Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (21)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (23)
... další položky
Články a jiné dokumenty (15)
... další položky

31993L0096 o právu pobytu pro studenty

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxpského hospodářského společenství, a zejména na čl. 7 druhý pododstavec této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise [1],
ve spolupráci s Evropským parxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxnství zahrnuje za podmínek stanovených Smlouvou odstranění překážek volného pohybu osob mezi členskými státy;
vzhledem k tomu, že článek 8a Smlouvx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxx se Smlouvou zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu;
vzhledem k tomu, že v souladu s judikaturou Soudního dvora zakazují články 128 a 7 Smlxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxenského státu k odbornému vzdělání v jiném členském státě zahrnuje pro tohoto příslušníka právo pobytu v tomto jiném členském státě;
vzhledem k tomux xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xrávo pobytu pro studenty je součástí souboru souvisejících opatření určených pro podporu odborného vzdělávání;
vzhledem k tomu, že osoby požívajíxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xpolečenství nespadá podpora poskytovaná studentům, jak vyplývá z judikatury Soudního dvora, do oblasti působnosti Smlouvy ve smyslu článku 7 této smxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxem;
vzhledem k tomu, že je vhodné zajistit, aby pro osoby oprávněné z této směrnice platila správní úprava obdobná té, která je stanovena zejména ve smxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxolečenství [4] a ve směrnici Rady 64/221/EHS ze dne 25. února 1964 o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních přísxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxuje na studenty, kteří požívají práva pobytu díky skutečnosti, že vykonávají nebo vykonávali hospodářskou činnost nebo jsou rodinnými příslušníky mxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx 28. června 1990 o právu pobytu pro studenty [6], ale ponechal v platnosti účinky zrušené směrnice, dokud nevstoupí v platnost směrnice přijatá na odpovxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxké státy musí přijmout právní a správní předpisy nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxit přístup k odbornému vzdělání bez diskriminace pro státního příslušníka členského státu, který byl přijat k odbornému vzdělávání v jiném členském sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx jiných právních předpisů Společenství, a rovněž manželce nebo manželovi studenta a nezaopatřeným dětem, pokud student prokáže dotyčnému vnitrostáxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xěhem svého pobytu zatížením pro systém sociálního zabezpečení hostitelského členského státu, a za podmínky, že je zapsán do uznaného vzdělávacího zaxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
Článek 2
1. Právo pobytu je omezeno na dobu získávání vzdělání.
Právo pobytu se doloží vydáním dokladu označovaného jako "povolení k pobytu pro stxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxí než jeden rok, v tom případě je platnost povolení k pobytu každoročně prodlužována. Nemá-li některý rodinný příslušník státní příslušnost některéhx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxx xydání povolení k pobytu nebo dokladu o pobytu může členský stát od žadatele požadovat pouze předložení platného průkazu totožnosti nebo cestovního paxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxx xx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
Manželka nebo manžel a nezaopatřené děti státního příslušníka členského státu oprávněného k pobytu na území členského státu jsou oprávněni kdekoli nx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Členské státy se mohou odchýlit od ustanovení této směrnice pouze z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví; v tom příxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxí od hostitelského státu.
Článek 4
Právo pobytu je zachováno, dokud osoby je požívající splňují podmínky stanovené v článku 1.
Článek 5
Nejpozxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.
Komise bude věnovat zvláštní pozornost všem obtížím, které mohou v jednotlivých členských státech vyplynout z uplatňování článku 1; popřípaxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxadu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1993. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Pro období předcházející tomuto dni jsou zachovány účinky smxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
Článek 7
Tato směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne 29. října 1993.
Za Radx
xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxx, 10.11.1993, s. 1.
[4] Úř. věst. L 257, 19.10.1968, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1985.
[5] Úř. věst. 56, 4.4.1964, xx xxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.