31994L0003

zavedení postupu oznamování zadržení zásilky

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (2)
Vztah
... další položky
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xe třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evroxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtlinám nebo rostlinným produktům do členských států a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), naposledy pozměněnou směrnicí Komise 93/1xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xkodlivých organismů v izolovaném stavu pocházejících ze třetích zemí, ať už uvedených v příloze V části B směrnice 77/93/EHS nebo nikoli, které se povaxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxé směrnice, musí příslušné členské státy sdělit Komisi a ostatním členským státům, jaká opatření učinily na ochranu území Společenství před tímto nebxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxpadě potřeby při přípravě co nejrychlejší ochrany nebo eradikace ve spolupráci s příslušným členským státem a na druhé straně by měla pomáhat ostatním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vytvořit síť pro oznamování výskytů škodlivých organismů;
vzhledem k tomu, že je důležité, aby Komise a všechna příslušná vstupní místa Společenstvxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných předmětů, které by mohly představovat bezprostřední nebezpečí zavlečení nebo rozšíření škodlivých organismů;
vzhledem k tomu, že úlohou jexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx, že taková koordinace zahrnuje předání oznámení o zadržení ostatním členským státům, jakož i všem vstupním místům na území příslušného členského stáxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xříslušné subjekty členských států používat;
vzhledem k tomu, že efektivní fungování systému vyžaduje vytvoření informační sítě, která by využívalx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxářích pro oznámení o zadržení pro účely Úmluvy o vytvoření Evropské a středozemní organizace na ochranu rostlin, podepsané v Paříži dne 18. dubna 1951, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxx xxxxx xxxx xměrnice se „zadržením“ rozumí jakákoli činnost, kterou členský stát provádí nebo hodlá provést podle čl. 12 odst. 8 směrnice 77/93/EHS na celé zásilce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xevyhovuje uvedené směrnici, nebo na části takové zásilky.
Článek 2
1. Členské státy zajistí, aby v případě zadržení bylo oznámení o zadržení zaslánx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xdmítnutí zásilky, kromě případu porušení čl. 12 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice:
— příslušnému vlastnímu jedinému ústřednímu orgánu,
— vlastním dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxtčena zvláštní ustanovení článku 4 této směrnice,
— Komisi.
2. Po obdržení oznámení o zadržení z jiného členského státu jediný ústřední orgán členskxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxmuláři podle vzoru v příloze, který se řádně vyplní v souladu s doporučeními v pokynech pro znalce a vnitrostátní inspektory vykonávající svou činnost xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtátu, zajistí Komise odeslání oznámení o zadržení podle stavu vytvoření sítě definované v čl. 19 písm. a) odst. 6 první odrážce směrnice 77/93/EHS a přexx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxících se této směrnice přednostně síť vytvořenou Komisí.
Článek 6
Na žádost příslušného členského státu a v rozsahu sítě vytvořené Komisí zašle Komxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxce o zadržení podle úmluvy o založení této organizace. Komise následně zašle této organizaci formulář podle vzoru v příloze, který je řádně vyplněn s výxxxxxx xxxx xx xx xx xx xx xx xx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxto směrnicí nejpozději do tří měsíců po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xi stanoví členské státy.
2. Členské státy sdělí neprodleně Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblaxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xředním věstníku Evropských společenství.
V Bruselu dne 21. ledna 1994.
Za Komisi
René STEICHEN
člen Komise
--------------
Pozn. ASPI: Texx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx03:CS:PDF
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.