32007L0002

o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v ES

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxví (INSPIRE)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smloxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy,
s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 17. ledna 2007 (2),
vzhledem k těmto důvodůxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxech Společenství. Kromě toho jsou informace, včetně prostorových informací, nezbytné pro vypracování a provádění této politiky a jiných politik Spoxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxořit opatření pro koordinaci mezi uživateli a poskytovateli informací tak, aby bylo možno kombinovat informace a znalosti z různých odvětví.
(2) Podxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx třeba se plně soustředit na zajištění toho, aby tvorba politik Společenství pro oblast životního prostředí byla prováděna integrovaným způsobem zohxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xnformací nezbytných k dosažení cílů stanovených v uvedeném programu.
(3) Problémy týkající se dostupnosti, kvality, uspořádání, zpřístupnění a sdxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxšení těchto problémů jsou nezbytná opatření pro výměnu, sdílení, přístup a používání interoperabilních prostorových dat a služeb založených na prosxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxové informace.
(4) Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) by měla napomáhat tvorbě politik a činností, které mxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxi státy, které jsou v souladu s obecnými prováděcími pravidly a jsou doplněny opatřeními na úrovni Společenství. Tato opatření by měla zajistit, aby inxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(6) Infrastruktury pro prostorové informace v členských státech by měly být navrženy tak, aby zajistily ukládání prostorových dat, jejich zpřístupxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xat shromážděných na jedné úrovni orgánů veřejné správy jinými orgány veřejné správy, aby zajistily zpřístupnění prostorových dat za podmínek, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xejich použití.
(7) Prostorové informace, na které se vztahuje tato směrnice, se zčásti překrývají s informacemi, na které se vztahuje směrnice Evropxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxna směrnice 2003/4/ES.
(8) Touto směrnicí by neměla být dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxí práv duševního vlastnictví orgánů veřejné správy.
(10) Zřízení INSPIRE bude představovat významnou přidanou hodnotu pro jiné iniciativy Společexxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxolečného podniku Galileo (3) a sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě „Globální sledování životního prostředí a bezpečnosti (GMES): vybudováxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxES, zejména dat a služeb týkajících se časových a prostorových odkazů z Galilea.
(11) Na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství vzniká mnoho inixxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxlečenství, například rozhodnutím Komise 2000/479/ES ze dne 17. července 2000 o vytvoření Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER) poxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx2003 ze dne 17. listopadu 2003 o monitorování lesů a environmentálních interakcí ve Společenství (Forest Focus) (5), v rámci programů financovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxostátní nebo regionální úrovni. Tato směrnice bude nejenom doplňovat tyto iniciativy tím, že poskytne rámec, jenž umožní jejich interoperabilitu, axx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxahovat na prostorová data, která jsou držena orgány veřejné správy nebo jejich jménem, a na používání prostorových dat orgány veřejné správy při výkonx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxnickými osobami jinými než orgány veřejné správy, pokud o to tyto fyzické nebo právnické osoby požádají.
(13) Tato směrnice by neměla stanovit požadaxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, měly být přiděleny různé stupně priority. Při zavádění je třeba brát ohled na míru, do jaké jsou prostorová data nezbytná pro širokou škálu poxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xa pokrok, kterého již bylo dosaženo díky úsilí o harmonizaci vynaloženému v členských státech.
(15) Časové ztráty a ztráty zdrojů při vyhledávání stáxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxenské státy by proto měly poskytnout popis dostupných souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech v podobě metadat.
(16) Vzhxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxpracování, provádění, sledování a hodnocení právních předpisů Společenství, které mají přímý nebo nepřímý vliv na životní prostředí, měla by být staxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, aby byla zajištěna interoperabilita souborů prostorových dat, a členské státy by měly zajistit, aby všechna data a všechny informace nezbytné kdosaxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x mezinárodních norem a neměla by vést k nadměrným nákladům členských států.
(17) Síťové služby jsou nezbytné pro sdílení prostorových dat mezi různýmx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh dat a spuštění služeb založených na prostorových datech a služeb elektronického obchodu. Síťové služby by měly pracovat v souladu se společně dohodnxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxáty. Síť služeb by měla rovněž obsahovat technické předpoklady pro to, aby orgány veřejné správy mohly zpřístupnit své soubory prostorových dat a služxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxi Společenství, které mají přímý nebo nepřímý vliv na životní prostředí, jsou drženy a provozovány třetími stranami. Členské státy by proto měly poskyxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x služeb založených na prostorových datech, které jsou součástí těchto infrastruktur.
(19) Zkušenosti členských států ukázaly, že pro úspěšné zavádxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxáty by proto měly bezplatně zpřístupnit přinejmenším služby pro vyhledávání a, za určitých zvláštních podmínek, prohlížení souborů prostorových daxx
xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxím geoportálu Společenství provozovaného Komisí, jakož i prostřednictvím všech přístupových míst, která se rozhodnou provozovat samy.
(21) Aby člxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxy veřejné správy na celostátní, regionální a místní úrovni při vykonávání svých veřejných úkolů, které mohou mít přímý nebo nepřímý vliv na životní proxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxným na prostorových datech. Tento přístup může být ztížen, pokud závisí na jednotlivých ad hoc jednáních mezi orgány veřejné správy, která se vedou pokxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxostřednictvím předběžných dohod mezi orgány veřejné správy.
(23) V případech, kdy orgán veřejné správy poskytuje jinému orgánu veřejné správy ve stxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xpráv podle právních předpisů Společenství týkajících se životního prostředí, měl by mít dotčený členský stát možnost rozhodnout, že tyto soubory proxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xrostorových datech vládou a jinými orgány veřejné správy a fyzickými nebo právnickými osobami vykonávajícími funkce veřejné správy podle vnitrostáxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxšťovat si příjmy. Účtované náklady by neměly být v žádném případě vyšší než náklady na shromažďování, tvorbu, reprodukci a šíření dat, spolu s přiměřenxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údaxx xxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x ohledem na tyto orgány veřejné správy v rámci členského státu, ale i s ohledem na takové orgány veřejné správy v jiných členských státech a na orgány Spolxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxů, měly by mít možnost získat přístup k prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech a používat je v souladu s harmonizovanými podmínkaxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxnadnit přístup k prostorovým datům, jež přesahují správní nebo státní hranice.
(27) Účinné zavedení infrastruktur pro prostorové informace vyžaduxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxzeny vhodné koordinační struktury, které zahrnují různé úrovně veřejné správy a zohledňují rozdělení pravomocí a odpovědnosti v rámci členských stáxxx
xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této směrnice opírat o mezinárodní normy a normy přijaté evropskými orgány pro normalizaci v souladu s postupem stanoveným ve směrnici Evropského parxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxční společnosti (1).
(29) Vzhledem k tomu, že Evropská agentura pro životní prostředí zřízená nařízením Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxlečenství a má za cíl mimo jiné zlepšit tok informací souvisejících s politikou životního prostředí mezi členskými státy a orgány Společenství, měla bx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxé státy vybízejí k tomu, aby pro sebe a v zájmu Společenství vypracovávaly vlastní tabulky, z nichž bude co možná nejvíce patrný vzájemný vztah mezi toutx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).
(32) Komise by měla být zejménx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xež podstatných prvků této směrnice, měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.
(33) Komise by rovxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxh dat a služeb založených na prostorových datech, pravidel týkajících se podmínek přístupu k těmto souborům a službám a pravidel týkajících se technicxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxky, měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.
(34) Přípravná práce pro rozhodnutí o provádění téxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xměrnice, tedy zřízení INSPIRE, nemůže být z důvodu nadnárodních aspektů a obecné potřeby koordinovat v rámci Společenství podmínky přístupu k prostoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxe Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxÍ
Článek 1
1. Tato směrnice stanoví obecná pravidla pro zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (dále jen „INSPIRxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxožena na infrastrukturách pro prostorové informace zřízených a spravovaných členskými státy.
Článek 2
1. Touto směrnicí nejsou dotčeny směrnice xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
1) „infrastrukturou pro prostorové informace“ metadata, soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech; síťové služby a technoxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxadu s touto směrnicí;
2) „prostorovými daty“ data, jež přímo nebo nepřímo odkazují na určitou polohu nebo zeměpisnou oblast;
3) „souborem prostorovxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxažených v souborech prostorových dat nebo souvisejících metadat prostřednictvím počítačové aplikace;
5) „geoobjektem“ abstraktní zobrazení jevx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxby založené na prostorových datech a které umožňují jejich vyhledávání, třídění a používání;
7) „interoperabilitou“ možnost kombinace souborů proxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxá hodnota souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech;
8) „geoportálem INSPIRE“ internetová stránka nebo podobné rozhraní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxdních subjektů na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni,
b) každá fyzická nebo právnická osoba vykonávající funkci veřejné správy podle vnitxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xrávnická osoba, která je odpovědná veřejnosti nebo vykonává veřejnou funkci nebo poskytuje veřejné služby ve vztahu k životnímu prostředí, řízená suxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xejich instituce nebo subjekty, pokud jednají v soudní nebo zákonodárné funkci;
10) „třetí stranou“ fyzická nebo právnická osoba, jež není orgánem vexxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xebo vykonává svrchovaná práva;
b) jsou v elektronické podobě;
c) jsou drženy:
i) orgánem veřejné správy, přičemž byly orgánem veřejné správy vytvoxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxřístupněna v souladu s článkem 12, nebo jejich jménem;
d) týkají se jednoho nebo více témat uvedených v přílohách I, II nebo III.
2. Pokud je více totožnxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxivé kopie vycházejí.
3. Tato směrnice upravuje také služby založené na prostorových datech týkající se dat obsažených v souborech prostorových dat uxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxst. 1 písm. c), avšak k nimž práva duševního vlastnictví drží třetí strana, může orgán veřejné správy zacházet podle této směrnice pouze se souhlasem téxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxovni veřejné správy v členském státě, nebo jeho jménem pouze v případě, že tento členský stát přijal právní předpisy vyžadující jejich sběr nebo šířeníx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxdněna vyvíjející se potřeba prostorových dat pro účely politik Společenství, které mají vliv na životní prostředí.
KAPITOLA II
METADATA
Článek 5
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přílohách I, II a III, a pravidelnou aktualizaci těchto metadat.
2. Metadata zahrnují informace o:
a) souladu souborů prostorových dat s prováděcímx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxní, a popřípadě o odpovídajících poplatcích;
c) kvalitě a platnosti souborů prostorových dat;
d) orgánech veřejné správy, které jsou pověřeny vytvxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x o důvodech takového omezení v souladu s článkem 13.
3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění úplnosti a dostatečné kvality metadat pro sxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxo pravidla zohlední odpovídající stávající mezinárodní normy a uživatelské požadavky, zejména v souvislosti s ověřováním metadat.
Článek 6
Členxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxým v přílohách I a II do 2 let ode dne přijetí prováděcích pravidel v souladu s čl. 5 odst. 4;
b) v případě souborů prostorových dat odpovídajících tématům xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxT A SLUŽEB ZALOŽENÝCH NA PROSTOROVÝCH DATECH
Článek x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dat a služeb založených na prostorových datech, určená ke změně jiných než podstatných prvků této směrnice jejím doplněním, se přijmou regulativním pxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnětům a k mezinárodním normám pro harmonizaci souborů prostorových dat, jakož i k proveditelnosti a poměru nákladů a přínosů. V případě, že organizace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxých na prostorových datech, budou tyto normy začleněny a prováděcí pravidla uvedená v tomto odstavci budou případně obsahovat odkaz na stávající techxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xravidla byla proveditelná a přiměřená z hlediska odhadovaných nákladů a přínosů, přičemž o výsledcích těchto analýz informuje výbor uvedený v čl. 22 oxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxvě získané a rozsáhle restrukturalizované soubory prostorových dat a odpovídající služby založené na prostorových datech byly k dispozici v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxech, jež jsou nadále využívány, byly k dispozici v souladu s prováděcími pravidly do sedmi let po jejich přijetí. Soubory prostorových dat se zpřístupnx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. 11 odst. 1 písm. d).
4. Prováděcí pravidla uvedená v odstavci 1 zahrnují definici a klasifikaci geoobjektů vztahující se k souborům prostorových dxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxch států na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, jakož i jiné fyzické nebo právnické osoby se zájmem o dotyčná prostorová data z titulu role, kterox xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxgánů, se mohou zúčastnit přípravných jednání o obsahu prováděcích pravidel, uvedených v odstavci 1, před jejich projednáním ve výboru uvedeném v čl. 2x xxxxx xx
xxxxxx x
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxidla podle čl. 7 odst. 1 splňovat podmínky stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku.
2. Prováděcí pravidla upravují tyto aspekty prostorových dat:
xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxi byla zajištěna interoperabilita;
b) vztah mezi geoobjekty;
c) klíčové atributy a odpovídající vícejazyčné výkladové slovníky běžně vyžadované x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxk, aby byla zajištěna spojitost mezi jednotlivými informacemi, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxí pravidla jsou navržena tak, aby informace odvozené z různých souborů prostorových dat byly srovnatelné, pokud jde o aspekty uvedené v čl. 7 odst. 4 a v oxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxa 2009 v případě souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze I;
b) nejpozději do 15. května 2012 v případě souborů prostorovýcx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kódů a technických klasifikací nezbytných k souladu s prováděcími pravidly podle čl. 7 odst. 1, orgánům veřejné správy nebo třetím stranám za podmínekx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxlohou přesahují hranici mezi dvěma nebo více členskými státy, rozhodnou případně členské státy po vzájemné dohodě o znázornění a poloze takovýchto spxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxých dat a služby založené na prostorových datech, pro které byla v souladu s touto směrnicí vytvořena metadata:
a) vyhledávací služby umožňující vyhlxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxtadat;
b) prohlížecí služby umožňující alespoň zobrazit, procházet, přiblížit/oddálit, posouvat nebo překrývat zobrazitelné soubory prostorovxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx nebo jejich částí a tam, kde je to prakticky možné, přímý přístup k nim;
d) transformační služby umožňující, aby soubory prostorových dat byly transfoxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxušné uživatelské požadavky a umožní snadné užívání, přístup veřejnosti a dostupnost prostřednictvím internetu nebo jiného vhodného telekomunikačxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxifikace prostorových dat a služeb;
c) kvalita a platnost souborů prostorových dat;
d) stupeň souladu s prováděcími pravidly podle čl. 7 odst. 1;
e) zxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxých datech.
3. Transformační služby uvedené v odst. 1 písm. d) se kombinují s jinými službami uvedenými v tomto odstavci způsobem, který umožní provozxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xprávy, aby měly z technického hlediska možnost provázat své soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech se sítí uvedenou v čl. 11 xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x souladu s prováděcími pravidly, kterými se stanoví povinnosti zejména pokud jde o metadata, síťové služby a interoperabilitu.
Článek 13
1. Odchylxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxvím služeb uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. a), pokud by tento přístup negativně ovlivnil mezinárodních vztahy, veřejnou bezpečnost nebo národní obranxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxstřednictvím služeb uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. b) až e) nebo ke službám elektronického obchodu uvedeným v čl. 14 odst. 3, pokud by takový přístup mohx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxt nebo národní obranu;
c) výkon spravedlnosti, právo každého na spravedlivé soudní řízení nebo způsobilost orgánu veřejné správy k provádění trestnxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxními předpisy Společenství za účelem ochrany oprávněných hospodářských zájmů, včetně veřejného zájmu na důvěrnost statistických údajů a utajení daxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xveřejnění těchto informací, je-li toto utajení stanoveno vnitrostátním právem nebo právními předpisy Společenství;
g) zájmy nebo ochranu jakékolx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxa dala k poskytnutí dotyčných informací svolení;
h) ochranu životního prostředí, kterého se tyto informace týkají, jako například místo výskytu vzáxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxkytnutím přístupu k informacím v daném případě vyhověno. V každém z jednotlivých případů je třeba poměřit veřejný zájem, kterému je zpřístupněním dat xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxformacím o emisích do životního prostředí.
3. V tomto rámci a pro účely používání odst. 1 písm. f) zajistí členské státy soulad s požadavky směrnice 95/xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxou členské státy umožnit, aby orgán veřejné správy poskytující službu podle čl. 11 odst. 1 písm. b) uplatňoval poplatky, pokud tyto poplatky zajišťují xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxelně aktualizovaných dat.
3. Data zpřístupněná prohlížecími službami uvedenými v čl. 11 odst. 1 písm. b) mohou být ve formě zabraňující opětovnému poxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xby byly k dispozici služby elektronického obchodu. Tyto služby mohou být chráněny prohlášeními o vyloučení odpovědnosti nebo záruk, elektronickým sxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxnství.
2. Členské státy zajistí přístup ke službám uvedeným v čl. 11 odst. 1 prostřednictvím geoportálu INSPIRE uvedeného v odstavci 1. Členské státy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxných než podstatných prvků této kapitoly jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle článku 22 odst. 3 a zejména stanoví:
ax xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxí zpráv a doporučení přijatá v rámci právních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí, stávající služby elektronického obchodu a technoxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxových dat a služeb založených na prostorových datech jeho orgány veřejné správy uvedenými v čl. 3 bodu 9 písm. a) a b). Tato opatření umožní těmto orgánům xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxnění veřejných úkolů, které mohou mít vliv na životní prostředí.
2. Opatření uvedená v odstavci 1 předem vylučují jakákoli omezení, která by v místě užxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxhou orgánům veřejné správy, které poskytují soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech, povolit, aby vydávaly licence na tyto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx datech používají, nebo aby od nich požadovaly platby. Veškeré poplatky a licence musí být plně slučitelné s obecným cílem usnadnění sdílení souborů prxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxuborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech spolu s přiměřenou ziskovostí, přičemž jsou respektovány případné požadavky na sexxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxužby založené na prostorových datech, které členské státy poskytují orgánům a subjektům Společenství pro účely plnění povinností podávání zpráv podxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxžeb založených na prostorových datech podle odstavců 1, 2 a 3 by měla být přístupná orgánům veřejné správy uvedeným v čl. 3 bodu 9 písm. a) a b) jiných člensxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxstorových dat a služeb založených na prostorových datech podle odstavců 1, 2 a 3 by měla být přístupná na základě vzájemnosti a rovnoprávnosti orgánům zxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxředí.
6. Jsou-li opatření ke sdílení prostorových souborů a služeb podle odstavců 1, 2 a 3 zpřístupněna v souladu s odstavci 4 a 5, mohou být tato opatřenx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxud by ohrozilo průběh soudního řízení, veřejnou bezpečnost, národní obranu nebo mezinárodní vztahy.
8. Členské státy poskytují orgánům a subjektům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxidla pro tyto podmínky, určená ke změně jiných než podstatných prvků této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou poxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
Členské státy zajistí, aby byly napříč různými úrovněmi veřejné správy určeny příslušné struktury a mechanismy pro koordinaci příspěvků všech subjexxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxů, poskytovatelů služeb s přidanou hodnotou a koordinačních orgánů, týkající se identifikace příslušných souborů dat, potřeb uživatelů, poskytováxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxovni Společenství a za tímto účelem jsou jí nápomocny příslušné organizace a zejména Evropská agentura pro životní prostředí.
2. Každý členský stát uxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxstu napomáhá koordinační struktura, přičemž se zohlední rozdělení pravomocí a odpovědnosti v rámci členského státu.
Článek 20
Prováděcí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i mezinárodní normy.
KAPITOLA VII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 21
1. Členské státy sledují zavádění a využití svých infrastruktur pro proxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxu zahrnující souhrnný popis:
a) způsobu koordinace mezi veřejnými poskytovateli a uživateli souborů prostorových dat a služeb založených na prostoxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxo třetích stran k fungování a koordinaci infrastruktury pro prostorové informace;
c) informací o využití infrastruktury pro prostorové informace;
xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x5. května 2013, zašlou členské státy Komisi zprávu obsahující aktualizované informace související s body uvedenými v odstavci 2.
4. Prováděcí pravixxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xxxxxx xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxc, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.
Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je třx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxí.
Článek 23
Do 15. května 2014 a poté každých šest let předkládá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění této směrnice založenou mimo xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxké státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s touto směrnicí do 15. května 2009.
Uvedené předpisy přijaté členskými státy mxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxnské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek
Taxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxERING
Za Radu
předseda nebo předsedkyně
G. GLOSER
--------------
Pozn. ASPI: Text dokumentu včetně příloh naleznete ve formátu pdf na webové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x x26 E, 30.5.2006, s. 16), postoj Evropského parlamentu ze dne 13. června 2006 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku), rozhodnutí Rady ze dne 29. ledna 2xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx3, s. 1).
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.