31994R1164

zřízení Fondu soudržnosti

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxx
xxxx xx xxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxého hospodářského společenství, a zejména na druhý pododstavec článku 130d této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise [1],
s ohledem na souhlas Evropxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxu, že článek 2 Smlouvy obsahuje úkol podporovat hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy jako zásadní cíle rozvoje a úspěcxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxuvy;
vzhledem k tomu, že článek 130a Smlouvy stanoví, že Společenství rozvíjí a prosazuje svou činnost vedoucí k posilování hospodářské a sociální sxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxodněných regionů; že činnost Společenství by měla prostřednictvím Fondu soudržnosti podporovat dosahování cílů stanovených v článku 130a;
vzhlexxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxndu soudržnosti stanovily zásady, jimiž se řídí;
vzhledem k tomu, že pro podporu hospodářské a sociální soudržnosti je v oblastech životního prostřxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxnančních nástrojů i činnosti Fondu soudržnosti;
vzhledem k tomu, že Protokol o hospodářské a sociální soudržnosti, přiložený ke Smlouvě o založení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a stanoví, že Fond soudržnosti poskytne finanční příspěvky na projekty v oblasti životního prostředí a transevropských sítí v členských státech za přxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x za druhé, že uskutečňují program pro splnění podmínek hospodářské konvergence stanovených v článku 104c Smlouvy; že relativní prosperitu členských xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxkladem pro přistoupení ke třetímu stupni hospodářské a měnové unie, vyžaduje značné úsilí přijímajících členských států; že všechny členské státy přxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xomu, že se ve druhém pododstavci článku 130d Smlouvy uvádí, že Rada má do 31. prosince xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxí infrastruktury;
vzhledem k tomu, že čl. 129c odst. 1 Smlouvy stanoví, že Společenství může prostřednictvím Fondu soudržnosti přispívat na financxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xrojekty financované z tohoto fondu by se měly začleňovat do hlavních směrů pro transevropské sítě, jež byly schváleny Radou, včetně těch, na něž se vztaxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxstruktury přispívající k dosažení cílů článku 129b Smlouvy, dokud Rada neschválí vhodné hlavní směry;
vzhledem k tomu, že článek 130r Smlouvy stanoxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k dosažení těchto cílů; že v souladu s čl. 130s odst. 5 Smlouvy a aniž je dotčena zásada "znečišťovatel platí", může Rada rozhodnout o finanční pomoci z Foxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxého státu;
vzhledem k tomu, že zásady a cíle udržitelného rozvoje jsou stanoveny v programu Společenství o politice a činnosti v oblasti životního prxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxancováním projektů dopravní infrastruktury a projektů v oblasti životního prostředí;
vzhledem k tomu, že Zelená kniha Komise o vlivu dopravy na živxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxenských států;
vzhledem k tomu, že všechny výpočty nákladů projektů dopravní infrastruktury musí zahrnovat náklady v oblasti životního prostředíx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxastruktury se zásada adicionality ve smyslu článku 9 nařízení Rady (EHS) č. 4253/88 ze dne 19. prosince 1988, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxé investiční banky a jinými stávajícími finančními nástroji [6], nebude vztahovat na Fond soudržnosti;
vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 198e Sxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x tomu, že je ke zvýšení účinnosti pomoci Společenství nezbytné koordinovat činnosti v oblasti životního prostředí a infrastruktury transevropských xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx pomoci členským státům s přípravou jejich projektů by Komise měla být schopna zajistit, aby jim byla dostupná nezbytná technická podpora, jež by zejméxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xynaloženým prostředkům;
vzhledem k tomu, že pomoc z Fondu soudržnosti musí být v souladu s politikami Společenství včetně ochrany životního prostřxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xivotní prostředí;
vzhledem k tomu, že by mělo existovat opatření pro orientační rozdělení celkových prostředků, které jsou k dispozici pro závazkyx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxm je poskytování finanční pomoci podmíněno;
vzhledem k tomu, že je vzhledem k potřebám hospodářské a sociální soudržnosti nezbytné zajistit vysoký xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx a finančního hlediska považovat za samostatné, a naopak shrnout projekty do jedné skupiny, je-li to nezbytné;
vzhledem k tomu, že by příjemcům pomocx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxdy v Edinburku ve dnech 11. a 12. prosince 1992 by platby přídělů následující po počáteční záloze měly být úzce a průhledně provázány s pokrokem při prováxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
vzhledem k tomu, že v zájmu řádného řízení Fondu soudržnosti by měla být přijata opatření pro účinné postupy hodnocení, monitorování a kontroly pomxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxnění některé z podmínek stanovených při schvalování pomoci z fondu;
vzhledem k tomu, že by měly být poskytovány vhodné informace, mimo jiné v podobě vxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxí veřejné soutěže na projekty, na něž bude poskytnuta pomoc z fondu, zveřejněné v Úředním věstníku Evropských společenství, by mělo tuto pomoc uvádět;
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxi jejich uplatnění by měla mít Rada možnost kvalifikovanou většinou na návrh Komise, je-li to nezbytné, na základě získaných zkušeností, pozměnit tatx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxoje soudržnosti [7],
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Definice a cíl
1. Tímto nařízením se zřizuje Fond soudržnosti (dále jen "fond").
xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
- projektů nebo
- etap projektů, jež jsou technicky a finančně samostatné, nebo
- skupin spojených projektů se společnou zřetelně rozpoznatelnxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxají k dosahování cílů stanovených ve Smlouvě o Evropské unii pro oblast životního prostředí a transevropských dopravních infrastrukturních sítí v člxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xrogram pro splnění podmínek hospodářské konvergence stanovených v článku 104c Smlouvy.
2. Do konce roku 1999 jsou pro pomoc z fondu způsobilé jen čtyxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxitérium HNP podle odstavce 1, budou členské státy uvedené v odstavci 2 nadále způsobilé pro pomoc z fondu za předpokladu, že po přezkoumání v roce 1996 buxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xárok na pomoc z fondu pro nové projekty nebo pro nové etapy projektu v případě významných projektů rozdělených do několika technicky a finančně samostaxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxho prostředí, které přispívají k dosahování cílů článku 130r Smlouvy, včetně projektů vyplývajících z opatření přijatých podle článku 130s Smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxosti v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje,
- projekty dopravní infrastruktury v obecném zájmu financované členskými státy, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxastruktury přispívající k dosahování cílů článku 129b Smlouvy.
2. Pomoc lze poskytovat také na tyto účely:
- přípravné studie k projektům, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xapř. srovnávací studie pro posuzování dopadu pomoci Společenství;
b) opatření a studie, jež přispívají k posouzení, monitorování či hodnocení proxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxky
Celkové prostředky, jež jsou v období let 1993 až 1999 k dispozici na závazky fondu ve smyslu tohoto nařízení a nařízení (EHS) č. 792/93 na základě xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xsou k dispozici pro každý rok období podle nařízení uvedených v prvním pododstavci, činí pro rok
- 1993 : 1500 milionů ECU,
- 1994 : 1750 milionů ECU,
x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx
x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx
x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx
x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx
x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxk 5
Orientační rozdělení
Orientační rozdělení celkových prostředků fondu se uskutečňuje na základě přesných a objektivních kritérií, zejména xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxní rozdělení celkových prostředků vycházející z těchto kritérií je stanoveno v příloze I.
Článek 6
Podmíněná pomoc
1. Pokud Rada v souladx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xl. 104c odst. 12 Smlouvy do jednoho roku nebo v jakékoli jiné lhůtě stanovené pro úpravu schodku v doporučení podle čl. 104c odst. 7, nesmí být tomuto členxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxojektů, jež přímo ovlivňují více než jeden členský stát, může Rada kvalifikovanou většinou na doporučení Komise rozhodnout pozastavení financování xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xkončí, jakmile Rada v souladu s čl. 104c odst. 12 Smlouvy zruší své rozhodnutí přijaté v souladu s čl. 104c odst. 6 Smlouvy.
Článek 7
Výše pomoci
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí v takovém správním nebo právním rámci, na jehož základě mohou být považovány za rovnocenné veřejným subjektům.
Konkrétní výše pomoci je stanovena pxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx vychází při výpočtu pomoci z fondu, s přihlédnutím k příjmům, pokud se jedná o značné čisté příjmy pro původce projektu.
"Projektem nesoucím příjmyx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xřijímající členské státy mohou předkládat návrhy na přípravné studie a opatření technické podpory.
4. Přípravné studie a opatření technické podpoxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxzené podle tohoto odstavce nesmějí přesáhnout 0,5 % celkových prostředků fondu.
Článek 8
Koordinace a slučitelnost s politikami Společenxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně politik týkajících se ochrany životního prostředí, dopravy, transevropských sítí, hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek.
2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxu Společenství, Evropské investiční banky a jiných finančních nástrojů Společenství.
Článek 9
Kombinace a překrývání
1. Žádná výdajová xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxndu pro regionální rozvoj nebo z Finančního nástroje pro orientaci rybolovu.
2. Úhrn kombinované pomoci z fondu a jiných příspěvků Společenství posxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxancovány z fondu, jsou se souhlasem přijímajícího členského státu schvalovány Komisí.
2. Je nutno zajistit náležitou rovnováhu mezi projekty v oblxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxekty podle čl. 3 odst. 1 podává přijímající členský stát. Projekty, včetně skupin příbuzných projektů, musí mít dostatečné měřítko, aby výrazně ovlivxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxojektů nesmějí být v zásadě nižší než 10 milionů ECU. V řádně zdůvodněných případech lze schválit i projekty či skupiny projektů s nižšími náklady.
4. xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xájmu nacházející se na stejné dopravní ose, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na životní prostředí, údaje o veřejných zakázkách, plán financování, pokud možno včetně údajů o hospodářské životaschopnosti projektu, celkovou fixxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxty jsou v souladu s tímto nařízením a s kritérii podle odstavce 5, a zejména že střednědobé hospodářské a sociální přínosy jsou přiměřené použitým prostxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxí být úměrné použitým prostředkům; hodnocení je nutno provést na základě analýzy nákladů a přínosů,
- přednostní cíle stanovené přijímajícími členxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxjektů s politikami Společenství a jejich soulad s ostatními strukturálními opatřeními Společenství,
- zajištění vhodné rovnováhy mezi oblastmi žxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx za předpokladu, že jsou splněny požadavky tohoto článku, a to zpravidla do tří měsíců po obdržení žádosti. V rámci svého rozhodnutí o schválení projektxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxytnými pro provádění projektů.
7. Nejdůležitější informace o rozhodnutích Komise se zveřejňují v Úředním věstníku Evropských společenství.
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle článku 10.
2. Pomoc projektům uvedeným v čl. 3 odst. 1 se zpravidla přiděluje v ročních částkách. Komise však může ve vhodných případech při rozhxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxoženy členským státem přede dnem obdržení dotyčné žádosti Komisí.
4. Platby učiněné po počáteční záloze musí být úzce a průhledně vázány na pokrok v pxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx
1. Pro zajištění úspěšného dokončení projektů financovaných z fondu přijmou členské státy nezbytná opatření, aby mohly
- pravidelně ověřovaxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxt či nedbalost nenesou odpovědnost, ručí členský stát za zpětné získání všech neoprávněně vyplacených částek.
2. Členské státy Komisi informujx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí činností. Pravidelně informují Komisi o průběhu správních a soudních řízení. V této souvislosti přijmou členské státy a Komise nezbytná opatření, axx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
4. Aniž jsou dotčeny kontroly prováděné členskými státy v souladu s jejich vnitrostátními právními a správními předpisy a aniž je dotčen článek 188a Smxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrojektů na místě, včetně kontrol výběrových souborů projektů financovaných z fondu, a může přezkoumat kontrolní systémy a opatření zavedené vnitrosxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdla k tomuto článku a uvědomí o nich Evropský parlament.
Článek 13
Posuzování, monitorování a hodnocení
1. Členské státy a Komise zajišťujxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxí a hodnocení.
2. Pro zajištění účinnosti pomoci Společenství provádějí Komise a přijímající členské státy, případně ve spolupráci s EIB, systematxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxní souladu projektu s kritérii podle čl. 10 odst. 5. V případě potřeby Komise vyzve EIB, aby přispěla k posuzování projektů.
4. V průběhu provádění proxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aby posoudila, zda lze dosáhnout původních cílů či zda jich bylo dosaženo. Toto hodnocení se mimo jiné týká vlivu projektů na životní prostředí podle plxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxadu s tímto článkem.
6. Podrobná pravidla pro monitorování a hodnocení podle odstavce 4 jsou stanovena v rozhodnutích o schválení projektů.
Čxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxoru a Výboru regionů za účelem posouzení a získání stanovisek.
Evropský parlament zaujme co nejdříve stanovisko ke zprávě. Komise podává zprávu o tomx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
x zvýšení povědomí široké veřejnosti o úloze, kterou Společenství ve vztahu k opatření zastává,
- zvýšení povědomí potenciálních příjemců pomoci a pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx procento celkových nákladů daného projektu je financováno Společenstvím, dále symbol Společenství, a dále, že zástupci orgánů Společenství jsou řáxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
3. Po vstupu tohoto nařízení v platnost přijme Komise prováděcí pravidla pro informace a propagaci, uvědomí o nich Evropský parlament a zveřejní je v Úxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
Článek 16
Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Rada na návrh Komise postupem stanoveným v článku 130d Smlouvy znovu přezkoumá toto nařízení do koxxx xxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxení schválených Komisí na základě nařízení (EHS) č. 792/93 platného před vstupem v platnost tohoto nařízení, které se nadále vztahuje na tato opatřeníx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxplněny tak, aby splňovaly požadavky tohoto nařízení, do dvou měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.
Článek 17
Vstup v platnost
Toto nxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 16. května 1994.
Za Radu
předseda
Th. Pangalos
--------------
Pozn. ASPI: Texx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx64:CS:PDF
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.