32006D0512

změna rozhodnutí 1999/468/ES

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (6)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
xxxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
(2006/512/ES)
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 202 třetí odrážku této smlouvy,
s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [2]. Uvedené rozhodnutí stanovilo omezený počet postupů, kterýmx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtivní postup s kontrolou, který normotvůrci umožní vyjádřit nesouhlas s navrhovanými opatřeními, pokud uvede, že navrhovaná opatření překračují prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxoporcionality.
(3) Nový regulativní postup s kontrolou je třeba použít pro opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstaxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxů.
(4) Ve stejné souvislosti je vhodné, aby byla zajištěna lepší informovanost Evropského parlamentu o činnosti výborů,
ROZHODLA TAKTO:
Článex x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:
"(7a) Pro opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků aktu přijatéxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxivní postup s kontrolou. Tento postup by měl umožnit oběma složkám legislativní moci kontrolu takových opatření před jejich přijetím. Podstatné prvkx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxzhodnutí zaměřuje na zajištění lepšího informování Evropského parlamentu a stanoví, že Komise bude pravidelně informovat Evropský parlament o činnxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xpatření, která mají být přijata; zvláštní pozornost bude věnována informování Evropského parlamentu o činnosti výborů v rámci regulativního postupx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxe článků 3, 4, 5 a 6" nahrazují slovy "podle článků 3, 4, 5, 5a a 6".
5. V článku 2
i) se v prvním pododstavci slova "Výběr procedurálních podmínek pro přixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxx přijatý postupem podle článku 251 Smlouvy stanoví přijetí opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků daného xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxtrolou."
6. V čl. 4 odst. 2 a v čl. 5 odst. 2 se slova "v čl. 205 odst. 2" nahrazují slovy "v čl. 205 odst. 2 a 4".
7. Vkládá se nový článek, který zní:
"Článxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předsedá zástupce Komise.
2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, ktexxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xterá má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená ve zmíněném článku. Předseda nehlasuje.
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxě a Evropskému parlamentu ke kontrole;
b) Evropský parlament většinou svých členů nebo Rada kvalifikovanou většinou mohou vyjádřit nesouhlas s tímx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xouladu s cílem nebo obsahem základního aktu nebo nerespektuje zásadu subsidiarity nebo proporcionality;
c) pokud Evropský parlament nebo Rada do txx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xozměněný návrh opatření, nebo může předložit legislativní návrh na základě Smlouvy;
d) pokud Evropský parlament ani Rada do uplynutí uvedené lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, použije se tento postup:
a) Komise neprodleně předloží návrh týkající se opatření, jež mají být přixxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx Rada v této lhůtě vyjádří kvalifikovanou většinou nesouhlas s navrhovanými opatřeními, nejsou opatření přijata. V tom případě může Komise předložit xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe předloží Evropskému parlamentu. Pokud se Rada neusnese do dvou měsíců, předloží Komise opatření neprodleně Evropskému parlamentu;
e) Evropský pxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xe navrhovaná opatření překračují prováděcí pravomoci stanovené v základním aktu nebo nejsou v souladu s cílem nebo obsahem základního aktu nebo neresxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxžit legislativní návrh na základě Smlouvy;
g) pokud do uplynutí této lhůty Evropský parlament nevyjádří nesouhlas s navrhovanými opatřeními, Radax xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxx stanovené v odst. 3 písm. c) a odst. 4 písm. b) a e) prodlužují o další měsíc, pokud to odůvodňuje složitost opatření; nebo
b) že se lhůty stanovené v odstx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xůvodů nelze dodržet lhůty pro regulativní postup s kontrolou uvedené v odstavcích 3, 4 a 5, použije se tento postup:
a) pokud jsou opatření zamýšlená Kxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
b) do jednoho měsíce od tohoto sdělení mohou Evropský parlament většinou svých členů nebo Rada kvalifikovanou většinou vyjádřit nesouhlas s opatřexxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx základního aktu nebo nerespektují zásady subsidiarity nebo proporcionality;
c) v případě nesouhlasu Evropského parlamentu nebo Rady Komise opatxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xeprodleně pozměněný návrh opatření, nebo předloží legislativní návrh na základě Smlouvy. Přechodná opatření zůstávají v platnosti, dokud nejsou naxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxx x xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxntifikaci předávaných informací a různých fází postupu."
Článek 2
Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evrxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx 17.7.1999, s. 23.
--------------------------------------------------
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.