavců 1, 2 a 3, je oprávněn používat profesní označení udělované v jeho domovském státě vyjádřexx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxském členském státě.
Článek 11
Společný výkon advokacie
Je-li povolen společný výkon advokacie advokátů vykonávajících činnost s použitím odxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxnnost s použitím tohoto profesního označení nebo kteří se zapisují u příslušného orgánu:
1. Jeden nebo více advokátů, kteří patří k jedné skupině v domxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxu profesní činnost v pobočce nebo zastoupení své skupiny v hostitelském členském státě. Pokud jsou však zásadní pravidla vztahující se na tuto skupinu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxedpisy hostitelského státu, pokud je jeho dodržení oprávněno veřejným zájmem na ochraně klientů a třetích stran.
2. Každý členský stát umožní dvěma nxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxovaným v jejich domovském státě, přístup k formě společného výkonu advokacie. Pokud dává hostitelský xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxti. Způsob, jakým tito advokáti společně vykonávají činnost v hostitelském členském státě, se řídí právními a správními předpisy tohoto státu.
3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxátů, kteří vykonávají činnost pod profesním označením udělovaným v jejich domovských státech;
b) jednomu nebo více advokátům spadajícím pod písmenx xx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě, se řídí právními a správními předpisy tohoto státu.
4. Advokát, který chce vykonávat činnost pod profesním označením udělovaným v domovském xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxslušné informace o této skupině.
5. Odchylně od bodů 1 až 4 může hostitelský členský stát advokátovi zapsanému pod profesním označením udělovaným v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxt pod odpovídajícím profesním označením udělovaným v tomto státě vykonávat povolání advokáta v rámci skupiny, jejíž někteří členové nejsou členy staxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
x xxxxxení, pod kterým vykonává činnost, používají nebo
— rozhodovací pravomoci ve skupině vykonávají podle práva nebo podle skutečnosti
osoby, které nexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxly platnými v hostitelském členském státě nebo s prvním pododstavcem, může hostitelský členský stát odmítnout otevření pobočky nebo zastoupení na jexx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtě činnost pod profesním označením udělovaným v domovském státě, mohou používat název jakékoliv skupiny, jejíž jsou členy v členském státě původu.
Hxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xnebo jména všech členů skupiny, kteří vykonávají činnost v hostitelském členském státě.
Článek 13
Spolupráce mezi příslušnými orgány hostitexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxvení zneužívána čistě za účelem obcházení pravidel platných v hostitelském členském státě, spolupracují příslušné orgány v hostitelském členském sxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxrávněné přijímat žádosti a přijímat rozhodnutí, které jsou uvedeny v této směrnici. Tyto informace sdělí ostatním členským státům a Komisi.
Článxx xx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xměrnice.
Po ukončení všech nezbytných konzultací Komise při této příležitosti předloží své závěry a veškeré návrhy na změny, které by mohly být provexxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxicí nejpozději do 14. března 2000. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxnovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 17
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
Za Evropský parlament
předseda
J. M. GIL-ROBLES
Za Radu
předseda
J. CUNNINGHAM
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x 297, 29.9.1997, s. 6), rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. listopadu 1997, rozhodnutí Rady ze dne 15. prosince 1997.
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xxx xxxx xx xxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.