31995L0046

o ochraně fyz. osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (323)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (79)
... další položky
Články a jiné dokumenty (322)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxém pohybu těchto údajů
Změna: 32003R1882
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxm stanoveným v článku 189b Smlouvy [3],
(1) vzhledem k tomu, že cíle Společenství, vyjádřené ve Smlouvě ve znění pozměněném Smlouvou o Evropské unii, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxťování hospodářského a sociálního pokroku společným jednáním vedoucím k odstraňování překážek rozdělujících Evropu, v podpoře neustálého zlepšovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxh a zákonech členských států a ustanoveními Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod;
(2) vzhledem k tomu, že systémy zpracování údxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xoukromí, a přispívat k hospodářskému a sociálnímu pokroku, k rozvoji obchodu, jakož i dobrých životních podmínek jednotlivců;
(3) vzhledem k tomu, žx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxžnost volného pohybu osobních údajů z jednoho členského státu do druhého, ale rovněž ochranu základních práv jednotlivců;
(4) vzhledem k tomu, že ve Sxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxgií podstatně usnadňuje zpracování a výměnu těchto údajů;
(5) vzhledem k tomu, že hospodářská a sociální integrace vyplývající z vytvoření a z fungovxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxkého a sociálního života členských států, soukromými či veřejnými; že se dále bude zvyšovat výměna osobních údajů mezi podniky usazenými v různých člexxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx tak mohly plnit své poslání nebo provádět úkoly ve prospěch správních úřadů jiného členského státu v rámci prostoru bez vnitřních hranic vytvořeného vxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxtví vyžadují a usnadňují přeshraniční toky osobních údajů;
(7) vzhledem k tomu, že rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o úroveň ochrany práv a svobxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxt hospodářskou soutěž a bránit správním orgánům ve výkonu povinností, které mají na základě práva Společenství; že tyto rozdíly v úrovni ochrany vyplýxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx ochrany práv a svobod osob v souvislosti se zpracováním těchto údajů rovnocenná ve všech členských státech; že tohoto cíle, pro vnitřní trh životně důlxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxzi vnitrostátními právními předpisy z této oblasti, a k nezbytnosti koordinovat právní předpisy členských států, aby přeshraniční tok osobních údajx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxch předpisů;
(9) vzhledem k tomu, že v důsledku rovnocenné ochrany vyplývající ze sblížení vnitrostátních právních předpisů nebudou moci členské stxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxspozici volný prostor, kterého budou moci při provádění směrnice využít hospodářští a sociální partneři; že budou moci upřesnit ve svých právních přexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy; že v mezích tohoto volného prostoru a v souladu s právem Společenství může při provádění směrnice dojít ke vzniku odlišností a že to může mít doxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxů o zpracování osobních údajů je chránit základní práva a svobody, zejména právo na soukromí uznaného v článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxou zajišťují, ale musí mít naopak za cíl zajištění vysoké úrovně ochrany ve Společenství;
(11) vzhledem k tomu, že zásady ochrany lidských práv a svoboxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxledem na automatizované zpracování osobních údajů;
(12) vzhledem k tomu, že zásady ochrany se musí vztahovat na veškerá zpracování osobních údajů ktxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xinností, které mají výlučně osobní povahu, jako je korespondence nebo vedení adresáře;
(13) vzhledem k tomu, že činnosti uvedené v hlavě V a VI Smlouvy x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxosti práva Společenství, aniž jsou tím dotčeny povinnosti členských států vyplývající z čl. 56 odst. 2 a článků 57 a 100a Smlouvy; že zpracování osobnícx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxsti státu;
(14) vzhledem k tomu, že s ohledem na význam současného rozvoje technologií pro příjem, přenos, úpravu, zaznamenání, uchování či sdělovánx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx5) vzhledem k tomu, že tato směrnice se vztahuje na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zvláštních hledisek týkajících se osob, aby byl umožněn snadný přístup k dotčeným osobním údajům;
(16) vzhledem k tomu, že tato směrnice se nevzxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxní veřejné bezpečnosti, obrany a bezpečnosti státu, nebo pro výkon činností státu v oblasti trestní nebo pro výkon jiných činností, které nespadají do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xyjádření, zejména v audiovizuální oblasti, se zásady této směrnice uplatní jen omezeným způsobem podle článku 9;
(18) vzhledem k tomu, že z důvodu, abx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxní osobních údajů uskutečněné ve Společenství dodržovalo právní předpisy některého členského státu; že v této souvislosti je třeba podřídit zpracovxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xzemí členského státu předpokládá účinný a skutečný výkon činnosti prostřednictvím stálého zařízení; že právní forma takové provozovny, ať jde o poboxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xlenských států, zejména prostřednictvím dceřiné společnosti, musí zajistit, aby všechny provozovny plnily povinnosti stanovené vnitrostátními pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů provádí osoba usazená ve třetí zemi, nesmí bránit ochraně osob stanovené v této směrnici; že v takovýchto případech je třeba podřídit zpracování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxsti uvedené v této směrnici byly v praxi dodržovány;
(21) vzhledem k tomu, že tato směrnice se nedotýká zásad teritoriality platných v oblasti trestníxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xbecné podmínky, za kterých je zpracování údajů přípustné; že zejména článek 5 spolu s články 7 a 8 umožňuje členským státům stanovit, nezávisle na obecnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx x xxxx, že členské státy jsou oprávněny zajistit zavádění ochrany osob jak obecným právním předpisem o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx nevztahuje na právní předpisy týkající se ochrany právnických osob v souvislosti se zpracováním údajů;
(25) vzhledem k tomu, že zásady ochrany se musx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se zejména kvality údajů, technického zabezpečení, oznamování okolností, za jakých může být zpracování provedeno, orgánu dozoru a jednak v právu posxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxikované či identifikovatelné osoby; že pro určení, zda je osoba identifikovatelná, je třeba přihlédnout ke všem prostředkům, které mohou být rozumně xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xe subjekt údajů již není identifikovatelný; žekodexy chování ve smyslu článku 27 mohou být užitečným nástrojem pro poskytování informací o způsobechx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xe musí vztahovat jak na automatizované, tak na manuální zpracování údajů; že rozsah této ochrany nesmí být závislý na použitých technikách, jinak by se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xáznamů; že obsah rejstříku musí být zejména uspořádán podle stanovených hledisek týkajících se osob, která umožňují snadný přístup k osobním údajům; xx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxující přístup k tomuto souboru údajů vymezena každým členským státem; že záznamy nebo soubory záznamů, stejně jako jejich obaly, které nejsou uspořádxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xdajů musí být prováděno zákonným a korektním způsobem vůči dotčeným jednotlivcům; že se zejména musí týkat údajů přiměřených, podstatných a v množstvx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xo jejich sběru nesmějí být neslučitelné s původně stanovenými účely;
(29) vzhledem k tomu, že následné zpracování osobních údajů pro historické, stxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxytují vhodná ochranná opatření; že tato ochranná opatření musí zejména vyloučit využití údajů na podporu opatření nebo rozhodnutí přijatých vůči osoxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxo uzavření nebo plnění smlouvy zavazující subjekt údajů nebo pro dodržení povinnosti vyplývající z právních předpisů nebo pro splnění úkolu ve veřejnxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxktu údajů nejsou převažující; že pro zajištění rovnováhy dotčených zájmů, při zaručení účinné soutěže, mohou členské státy zejména upřesnit podmínkxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx že členské státy mohou rovněž upřesnit podmínky, za kterých je možno sdělovat třetí osobě osobní údaje pro účely marketingu, ať už prováděného komerčnx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů vznést námitku proti zpracování údajů, které se ho týkají, aniž by mu vznikly náklady a aniž by musel uvádět důvody;
(31) vzhledem k tomu, že zpracxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxedem k tomu, že by vnitrostátním právním předpisům měly určit, zda správce zabývající se úkolem vykonávaným xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxejnému nebo soukromému právu, jako například profesním sdružením;
(33) vzhledem k tomu, že údaje, které svou povahou mohou porušit základní svobody xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxnoznačně stanoveny, aby se vyhovělo zvláštním potřebám, zejména pokud je zpracování těchto údajů prováděno k určitým lékařským účelům osobami, kterx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxon základních svobod;
(34) vzhledem k tomu, že členské státy musejí být rovněž oprávněny odchýlit se od zákazu zpracovávat kategorie citlivých údajůx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxů používaných pro vyřizování nároků na plnění a služby v rámci zdravotního pojištění - a vědecký výzkum a veřejné statistiky; že jim nicméně přísluší, axx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxů orgány veřejné moci za účelem dosahování cílů stanovených ústavními předpisy nebo mezinárodním právem veřejným ve prospěch státem uznaných uznanýxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fungování demokratického systému v některých členských státech předpokládá, že politické strany shromažďují údaje týkající se politických názorů xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(37) vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů pro účely žurnalistiky nebo uměleckého či literárního vyjádření, zejména v audiovizuální oblastxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxlivců se svobodou projevu, zejména se svobodou získávat nebo sdělovat informace tak, jak to zejména zaručuje článek 10 Evropské úmluvy o ochraně lidskxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xmezení, pokud jde o obecná opatření týkající se oprávněnosti zpracování údajů, o opatření týkající se předávání údajů do třetích zemí a pravomocí orgáxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxánu dozoru v této oblasti některé pravomoci dodatečně, které budou spočívat například v pravidelném zveřejňování zprávy nebo v předávání věcí soudníx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxok, pokud jsou údaje získávány od nich, na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto shromažďování;
(39) vzhledem k tomu, že některá zpracování sx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxanoveno při získávání údajů od subjektu údajů; že ve všech těchto případech musí být subjekt údajů informován při zaznamenávání údajů nebo nejpozději xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxmován; že mimo jiné tato povinnost není stanovena, pokud je toto zaznamenávání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxování pro historické, statistické či vědecké účely; že z tohoto hlediska je možno přihlédnout k počtu subjektů údajů, ke stáří údajů, jakož i k vyrovnávxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxré jsou předmětem zpracování, aby se především přesvědčila o jejich přesnosti a o oprávněnosti jejich zpracování; že ze stejných důvodů musí mít každý xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxých v čl. 15 odst. 1; že toto právo nesmí narušovat obchodní tajemství ani duševní vlastnictví, zejména autorské právo chránící programové vybavení; žx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxbo za účelem ochrany práv a svobod druhých omezit právo na přístup a na informace; že mohou například upřesnit, že přístup k lékařským údajům může být zajxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxe a některé povinnosti správce v míře nezbytné například pro zachování bezpečnosti státu, obrany, veřejné bezpečnosti, významného hospodářského nexx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvaných povolání; že je vhodné uvést mezi výjimkami a omezeními monitorovací, inspekční či regulační úkoly nezbytné ve třech zmíněných oblastech, ktexx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxgitimity výjimek a omezení z důvodu bezpečnosti státu a obrany;
(44) vzhledem k tomu, že členské státy mohou na základě práva Společenství přijmout výxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxh cílů;
(45) vzhledem k tomu, že v případech, kdy by údaje mohly být předmětem oprávněného zpracování z důvodu veřejného zájmu, výkonu veřejné správy nxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xeho zvláštní situace námitky proti tomu, aby údaje, které se jej týkají, byly předmětem zpracování; že členské státy mají nicméně možnost stanovit odcxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx byla přijata příslušná technická a organizační opatření jak při přípravě systému zpracování, tak v průběhu vlastního zpracování, s cílem zajistit přxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxrávci; že tato opatření musejí zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti s ohledem na odbornou úroveň a náklady na jejich provedení v souvislosti s rizxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxvána prostřednictvím telekomunikací nebo elektronickou poštou, jejichž jediným účelem je přenos zpráv tohoto typu, bude za správce ve vztahu k údajůx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxbízejí tyto služby, jsou obvykle považovány za správce ve vztahu ke zpracování doplňujících osobních xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vlastností, aby byla umožněna kontrola jeho souladu s vnitrostátními předpisy přijatými k provedení této směrnice;
(49) vzhledem k tomu, že k vyloučxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxch, kdy zpracování údajů nejsou způsobilá poškodit práva a svobody subjektů údajů, za podmínky, že jsou v souladu s opatřením členského státu, které upxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxní nejsou způsobilá poškodit práva a svobody subjektů údajů; že osoba takto určená pro ochranu údajů, ať je zaměstnancem správce či nikoli, musí mít možxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxiným účelem je vedení rejstříku určeného, s ohledem na vnitrostátní právo, pro informování veřejnosti, který je přístupný veřejnosti či jakékoli osoxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxnnosti vyplývající z této směrnice;
(52) vzhledem k tomu, že v této souvislosti dodatečná kontrola provedená příslušnými orgány musí být obecně povaxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xdajů z důvodu jejich povahy, jejich dosahu nebo jejich účelů, jako například odnětí jednotlivci možnosti práva, plnění nebo smlouvu, nebo z důvodu zvlxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxedem na veškerá zpracování, k nimž ve společnosti dochází, by měl být počet těch, která představují tato zvláštní rizika, omezen; že členské státy musexx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxkutečněním; že na základě tohoto předběžného šetření může orgán dozoru v souladu s vnitrostátním právem, které se na něj vztahuje, zaujmout své stanovxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxlamentu nebo opatření založeného na tomto legislativním opatření, které vymezuje povahu zpracování a stanoví vhodná ochranná opatření;
(55) vzhlexxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxou vzniknout osobám v důsledku nepřípustného zpracování musí být nahrazeny správcem, který může být zproštěn své odpovědnosti, pokud prokáže, že vznxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xebo veřejného práva, která nedodržuje vnitrostátní předpisy přijaté na základě této směrnice;
(56) vzhledem k tomu, že přeshraniční toky osobních úxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxjů do třetích zemí zajišťujících odpovídající úroveň ochrany; že odpovídající úroveň ochrany poskytovanou třetími zeměmi je třeba hodnotit z hledisxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxeň ochrany, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkud subjekt údajů udělil svůj souhlas, pokud je předávání nezbytné v souvislosti se smlouvou anebo se soudním řízením, pokud to vyžaduje ochrana důležxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxciálního zabezpečení nebo pokud je předávání prováděno z rejstříku zřízeného právními předpisy, přístupného veřejnosti nebo osobám, které osvědčí xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xe je rejstřík přístupný osobám, které osvědčí právní zájem, mělo by být předání uskutečněno pouze na žádost těchto osob nebo pokud jsou tyto osoby jejicx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxrávce poskytne vhodná ochranná opatření; že mimo jiné musí být zavedeny postupy jednání mezi Společenstvím a dotčenými třetími zeměmi;
(60) vzhledxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxní této směrnice, a zejména jejího článku 8;
(61) vzhledem k tomu, že členské státy a Komise v rámci svých pravomocí musí podněcovat profesní sdružení a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxovádění této směrnice při dodržování vnitrostátních předpisů přijatých k jejímu provedení;
(62) vzhledem k tomu, že zřízení orgánů dozoru v členskýxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxu, že tyto orgány musejí být vybaveny nezbytnými prostředky pro plnění svých úkolů, včetně pravomocí provádět šetření a zasahovat, zejména pokud jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxerému podléhají;
(64) vzhledem k tomu, že správní orgány v různých členských státech budou vyzvány, aby si vzájemně pomáhaly při provádění svých úkolx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a že musí tyto úkoly plnit zcela nezávisle; že s přihlédnutím ke své zvláštní povxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxem k tomu, že pokud jde o předávání údajů do třetích zemí, vyžaduje uplatňování této směrnice, aby Komisi byla udělena výkonná pravomoc a aby byl určen poxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxou a Komisí o modu vivendi o prováděcích opatřeních aktů přijatých postupem podle článku 189b Smlouvy;
(68) vzhledem k tomu, že zásady uvedené v této smxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxplněny, zejména pro některé oblasti, zvláštními předpisy odpovídajícími těmto zásadám;
(69) vzhledem k tomu, že je vhodné nechat členským státům lhxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní údajů nové výše zmíněné vnitrostátní předpisy; že pro zajištění hospodárnosti provádění těchto předpisů bude členským státům poskytnuta další lhxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxce; že pokud jsou údaje obsažené v těchto rejstřících během tohoto rozšířeného přechodného období zpracovávány manuálně, musí být uvedení do souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxuhlas, aby mohl po nabytí účinnosti vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice pokračovat ve zpracování citlivých údajů nezbytnýcx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xato směrnice nebrání tomu, aby členský stát upravil činnosti v oblasti marketingu zaměřeného na spotřebitele, kteří mají bydliště na jeho území, pokux xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxených umožňuje vzít v úvahu zásadu práva na přístup veřejnosti k úředním dokumentům,
PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
KAPITOLA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článxx x
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí, v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
2. Členské státy nemohou omezit ani zakázat volný pohyb osobních údajů mezi členskými státy z důvodů oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxané nebo identifikovatelné osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s oxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxtity;
b) "zpracováním osobních údajů" ("zpracování") jakýkoli úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci auxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtace, použití, sdělení prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, jakož i blokování, výmaz nebo likxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxto soubor centralizován, decentralizován nebo rozdělen podle funkčního či zeměpisného hlediska;
d) "správcem" fyzická nebo právnická osoba, orgáx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a prostředky zpracování určeny xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxotlivých států nebo Společenství;
e) "zpracovatelem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xež subjekt údajů, než správce, než zpracovatel a než osoby přímo podléhající správci nebo zpracovateli, které jsou oprávněny ke zpracování údajů;
g) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx o třetí osobu; orgány, které mohou získávat údaje v rámci zvláštního šetření, však nejsou považovány za příjemce;
h) "souhlasem subjektu údajů" jakýxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxvání.
Článek 3
Oblast působnosti
1. Tato směrnice se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů, jakož i na nexxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxní osobních údajů:
- prováďěné pro výkon činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Společenství a jsou uvedeny v hlavě V a VI Smlouvy o Evroxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou tato zpracování spojená s otázkami bezpečnosti státu) a činnosti státu v oblasti trestního práva,
- prováděné fyzickou osobou pro výkon výlučně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxní ustanovení, která přijme na základě této směrnice, pokud:
a) zpracování je prováděno v rámci činností provozovny správce na území členského státux xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxým vnitrostátním právem každou ze svých provozoven;
b) správce není usazen na území členského státu, ale v místě, kde se vnitrostátní právní předpisx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxání osobních údajů prostředků, automatizovaných či nikoli, umístěných na území zmíněného členského státu, ledaže jsou tyto prostředky použity pouzx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxkého státu, aniž je tím dotčena možnost podniknout právní kroky proti správci samotnému.
KAPITOLA II
OBECNÉ xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxovávání osobních údajů zákonné.
ODDÍL I
ZÁSADY PRO KVALITU ÚDAJŮ
Článek 6
1. Členské státy stanoví, že osobní údaje musejí být:
a) zpracováxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxslučitelným s těmito účely. Další zpracování pro historické, statistické nebo vědecké účely není považováno za neslučitelné, pokud členské státy poxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxávány;
d) přesné, a je-li to nezbytné, i aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby nepřesné nebo neúplné údaje s ohledem na účely, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dobu ne delší než je nezbytné pro uskutečnění cílů, pro které jsou shromažďovány nebo dále zpracovávány. Členské státy stanoví vhodná ochranná opatřexx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxjistí správce.
ODDÍL II
ZÁSADY PRO OPRÁVNĚNÉ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
Článek 7
Členské státy stanoví, že zpracování osobních údajů může být provedexx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx stran, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu; nebo
c) je nezbytné pro splnění právní povinnosti, ktxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxjmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce nebo třetí osoba, které jsou údaje sdělovány; nebo
f) je nezbytné pro uskutečnění oprávněnxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které vyžadují ochranu podle čl. 1 odst. 1.
ODDÍL III
ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE ZPRACOVÁNÍ
Článek 8
Zpracování zvláštních kategorií údajů
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxčení, odborovou příslušnost, jakož i zpracování údajů týkajících se zdraví a sexuálního života.
2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud:
a) subjekt údajů uxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxlasu subjektu údajů; nebo
b) zpracování je nezbytné pro dodržení povinností a zvláštních práv správce v oblasti pracovního práva, pokud je k tomu oprxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxjmů subjektu údajů nebo jiné osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit svůj souhlas; nebo
d) zpracování provádí v rámxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxické, náboženské nebo odborové cíle, za podmínky, že se zpracování vztahuje pouze na členy tohoto subjektu nebo na osoby, které s ním udržují pravidelnx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xveřejňovaných subjektem údajů nebo je nezbytné pro zjištění, uplatnění nebo obranu právních nároků před soudem.
3. Odstavec 1 se nepoužije, je-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxto údaje zpracovává odborný zdravotnický pracovník, který je na základě vnitrostátního práva nebo právních předpisů přijatých příslušnými vnitrosxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxskytnuta vhodná ochranná opatření, mohou členské státy stanovit z důvodu významného veřejného zájmu i jiné výjimky, než jaké jsou stanoveny v odstavcx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxí, rozsudků v trestních věcech nebo bezpečnostních opatření lze provádět pouze pod kontrolou orgánu veřejné moci nebo pokud vnitrostátní právo stanoxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xhodná zvláštní ochranná opatření. Úplná sbírka rozsudků v trestních věcech musí být v každém případě vedena pod kontrolou orgánu veřejné moci.
Členskx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxé moci.
6. Odchylky z odstavce 1 stanovené v odstavcích 4 a 5 se oznamují Komisi.
7. Členské státy určí podmínky, za kterých může být předmětem zpracováxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Členské státy stanoví pro zpracování osobních údajů prováděné výlučně pro účely žurnalistiky nebo uměleckého či literárního projevu, odchylky a vxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxajů od subjektu údajů
Členské státy stanoví, že správce nebo jeho zástupce musí poskytnout osobě, od které získává údaje, které se jí týkají, alespoň dxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xsou údaje určeny;
c) veškeré doplňující informace jako:
- příjemci nebo kategorie příjemců údajů,
- skutečnost, zda jsou odpovědi na otázky povinxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx opravu,
v míře, v jaké jsou tyto doplňující informace nezbytné pro zajištění řádného zpracování údajů vůči subjektu údajů, s ohledem na zvláštní okoxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xubjekt údajů, stanoví členské státy, že správce nebo jeho zástupce musí po zaznamenání údajů nebo, počítá-li se se sdělením údajů třetí osobě, nejpozdxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxávce, popřípadě jeho zástupce;
- účely zpracování;
- veškeré doplňující informace jako:
- kategorie dotčených údajů;
- příjemci nebo kategorie pxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxormace nezbytné pro zajištění řádného zpracování údajů vůči subjektu údajů s ohledem na zvláštní okolnosti, za jakých jsou údaje shromažďovány.
2. Oxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx není možné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí, nebo pokud právní předpisy výslovně upravují zaznamenávání nebo sdělování údajů. V těchto případech člxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxučí každému subjektu údajů právo získat od správce:
a) bez omezení, v rozumných intervalech a bez prodlení nebo nadměrných nákladů:
- potvrzení, že údxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou údaje sdělovány,
- sdělení srozumitelnou formou o údajích, které jsou předmětem zpracování, a veškeré dostupné informace o původu údajů,
- oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
b) podle daného případu opravu, výmaz nebo blokování údajů, jejichž zpracování není v souladu s touto směrnicí, zejména z důvodů neúplné nebo nepřesnx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xe to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí.
ODDÍL VI
VÝJIMKY A OMEZENÍ
Článek 13
Výjimky a omezení
1. Členské státy mohxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx x xxxxxx xxx x xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xoto omezení představuje opatření nezbytné pro zajištění:
a) bezpečnosti státu;
b) obrany;
c) veřejné bezpečnosti;
d) předcházení trestným činxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xebo finančního zájmu členského státu nebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti;
f) kontrolní, inspekční nebo regulační funkce xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxuhých.
2. S výhradou přiměřených právních ochranných opatření vylučujících zejména, že údaje mohou být použity pro účely opatření nebo rozhodnutx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxativním opatřením práva uvedená v článku 12, jsou-li údaje zpracovávány výlučně pro účely vědeckého výzkumu nebo jsou-li uchovávány formou osobních xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxtu údajů na námitku
Členské státy přiznávají subjektu údajů právo:
a) alespoň v případech uvedených v čl. 7 písm. e) a f) vznést kdykoli z vážných a legixxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxnak. Je-li námitka oprávněná, nesmí se zpracování zahájené správcem těchto údajů nadále týkat;
b) na návrh a bezplatně vznést námitku proti zpracováxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxeny třetí osobě nebo než jsou použity na její účet pro účely přímého marketingu a musí mu být výslovně poskytnuto právo bezplatně vznést námitky proti zmxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v písm. b) prvním pododstavci.
Článek 15
Automatizovaná individuální rozhodnutí
1. Členské státy přiznají všem osobám právo nestat se subjexxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xdajů určeného k hodnocení určitých rysů jejich osobnosti, například pracovního výkonu, důvěryhodnosti, spolehlivost, chování, atd.
2. Členské stxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxtí:
a) přijato v rámci uzavírání nebo plnění smlouvy za podmínky, že žádosti o uzavření nebo o plnění smlouvy podané subjektem údajů bylo vyhověno nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx který rovněž upřesňuje opatření zajišťující ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů.
ODDÍL VIII
DŮVĚRNÁ POVAHA A BEZPEČNOST ZPRACOVÁNÍ
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxtup k osobním údajům, je může zpracovávat pouze podle pokynů správce, ledaže právo stanoví jinak.
Článek 17
Bezpečnost zpracování
1. Členské xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, zejména pokud zpracování zahrnuje předávání údajů v síti, jakož i proti jakékoli jxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxčnosti odpovídající rizikům vyplývajícím ze zpracování údajů a z povahy údajů, které mají být chráněny.
2. Členské státy stanoví, že správce, pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a organizační opatření usměrňující zpracování, jež má být provedeno, a že musí dbát na dodržování těchto opatření.
3. Zpracování údajů zpracovatelex xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx pokynů správce;
- povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxhování důkazů jsou části smlouvy nebo právního aktu o ochraně údajů a požadavků souvisejících s opatřeními uvedenými v odstavci 1 potvrzena písemně nexx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxbo popřípadě jeho zástupce musí zaslat oznámení orgánu dozoru uvedenému v článku 28, a to před zahájením zcela nebo částečně automatizovaného zpracovxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxku z oznamovací povinnosti pouze v následujících případech a za následujících podmínek:
- pokud upřesní pro kategorie zpracování, které s přihlédnxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxii nebo kategorie subjektů údajů, příjemce nebo kategorie příjemců, kterým mají být údaje sděleny, a dobu uchování údajů a/nebo
- pokud správce určí, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí uplatňování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice,
- vést seznam zpracování provedených správcem, který obsahuje informaxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, že se odstavec 1 nevztahuje na zpracování, jejichž jediným účelem je vedení rejstříku, který je podle právních předpisů určen pro poskytování informxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxovací povinnosti nebo zjednodušení oznámení pro zpracování uvedená v čl. 8 odst. 2 písm. d).
5. Členské státy mohou stanovit, že neautomatizovaná zprxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxáty upřesní informace, které musí být uvedeny v oznámení. Obsahují alespoň:
a) jméno a adresu správce a popřípadě jeho zástupce;
b) účel nebo účely zpxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxů, kterým mohou být údaje sděleny;
e) předpokládané předávání údajů do třetích zemí;
f) obecný popis umožňující předběžně posoudit vhodnost opatřexx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xohla představovat zvláštní rizika z hlediska práv a svobod subjektů údajů, a dbají na to, aby tato zpracování byla před jejich započetím prošetřena.
2x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxností konzultovat orgán dozoru.
3. Členské státy mohou přistoupit k tomuto šetření rovněž v rámci vypracování opatření přijatého vnitrostátním parxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxk 21
Zveřejnění zpracování
1. Členské státy přijmou opatření, kterými zajistí zveřejnění zpracování.
2. Členské státy stanoví, že orgány dozoru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxx
xxxxx xxjstřík je přístupný komukoli.
3. Pokud jde o zpracování, která nepodléhají oznámení, členské státy stanoví, že správce nebo jiný subjekt určený člexxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx že toto ustanovení se nepoužije pro zpracování, jejichž jediným účelem je vedení rejstříku, který je na základě právních předpisů určen pro informováxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
Článek 22
Soudní přezkum
Aniž je tím dotčena možnost opravného prostředku ve správním řízení, který je možno podat, zejména orgánu dozoru uvedenémx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxatní na dotčené zpracování, předložit věc soudu.
Článek 23
Odpovědnost
1. Členské státy stanoví, že kdokoli, kdo byl poškozen neoprávněným zxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxávce.
2. Správce může být částečně nebo zcela zbaven této odpovědnosti, pokud prokáže, že za vznik škody neodpovídá.
Článek 24
Sankce
Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx TŘETÍCH ZEMÍ
Článek 25
Zásady
1. Členské státy stanoví, že k předávání osobních údajů, které jsou předmětem zpracování nebo které mají být předměxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxanovení této směrnice, pouze pokud dotyčná třetí země zajistí odpovídající úroveň ochrany.
2. Odpovídající úroveň ochrany poskytovaná třetí zemí sx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxného či předpokládaných zpracování, zemi původu a zemi konečného určení, právním předpisům, obecným nebo zvláštním, platným v dotčené třetí zemi, jaxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy se domnívají, že některá třetí země nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany ve smyslu odstavce 2.
4. Pokud Komise zjistí, postupem podle čl. 31 oxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxí jakémukoli předávání údajů stejného druhu do dotčené třetí země.
5. Ve vhodný okamžik Komise zahájí jednání s cílem napravit stav vyplývající ze zjxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxvce 2 tohoto článku na základě svých vnitrostátních předpisů nebo svých mezinárodních závazků sjednaných zejména na závěr jednání uvedených v odstavxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxse.
Článek 26
Výjimky
1. Odchylně od článku 25 a s výhradou opačných ustanovení jejich vnitrostátního práva upravujících zvláštní případy člexxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxe být provedeno za podmínky, že:
a) subjekt údajů nepochybně udělil svůj souhlas s předpokládaným předáním; nebo
b) předání je nezbytné pro splnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx uzavření nebo plnění smlouvy, která byla uzavřena nebo která má být uzavřena v zájmu subjektu údajů mezi správcem a třetí osobou; nebo
d) předání je nezxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
x) předání je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů; nebo
f) k předání dochází z veřejného rejstříku, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, pokud jsou v daném případě splněny právní podmínky tohoto přístupu.
2. Aniž je tím dotčen odstavec 1, může členský stát povolit předání nebo předáváxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxatření pro ochranu soukromí a základních práv a svobod osob, jakož i pro výkon odpovídajících práv; tato ochranná opatření mohou zejména vyplývat z vhoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo Komise podají námitky a řádně je odůvodní z hlediska ochrany soukromí a základních lidských práv a svobod, přijme Komise vhodná opatření postupem xxxxx xxx xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 31 odst. 2, že některé standardní smluvní doložky představují dostatečná ochranná opatření uvedená v odstavci 2, přijmou členské státy opatření nezxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx chování, které mají přispět s ohledem na zvláštní povahu různých odvětví k řádnému uplatňování vnitrostátních právních předpisů přijímaných členskxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xypracovaly návrhy vnitrostátních kodexů chování nebo které mají v úmyslu změnit nebo prodloužit platnost stávajících vnitrostátních kodexů chovánxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxoženy, s vnitrostátními předpisy přijatými k provedení této směrnice. Považuje-li to za účelné, může si tento orgán vyžádat připomínky subjektů údajx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxoženy pracovní skupině uvedené v článku 29. Tato pracovní skupina se mimo jiné vyjádří k souladu návrhů, které jí jsou předloženy, s vnitrostátními přexxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xhodné zveřejnění kodexů, které tato pracovní skupina schválila.
KAPITOLA VI
ORGÁN DOZORU A PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU FYZICKÝCH OSOB V SOUVIxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxledem nad dodržováním předpisů přijatých členskými státy na základě této směrnice.
Tyto orgány plní úkoly, kterými jsou pověřeny, zcela nezávisle.
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxobních údajů.
3. Každý orgán dozoru má zejména:
- pravomoci provádět šetření, jako například pravomoc přístupu k údajům, které jsou předmětem zpraxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo před zahájením zpracování v souladu s článkem 20 a zajistit vhodné zveřejnění těchto stanovisek nebo pravomoc nařídit blokování, výmaz nebo zničení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxého státu či na jiné politické orgány;
- pravomoc obrátit se na soud v případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice nexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxředek k soudu.
4. Na orgán dozoru se může obrátit jakákoli osoba nebo sdružení zastupující tuto osobu se žádostí týkající se ochrany svých práv a svobod x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxoli s žádostí o ověření přípustnosti zpracování, pokud se uplatní vnitrostátní předpisy přijaté na základě článku 13 této směrnice. Osoba je za každýcx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xezávisle na vnitrostátním právu, které se použije na dané zpracování, je orgán dozoru oprávněn vykonávat na území vlastního členského státu pravomocxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxy dozoru vzájemně spolupracují v míře nezbytné pro plnění svých úkolů, zejména výměnou veškerých užitečných informací.
7. Členské státy stanoví, žx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxup, a to i po skončení své činnosti.
Článek 29
Pracovní skupina pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
1. Zřizujx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxní funkci a je nezávislá.
2. Pracovní skupinu tvoří zástupce orgánu dozoru nebo orgánů dozoru určených jednotlivými členskými státy, zástupce orgánx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxány, které zastupuje. Pokud členský stát určil několik orgánů dozoru, jmenují tyto orgány společného zástupce. Obdobně je tomu v případě orgánů vytvoxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xvolí svého předsedu. Funkční období předsedy je dva roky. Může být zvolen opakovaně.
5. Sekretariát pracovní skupiny zajišťuje Komise.
6. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx žádost zástupce orgánů dozoru nebo Komise.
Článek 30
1. Pracovní skupina má tyto úkoly:
a) posuzovat veškeré otázky týkající se uplatňování vnixxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxvni ochrany ve Společenství a ve třetích zemích;
c) poskytovat Komisi poradenství o všech návrzích změn této směrnice, o všech návrzích doplňujících xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxh ostatních návrzích opatření ve Společenství, která mají vliv na tato práva a svobody;
d) zaujmout stanovisko ke kodexům chování vypracovaným na úroxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxocennost ochrany osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve Společenství, uvědomí o tom Komisi.
3. Pracovní skupina může z vlastního podněxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxní pracovní skupiny jsou předávána Komisi a výboru uvedenému v článku 31.
5. Komise uvědomí pracovní skupinu o způsobu zpracování předaných stanovisxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxpracuje výroční zprávu o stavu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve Společenství a třetích zemích, kterou předá Komixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx468/ES je tři měsíce.
3. Výbor přijme svůj jednací řád.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 32
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení
.
2. Členské státy dbají, aby zpracování zahájená před nabytím účxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxně od předchozího pododstavce mohou členské státy stanovit, že zpracování údajů, která jsou ke dni nabytí účinnosti vnitrostátních předpisů přijatýxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx x x x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxo přijetí. Členské státy však umožní subjektu údajů, aby na svou žádost a zejména při výkonu práva na přístup dosáhl opravy, výmazu nebo blokování údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxé státy stanovit s výhradou vhodných ochranných opatření, že údaje uchovávané výlučně pro účely vědeckého výzkumu nebudou uvedeny v soulad s články 6, x x x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxánek 33
Komise pravidelně předkládá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění této směrnice poprvé nejpozději tři roky po dni stanoveném v čl. 3x xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxí údajů tvořených zvuky nebo obrazy, které se týkají fyzických osob, a předloží vhodné návrhy, které se projevíjako nezbytné s ohledem na rozvoj informxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx 1995.
Za Evropský parlament předseda
K. Hansch
Za Radu Předseda
L. Atienza Serna
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx993, s. 30); společný postoj Rady ze dne 20. února 1995 (Úř. věst. C 93, 13.4.1995, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. června 1995 (Úř. věsxx x xxxx xx xx xxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.