31997L0009

o systémech pro odškodnění investorů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (13)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (5)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxx
xx xxx xx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 57 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise [1],
s ohledem na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x89b Smlouvy [4] na základě společného návrhu schváleného dohodovacím výborem dne 18. prosince 1996,
(1) vzhledem k tomu, že dne 10. května 1993 Rada xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oblasti investičních podniků;
(2) vzhledem k tomu, že směrnice 93/22/EHS stanoví pravidla obezřetnosti, která musí investiční podniky vždy dodržxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xšak žádný systém dohledu neposkytuje úplnou ochranu, zejména před podvody;
(4) vzhledem k tomu, že ochrana investorů a zachování důvěry ve finanční xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xtát systém pro odškodnění investorů, který zaručuje harmonizovanou minimální úroveň ochrany alespoň pro malé investory v případě, kdy investiční poxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxční služby od poboček investičních podniků Společenství nebo na základě přeshraničního poskytování služeb se stejnou důvěrou jako od domácích invesxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx závazky vůči investičním klientům;
(6) vzhledem k tomu, že při nedostatku této minimální harmonizace může hostitelský členský stát považovat z důvxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxjící činnost prostřednictvím pobočky nebo na základě volného pohybu služeb se buď neúčastní žádného systému pro odškodnění investorů ve svém domovskxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí vnitřního trhu;
(7) vzhledem k tomu, že v současné době většina členských států již sice má určitým způsobem upraveno odškodnění investorů, tyto úpxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxstém musí zahrnovat peníze a nástroje držené investičním podnikem v souvislosti s investičními operacemi investora, které v případě, že investiční pxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxm členském státě pro rozhodnutí, která mají být přijata v případě neschopnosti investičního podniku plnit své závazky nebo v případě jeho likvidace;
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxuce se musí povinně účastnit systému pro odškodnění investorů, pokud jde o jejich investiční operace; že však není nezbytné požadovat, aby se úvěrová ixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx x0. května 1994 o systémech pojištění vkladů [6]; že však v případě investičních podniků, které jsou úvěrovými institucemi, může být v určitých případexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxům mělo být umožněno stanovit, která z obou směrnic se bude vztahovat na takovéto pohledávky;
(10) vzhledem k tomu, že směrnice 94/19/ES umožňuje člexxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxtuci samotnou, a zejména zajišťuje její platební schopnost; že je-li úvěrová instituce účastnící se tohoto systému také investičním podnikem, mělo bx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxem k tomu, že harmonizovaná minimální úroveň odškodnění 20000 ECU pro každého investora by měla dostačovat k ochraně zájmů malého investora v případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odškodnění na 20000 ECU; že podobně jako ve směrnici 94/19/ES může být třeba omezených přechodných ustanovení, jež by umožnila stávajícím systémům prx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x12) vzhledem k tomu, že stejná hodnota byla přijata ve směrnici 94/19/ES;
(13) vzhledem k tomu, že je třeba investory povzbudit k vynaložení náležité xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxiv ztráty; že však musí být investorovi pokryto alespoň 90 % jakékoliv ztráty, pokud je vyplacené odškodnění menší než minimum Společenství;
(14) vzxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxzdá vhodné požadovat, aby tyto systémy byly v tomto ohledu měněny;
(15) vzhledem k tomu, že budou-li ve Společenství zachovány systémy, které poskytxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxzi domácími investičními podniky a pobočkami podniků z jiných členských států; že k vyvážení těchto nevýhod by měly být pobočky oprávněny připojit se k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxést, jak dalece pobočky využily této možnosti a s jakými obtížemi se ony samy nebo systémy pro odškodnění investorů případně setkaly při provádění těchxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxovit;
(16) vzhledem k tomu, že pobočky investičních podniků usazených v členských státech jiných než členských státech původu, které nabízejí vyššx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxovaného systémem pro odškodnění investorů stal předmětem hospodářské soutěže; že je proto nutné alespoň na počátku stanovit, že úroveň a rozsah krytí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozsah nabízené obdobným systémem v hostitelském členském státě; že případná narušení trhu by měla být brzy prozkoumána na základě získaných zkušenoxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxkodnění investorů některé přesně vymezené investice nebo investory, o nichž má za to, že nepotřebují zvláštní ochranu poskytovanou systémy pro odškoxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx že v jiných členských státech jsou systémy, které jsou vytvořeny a upravovány zákonem; že tento rozdíl v postavení představuje obtíž pouze v otázce povxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx že investor musí být odškodněn bez zbytečného zdržení, jakmile je zjištěna oprávněnost jeho nároku; že systém pro odškodnění investorů musí být sám scxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx důvodu nebyl schopen uplatnit svou pohledávku včas;
(20) vzhledem k tomu, že informování investorů o opatřeních k odškodnění je podstatným prvkem jxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxtí systému pro odškodnění investorů; že by proto tato směrnice měla stanovit pravidla k informování potenciálních investorů o systémech pro odškodněxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxmu pro odškodnění investorů v reklamě mohlo ohrozit stabilitu finančního systému nebo důvěru investorů; že by proto členské státy měly stanovit pravixxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxtému pro odškodnění investorů; že směrnice upravující přijetí investičních podniků, které mají sídlo ve třetí zemi, a zejména směrnice 93/22/ES, umoxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx na tyto pobočky nevztahuje volný pohyb služeb ve smyslu čl. 59 odst. 2 Smlouvy, ani svoboda usazování v jiných členských státech než v těch, ve kterých jsxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxího systému; že je nezbytné, aby si investoři u těchto poboček byli plně vědomi úpravy odškodnění investorů, která se na ně vztahuje;
(23) vzhledem k txxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxže na jedné straně náklady financování takových systémů musí v zásadě nést samotné investiční podniky a na druhé straně finanční kapacita těchto systéxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxce nesmí vést k tomu, aby byly členské státy nebo jejich příslušné orgány činěny odpovědnými vůči investorům, pokud zajistí zavedení nebo úřední uznánx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx harmonizace opatření pro odškodnění investorů je nezbytný pro dotvoření vnitřního trhu pro investiční podniky, protože to umožní investorům harmonxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx členské státy uplatňují vnitrostátní předpisy na ochranu investorů, které nejsou koordinovány na úrovni Společenství; že závazná směrnice Společexxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx působnosti směrnice 93/22/EHS; že tato směrnice přináší pouze minimum nezbytné harmonizace, umožňuje členským státům předepsat širší nebo vyšší krxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxTO SMĚRNICI:
Článek 1
Pro účely této směrnice se rozumí:
1. "investičním podnikem" investiční podnik ve smyslu čl. 1 bodu 2 směrnice 93/22/xxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx/646/EHS [8], jejíž povolení zahrnuje jednu nebo více investičních služeb uvedených v oddílu A přílohy směrnice 93/22/EHS;
2. "investiční operxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xástroje uvedené v oddílu B přílohy směrnice 93/22/EHS;
4. "investorem" jakákoliv osoba, která svěřila peníze nebo nástroje investičního podniku v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxestiční služby, jež byly investičnímu podniku povoleny; všechny provozovny zřízené ve stejném členském státě investičním podnikem, který má sídlo v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxb, nebo nad kterou mají nejméně dvě osoby práva, která mohou být uplatněna prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxlu článku 1 směrnice Rady 92/30/EHS ze dne 6. dubna 1992 o dohledu nad úvěrovými institucemi na konsolidovaném základě [9].
Článek 2
1. Každý člxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxém pododstavci a čl. 5 odst. 3 nesmí žádný investiční podnik povolený v tomto členském státě provádět investiční operace, pokud se takového systému neúxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxstorů, pokud je tato úvěrová instituce již zproštěna povinnosti účastnit se systému pojištění vkladů podle čl. 3 odst. 1 směrnice 94/19/ES, pokud tato xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxoň rovnocenná ochraně poskytované některým systémem pro odškodnění investorů.
Členské státy, které využijí této možnosti, o tom uvědomí Komisi; zxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxformací. Komise o nich uvědomí Radu.
2. Systém poskytuje krytí pro investory podle článku 4, jestliže
- příslušné orgány zjistí, že se podle jexxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxvek investorů a v současnosti nejsou vyhlídky, že bude schopen tak učinit později,
nebo
- soud vydá rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxve.
Krytí musí být zajištěno pro pohledávky plynoucí z neschopnosti investičního podniku
- vyplatit zpět peníze dlužné nebo patřící investorůmx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxhovávány a spravovány na jejichž účet v souvislosti s investičními operacemi,
v souladu s platnými zákonnými a smluvními podmínkami.
3. Pro kaxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxčí tento členský stát systém podle jedné z těchto směrnic, jak to bude považovat za vhodné. Žádná pohledávka nesmí být podle těchto směrnic odškodněna vxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xohledávek a jejich započtení, které jsou použitelné pro vyhodnocení, ke dni určení nebo rozhodnutí uvedeného v odstavci 2 pro finanční částky nebo hodxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
Článek 3
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx308/EHS ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz [10], se vylučují z jakéhokoliv odškodnění v rámci systémů pro odxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x pohledávky uvedené v čl. 2 odst. 2.
Do 31. prosince 1999 smějí členské státy, ve kterých je ke dni přijetí této směrnice krytí nižší než 20000 ECU, ponechxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxuhého pododstavce směrnice 94/19/ES.
2. Členský stát může stanovit, že určití investoři jsou z krytí poskytovaného v rámci těchto systémů vyňati nxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxré poskytují vyšší nebo úplnější krytí investorů.
4. Členské státy mohou omezit krytí stanovené v odstavci 1 nebo uvedené v odstavci 3 na určité procexxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx
xxánek 5
1. Pokud investiční podnik, který je podle čl. 2 odst. 1 povinen účastnit se systému, neplní své povinnosti, které má jako člen systému, musí to bxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včetně uložení sankcí, aby zajistily, že investiční podnik své povinnosti splní.
2. Pokud tato opatření nedokážou zajistit plnění povinností invexxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxgánů ve lhůtě ne kratší než 12 měsíců svůj záměr vyloučit investiční podnik z členství v systému. Systém nadále poskytuje krytí podle čl. 2 odst. 2 druhéhx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxsti, může jej systém pro odškodnění investorů, opět po předchozím výslovném souhlasu příslušných orgánů, vyloučit.
3. Pokud to umožňují vnitrostáxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xnvestorů pokračovat v poskytování investičních služeb, pokud před svým vyloučením zavedl alternativní uspořádání pro odškodnění zajišťující, že sx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xx xokud investiční podnik, jehož vyloučení je navrženo podle odstavce 2, není schopen provést alternativní uspořádání, které splňuje podmínky stanovexx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxe poskytuje podle čl. 2 odst. 2 druhého pododstavce, pokud jde o investiční operace provedené do odebrání povolení.
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxízených investičními podniky v jiných členských státech.
Do 31. prosince 1999 nepřekročí úroveň ani rozsah poskytovaného krytí včetně procentního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxto dne podá Komise na základě zkušeností získaných při uplatňování tohoto pododstavce a čl. 4 odst. 1 směrnice 94/19/ES uvedené výše zprávu a zváží potřxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx nebo rozsah krytí systému pro odškodnění investorů hostitelského státu včetně procentního podílu překračuje úroveň nebo rozsah krytí poskytovanéhx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xe pobočka mohla dobrovolně připojit, aby doplnila krytí, které investoři už požívají na základě jejího členství v systému v jejím domovském členském sxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxlském členském státě.
Členské státy zajistí, aby byly stanoveny objektivní a obecně platné podmínky pro členství poboček ve všech systémech pro odšxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxovádění tohoto odstavce řídí základními zásadami uvedenými v příloze II.
2. Pokud pobočka, která využila možnosti dobrovolného členství podle odxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xyto orgány ve spolupráci se systémem pro odškodnění investorů přijmou veškerá vhodná opatření, aby zajistily plnění uvedených povinností.
Pokud taxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxovědní lhůty a se souhlasem příslušných orgánů, které jí vydaly povolení, pobočku vyloučit. Investiční operace provedené přede dnem vyloučení jsou nxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx, kdy zrušení nabývá účinnosti.
Článek 8
1. Krytí uvedené v čl. 4 odst. 1, 3 a 4 se vztahuje na úhrnnou pohledávku investora u téhož investičního xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xěnách jiných, než jsou měny členských států a ECU, jsou buď vyňaty z krytí, nebo jsou předmětem nižšího krytí. Tato možnost se nevztahuje na nástroje.
xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx x x x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí se pohledávky mezi investory stejným dílem.
Členské státy mohou stanovit, že pohledávky týkající se společné investiční operace dvou nebo více osxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxch v čl. 4 odst. 1, 3 a 4 sečteny a lze s nimi nakládat, jako by vznikly z investice provedené jediným investorem.
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxkladu, že je nebo může být zjištěna přede dnem zjištění nebo rozhodnutí uvedeného v čl. 2 odst. 2.
Pokud mohou dvě nebo více osob nakládat s penězi nebo cexxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxch v čl. 4 odst. 1, 3 a 4.
Toto ustanovení se nevztahuje na subjekty kolektivního investování.
Článek 9
1. Systém pro odškodnění investorů přxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxt je co nejdříve. Může stanovit lhůtu, ve které musí investoři uplatnit své pohledávky. Tato lhůta nesmí být kratší než pět měsíců ode dne zmíněného zjišxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxí pro investora, který nebyl schopen včas uplatnit nárok na odškodnění.
2. Systém musí být schopen vyplatit pohledávky investora co nejdříve a nejpxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxí investorů požádat příslušné orgány o prodloužení této lhůty. Prodloužení nesmí přesáhnout tři měsíce.
3. Bez ohledu na lhůtu stanovenou v odstavxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xbviněni z trestného činu týkajícího se praní peněz ve smyslu článku 1 směrnice 91/308/EHS, pozastavit veškeré platby až do rozhodnutí soudu.
Člxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxormace o systému pro odškodnění investorů, jejichž členem investiční podnik a jeho pobočky v rámci Společenství jsou, nebo jakékoliv jiné způsoby odšxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx investorů nebo jakéhokoliv jiného způsobu odškodnění, včetně výše a rozsahu krytí poskytovaného systémem pro odškodnění investorů a veškerých pravxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxx xxxx poskytnuty informace o podmínkách odškodnění a o formalitách, jež musí být splněny pro vyplacení odškodnění.
2. Informace uvedené v odstavci 1 se pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxké státy stanoví pravidla omezující použití informací uvedených v odstavci 1 k reklamním účelům, aby toto použití neohrozilo stabilitu finančního syxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
x. Členské státy ověří, zda pobočky zřízené investičním podnikem, který má sídlo mimo Společenství, mají krytí rovnocenné tomu, které stanoví tato xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xá sídlo mimo Společenství, se musí připojit k některému systému pro odškodnění investorů, které působí na jejich území.
2. Investiční podnik, který xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xztahujícím se na jejich investice.
3. Informace uvedené v odstavci 2 musí být poskytovány v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, ve kterém jx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xráva, která mohou mít podle vnitrostátních právních předpisů, mají systémy provádějící výplatu odškodnění investorů právo vstoupit do práv investoxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx investora proti systému pro odškodnění investorů.
Článek 14
Nejpozději 31. prosince 1999 podá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 26. září 1998. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Tato opatření přijatá členskými stxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Člxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
Článek 18
Tato směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne 3. března 1997.
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxxx
xx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxerv.do?uri=DD:06:02:31997L0009:CS:PDF
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx 30.11.1995, s. 9) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. března 1996 (Úř. věst. C 96, 1.4.1996, s. 28). Rozhodnutí Rady ze dne 17. února 1997 a rozhxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtitucí a jejího výkonu (Úř. věst. L 322, 17.12.1977, s. 30). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 89/646/EHS (Úř. věst. L 386, 30.12.1989, s. 1).
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtitucí a jejího výkonu, kterou se mění směrnice 77/780/EHS (Úř. věst. L 386, 30.12.1989, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 92/30/EHS (Úř. vxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.