32007D0436

o systému vlastních zdrojů Evropských společenství

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (73)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
xxxxxxxxxx
xxxx
xx xxx xx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 269 této smlouvy,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxm na stanovisko Účetního dvora [2],
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [3],
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Evrxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxnou zásadou spravedlivosti. Tato opatření by proto v souladu s příslušnými závěry ze zasedání Evropské rady ve Fontainebleau v roce 1984 měla zajistitx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxerá by se vztahovala na konkrétní členské státy.
(2) Systém vlastních zdrojů Společenství musí zajistit dostatečné zdroje pro řádný rozvoj politik xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xržních cenách stanovený Komisí při použití Evropského systému národních a regionálních účtů ve Společenství (dále jen "ESA 95") v souladu s nařízením xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxnančních zdrojů, které jsou Společenstvím dány k dispozici, přepočítala podle čl. 3 odst. 1 a 2 rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 200x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě vzorce stanoveného v uvedeném článku. Komise oznámila nové stropy Radě a Evropskému parlamentu dne 28. prosince 2001. Strop vlastních zdrojů xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxenských států. Evropská rada se na zasedání ve dnech 15. a 16. prosince 2005 usnesla, že by tyto stropy měly zůstat na stávajících úrovních.
(5) Za účelxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xměnu úrovně HND, vhodné upravit tyto stropy vyjádřené procentním podílem HND.
(6) V souvislosti s prováděním dohod uzavřených během Uruguayského kxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xby byl tento rozdíl odstraněn x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxní usnesla, že jednotná sazba uplatňovaná na zdroj z daně z přidané hodnoty (DPH) se stanoví na 0,30 %.
(8) Evropská rada se na zasedání ve dnech 15. a 16. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xx xxxxxemsko a Švédsko budou ve stejném období využívat hrubého snížení svých ročních příspěvků založených na HND.
(9) Evropská rada se na zasedání ve dnech xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve prospěch Německa, Rakouska, Švédska a Nizozemska. Po uplynutí zaváděcího období v letech 2009-2011 se však Spojené království začne plně podílet nx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxj venkova pocházejících ze záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF). Výpočet opravy ve prospěch Spojeného králxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxh výdajů na zemědělství a rozvoj venkova. Dodatečný příspěvek Spojeného království vyplývající ze snížení přidělených výdajů nepřesáhne v období 20xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxo částka odpovídajícím způsobem upravena.
(10) Evropská rada se na zasedání ve dnech 15. a 16. prosince 2005 usnesla, že se na konci roku 2013 přestane xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxtu opravy ve prospěch Spojeného království.
(11) Evropská rada na zasedání ve dnech 15. a 16. prosince 2005 vyzvala Komisi, aby provedla úplný a rozsáxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxedložila zprávu v roce 2008/09.
(12) Je třeba přijmout ustanovení upravující přechod ze systému zavedeného rozhodnutím 2000/597/ES, Euratom na syxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x. ledna 2007,
PŘIJALA TATO USTANOVENÍ, KTERÁ DOPORUČUJE ČLENSKÝM STÁTŮM K PŘIJETÍ:
Článek 1
Společenstvím jsou přidělovány vlastní zdroxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxlouva o ES") a s článkem 173 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen "Smlouva o Euratomu") zajištěno financování souxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
Článek 2
1. Vlastní zdroje souhrnného rozpočtu Evropské unie tvoří tyto příjmy:
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxučasné i budoucí, zavedené orgány Společenství v obchodě se třetími zeměmi a cla na výrobky spadající do působnosti Smlouvy o založení Evropského spolxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxx xdst. 4 druhý pododstavec, příjmy z použití jednotné sazby pro všechny členské státy na harmonizovaný vyměřovací základ DPH, který se určuje podle pravxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxx xx xxxxxx xxxt. 5 druhý pododstavec, příjmy z použití jednotné sazby, která se určí v rámci rozpočtového procesu s ohledem na celkovou výši ostatních příjmů, na součxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxných v rámci některé společné politiky v souladu se Smlouvou o ES nebo Smlouvou o Euratomu, pokud je dodržen postup podle článku 269 Smlouvy o ES nebo článxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxná v odst. 1 písm. b) činí 0,30 %.
Pouze pro období 2007-2013 se sazba uplatňovaná na zdroj z DPH stanoví pro Rakousko na 0,225 %, pro Německo na 0,15 % a pro Nxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Nizozemsko hrubého snížení svých ročních příspěvků založených na HND ve výši 605 milionů EUR a Švédsko využívá hrubého snížení ročních příspěvků zaloxxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pro EU vyjádřeného v eurech, který stanoví Komise a který je k dispozici při sestavování předběžného návrhu rozpočtu. Tato hrubá snížení jsou přiznána xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx
6. Pokud není rozpočet na počátku rozpočtového roku přijat, zůstává až do vstupu nových sazeb v platnost použitelná stávající sazba na zdroj z DPH a sazbx xxx xxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx 2223/96.
Pokud by úpravy ESA 95 vedly k podstatným změnám HND stanoveného Komisí, rozhodne Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentex xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm na krytí ročních prostředků na platby nesmí překročit 1,24 % ze součtu HND všech členských států.
2. Celková roční výše prostředků na závazky zahrnuxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxy se zachovává řádný poměr, aby byla zajištěna jejich slučitelnost a aby bylo umožněno dodržování stropu podle odstavce 1 v následujících letech.
3x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxlný rok, za který jsou dostupné údaje podle nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v txxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx se určuje:
a) výpočtem rozdílu za předchozí rozpočtový rok mezi:
- procentním podílem Spojeného království na výši nelimitovaného vyměřovacxxx xxxxxxx xxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvými přidělenými výdaji;
c) vynásobením výsledku podle písmene b) koeficientem 0,66;
d) odečtením od výsledku podle písmene c) důsledků, ktexx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx
x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxelo zaplatit na částkách financovaných ze zdrojů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) a c), pokud by jednotná sazba byla použita na nelimitovaný základ DPH, x
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxílu zdrojů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a), které si členské státy ponechávají na krytí výdajů spojených s výběrem a dalších souvisejících výdajů, od vxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxk zajištěno, že výdaje nenahrazované před rozšířením zůstanou stejné i po rozšíření. Tato úprava se provede snížením celkových přidělených výdajů o čxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xoků a upravují se každoročně za použití nejaktuálnějšího dostupného deflátoru HDP pro EU vyjádřeného v eurech, který stanoví Komise. Tento bod se přesxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxové výdaje přidělené v členských státech, které k EU přistoupily po dni 30. dubna 2004, s výjimkou přímých zemědělských plateb a zemědělských výdajů soxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xarmonogramu:
+--------------------------------------+--------------------------------------+
| Oprava pro Spojené království, která | Pxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx  x
x        xxxxx         x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx z  |
|                   | výpočtu opravy ve prospěch Spojeného |
|                   |       království       |
+--------------------------------------+--------------------------------------x
x         xxxx         x         xx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x         xxxx         x         xx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------+--------------------------------------+
|         2011         |         100         |
+--------------------------------------+------------------------------xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xetech 2007-2013 částku 10,5 miliard EUR, vyjádřeno v cenách roku 2004. Útvary Komise každoročně ověří, zda kumulovaná úprava opravy pro Spojené králoxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxného deflátoru HDP pro EU vyjádřeného v eurech, který stanoví Komise. Pokud dojde k překročení stropu 10,5 miliard EUR, příspěvek Spojeného královstvx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xlánek 5
1. Náklady na opravu nesou ostatní členské státy podle tohoto postupu:
a) Rozdělení nákladů se nejprve vypočítá úměrně k podílu každého čxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxka a Švédska založených na HND podle čl. 2 odst. 5.
b) Poté se rozdělení nákladů upraví tak, aby byl podíl Rakouska, Německa, Nizozemska a Švédska na finxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm jeho plateb vyplývajících z uplatňování čl. 2 odst. 1 písm. c). Náklady nesené ostatními členskými státy se přičítají k jejich platbám vyplývajícím pxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx Pokud není rozpočet na počátku rozpočtového roku přijat, zůstávají použitelné opravy poskytované Spojenému království a náklady, které nesou ostatxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxvání veškerých výdajů souhrnného rozpočtu Evropské unie.
Článek 7
Případné přebytky příjmů Společenství nad celkovými skutečnými výdaji bxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx a) vybírají členské státy v souladu se svými právními předpisy a správními opatřeními, které případně upraví tak, aby splňovaly požadavky právní úpraxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xovažuje za nezbytné k dosažení souladu s právní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx
xx xxxx přijme postupem podle čl. 279 odst. 2 Smlouvy o ES a článku 183 Smlouvy o Euratomu předpisy nezbytné k provedení tohoto rozhodnutí a k umožnění kontroly vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxícího všechny aspekty výdajů EU, včetně společné zemědělské politiky, a zdrojů, včetně slevy pro Spojené království, o němž předloží v roce 2008/09 zpxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx/597/ES, Euratom. Veškeré odkazy na rozhodnutí Rady 70/243/ESUO, EHS, Euratom ze dne 21. dubna 1970 o nahrazení finančních příspěvků členských států xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxdnutí Rady 88/376/EHS, Euratom ze dne 24. června 1988 o systému vlastních zdrojů Společenství [9], na rozhodnutí 94/728/ES, Euratom ze dne 31. října 19xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxánky 2, 4 a 5 rozhodnutí 88/376/EHS, Euratom, 94/728/ES, Euratom a 2000/597/ES, Euratom se nadále používají pro výpočty a úpravy příjmů vycházejících x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xx xx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu, v závislosti na daném roce, a pro výpočet opravy rozpočtových nevyvážeností poskytované Spojenému království pro roky 1988 až 2006.
3. U částek uvxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxle ponechávají 10 % těchto částek ke krytí nákladů na výběr.
Článek 11
Toto rozhodnutí oznámí členským státům generální tajemník Rady.
Člensxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxdly.
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po obdržení posledního oznámení podle druhého pododstavce.
Nabývá účxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx
Za Radu
předseda
M. Glos
xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx03, s. 1).
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.