32007R0680

poskytování finanč. pomoci v oblasti dopravních a energet. sítí

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xx xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxi Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxního výboru(1),
po konzultaci s Výborem regionů,
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(2),
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Evropská xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxopského vnitřního trhu a že lepší využívání stávajících sítí a doplnění chybějících spojení umožní zvýšit efektivnost a konkurenceschopnost a zajisxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xlavami států a vlád na vrcholné schůzce v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000, na kterou se následně pravidelně odkazuje.
(2) Evropská rada schválilx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xo fyzického kapitálu, především investice do infrastruktury transevropských sítí, jejichž prioritní projekty představují zásadní prvky pro posílxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxným způsobem ochromovat konkurenceschopnost Unie, členských států a okrajových regionů, které by nezískaly nebo ztratily možnost plně využívat výhxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxnsevropské dopravní sítě(3) byly náklady na dokončení transevropské dopravní sítě mezi lety 2007 a 2020 odhadnuty na 600 miliard EUR. Investice potřxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxx xxx xxxx těchto cílů dosaženo, zdůraznily Evropský parlament i Rada nutnost posílit a přizpůsobit finanční nástroje zvýšením úrovně spolufinancování Spolexxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnzitní funkcí nebo překonáváním přírodních překážek.
(6) V souladu se sdělením Komise Evropskému parlamentu a Radě o podpoře vnitrozemské vodní dopxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxna zvláštní pozornost.
(7) V usnesení ze dne 8. června 2005 o politických výzvách a rozpočtových prostředcích rozšířené Unie v letech 2007-2013(4) zxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxu prozkoumat inovativní finanční nástroje, jako jsou úvěrové záruky, evropské koncese, evropské půjčky a fond úrokových úlev.
(8) S částkami přidělxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxm potřebám plynoucím z provádění priorit stanovených rozhodnutím č. 1692/96/ES pro transevropské dopravní sítě a rozhodnutím č. 1364/2006/ES(5) pxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxčité kategorie projektů s největší přidanou hodnotou pro celé sítě, zejména přeshraniční úseky včetně mořských dálnic, a na projekty zaměřené na odstxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxem usnadnit koordinované provádění některých projektů mohou být v souladu s článkem 17a rozhodnutí č. 1692/96/ES jmenováni evropští koordinátoři.
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xx xxxxpská finanční referenční částka ve výši 8 013 milionů EUR na dopravu pro období 2007 až 2013 je pouze nepatrnou částí rozpočtu potřebného k dokončení prixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxat a dokončit plánovanou transevropskou dopravní síť v souladu se stanoveným časovým rozvrhem. Komise by měla provést ustanovení rozhodnutí č. 1692/xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xbdobí a že očekávaná životnost nové infrastruktury je nejméně sto let, měla by se, spolu s členskými státy, zabývat rovněž dlouhodobým finančním problxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxe cíle, priority činnosti a projekty společného zájmu pro rozvoj transevropských energetických sítí, včetně prioritních projektů, a přiděluje odpoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxřního trhu a aby bylo dokončeno propojení se sousedními zeměmi, činí pouze pro prioritní projekty mezi lety 2007 a 2013 zhruba 28 miliard EUR.
(11) Evroxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxenství určený k pokrytí některých rizik po fázi výstavby v rámci projektů transevropských dopravních sítí. Co se týče energetiky, vyzvala Evropská raxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xne 18. září 1995, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí(6), již představuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxími pravidly, která vyžadují zjednodušení a celkový rozpočet s omezenými zdroji. Zdá se tedy, že je nutné doplnit vnitrostátní veřejné financování a sxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxt tak provádění vybraných prioritních projektů.
(13) Tímto nařízením je třeba zavést program, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxm, který musí být prováděn v souladu s právem Společenství, především v oblasti životního prostředí, by měl přispět k posílení vnitřního trhu a mít stimxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxěření na projekty nebo části projektů s největší evropskou přidanou hodnotou podněcovat účastníky k rychlejšímu provádění prioritních projektů v ráxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxtur, jež byly stanoveny v uvedených rozhodnutích.
(15) Finanční pomoc Společenství je poskytována s cílem rozvíjet investiční projekty v transevroxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxerství pro financování mezi veřejným a soukromým sektorem. V odvětví energetiky je cílem finanční pomoci především přispět k překonání finančních přxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxní úseky prioritních projektů a na propojení se sousedními zeměmi.
(16) Komise ve sdělení Evropskému parlamentu a Radě ze dne 4. července 2005 o zavedexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx interoperabilita transevropské dopravní sítě. K tomu je nutná cílená a dočasná podpora Společenství jak pro traťová, tak i pro palubní zařízení.
(17x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xvěřit společným podnikům ve smyslu článku 171 Smlouvy. Pro účely tohoto nařízení vyžadují tyto zvláštní situace rozšíření pojmu příjemce finančního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxví může mít tato pomoc více forem: granty na studie a práce, granty na platby za dostupnost, úrokové úlevy, úvěrové záruky nebo účast ve fondech rizikovéxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxvna 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(7), a prováděcími pravidly k němu, s výjimkou případů, kdx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxních zásad a být z dlouhodobého hlediska zaměřeny na samofinancování.
(19) K provedení finanční pomoci Společenství pro projekty velkého rozsahu, kxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxstředků na závazky, jež jsou schvalovány každoročně. Pouze pevné a přitažlivé finanční závazky, které zavazují Společenství dlouhodobě, umožní zmíxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedstavují nejvyšší priority rozvoje transevropské sítě podle rozhodnutí č. 1692/96/ES a vyžadují stálou činnost Společenství s cílem zajistit hladxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx podporovat formy společného financování ze strany veřejného a soukromého sektoru, ať už institucionální nebo smluvní, které prokázaly svou účinnosxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na transevropské sítě, zejména financování ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti i operacím Evropské investiční banky (dále též jen "EIB").
(xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxm rozpočtovém procesu ve smyslu bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(9).
(24) S ohledem na vývoj jednotlivých složek transevropských dopxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xblasti, na které se nyní vztahuje nařízení (ES) č. 2236/95.
(25) Tímto nařízením by měla být stanovena obecná pravidla pro poskytování finanční pomocx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxské soutěže, ochrany životního prostředí, zdraví, udržitelného rozvoje a zadávání veřejných zakázek, jakož i pro účinné provádění politik Společenxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu nutnosti koordinovat vnitrostátní opatření lépe dosaženo na úrovni Spolexxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxnovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,
PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
KAPITOLA I
Oxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxty společného zájmu v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí podle čl. 155 odst. 1 Smlouvy.
Článek 2
Definice
Pro účely tohxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxsti dopravy v rámci rozhodnutí č. 1692/96/ES anebo v oblasti energetiky v rámci rozhodnutí č. 1364/2006/ES;
2) "prioritním projektem" v oblasti doprxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxkt společného zájmu považovaný za prioritní pro Společenství v rámci rozhodnutí č. 1364/2006/ES;
3) "projektem evropského zájmu" v oblasti energetxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxpacitu;
4) "částí projektu" jakákoliv činnost, která je finančně, technicky nebo časově nezávislá a která přispívá k dokončení projektu;
5) "přeshxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxoritního projektu mezi dvěma členskými státy přes území třetí země;
6) "úzkým místem" v oblasti dopravy překážka pro rychlost nebo kapacitu, která nexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxů ve smyslu článku 171 Smlouvy, veřejných nebo soukromých podniků nebo subjektů, které mají plnou odpovědnost za projekt a které nabízejí investice z vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxovádění projektu, včetně přípravných studií, studií proveditelnosti, hodnotících a ověřovacích studií, a jakákoliv jiná opatření technické pomocxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxálů a příprava finančního návrhu;
9) "pracemi" nákup, dodávka a využití součástí, systémů a služeb a provedení stavebních a instalačních prací souvixxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxé přímo souvisejí s uskutečněním projektu a jsou pro toto uskutečnění nezbytné;
11) "způsobilými náklady" část nákladů projektu, již Komise zohlednx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxtní likviditní facility pro projekty společného zájmu v oblasti dopravy. Vztahuje se na rizika dluhové služby z důvodu nedostatečné poptávky a následxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xinanční životaschopnost vychází, zcela nebo zčásti, z výnosů, poplatků nebo jiných příjmů, které uhradili uživatelé nebo příjemci nebo které byly uhxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxromým investorem, který po skončení konstrukční fáze přijímá za poskytnutou službu v oblasti infrastruktur pravidelné platby. Výše plateb závisí na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxvu a předkladatelem projektu a slouží k pokrytí stavebních, finančních a provozních nákladů a nákladů na údržbu.
KAPITOLA II
ZPŮSOBILÉ PROJxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx pomoc Společenství podle tohoto nařízení mohou získat pouze projekty společného zájmu.
Způsobilost žádosti o finanční pomoc Společenství v souvisxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtátů přispět finančně na předložený projekt, a pokud je to nutné, využít i soukromé finanční prostředky.
3. Projekty související s dopravou, které zaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxi členskými státy a třetími zeměmi existuje písemná dohoda o dokončení přeshraničního úseku. Ve výjimečných případech, kdy je projekt nezbytný k připxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
Podávání žádostí o finanční pomoc Společenství
Žádosti o finanční pomoc Společenství podává Komisi jeden nebo více členských států, nebo se souhlaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxí o finanční pomoc se stanoví v souladu s čl. 9 odst. 1.
Článek 5
Výběr projektů
1. Projekty společného zájmu získávají finanční pomoc Společensxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxst věnována těmto projektům:
a) prioritním projektům;
b) projektům, jejichž cílem je odstranění úzkých míst, především v rámci prioritních projektxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxspívajícím k nepřerušenosti sítě a k optimalizaci její kapacity;
e) projektům, které přispívají ke zlepšení kvality služeb nabízených v rámci transxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxivatelů a zajišťují interoperabilitu mezi vnitrostátními sítěmi;
f) projektům, které se týkají rozvoje a využívání systémů řízení provozu v železnxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxm, které přispívají k dotvoření vnitřního trhu, a
h) projektům, které přispívají k novému vyvážení druhů dopravy ve prospěch druhů nejšetrnějších k žxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxré přispívají k
a) rozvoji sítě s cílem posílit hospodářskou a sociální soudržnost snížením izolace znevýhodněných a ostrovních regionů Společenstvxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxi dodávky energie, diverzifikaci zdrojů dodávek energie a především propojení s třetími zeměmi;
d) napojení obnovitelných zdrojů energie a
e) bezpxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xpolečenství na veřejné a soukromé financování;
c) náležitý stav finančního souboru;
d) socioekonomický dopad;
e) důsledky pro životní prostředíx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx x způsoby finanční pomoci Společenství
1. Finanční pomoc Společenství pro projekty společného zájmu může mít jednu nebo více z těchto podob:
a) grantx xx xxxxxx x xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxmi nebo soukromými finančními institucemi;
d) finanční příspěvek na poskytnutí a přidělení kapitálu na záruky, které mají být vystaveny EIB na její vxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxně odůvodněných případech může být záruka poskytnuta až na dobu sedmi let. Příspěvek ze souhrnného rozpočtu Evropské unie na nástroj pro úvěrové zárukx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxtků za správu a jiných způsobilých nákladů, je omezena na výši příspěvku Společenství na nástroj pro úvěrové záruky, a souhrnný rozpočet Evropské unie xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxu stanoveny v příloze;
e) účast na rizikovém kapitálu pro investiční fondy nebo srovnatelné finanční podniky s prioritním zaměřením na poskytování rxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxlu nesmí překročit 1% rozpočtových zdrojů stanovených v článku 18;
f) finanční příspěvek na činnosti společných podniků související s projektem.
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxčí tyto meze:
a) v případě studií 50% způsobilých nákladů bez ohledu na dotyčný projekt společného zájmu;
b) v případě prací:
i) u prioritních projekxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx státy poskytnou Komisi všechny potřebné záruky ohledně finanční životaschopnosti projektu a časového plánu pro jeho uskutečnění,
ii) u projektů v oxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
c) xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx
xxx x palubních zařízení:
- nejvýše 50% způsobilých nákladů na vývoj a výrobu prototypů na instalaci ERTMS na stávající kolejová vozidla za předpokladu, žx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xozidla; Komise však v rámci víceletého programu stanoví maximální výši pomoci na hnací jednotku;
d) co se týče systémů řízení provozu v silniční, lxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxjme prováděcí pravidla pro nástroje uvedené v odst. 1 písm. c) a e) tohoto článku.
Článek 7
Další finanční pomoc a nástroje
1. Operace EIB musí býx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxsejícími opatřeními, jež využívají jiných příspěvků a finančních nástrojů Společenství, jakož i s operacemi EIB a zajišťuje jejich soudržnost.
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxch pracovních programů postupem podle č. 15 odst. 2 uplatňuje kritéria stanovená v článku 5 a cíle a priority vymezené v rámci rozhodnutí č. 1692/96/ES a xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxlezniční, vnitrozemské a pobřežní vodní a námořní dopravě.
Částka finančního krytí musí být v rozmezí 80% až 85% rozpočtových zdrojů uvedených v článxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxjmu, které nejsou uvedeny ve víceletém programu.
4. Roční pracovní program pro oblast energetiky používá kritéria pro poskytování finanční pomoci pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxt. 2.
Článek 9
Poskytování finanční pomoci Společenství
1. Komise vždy po zveřejnění výzvy k předkládání návrhů podle víceletého nebo ročníhx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxi poskytnuta. Komise upřesní podmínky a způsoby jejich provádění.
2. Komise uvědomí příjemce a dotčené členské státy o každé finanční pomoci, která mx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxem na pokrok projektů nebo fází projektů, které získaly finanční pomoc, předpokládané potřeby a rozpočtové možnosti.
Orientační harmonogram přiděxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxaje týkající se projektu a vynaložené příjemci nebo třetími osobami, které odpovídají za provádění projektu.
Výdaje jsou způsobilé od okamžiku podáxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 2007.
DPH, s výjimkou DPH bez nároku na odpočet, se nepovažuje za způsobilý náklad.
3. Platby jsou prováděny formou předběžného financování, průběžxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxedběžné financování, nebo případně jeho první splátka, je vyplaceno, jakmile je finanční pomoc přiznána.
Průběžné platby se provádějí na základě žáxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxými členskými státy. Závěrečná zpráva podrobně uvádí zejména veškeré skutečně vynaložené výdaje.
4. V případě režimů plateb za dostupnost proběhne xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxložení příslušné smlouvy o partnerství veřejného a soukromého sektoru. Další předběžné platby lze provést poté, co členské státy potvrdí dosažení poxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxny členských států, že uplatňované výdaje byly skutečně vynaloženy, a doložení celkové výše plateb za dostupnost, které se rovnají výši finanční pomoxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xinancování.
Článek 11
Povinnosti členských států
1. Členské státy vynaloží v oblasti své působnosti veškeré úsilí na uskutečnění projektů sxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xomisí technické sledování a finanční kontrolu projektů a potvrzují skutečný stav a soulad výdajů vynaložených v souvislosti s projekty nebo jejich čáxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxjména jí poskytnou popis systémů kontroly, řízení a sledování, které byly zavedeny pro zajištění úspěšného dokončení projektů.
Článek 12
Sluxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnamné politiky Společenství, zejména v oblastech hospodářské soutěže, ochrany životního prostředí, zdraví, udržitelného rozvoje, zadávání veřejxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxjemců a dotčených členských států za účelem poskytnutí možnosti předložit ve stanovené lhůtě připomínky
a) zruší, kromě řádně odůvodněných případů, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxanoveného v podmínkách pro poskytnutí pomoci;
b) může pozastavit, snížit nebo přerušit finanční pomoc
i) v případě nesrovnalosti týkající se právx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dojde-li bez schválení Komise k významné změně, která má vliv na povahu projektu nebo prováděcí postupy;
c) může s ohledem na všechny významné skutxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxčen projekt nebo část projektu, na který byla daná pomoc poskytnuta.
2. Komise může získat zpět všechny již vyplacené částky nebo jejich části,
a) jxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxví u některé části projektu.
Článek 14
Ochrana finančních zájmů Společenství
1. Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) může provádět kxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem(10).
2. Podmínky, kterými se řídí poskytování fixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxěné Účetním dvorem, případně na místě.
3. Dotčený členský stát a Komise si neprodleně sdělují veškeré významné informace týkající se výsledků provedxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxk neúčastní hlasování.
Článek 16
Hodnocení
1. Komise a členské státy mohou s pomocí příjemců provádět hodnocení způsobů uskutečňování projexxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
2. Komise může požádat přijímající členský stát, aby předložil konkrétní hodnocení projektů financovaných podle tohoto nařízení, nebo jí při hodnocxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxkému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o činnostech uskutečněných podle tohoto nařízení. Tato xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxle, jakož i kapitolu týkající se obsahu a provádění právě probíhajícího víceletého programu. Tato zpráva obsahuje rovněž informace o zdrojích financxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxem zveřejněna s cílem informovat veřejnost o úloze Společenství při provádění projektů.
Článek 18
Rozpočtové zdroje
1. Finanční krytí pro prxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx x xxx xxx xxx xxxx x xxxxx xx x xxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxx EUR na transevropské energické sítě.
2. Roční rozpočtové prostředky schvaluje rozpočtový orgán v mezích víceletého finančního rámce.
Článek xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xechanismy poskytování finanční pomoci Společenství stanovené tímto nařízením.
Evropský parlament a Rada postupem podle čl. 156 prvního pododstavxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxnku 18 tohoto nařízení.
Článek 20
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unxxx
xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxním (ES) č. 2236/95 ve znění platném k xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xa Evropský parlament
předseda
H.-G. PÖTTERING
Za Radu
předseda
G. GLOSER
--------------
Pozn. ASPI: Text dokumentu včetně příloh nalxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x 103 E, 8.5.2007, s. 26) a postoj Evropského parlamentu ze dne 23. května 2007 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx. věst. L 262, 22.9.2006, s. 1).
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx5, s. 16).
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.