Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (8)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (25)
... další položky
Články a jiné dokumenty (19)
... další položky

31975L0034 právo státních příslušníků členského státu

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území jiného členského státu
(75/34/EHS)
RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenstxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxgramu,
s ohledem na návrh Komise,
s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],
s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxých států uvnitř Společenství v oblasti usazování a pohybu služeb [4] přiznává každý členský stát státním příslušníkům ostatních členských států, ktxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxo činnosti;
vzhledem k tomu, že trvalý pobyt na území členského státu obvykle vede k setrvání v členském státě po skončení činnosti; že za těchto okolnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxny již v nařízení (EHS) č. 1251/70 [5];
vzhledem k tomu, že čl. 48 odst. 3 písm. d) Smlouvy přiznává pracovníkům právo zůstat po skončení zaměstnání na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxí a z vazeb, které si vytvořily k zemi, kde vykonávaly svou činnost, však vyplývá jednoznačný zájem těchto osob, aby požívaly stejné právo zůstat jako prxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxoboda usazování ve Společenství znamená, že státní příslušníci členských států mohou vykonávat samostatně výdělečnou činnost postupně v několika čxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx bydliště na území jiného členského státu, právo zůstat na tomto území po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti z důvodu dosažení důchodového xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx době, kdy vykonával na území druhého členského státu samostatně výdělečnou činnost a měl tam bydliště, vykonával činnost na území třetího členského sxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxut k důvodům, které vedly k ukončení činnosti na území dotyčného členského státu, a zejména k rozdílu mezi řádným a předvídatelným odchodem do důchodu a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxem dotyčného členského státu, nebo pokud skončení činnosti je následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, platí zvláštní podmínky;
vzhledex x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxdliště;
vzhledem k tomu, že výkon práva zůstat státním příslušníkem členského státu, který vykonává samostatně výdělečnou činnost, znamená, že se xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xusí být právo zůstat přiznáno jeho rodinným příslušníkům, a to za zvláštních podmínek;
vzhledem k tomu, že osoby, které mají právo zůstat, musí požívxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
Členské státy odstraní za podmínek stanovených v této směrnici omezení práva zůstat na jejich území pro státní příslušníky jiného členského státu, ktxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
x. Členské státy přiznávají právo trvale zůstat na jejich území:
a) osobě, která ke dni, kdy skončila svou činnost, dosáhla věku, ve kterém podle právnxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a má v něm bydliště nepřetržitě déle než tři roky.
Nepřiznávají-li právní předpisy tohoto členského státu některým skupinám samostatně výdělečně čxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xíce než dva roky na území tohoto členského státu bydliště a z důvodu trvalé pracovní neschopnosti skončí svou činnost.
Pokud trvalá pracovní neschopxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxo členského státu, podmínka trvání bydliště se nepožaduje;
c) osobě, která po třech letech činnosti a nepřetržitého bydliště na území tohoto členskxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxpoň jednou týdně.
Pro nabytí práv podle písmen a) a b) se doba činnosti na území jiného členského státu považuje za dobu činnosti na území členského stáxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxka samostatně výdělečné osoby státním příslušníkem dotyčného členského státu nebo pozbyl/a jeho státní příslušnost uzavřením manželství se zúčastxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxho území společné bydliště, právo zůstat tam trvale, pokud osoba samostatně výdělečně činná získala právo zůstat na území tohoto členského státu v souxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xíská právo zůstat na území dotyčného státu, přizná tento členský stát rodinným příslušníkům dotyčné osoby právo zůstat tam trvale za podmínky, že
- zxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xozbyl/a jeho státní příslušnost uzavřením manželství s dotyčnou osobou.
Článek 4
1. Nepřetržité trvání bydliště podle čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 mxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxi měsíce ročně, ani delší nepřítomnost z důvodu plnění vojenské služby.
2. Doby přerušení činnosti nezávislé na vůli zúčastněné osoby a přerušení v dxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx
xxxxxx x
xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xsobě od okamžiku vzniku tohoto práva podle čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) a článku 3 dvouletou lhůtu. Oprávněná osoba musí mít možnost v této lhůtě opustit územx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy.
Článek 6
1. Členské státy přiznávají oprávněným osobám, které mají právo zůstat, právo na povolení k pobytu, které
a) musí být vydáváno a jeho pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo prodloužení platnosti průkazů totožnosti;
b) musí platit pro celé území členského státu, který je vydal;
c) musí být platné pět let s možností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxby nemají vliv na platnost povolení k pobytu.
Článek 7
Členské státy ponechávají osobám oprávněným zůstat právo na rovné zacházení přiznané směrnxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxx x xxxávní předpisy členského státu, které jsou pro státní příslušníky ostatních členských států příznivější, nejsou touto směrnicí dotčeny.
2. Členskx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxě a vykonávaly tam činnost, a které se tam chtějí vrátit, pokud dosáhly důchodového věku stanoveného v čl. 2 odst. 1 písm. a) nebo jsou trvale práce neschoxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxek 10
1. Členské státy uvedou v účinnost opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dvanácti měsíců od jejího oznámení a nexxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxedpisů, které hodlají přijmout v oblasti působnosti této směrnice, aby se k nim mohla vyjádřit.
Článek 11
Tato směrnice je určena členským státům.
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx 28.6.1973, s. 14.
[5] Úř. věst. L 142, 30.6.1970, s. 24.
--------------------------------------------------

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.