31996L0016

statistické zjišťování o mléku

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (15)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxx
xxxx
xx xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise [1],
s ohledem na stanovisko Evropského xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xléku a mléčných výrobcích [3] byla několikrát při různých příležitostech měněna; že v zájmu transparentnosti je s ohledem na nové změny potřeba, aby bxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxganizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky potřebuje Komise spolehlivé informace o produkci a spotřebě mléka a potřebuje také pravidelné, spolehlivé a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxé provádět zjišťování o produkci a spotřebě mléka v zemědělských podnicích podle jednotných kritérií a podrobněji a ve všech členských státech je třebx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxna společná kritéria, pokud jde o rozsah zjišťování, sledované ukazatele a postup použitý při zjišťování;
vzhledem k tomu, že dosavadní zkušenosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxních výsledků;
vzhledem k tomu, že je nezbytné přijmout odpovídající opatření s ohledem na skutečnost, že obsah bílkovin v mléce představuje stále dxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxsí, zejména ve Stálém výboru pro zemědělskou statistiku, zřízeném rozhodnutím 72/279/EHS [4],
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
Článek 1
Členské stxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xet;
2. provedou roční zjišťování o produkci mléka a jeho spotřebě v zemědělských podnicích definovaných postupem podle článku 7;
3. mohou se souhlxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zemědělských podniků nebo od podniků uvedených v bodě 2 za účelem zpracování na mléčné výrobky;
2. podniků, které shromažďují mléko nebo smetanu a daxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxření, aby co nejvíce zabránily dvojímu započítávání výsledků.
Článek 3
1. Pro účely této směrnice se "mlékem" rozumí mléko kravské, ovčí, koxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxznam mléčných výrobků pokrytých zjišťováním se stanoví postupem podle článku 7. Tento seznam může být změněn totožným postupem.
3. Standardní defixxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x musí umožňovat přinejmenším poskytování informací uvedených v písmenech a) až c).
Dotazníky je nezbytné sestavit tak, aby se zabránilo dvojímu zapxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
ii) množství určitých zpracovaných produktů z čerstvého mléka, které je k dispozici pro dodání, a množství některých zpracovaných mléčných výrobků;
xx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxa, které je k dispozici, a ostatních mléčných výrobků členěných podle druhů;
iii) spotřebu surovin ve formě plnotučného odstředěného mléka a množstxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xleněných podle velikostních tříd.
2. S ohledem na analýzu možnosti rozšíření ročních statistických informací uvedených v písmenu b) o obsah bílxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxžnost dosažení tohoto cíle. Postupem podle článku 7 stanoví Komise v každém z těchto tří let pracovní program.
Členské státy poskytnou každoročně Komxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx Aniž jsou dotčena ustanovení druhého pododstavce, provedou se zjišťování uvedená v čl. 1 odst. 1 ve formě úplných statistických zjišťování v případě mxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxé státy mohou provádět měsíční zjišťování uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. a) ve formě výběrových šetření. V tom případě nesmí výběrová chyba přesáhnout 1 % (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x dostatečně přesných výsledků. Předají Komisi ve formě metodické zprávy všechny informace umožňující ohodnocení přesnosti poskytnutých informacíx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxzníků do tabulek Společenství.
Metodické zprávy, dostupnost a spolehlivost dat a všechny další otázky týkající se provádění této směrnice se vyhodxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxncem roku po vstupu této směrnice v platnost.
Článek 6
1. Tabulky pro přenos dat se připraví postupem podle článku 7.
Tyto tabulky mohou být zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxisů nebo pravidel v souladu s ustanoveními nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
a) do 45 dnů po konci sledovaného měsíce měsíční výsledky uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a);
b) v červnu následujícím po sledovaném roce:
- roční výxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxx xxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xl. 1 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 písm. c).
4. Komise shrne informace zaslané členskými státy a oznámí jim celkové výsledky.
Článek 7
1. Má-li být zaxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xa žádost zástupce některého členského státu.
2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k nxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxdnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlaxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.
c) Pokud se Rada neusnese ve lhůtě tří měsíců od data, kdy byl návrh Radě odkxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xéto směrnice. Současně předá zejména výsledky analýzy uvedené v čl. 4 odst. 2 a případně přiloží návrhy, pokud jde o poslední sledované období.
Čxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1997. Neprodleně o nxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, ktexx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxu Evropských společenství.
Článek 12
Tato směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne 19. března 1996.
Za Radu
předseda
W. xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xx xx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.