Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (108)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (7)
... další položky
Články a jiné dokumenty (37)
... další položky

31976L0207 zásada rovného zacházení pro muže a ženy

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx
xxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxupu v zaměstnání a o pracovní podmínky
(76/207/EHS)
RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského spolxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxo Hospodářského a sociálního výboru (2),
vzhledem k tomu, že Rada v usnesení ze dne 21. ledna 1974 o sociálním akčním programu (3) zahrnula mezi priorixx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxcovní podmínky včetně odměňování;
vzhledem k tomu, že pokud jde o odměňování, přijala Rada dne 10. února 1975 směrnici 75/117/EHS o sbližování právnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xčelem dosažení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a pokud jde o dalšx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxdporu vyrovnání v rozvoji životních a pracovních podmínek pracovníků; že Smlouva k tomuto účelu nestanoví nezbytné pravomoci;
vzhledem k tomu, že vyxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxI:
Článek 1
1. Účelem této směrnice je zavést v členských zemích zásadu rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání včetně postxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xále uváděna jako „zásada rovného zacházení.“
2. K zajištění postupného zavedení zásady rovného zacházení v oblasti sociálního zabezpečení přijme Rxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxících ustanovení se rozumí vyloučení jakékoli diskriminace na základě pohlaví buď přímo, nebo nepřímo s ohledem zejména na manželský nebo rodinný staxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxí, u nichž z důvodů jejich povahy nebo podmínek jejich výkonu představuje pohlaví pracovníka určující prvek.
3. Touto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xa podporu rovných příležitostí pro muže i ženy, zejména odstraňování stávajících nerovností ovlivňujících příležitosti žen v oblastech uvedených v xxx x xxxxx xx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně kritérií výběru, ke všem zaměstnáním nebo pracovním místům, nezávisle na oboru nebo odvětví činnosti, a ke všem stupňům hierarchie pracovnícx xxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxrují zásadě rovného zacházení;
b) byla nebo mohla být prohlášena za neplatná od samého počátku nebo aby byla změněna všechna ustanovení kolektivních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxezkoumány právní a správní předpisy odporující zásadě rovného zacházení, které byly původně určeny k ochraně, ale již nejsou opodstatněné; a pokud poxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xacházení, pokud jde o přístup ke všem druhům a ke všem úrovním odborného poradenství pro volbu povolání, odborného vzdělávání, dalšího odborného vzděxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xteré odporují zásadě rovného zacházení;
b) byla nebo mohla být prohlášena za neplatná nebo mohla být změněna všechna ustanovení kolektivních smluv, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxo zacházení;
c) aniž je dotčena samospráva přiznaná v některých členských státech určitým soukromým vzdělávacím zařízením, byly odborné poradenstxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxinace na základě pohlaví.
Článek 5
1. Uplatňování zásady rovného zacházení, pokud jde o pracovní podmínky, včetně podmínek upravujících propoušxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxatření k zajištění toho, aby
a) byly zrušeny všechny právní a správní předpisy, které odporují zásadě rovného zacházení;
b) byla nebo mohla být prohláxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxisů upravujících postavení svobodných povolání, která odporují zásadě rovného zacházení;
c) byly přezkoumány právní a správní předpisy odporujícx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby byli sociální partneři požádáni o žádoucí přezkoumání.
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxho zacházení ve smyslu článků 3, 4 a 5, domáhat se nápravy soudní cestou případně poté, co se obrátila na jiné příslušné orgány.
Článek 7
Členské státx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxbo soudní žalobu usilující o dodržování zásady rovného zacházení.
Článek 8
Členské státy zajistí, aby předpisy přijaté k provedení této směrnice x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxšti.
Článek 9
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do třiceti měsxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxské státy první hodnocení, a je-li to nezbytné, první přezkoumání právních a správních předpisů v nich uvedených do čtyř let po oznámení této směrnice.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxné zachovávat dotyčné výjimky. O výsledcích přezkoumání uvědomí Komisi.
3. Členské státy rovněž sdělí Komisi znění právních a správních předpisů, kxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx 1 prvním pododstavci veškeré informace nezbytné k tomu, aby Komise vypracovala pro Radu zprávu o uplatňování této směrnice.
Článek 11
Tato směrnixx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.