31994L0019

o systémech pojištění vkladů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (36)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (6)
... další položky
Články a jiné dokumenty (9)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 57 odst. 2 první a třetí větu této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise [1],
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxadu s cíli Smlouvy je třeba podporovat harmonický rozvoj činnosti úvěrových institucí v celém Společenství odstraněním všech omezení práva usazovánx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xladených na činnost úvěrových institucí je třeba pamatovat na situaci, jež by mohla nastat, kdyby se vklady u úvěrové instituce, která má pobočky v jinýxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxnství; že tato ochrana vkladů je pro dotvoření jednotného bankovního trhu stejně zásadní jako pravidla obezřetnosti;
vzhledem k tomu, že v případě uxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xe kterém má úvěrová instituce sídlo, chráněni stejným systémem pojištění vkladů jako ostatní vkladatelé u této instituce;
vzhledem k tomu, že náklaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxěrové instituce, která se ocitla v nesnázích, nýbrž i z finančně zdravých institucí v důsledku ztráty důvěry vkladatelů ve spolehlivost bankovní sousxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxčenství [4] nepostačila k plnému dosažení žádoucího výsledku; že tato situace může nepříznivě ovlivnit řádné fungování vnitřního trhu;
vzhledem x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxch institucí a jejího výkonu, kterou se mění směrnice 77/780/EHS [5], jež zavádí jednotné povolení pro úvěrové instituce a stanoví, že dohled nad nimi vxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxí v žádném hostitelském členském státě, poněvadž jejich jednotné povolení se vztahuje na celé Společenství a jejich platební schopnost sledují příslxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxným systémem pojištění vkladů; že lze použít pouze systém existující pro danou kategorii institucí ve státě, kde má daná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxedem k tomu, že se harmonizace musí omezit na hlavní prvky systémů pojištění vkladů a že musí ve velmi krátké době zajistit platby z pojištění vypočtené nx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx;
vzhledem k tomu, že je vhodné vyjmout z ochrany zvláště vklady uskutečněné úvěrovými institucemi vlastním jménem a na vlastní účet; že by toto opatřxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx
vzhledem k tomu, že harmonizace systému pojištění vkladů uvnitř Společenství sama o sobě nezpochybňuje existenci stávajících systémů určených k ochxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxě jejich poboček usazených v jiných členských státech zůstaly disponibilními; že za určitých podmínek mohou mít příslušné orgány zato, že tyto alternxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
vzhledem k tomu, že v některých členských státech jsou systémy pojištění vkladů v působnosti profesních organizací; že v jiných členských státech jxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxstavení představuje obtíž pouze v otázce povinného členství v systémech a vylučování z nich; že je proto nutné stanovit opatření omezující pravomoc syxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xroveň, může to vést na stejném území k nerovnosti v poskytování náhrad a k nerovným podmínkám v hospodářské soutěži mezi domácími institucemi a instituxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxly svým vkladatelům nabídnout stejnou ochranu, jakou nabízejí systémy zemí, v nichž se nacházejí; že by Komise měla po několika letech podat zprávu o toxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxení; že není vyloučeno, aby systémy domovských členských států samy nabízely takové doplňkové krytí za podmínek, jež tento systém může stanovit;
vzxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx způsobit narušení trhu; že není vhodné, aby se rozsah krytí poskytovaného systémem pojištění vkladů stal předmětem hospodářské soutěže; že je proto nxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxh nacházejících se v jiném členském státě nesmí přesáhnout maximální úroveň a rozsah nabízené obdobným systémem v hostitelském členském státě; že příxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx tato směrnice v zásadě požaduje po každé úvěrové instituci, aby se připojila k některému systému pojištění vkladů; že směrnice upravující přístup k čixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu [6], umožňují členským státům rozhodovat o tom, zda a za jakých podmínek povolí pobočkám takxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxavce Smlouvy, ani svoboda usazování v jiných členských státech než v těch, ve kterých jsou usazeny; že je tudíž na členském státě povolujícím tyto pobočxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxat integritu finančního systému; že je nezbytné, aby si vkladatelé u těchto poboček byli plně vědomi úpravy pojištění vkladů, která se na ně vztahuje;
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxjmu ochrany spotřebitele i v zájmu stability finanční soustavy; že by na druhé straně nebylo vhodné stanovit ve Společenství takovou úroveň ochrany, kxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xinimální úroveň pojištění ve výši 20000 ECU; že může být třeba omezených přechodných opatření, jež by umožnila stávajícím systémům přizpůsobit se tétx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx; že se nezdá být vhodným požadovat, aby tyto systémy, z nichž některé byly zavedeny zcela nedávno při provádění doporučení 87/63/EHS, byly v tomto ohlexx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxné vklady nebo vkladatele, o nichž má zato, že nepotřebují zvláštní ochranu poskytovanou systémy pojištění vkladů;
vzhledem k tomu, že v některých čxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx praxe by měla být omezena, pokud se jedná o vklady nižší než minimální harmonizovaný limit;
vzhledem k tomu, že byla zachována zásada harmonizovanéhx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxu jedinými majiteli účtu; že z tohoto důvodu musí být limit uplatňován vůči každému identifikovatelnému vkladateli; že by se však toto opatření nemělo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxhledem k tomu, že informovanost je nezbytnou součástí ochrany vkladatelů, a musí být proto v určitém minimálním rozsahu upravena; že by však neregulovxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xy proto členské státy měly stanovit pravidla pro omezení těchto odkazů;
vzhledem k tomu, že ve zvláštních případech by v některých členských státechx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxého systému trvat déle, než je lhůta k provedení této směrnice; že v těchto případech může být dočasná odchylka od požadavku účasti v systému pojištění vxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xéto směrnici není nezbytné harmonizovat způsoby financování systémů pojištění vkladů nebo samotných úvěrových institucí, protože na jedné straně nxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xejich závazkům; že to však nesmí ohrozit stabilitu bankovní soustavy daného členského státu;
vzhledem k tomu, že tato směrnice nesmí vést k tomu, aby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxtémů, které pojišťují vklady nebo samotné úvěrové instituce a zajišťují náhradu vkladatelům nebo jejich ochranu za podmínek stanovených v této směrnxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxcemi, neboť vytváří solidaritu všech institucí na daném finančním trhu pro případ, že se některá z nich ocitne v platební neschopnosti,
PŘIJALY TUTO xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxsných situací vyplývajících z obvyklých bankovních operací, který musí úvěrová instituce vyplatit na základě příslušných zákonných a smluvních podxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxí a Irsku s výjimkou podílů kapitálové povahy, na které se vztahuje článek 2.
Za vklady se nepovažují dluhopisy, které splňují podmínky stanovené v člx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxání do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) [7].
Za účelem výpočtu kreditního zůstatku použijí členské státy předpisy týkající se vzájemných poxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxéno dvou nebo více osob nebo účet, k němuž mají dvě nebo více osob práva, jež lze uplatňovat proti podpisu jedné nebo více z těchto osob;
3. "nedisponixxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxk v případech, kdy
i) příslušné orgány zjistí, že podle jejich názoru se příslušná úvěrová instituce v daném čase nezdá být schopna z důvodů přímo souvxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxzději do 21 dnů poté, co se poprvé dozvědí, že úvěrová instituce nevyplatila vklady, jež jsou splatné a vymahatelné, nebo
ii) soudní orgán vynese z důxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx instituci pohledávky, pokud toto rozhodnutí je vyneseno dříve, než dojde k výše uvedenému zjištění;
4. "úvěrovou institucí" rozumí podnik, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxu" rozumí provozovna bez právní subjektivity, která je součástí úvěrové instituce a která přímo provádí všechny nebo některé operace tvořící podstatx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx považovány za jedinou pobočku.
Článek 2
Ze systémů pojištění vkladů se vylučují jakékoli náhrady
- vkladů jiných úvěrových institucí uxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xlánku 2 směrnice Rady 89/299/EHS ze dne 17. dubna 1989 o vlastním kapitálu úvěrových institucí [8],
- vkladů vzniklých z operací, v souvislosti s nimix xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxnančního systému k praní peněz [9].
Článek 3
1. Každý členský stát zajistí, aby byl na jeho území zaveden a úředně uznán jeden nebo více sysxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxě na základě článku 3 směrnice 77/780/EHS přijímat vklady, pokud není členem takového systému.
Členský stát však může zprostit úvěrovou instituci xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xajišťuje její likviditu a platební schopnost, a tím zajišťuje ochranu vkladatelů, která je alespoň rovnocenná ochraně poskytované některým systémex xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxe,
- systém je určen k tomu, aby zabránil nedisponibilitě vkladů u úvěrových institucí, jež k němu patří, a musí mít k dispozici prostředky nutné k tomuxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- systém zajišťuje informovanost vkladatelů způsoby a za podmínek stanovených v článku 9.
Členské státy, které využijí této možnosti, o tom uvědoxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxytnutých informací. Komise o nich uvědomí Poradní výbor pro bankovnictví.
2. Pokud některá úvěrová instituce neplní povinnosti, které má jako člxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxmou veškerá vhodná opatření, včetně uložení sankcí, aby zajistily, že úvěrová instituce své povinnosti splní.
3. Pokud tato opatření nedokáží zajixxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xež 12 měsíců svůj záměr vyloučit úvěrovou instituci z členství v systému. Vklady uložené před uplynutím výpovědní lhůty jsou nadále plně kryty systémex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xýslovném souhlasu příslušných orgánů, vyloučit.
4. Pokud to umožňují vnitrostátní právní předpisy a s výslovným souhlasem příslušných orgánů, ktxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa alternativní pojistné uspořádání zajišťující, že vkladatelé požívají úroveň a rozsah ochrany alespoň rovnocennou těm, které poskytuje úředně uznxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx které splňuje podmínky stanovené v odstavci 4, odejmou jí příslušné orgány okamžitě povolení, jež jí vydaly.
Článek 4
1. Systémy pojištění vkxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxch členských státech.
Do 31. prosince 1999 nepřekročí úroveň ani rozsah poskytované ochrany včetně procentního podílu maximální úroveň či rozsah ocxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxskaných při uplatňování druhého pododstavce zprávu a zváží potřebu zachovat toto ustanovení. Předloží případně Evropskému parlamentu a Radě návrh sxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo státu včetně procentního podílu překračuje úroveň nebo rozsah ochrany poskytované v členském státě, v němž je úvěrová instituce povolena, zajistí hxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxila pojištění, jež se na její vkladatele již vztahuje na základě jejího členství v systému pojištění vkladů v jejím domovském členském státě.
Systém, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xtátě.
3. Členské státy zajistí, aby byly stanoveny objektivní a obecně platné podmínky pro členství poboček v systému pojištění vkladů hostitelskxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xříspěvků a ostatních poplatků. Členské státy se při provádění tohoto odstavce řídí základními zásadami uvedenými v příloze II.
4. Pokud pobočka, ktxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxlušným orgánům, které jí vydaly povolení, a tyto orgány ve spolupráci se systémem pojištění vkladů přijmou veškerá vhodná opatření, aby zajistily plnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxé, nejméně dvanáctiměsíční výpovědní lhůty a se souhlasem příslušných orgánů, které jí vydaly povolení, pobočku vyloučit. Vklady uložené přede dnem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxe 1999 a případně navrhne jejich změnu.
Článek 5
Vklady držené ke dni, kdy je odňato povolení vydané úvěrové instituci na základě článku 3 směrnxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxerá má sídlo mimo Společenství, mají pojistné krytí rovnocenné krytí, které stanoví tato směrnice.
Pokud tomu tak není, mohou členské státy stanovitx x xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxstému pojištění vkladů, který působí na jejich území.
2. Úvěrová instituce, která má sídlo mimo Společenství, poskytuje současným a případným budxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xýt poskytovány v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, ve kterém je pobočka usazena, způsobem stanoveným vnitrostátními právními předpisy v xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx 20000 ECU pro případ, že se stane nedisponibilním.
Do 31. prosince 1999 smějí členské státy, ve kterých nejsou ke dni přijetí této směrnice vklady pojixxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxhu stanovit, že určití vkladatelé nebo vklady jsou z pojištění vyňati nebo že jim bude poskytnut nižší limit pojištění. Tyto výjimky jsou uvedeny v přílxxx xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxhou, zvláště ze sociálních důvodů, plně krýt některé druhy vkladů.
4. Členské státy mohou omezit pojištění stanovené v odstavci 1 nebo uvedené v odstxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxné v odstavci 1.
5. Komise přezkoumá částku uvedenou v odstavci 1 pravidelně nejméně jednou za pět let. Pokud to uzná za vhodné, předloží Evropskému paxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxolečenství. První přezkum neproběhne dříve než pět let po skončení lhůty uvedené v čl. 7 odst. 1 druhém pododstavci.
6. Členské státy zajistí, aby práxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx x x x xe vztahují na souhrn vkladů u téže úvěrové instituce bez ohledu na počet těchto vkladů, jejich měnu a místo uložení ve Společenství.
2. Při výpočtu limxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx x x x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx
Členské státy mohou stanovit, že vklady na účtu, k němuž mají právo dvě nebo více osob jako společníci společnosti, členové sdružení nebo jiného obdobxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx x x x xxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxženy jediným vkladatelem.
3. Pokud vkladatel nemůže nakládat s částkami uloženými na účtu bez omezení, vztahuje se pojištění na osobu, která s nimi xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xx xxxo kdy soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 1 odst. 3 bodu ii). Může-li více osob nakládat s vklady bez omezení, přihlédne se k podílu každé z nich podle právnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxvního investování.
Článek 9
1. Členské státy zajistí, aby úvěrové instituce poskytly současným i případným vkladatelům informace potřebnx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx 3 odst. 1 druhém pododstavci nebo v čl. 3 odst. 4. Vkladatelé musí být informováni o ustanoveních systému pojištění vkladů nebo případného alternativnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Na žádost musí být také poskytnuty informace o podmínkách náhrady a o formalitách, jež musí být splněny pro obdržení náhrady.
2. Informace uvedenx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxzena.
3. Členské státy stanoví pravidla omezující použití informací uvedených v odstavci 1 k reklamním účelům, aby toto použití neohrozilo stabilixx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Článek 10
1. Systémy pojištění vkladů musí být schopny vyplatit řádně ověřené pohledávky vkladatelů týkající se nedisponibilních vkladů do tří xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxx
2. Za zcela výjimečných okolností a ve zvláštních případech může systém pojištění vkladů požádat příslušné orgány o prodloužení této lhůty. Prodloužxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxsmí přesáhnout tři měsíce.
3. Uplynutí lhůt stanovených v odstavcích 1 a 2 se systém pojištění vkladů nesmí dovolávat, aby odepřel výhodu pojištění vxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, aby byl získán nárok na výplatu náhrady z pojištění podle odstavce 1, musí být podrobně vypracovány způsobem stanoveným vnitrostátními právními přexxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx jsou vkladatel nebo jiná osoba, kteří mají právo na částky uložené na účtu nebo na nich mají zájem, obžalováni z trestného činu spojeného s praním peněz, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxisů, mají systémy provádějící platby z pojištění právo vstoupit do práv vkladatelů v likvidačním řízení až do výše svých plateb.
Článek 12
Bez xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxosti členství v systému pojištění vkladů.
Tyto úvěrové instituce výslovně upozorní své současné a případné budoucí vkladatele, že nejsou členy žádnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxný členský stát vyžadovat, aby pobočka vstoupila do systému pojištění vkladů zřízeného na jeho území za podmínek stanovených v čl. 4 odst. 2, 3 a 4.
xxxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxové instituce s ohledem na tuto směrnici.
Článek 14
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxbo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních uxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
Článek 16
Tato směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne 30. května 1xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx příloh naleznete ve formátu pdf na webové adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:02:31994L0019:CS:PDF
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.