31993L0037

zadávání veřejných zakázek na stavební práce

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (103)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (3)
... další položky
Články a jiné dokumenty (8)
... další položky
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxNSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na čl. 57 odst. 2 a články 66 a 100a této smlouvy,
s ohledem nx xxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xe směrnice Rady 71/305/EHS ze dne 26. července 1971 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce [4] byla mnohokrát podstatnx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxazování a volného pohybu služeb v oblasti veřejných zakázek na stavební práce zadávané v členských státech státem, regionálními nebo místními orgány xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxe;
vzhledem k tomu, že tato koordinace by měla, pokud je to možné, brát v úvahu postupy a správní praxi platné v daném členském státě;
vzhledem k tomu, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxje směrnice 90/531/EHS;
vzhledem k tomu, že s ohledem na stále se zvyšující význam koncesí na stavební práce a s ohledem na jejich zvláštní povahu by taxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxěže podle této směrnice vyňaty, je vhodné, aby byly rovněž vyňaty z koordinačních opatření;
vzhledem k tomu, že je třeba stanovit postup pro výjimečnx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx vyjednávací řízení by mělo být považováno za výjimečné, a tudíž použitelné pouze v určitých vymezených případech;
vzhledem k tomu, že je nutné stanoxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxinné hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek je nezbytné, aby vyhlášení zakázek vypracovaná zadavateli z členských států byla zveřejňována x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx navrhovaná zakázka pro ně zajímavá; že pro tento účel je vhodné, aby dostali odpovídající informace o daných stavebních pracích a podmínkách, které se x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx x účasti ve veřejné soutěži;
vzhledem k tomu, že dodatečné informace týkající se zakázek musejí, tak jak je to zvykem v členských státech, být součástí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xa stavební práce, která obsahují jak kvalitativní xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxhlášení a statistických zpráv vyžadovaných touto směrnicí s ohledem na měnící se technické požadavky; že příloha II této směrnice uvádí Všeobecnou klxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxaturu, a vzhledem k tomu, že je proto nutné přijmout ustanovení pro přizpůsobení odkazů na NACE v příloze II;
vzhledem k tomu, že tato směrnice by nemělx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxĚRNICI:
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Pro účely této směrnice:
a) "veřejnými zakázkami na stavební práce" se rozumí zakázky sjednané pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxvebních prací, které patří k činnostem uvedeným v příloze II, nebo stavby uvedené níže v písmeni c) nebo provedení stavební práce, která odpovídá požadxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xakovými orgány či veřejnoprávními subjekty;
"veřejnoprávním subjektem" se rozumí jakýkoliv subjekt:
- zřízený za zvláštním účelem uspokojováxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxi nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty nebo je těmito orgány řízen, nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxjich kategorie, které splňují kritéria uvedená v druhém pododstavci, jsou uvedeny v příloze I. Tyto seznamy jsou pokud možno vyčerpávající a je možné jx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxrávních subjektů a jejich kategorií;
c) "stavební prací" se rozumí výsledek stavební nebo konstrukční činnosti jako celku, jenž sám o sobě zaručuje xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxčnosti, že protiplnění za prováděné stavební práce spočívá buď pouze v právu využít stavbu, nebo v tomto právu společně s platbou;
e) "otevřenými řízxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxějí ta vnitrostátní řízení, ve kterých mohou pouze zhotovitelé vyzvaní zadavatelem podat nabídku;
g) "vyjednávacími řízeními" se rozumějí ta vnitxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxtel, který podá nabídku do veřejné soutěže, se označuje jako "uchazeč" a zhotovitel, který byl vyzván v omezeném nebo vyjednávacím řízení, se označuje xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx % zakázku na provedení stavebních prací zadanou jiným subjektem.
2. Odstavec 1 se týká pouze zakázek třídy 50, skupiny 502 nomenklatury Všeobecné klxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rekreační účely, pro využití volného času, školních a univerzitních budov a budov určených pro veřejnou správu.
Článek 3
1. V případě, že zadavatexx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xx x x x xx xx x x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx není menší než 5000000 ECU.
2. Zadavatel může:
- buď žádat na koncesionáři, aby zadal třetím stranám zakázky nejméně v hodnotě 30 % celkové hodnoty sxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xrčit ve smlouvě o koncesi,
- nebo žádat na zájemcích koncesních zakázek, aby ve svých nabídkách určili procento, pokud vůbec nějaké existuje, celkovx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 1 písm. b), musí dodržovat ustanovení této směrnice pro případ stavebních prací, které mají být prováděny třetími stranami.
4. Členské státy učixx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xx xx x 9 až 13 a v článku 16, pokud jde o zakázky, které zadává třetím stranám, pokud hodnota zakázek není menší než 5000000 ECU. Vyhlášení se však nevyžaduje, poxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxm přidružené, se nepovažují za třetí strany.
"Přidruženým podnikem" se rozumí jakýkoli podnik, ve kterém koncesionář může přímo nebo nepřímo uplatxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxivu jiného podniku v důsledku vlastnictví, majetkové účasti nebo předpisů, jimiž je upraven. Za dominantní vliv ze strany podniku se považuje, když přxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxích z podílů na jiném podniku nebo
- může jmenovat více než polovinu členů správního řídícího nebo dozorčího orgánu podniku.
Úplný seznam těchto poxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxce se nevztahuje na:
a) zakázky zadávané v odvětvích uvedených v článcích 2, 7, 8 a 9 směrnice 90/531/EHS nebo na zakázky, které splňují podmínky čl. 6 xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxch předpisů platných v daném členském státě doprovázet zvláštní bezpečnostní opatření nebo pokud to vyžaduje ochrana základních bezpečnostních zájxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnou v souladu se Smlouvou mezi členským státem a jednou nebo více třetími zeměmi, která se týká stavebních prací za účelem společného provedení projektx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxdnutím 71/306/EHS [5];
b) podnikům v členském státě nebo v třetí zemi v souvislosti s mezinárodní dohodou týkající se rozmístění vojsk;
c) podle zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxvaná hodnota bez DPH není menší než 5000000 ECU.
2. a) Prahová hodnota vyjádřená v národní měně se s účinkem od 1. ledna 1992 v zásadě reviduje každé dva rxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxý bezprostředně předchází revizi 1. ledna. Směnné hodnoty se zveřejňují v Úředním věstníku Evropských společenství začátkem listopadu.
b) Způsob xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx práce rozdělena do několika položek, přičemž každá položka je předmětem zvláštní zakázky, musí být brána v úvahu pro účely výpočtu hodnoty uvedené v odxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxce na všechny položky. Zadavatelé se mohou odchýlit od tohoto ustanovení u položek, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH je menší než 1000000 ECU, za předxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxí práce ani zakázku není možno dělit s úmyslem obcházet ustanovení této směrnice.
5. Při výpočtu částek uvedených v odstavci 1 a v článku 7 se bere v úvahx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxkytne zhotoviteli.
Článek 7
1. Při zadávání veřejných zakázek na stavební práce používají zadavatelé postupy uvedené v čl. 1 písm. e), f) a g), přizxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxázky a po výběru zájemců podle veřejně známých kvalitativních kritérií v těchto případech:
a) pokud v otevřeném nebo omezeném řízení nejsou podány řxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx IV, pokud se původní podmínky zakázky podstatně nezmění. Zadavatelé nezveřejňují v těchto případech vyhlášení zakázky, pokud zahrnou do tohoto vyjexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxy v souladu s formálními požadavky výběrového řízení;
b) pokud jsou dané stavební práce prováděny čistě pro účely výzkumu, vývoje nebo pokusu a nemajx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxt předběžné celkové náklady.
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxh:
a) pokud nejsou v otevřeném nebo omezeném řízení podány nabídky nebo vhodné nabídky, pokud se původní podmínky zakázky podstatně nezmění a za předxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxhou být práce provedeny pouze určitým zhotovitelem;
c) pokud je to skutečně nezbytné, pokud z důvodů krajní naléhavosti způsobené událostmi, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xteré opodstatňují krajní naléhavost, nesmějí být v žádném případě způsobené zadavateli;
d) pro dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxáce popsané v zakázce, za předpokladu, že je zadána zhotoviteli, který tuto práci provádí:
- pokud tyto stavební práce nemohou být technicky nebo hosxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky, jsou bezpodmínečně nutné pro její zlepšení,
avšak celková hodnota zakázek zadaných pro dodatečné práce nesmí překročit 50 % rozsahu hlavnx xxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xadali dřívější zakázku, za předpokladu, že tyto práce odpovídají základnímu projektu, na který byla zadána první zakázka podle postupů uvedených v odxxxxxx xx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí článku 6 v úvahu celkové odhadnuté náklady dalších prací. Tento postup lze použít pouze do tří let od zadání původní zakázky.
4. Ve všech ostatních přxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxl žádost, sdělí všem odmítnutým zájemcům nebo uchazečům, kteří o to požádají, důvody zamítnutí jejich přihlášky nebo nabídky do veřejné soutěže a v příxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxzhodl nezadat zakázku, na níž bylo zveřejněno vyhlášení soutěže, nebo obnovit řízení. O tomto rozhodnutí informuje rovněž Úřad pro úřední tisky Evropxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxmět a hodnotu zakázky,
- jména vybraných zájemců a uchazečů a důvody, proč byli vybráni,
- jména odmítnutých zájemců a uchazečů a důvody, proč byli oxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxtí straně,
- u vyjednávacích řízení okolnosti uvedené v článku 7, které odůvodňují použití tohoto řízení.
Tato zpráva nebo její hlavní body se na vyxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxjí, aby plánování bylo od začátku založeno na úzké spolupráci týmu zahrnujícího zástupce zadavatele, odborníky a zhotovitele, kteří jsou odpovědni zx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxavatelé uvedou ve vyhlášení soutěže především co nejpřesnější popis prací, jež mají být provedeny, aby umožnili zájemcům, aby si utvořili o projektu rxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zájemci musejí splnit.
Pokud se použije tohoto postupu, zadavatelé použijí obecná pravidla pro vyhlašování omezených řízení a kvalitativní kritéxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxmentaci spojené s každou zakázkou.
2. Aniž jsou dotčeny právně závazné vnitrostátní technické předpisy a pokud jsou slučitelné s právem Společenstxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí nebo obecné technické specifikace.
3. Zadavatel se může odchýlit od odstavce 2, pokud:
a) normy, evropská technická schválení nebo obecné technxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa výrobku s těmito normami, evropskými technickými schváleními nebo s obecnými technickými specifikacemi;
b) použití těchto norem, evropských texxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx zařízením, nebo by znamenalo neúměrné náklady nebo neúměrné technické obtíže, ale pouze jako součást jasně definované a dokumentované strategie s poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xovahu a použití stávajících evropských norem, evropských technických schválení a obecných technických specifikací by nebylo vhodné.
4. Zadavatexxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxkých společenství nebo v zadávací dokumentaci a ve všech případech zaprotokolují tyto důvody ve své interní dokumentaci a poskytnou tyto informace na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxé specifikace
a) jsou definovány odkazem na vnitrostátní technické specifikace, které vyhovují základním požadavkům vyjmenovaným ve směrnicích xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxcí Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků [6];
b) mohxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx materiálů;
c) mohou být definovány xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xadavatele;
ii) jiné vnitrostátní normy a vnitrostátní technická schválení země zadavatele;
iii) jakékoliv jiné normy.
6. Pokud tyto specifikxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxu zakázku, které se zmiňují o výrobcích určité značky nebo původu nebo o konkrétním postupu, a které proto upřednostňují nebo vylučují určité podniky. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx stejného druhu", je to přijatelné v případech, kdy zadavatelé nejsou schopni popsat předmět zakázky za použití specifikací, které jsou dostatečně přxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx základní znaky zakázek na stavební práce, které zamýšlejí zadat a jejichž odhadovaná hodnota není menší než prahová hodnota stanovená v čl. 6 odst. 1.
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xvůj úmysl prostřednictvím vyhlášení.
3. Zadavatelé, kteří chtějí udělit koncesi na stavební práce, oznámí svůj úmysl prostřednictvím vyhlášení.
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxnámí svůj úmysl prostřednictvím vyhlášení.
5. Zadavatelé, kteří zadali zakázku, zveřejní rozhodnutí prostřednictvím vyhlášení. Avšak některé ixxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx jinak v rozporu s veřejným zájmem, způsobilo by újmu oprávněným obchodním zájmům určitých podniků, veřejných či soukromých, nebo by bylo na újmu korekxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x x xx a upřesňují informace vyžadované v těchto přílohách.
Zadavatelé nesmějí při vyžadování informací týkajících se ekonomických a technických požadxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xx x x xxx x xxxxxxx xx xxx
xx Zadavatelé zašlou vyhlášení zakázky uvedená v odstavcích 1 až 5 co nejrychleji a nejvhodnějším způsobem Úřadu pro úřední tisky Evropských společenstxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxlá, jakmile je rozhodnuto o schválení plánovaných zakázek na stavební práce, které zadavatelé zamýšlejí zadat.
Vyhlášení uvedené v odstavci 5 se poxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxství a v databance "TED" v úředních jazycích Společenství, přičemž závazné je pouze původní znění.
9. Vyhlášení uvedená v odstavcích 2, 3 a 4 se zveřejxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxé je pouze původní znění.
10. Úřad pro úřední tisky Evropských společenství zveřejní vyhlášení nejpozději 12 dní po jejich odeslání. V případě urychxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxmě zadavatele přede dnem odeslání Úřadu pro úřední tisky a při zveřejnění se uvede tento den. Vyhlášení nesmí obsahovat jiné informace než ty, které jsox xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyhlášení zakázky v Úředním věstníku Evropských společenství nesou Společenství. Rozsah vyhlášení zakázky nesmí být větší než jedna strana Úředníhx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxdle kterého byla zveřejňovaná vyhlášení vypracována.
Článek 12
1. V otevřených řízeních nesmí být lhůta pro obdržení nabídek stanovená zadavatexx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxelé zveřejnili vyhlášení podle čl. 11 odst. 1 vypracované podle vzoru uvedeného v příloze IV A v Úředním věstníku Evropských společenství.
3. Za předxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx po obdržení jejich žádosti.
4. Za předpokladu, že žádost byla podána včas, jsou zadavatelé povinni poskytnout dodatečné informace týkající se zadáxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxtečné informace příliš objemné na to, aby je bylo možno doručit ve lhůtách stanovených v odstavcích 3 nebo 4 nebo tam, kde je možno nabídku podat pouze po nxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx x xxxxxxxxh a vyjednávacích řízeních ve smyslu čl. 7 odst. 2 nesmí být lhůta pro obdržení žádostí o účast stanovená zadavateli kratší než 37 dní ode dne odeslání vyhxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxumentace. Obsahuje alespoň tyto informace:
a) je-li to vhodné, adresu služby, u níž je možné si vyžádat zadávací a podpůrnou dokumentaci, a lhůtu, do xxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxyk nebo jazyky, v nichž musejí být vypracovány;
c) odkaz na zveřejnění vyhlášení zakázky;
d) označení dokumentů, které je nutno připojit, buď aby pxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xodmínek jako informace uvedené v článcích 26 a 27;
e) kritéria pro zadání zakázky, pokud nejsou uvedena ve vyhlášení.
3. V omezených řízeních nesmí xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxné podle vzoru uvedeného v příloze IV A v Úředním věstníku Evropských společenství.
5. Žádosti o účast v řízeních pro zadání zakázek je možno podat dopxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxed uplynutím lhůty stanovené v odstavci 1.
6. Za předpokladu, že žádost byla podána včas, dodatečné informace týkající se zadávací dokumentace musexx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxvě místa nebo po prohlédnutí podpůrné dokumentace na místě, lhůta stanovená v odstavcích 3 a 4 se přiměřeně prodlouží.
Článek 14
1. V případech, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xež nesmí být kratší než 15 dní ode dne odeslání vyhlášení;
b) lhůtu pro obdržení nabídek, jež nesmí být kratší než 10 dní ode dne výzvy k účasti.
2. Za přxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxed uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek.
3. Žádosti o účast na zakázkách a výzva k účasti v soutěži musejí být podány co nejrychlejšími komuxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxd uplynutím lhůty stanovené v odstavci 1.
Článek 15
Zadavatelé, kteří chtějí udělit koncesi na stavební práce, stanoví lhůtu pro obdržení žádostí x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxí zadavatelem veřejné zakázky, nesmí být lhůta pro obdržení žádostí o účast, kterou stanoví koncesionář, kratší než 37 dní ode dne odeslání vyhlášení a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky na stavební práce, které nepodléhá požadavku na zveřejnění stanovenému touto směrnicí, zveřejnit v Úředním věstníku Evropských společenstxxx
xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxole 3 této hlavy, s přihlédnutím k článku 19 poté, co zadavatelé potvrdili vhodnost zhotovitelů, kteří nebyli vyloučeni podle článku 24, v souladu s krixxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx
xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxky ekonomicky nejvýhodnější nabídka, mohou zadavatelé brát v úvahu varianty, které podává uchazeč a které vyhovují minimálním požadavkům zadavatelxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xředložení. Pokud nejsou varianty přípustné, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxcemi definovanými odkazem na vnitrostátní normy provádějící evropské normy, na evropská technická schválení nebo na obecné technické specifikace uxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxou zadavatelé požádat uchazeče, aby ve své nabídce uvedl každou část zakázky, kterou zamýšlí zadat třetím stranám.
Tímto údajem není dotčena odpověxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxní formu k podání nabídky; lze to však vyžadovat, pokud byla takové skupině zakázka zadána.
Článek 22
1. V omezených a vyjednávacích řízeních vyberxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxximálních podmínek hospodářské a technické povahy, které musí splňovat, ze zájemců, kteří mají kvalifikaci vyžadovanou články 24 až 29, ty, které vyzvxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxé zamýšlejí vyzvat. V tomto případě se rozsah uvede ve vyhlášení zakázky. Rozsah se určuje podle povahy práce, která má být provedena. Počet zhotovitelx xxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxavatelé zadávají zakázku ve vyjednávacím řízení uvedeném v čl. 7 odst. 2, nesmí být počet zájemců přizvaných k jednání menší než tři, za předpokladu, že xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxům jiných členských států, kteří splňují potřebné požadavky, za stejných podmínek jako svým státním příslušníkům.
Článek 23
1. Zadavatel může uvxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxinnostech týkajících se ochrany zaměstnanců a o pracovních podmínkách, které platí v členském státě, regionu nebo v místě, kde se stavební práce vykonxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxhazeče nebo ty, kteří se účastní zakázkového řízení, aby dali najevo, že při vypracovávání nabídky vzali na vědomí povinnosti týkající se ochrany zaměxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxování mimořádně nízkých nabídek.
Kapitola 2
Kvalitativní kritéria výběru
Článek 24
Z účasti v soutěži o veřejnou zakázku může být vyloučen ktxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxch předpisů v podobné situaci;
b) který je jako dlužník účastníkem řízení o prohlášení konkurzu, řízení o návrhu na zrušení, řízení o uvalení soudní sxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxkáním;
d) který se dopustil vážného profesního pochybení, které bylo zadavatelem prokazatelně zjištěno;
e) který nesplnil povinnosti vztahujíxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx který nesplnil povinnosti vztahující se k placení daní a poplatků podle právních předpisů státu, v němž je usazen, nebo podle právních předpisů státu zxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxžaduje od zhotovitele důkaz, že se na něj nevztahuje žádný z případů uvedených v písm. a), b), c), e) nebo f), přijme jako dostatečný důkaz:
- pro písmenx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxem ve státě původu nebo ve státě, z něhož osoba pochází, jenž dokazuje, že tyto požadavky byly splněny,
- pro písmena e) a f) osvědčení vydané příslušnýx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxě členského státu, kde nelze provést přísežné prohlášení, čestným prohlášením dané osoby před soudním nebo správním orgánem, notářem nebo příslušnox xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxné vydávat tyto doklady a neprodleně o tom informují ostatní členské státy a Komisi.
Článek 25
Zhotovitel, který se chce podílet na veřejné zakázce xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kterém je usazen. Jedná se o tyto rejstříky:
- v Belgii "Registre du Commerce – Handelsregister",
- v Dánsku "Handesregistret, Aktieselskabesregxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxptikon Epicheiriseon") ministerstva životního prostředí, územního plánování a veřejných prací,
- ve Španělsku "Registro Oficial de Contratistax xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xamera di commercio industria, agricoltura e artigianato",
- v Lucembursku "Registre aux firmes and the Rôle de la Chambre des métiers",
- v Nizozemxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xrsku může být zhotovitel požádán, aby předložil osvědčení od "Registrar of Companies" nebo "Registrar of Friendly Societies" potvrzující, že je zhotxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxmi, ve které je usazena, na určitém místě a pod určitou obchodní firmou.
Článek 26
xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxlášením bank;
b) předložením účetních rozvah nebo výpisů z účetních rozvah, pokud je zveřejnění účetní rozvahy požadováno podle právních předpisů xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxavatelé ve vyhlášení zakázky nebo ve výzvě k podávání nabídek uvedou, který způsob nebo které způsoby si vybrali a jaké jiné doklady kromě těch, které jsxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxné zadavateli, může doložit své hospodářské a finanční postavení jakýmkoli jiným dokladem, který zadavatelé považují za vhodný.
Článek 27
1. Důkxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxu odpovědné za provádění prací;
b) seznamem stavebních prací provedených za posledních pět let s připojenými osvědčeními o uspokojivém provedení nxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xádně dokončeny. Pokud je to nezbytné, příslušný orgán předloží tato osvědčení přímo zadavateli;
c) přehledem nástrojů, provozních a technických zxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxníků za poslední tři roky;
e) přehledem techniků nebo technických útvarů, na něž se zhotovitel obrací za účelem provedení stavebních prací, ať už jsox xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x8
V rámci článků 24 až 27 může zadavatel vyzvat zhotovitele, aby předložená osvědčení a doklady doplnil nebo je objasnil.
Článek 29
1. Členské stáxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xx x xxxxxx xxx xx a 27.
2. Zhotovitelé zapsaní v úředních seznamech mohou pro každou zakázku předložit zadavateli osvědčení o registraci vydané příslušným orgánem. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxch příslušných orgánů zakládá u zadavatelů z jiných členských států domněnku, že zhotovitelé jsou vhodní pro provedení stavebních prací pouze ve smysxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx x xx x xxx xx xxxxx xx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxbnit. Avšak pokud jde o platby příspěvků na sociální zabezpečení, je možno vyžadovat dodatečné potvrzení od každého registrovaného zhotovitele při kxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxmi, která vlastní úřední seznam.
4. Pro zápis zhotovitelů z jiných členských států do úředního seznamu nelze požadovat žádné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx až 27.
5. Členské státy, které vlastní úřední seznamy, sdělí jiným členským státům adresu subjektu, u kterého je možno podat žádost o zápis.
Kapitoxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx, pokud se zakázka zadává ekonomicky nejvýhodnější nabídce, různá kritéria podle konkrétní zakázky: například cena, lhůta pro dokončení, provozní nxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxchna kritéria, která zamýšlí při zadávání zakázky uplatnit, pokud je to možné, v sestupném pořadí podle důležitosti.
3. Ustanovení odstavce 1 neplaxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxost určitým uchazečům, za předpokladu, že uplatňované předpisy jsou slučitelné se Smlouvou o EHS.
4. Pokud se pro danou zakázku zdají být nabídky mimxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx považuje za relevantní, a ověří tyto základní prvky s ohledem na obdržená vysvětlení.
Zadavatel může vzít v úvahu vysvětlení, která jsou odůvodněná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxhazeč o veřejnou zakázku k dispozici při provádění stavebních prací, nebo jedinečnost řešení stavební práce navrhovanou uchazečem.
Pokud dokumenxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xříliš nízké.
Pokud to však umožňují platné vnitrostátní předpisy, může až do konce roku 1992 zadavatel výjimečně, aniž by došlo k diskriminaci na zákxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v prvním pododstavci, je-li počet těchto nabídek na určitou zakázku tak vysoký, že by uplatnění tohoto postupu vedlo k značnému zpoždění a ohrozilo by vxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xxxxxx xx
xx xx xxx xxxxxxxx x992 nebrání tato směrnice používání stávajících vnitrostátních ustanovení pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce, které mají za cíl snížexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa předpokladu, že daná opatření jsou slučitelná se Smlouvou, zejména se zásadami nediskriminace na základě státní příslušnosti, svobody usazování a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxisi o vnitrostátních předpisech uvedených v čl. 30 odst. 3 a článku 31 a o pravidlech pro jejich použití.
2. Dotyčné členské státy zašlou každý rok Komixx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxtom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny [7].
Článek 34
1. Aby bylo možné hodnotit výsledky užití tétx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xx. října každý druhý rok.
Avšak v případě Řecka, Španělska a Portugalska se 31. říjen 1993 nahrazuje 31. říjnem 1995.
2. Statistické zprávy uvedou alxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xategorie práce a státní příslušnosti zhotovitele, kterému byla zakázka zadána, a v případě vyjednávacích řízení dále rozdělené podle článku 7, a uvedxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxýchkoli dalších statistických informací, které jsou vyžadovány podle této směrnice.
Článek 35
1. Komise pozmění přílohu I v souladu s postupem stxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxty, které již nesplňují kritéria stanovená v čl. 1 písm. b);
b) zahrnout do výše uvedené přílohy veřejnoprávní subjekty, které vyhovují těmto kritérxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených článku 34, nomenklaturu uvedenou v příloze II, jakož i odkazy ve vyhlášeních na určité položky nomenklatury, mohou být pozměněny v souladu s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k návrhu stanovisko, pokud je to nezbytné hlasováním, ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci.
Stanovisko je uvedeno do zápixxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xýboru způsob, jakým vzala toto stanovisko na vědomí.
4. Pozměněné verze příloh I a II a podmínek stanovených v odstavci 2 se zveřejní v Úředním věstníkx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxvedení do vnitrostátních právních předpisů a pro použití uvedené v příloze VII.
2. Odkazy na zrušenou směrnici se chápou jako odkazy na tuto směrnici x xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxna 1993.
Za Radu
předseda
J. Trojborg
[1] Úř. věst. C 46, 22.2.1992, s. 79.
[2] Úř. věst. x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxsledy pozměněná směrnicí 93/4/EHS (Úř. věst. L 38, 16.2.1993, s. 31).
[5] Úř. věst. L 185, 16.8.1971, s. 15. Rozhodnutí pozměněné rozhodnutím 77/63/xxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxňují tuto směrnici, a to:
- Směrnice 78/669/EHS (Úř. věst. L 225, 16.8.1978, s. 41).
- Směrnice 89/440/EHS (Úř. věst. L 210, 21.7.1989, s. 1).
- Roxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx x
x xxxxxxxx 93/4/EHS (Úř. věst. L 38, 16.2.1993, s. 31).
--------------------------------------------------
PŘÍLOHA I
SEZNAM A KATEGORIE SUBJEKTŮ VEŘxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xx xxxxxx
xxxxxxxx
x x
x x
x x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxnschaft(Centre de radio et télévision belge de la Communauté de langue allemandeCentrum voor Belgische Radio en Televisie voor de Duitstalige Gemeenxxxxxxx
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- .
- Fonds flamand du logement des familles nombreusesVlaaxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx
Subjekty
- Kobenhavns Havn,
- Danmarks Radio,
- TV 2/Danmark,
- TV 2 Reklame A/S,
- Danmarks Nationalbank,
- A/S Storebaeltsforbindelsenx
x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xanmark A/S s dceřinými podniky:
- Fyns Telefon A/S,
- Jydsk Telefon Aktieselskab A/S,
- Kjobenhavns Telefon Aktieselskab,
- Tele Sonderjyllaxx xxxx
x xxxxxxx xxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxjekty veřejného práva).
III. NĚMECKO
1. Právnické osoby veřejného práva
Sdružení, ústavy a nadace veřejného práva založené státem, spolkovou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxení studentů),
- berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothexxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxngen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) (obchodní a živnostenská sdruženíx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxer) (instituce sociálního zabezpečení, nemocenské pokladny, instituce pojišťující pro případ úrazu, penzijní fondy),
- kassenärztliche Vereinxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxající kontrole státu, zejména v těchto oblastech:
- Rechtsfähige Bundesanstalten (spolkové istituce s právní subjektivitou),
- Versorgungsanxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
2. Právnické osoby soukromého práva
Nezisková zařízení jednající v obecném zájmu a podléhající státní kontrole (včetně "kommunale Verssorgungxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) (zdravotnictví: nemocnice, lékařské výzkumné ústavy, ústavy pxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xrchestry, muzea, knihovny, archívy, zoologické a botanické zahrady),
- Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kixxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí oblast: mateřské školy a podobná zařízení pro děti, rekreační zařízení, dětské domovy a domovy pro mládež, zařízení pro volný čas, obecní domy, domovx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (bezpečnost: hasiči a záchranné služby),
- Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrixxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxngseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) (věda, výzkum a vývoj: velké výzkumné ústavy, vědecké xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxd ulic, odvoz odpadu, čištění odpadních vod),
- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxgswesen (hřbitovy a pohřební služby),
- Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxé právnické osoby veřejného práva, jejichž veřejné zakázky na práce podléhají státní kontrole.
V. ŠPANĚLSKO
Kategorie
- Entidades Gestoras y Sxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxo (nezávislé správní subjekty),
- Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (nezávislé subjekty autonomních společenství),
- Organisxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xspanol (jiné subjekty podléhající španělskému vnitrostátnímu zákonodárství o veřejných zakázkách).
VI. FRANCIE
Subjekty
1. Vnitrostátní vxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxtoire de Paris.
1.2 Věda a technologie:
- Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
- Institut national de la recherche agronomique,
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxRSTOM).
1.3 správní povahy:
- Agence nationale pour l'emploi,
- Caisse nationale des allocations familiales,
- Caisse nationale d'assurancx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxtants et victimes de la guerre,
- Agences financieres de bassins.
Kategorie
1. Vnitrostátní veřejnoprávní subjekty:
- universités (univerzxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx:
- colleges (střední školy),
- lycées (gymnázia),
- établissements publics hospitaliers (veřejné nemocnice),
- offices publics d'habitatxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
- districts (okresy),
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx kraji).
VII. IRSKO
Subjekty
- Shannon Free Airport Development Company Ltd,
- Local Government Computer Services Board,
- Local Governmenx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxish Goods),
- Córas Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board),
- Bord Failte Éireann (Irish Tourism Board),
- Údarás na Gaeltachta (Developmexx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxr,
- National Training, Cultural or Research Agencies,
- Hospital Boards of a Public Character,
- National Health & Social Agencies of a Publxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xategorie
- Enti portuali e aeroportuali (přístavní a letištní služby),
- Consorzi per le opere idrauliche (sdružení pro vodohospodářské práce),
x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxitní ústavy, sdružení pro univerzitní výzkumné práce),
- Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisixxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxti di ricerca e sperimentazione (organizace provádějící výzkum a pokusy),
- Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (sociální orgaxxxxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxzi di bonifica (sdružení pro meliorace),
- Enti di sviluppo o di irrigazione (organizace pro vývoj a zavlažování),
- Consorzi per le aree industriaxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxjící služby v obecném zájmu),
- Enti pubblici preposti ad attivita di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (veřejné organizace pro kuxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxBURSKO
Kategorie
- Les établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement (veřejné organizace státu xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1900 telle qu'elle a été modifiée par la suite (sdružení založená podle zákona ze dne 14. února 19xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxNO) en de daaronder ressorterende organisaties.
Kategorie
- De waterschappen (správa vodohospodářských staveb),
- De instellingen van wetenxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xzdělávání, uvedené v článku 8 zákona o vědeckém vzdělávání z roku 1985 a fakultní nemocnice).
XI. PORTUGALSKO
Kategorie
- Estabelecimentos púbxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx comercial ou industrial (veřejné organizace neziskové povahy),
- Fundaçoes públicas (veřejné nadace),
- Administraçoes gerais e juntas autonóxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxl,
- Health and Safety Executive,
- National Research Development Corporation,
- Public Health Laboratory Services Board,
- Advisory, Concixxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
- National Rivers Authority,
- Northern Ireland Housing Executive,
- Scottish Enterprise,
- Scottish Homes,
- Welsh Development Agency.
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxtional Museums and Galleries (státní muzea a galerie),
- Research Councils (zařízení pro podporu výzkumu),
- Fire Authorities (požární orgány),
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxorations (společnosti pro plánování a rozvoj nových měst),
- Urban Development Corporations (společnosti pro rozvoj měst).
-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (NACE)
Třída | Skupina x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x
xx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxkace) a demoliční práce |
| | 500.1 | Obecné pozemní a inženýrské stavitelství (bez jakékoliv specifikace) |
| | 500.2 | Demoliční práce |
| 501 | | Hrxxx xxxxxx x
x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x
x x xxxxx x xxxxxxx xxxti vodě a vlhkosti |
| | 501.5 | Obnova a údržba vnějších zdí (spárování, čištění atd.) |
| | 501.6 | Montáž a demontáž lešení |
| | 501.7 | Ostatní stavexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x
x x 502.1 | Obecné inženýrské stavební činnosti |
| | 502.2 | Výkopové a zemní práce |
| | 502.3 | Výstavba mostů, tunelu a šachet; vrty |
| | 502.4 | Výstavxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxávacích a rozjezdových drah) |
| | 502.6 | Specializované stavební práce pro zavlažování, odvodňování půdy, dodávky vody, čištění odpadních vod, kaxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxx x xbecné montážní práce |
| | 503.2 | Instalatérské, sanitární a plynoinstalatérské práce |
| | 503.3 | Instalatérské práce spojené s montáží topení, vxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxx x xxxxalace antén, hromosvodů, telefonů atd. |
| 504 | | Dokončovací stavební činnosti |
| | 504.1 | Obecné dokončovací stavební činnosti |
| | 504.2 | Omíxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) |
| | 504.4 | Malířské, natěračské, sklenářské a tapetovací práce |
| | 504.5 | Dláždění a jiné pokládání podlahových krytin a obkládání stěn |
| | 5xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxICE URČITÝCH TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ
Pro účely této směrnice se rozumí:
"technickou specifikací" : souhrn všech technických popisů obsažených xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobky nebo dodávky byly popsány takovým způsobem, aby splňovaly účel, který sleduje zadavatel. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx zabezpečení jakosti, terminologie, symbolů, přezkoušení a zkušebních metod, balení, označování a štítkování. Obsahují také pravidla týkající se pxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxavatel schopen stanovit, podle všeobecných nebo odborných předpisů, pokud jde o dokončené práce, materiály nebo díly, které zahrnují;
"normou" : txxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xevropskou normou" : norma schválená Evropským výborem pro normalizaci (CEN) nebo Evropským výborem pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) jakx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxivé technické hodnocení vhodnosti výrobku k použití, založené na splnění základních požadavků na stavební práce, prostřednictvím základní charaktxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxecnými technickými specifikacemi" : technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznávaným členskými státy k zajištění jednotného použití xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdraví a určitých jiných zřetelů v obecném zájmu, jimž musejí stavební práce vyhovět.
--------------------------------------------------
Pxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xíslo zadavatele
2. a) Místo provedení
b) Povaha a rozsah stavebních prací, které mají být provedeny a, při rozdělení do několika položek, hlavní chxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxný den zahájení zadávacích řízení s ohledem na zakázku nebo zakázky
b) Pokud je znám, odhadovaný den začátku prací
c) Pokud je znám, odhadovaný rozvxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxmace
6. Den odeslání vyhlášení
7. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení
B. Otevřená řízení
1. Název, adresxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxu se vyžadují nabídky
3. a) Místo provedení
b) Povaha a rozsah stavebních prací, které mají být provedeny, a celková povaha práce
c) Je-li práce nexx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxx x xxresa služby, u které je možno si vyžádat zadávací dokumentaci a další dokumenty
b) Popřípadě částka, která má být zaplacena za získání těchto dokumenxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxdky vypracovat
7. a) Popřípadě osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek
b) Den, hodina a místo otevírání nabídek
8. Popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx právní forma, kterou musí mít skupina zhotovitelů, kterým bude zakázka zadána
11. Minimální ekonomické a technické požadavky na zhotovitele, kterxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxjí, pokud se neobjeví v zadávací dokumentaci
14. Popřípadě zákaz variant
15. Jiné informace
16. Den zveřejnění vyhlášení předběžných informacx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxkých společenství obdržel vyhlášení
C. Omezená řízení
1. Název, adresa, telefonní číslo, telegrafická adresa, dálnopisné a faxové číslo zadavaxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx Místo provedení
b) Povaha a rozsah stavebních prací, které mají být provedeny, a celková povaha práce
c) Pokud je práce nebo zakázka rozdělena do něxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xakázky, přičemž informace o zakázce zahrnují také vypracování plánů
4. Lhůta pro dokončení
5. Popřípadě právní forma, kterou musí mít skupina zhoxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xe třeba nabídky vypracovat
7. Lhůta pro odeslání výzev k účasti v soutěži
8. Požadované zálohy a záruky
9. Hlavní podmínky týkající se financovánx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xožadavky na zhotovitele
11. Kritéria pro zadání zakázky, pokud nejsou uvedena ve výzvě k účasti
12. Popřípadě zákaz variant
xxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxní
15. Den odeslání vyhlášení
16. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení
D. Vyjednávací řízení
1. Název, adxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx urychleného řízení
c) Povaha zakázky, pro niž se vyžadují nabídky
3. a) Místo provedení
b) Povaha a rozsah stavebních prací, které mají být provexxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xěkolik nebo všechny položky
d) Informace týkající se účelu práce nebo zakázky, pokud informace o zakázce zahrnují také vypracování plánů
4. Lhůta xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxesa, na kterou je třeba nabídky zasílat
c) Jazyk nebo jazyky, ve kterých je třeba nabídky vypracovat
7. Požadované zálohy a záruky
8. Hlavní podmíxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xormality nezbytné k posouzení minimálních ekonomických a technických požadavků na zhotovitele
10. Popřípadě zákaz variant
11. Popřípadě jméno x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxace
14. Den zveřejnění vyhlášení předběžných informací v Úředním věstníku Evropských společenství
15. Den odeslání vyhlášení
16. Den, kdy Úřax xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxx zadání zakázky
4. Kritéria pro zadání zakázky
5. Počet obdržených nabídek
6. Jméno a adresa úspěšného zhotovitele (úspěšných zhotovitelů)
7x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxmum/maximum)
9. Popřípadě hodnota zakázky, která bude pravděpodobně zadána třetím stranám, a její rozsah
10. Jiné informace
11. Den zveřejněnx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxržel vyhlášení
--------------------------------------------------
xxxxxxx x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxle
2. a) Místo provedení
b) Předmět koncese, povaha a rozsah poskytovaných stavebních prací
3. a) Lhůta pro obdržení žádostí
b) Adresa, na kterxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxemci splnit
5. Kritéria pro zadání zakázky
6. Popřípadě minimální procento zakázek na provedení stavebních prací zadávané třetím stranám
7. Jixx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------
PŘÍLOHA VI
VZOR VYHLÁŠENÍ ZAKÁZEK NA STAVEBNÍ PRÁCE ZADANÉ KONCESIONÁŘEM
1. a) Místo provedení
b) Povaha a rozsxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxvací a podpůrnou dokumentaci
4. a) Lhůta pro obdržení nabídek
b) Adresa, na kterou je třeba nabídky zasílat
c) Jazyk nebo jazyky, ve kterých je třexx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx informace
9. Den odeslání vyhlášení
10. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel vyhlášení
-------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxtoupení |
78/669/EHS | 89/440/EHS | 90/531/EHS | DK, IRL, UK | GR | E, P |
Článek 1 | | pozměněn | | | | |
Článek 1a | | pozměněn | | | | |
Článek 1b | | pozměněx x x x x x
xxxxxx x x x xxxxxxxx x x x x x
xxx x xxxxx x x x xxxxxx x x x x x
xxx x xxxxx x x x xxxxxx x x x x x
xxx x xxxxx x x x xxxxxx x x x x x
xxx x xxxxx x x x xxxxx xx x x) | | pozměněn | | | | |
Čl. 3 odst. 4 a 5 písm. c) | | pozměněn | | | | |
Článek 4 | | pozměněn | | | | |
Článek 4a | | pozměněn | | | | |
Článek 5 | | pozměněn | | | | |
Čxxxxx xx x x xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx x x x xxxxxxxx x x x x x
xxx x xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx x x x x x
xxx x xxxxx x x x xxxxxx x x x x x
xxxxxx x x x xxxxxx x x x x x
xxxxxx x x x xxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x xxxxxxxx x x x x x
xxxxek 11 | | zrušen | | | | |
Článek 12 | | pozměněn | | | | |
Článek 13 | | pozměněn | | | | |
Článek 14 | | pozměněn | | | | |
Článek 15 | | pozměněn | | | | |
Článek 15a x x xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx xxx x x xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x xxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x xxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x xxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxxxn | pozměněn | | | | |
Článek 20 | | pozměněn | | | | |
Článek 20a | | pozměněn | | | | |
Článek 20b | | pozměněn | | | | |
Článek 21 | | | | | | |
Článek 22 | | pozměněx x x x x x
xxxxxx xxx x x xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x x x x x x
xxxxxx xx x x xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx x x x x x x x
xxxxxx xx x x x | | | |
Článek 27 | | | | | | |
Článek 28 | | | | | | |
Čl 29 odst. 1 | | | | | | |
Čl. 29 odst. 2 | | | | | | |
Čl. 29 odst. 3 | | zrušen | | | | |
Čl. 29 odst. 4 | | pozměněn | | x x x
xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx xxx x x xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx xxx x x xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x x x x x x
xxxxxx xxx x x xxxxxxxx x x x x x
Článek 30 b | | pozměněn | | | | |
Článek 31 | | zrušen | | | | |
Článek 31 | | | | | | |
Článek 32 | | | | | | |
Článek 33 | | | | | | |
Článek 34 | | | | | | |
Přílohy I až Vx x x x xx xx x x x x x x xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xměrnice |
Článek 1 | Článek 1 |
Článek 1a | Článek 2 |
Článek 1b | Článek 3 |
Článek 2 | – |
Čl. 3 odst. 1 | – |
Čl. 3 odst. 2 | – |
Čl. 3 odst. 3 | – |
Čl. 3 oxxxx x x x xxxxx xx x xx x xxx x xxxxx xx x
xxx x xxxxx x x x xxxxx xx x xxx x xxxxx xx x
xxxxxx x x xxxxxx x x
xxxxxx xx x xxxxxx x x
xxxxxx x x xxxxxx x x
xxxxxx xx x xxxxxx x x
xxxxxx x x xxxxxx x x
xxxxxx x x x x
xxxxxx x x x x
xxxxxx x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x x x
xxxxek 12 | Článek 11 |
Článek 13 | Článek 12 |
Článek 14 | Článek 13 |
Článek 15 | Článek 14 |
Článek 15a | Článek 15 |
Článek 15b | Článek 16 |
Článek 16 | – x
xxxxxx xx x x x
xxxxxx xx x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x
xxxxxx xxx x xxxxxx xx x
xxxxxx xxx x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x xxxxxx xx |
Článek 22 | Článek 22 |
Článek 22a | Článek 23 |
Článek 23 | Článek 24 |
Článek 24 | Článek 25 |
Článek 25 | Článek 26 |
Článek 26 | Článek 27 |
Článxx xx x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x
xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x x
xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x x
xxx xx xxxxx x x x x
xxx xx xxxx x x xxx xx xxxxx x x
Čl. 29 odst. 5 | Čl. 30 odst. 4 |
Článek 29a | Článek 31 |
Článek 29b | Článek 32 |
Článek 30Článek 33 | – |
Článek 30a | Článek 34 |
Článek 30b | Článek 3x x
xxxxxx xx x x x
x x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x x x
xxxxxx xx x x x
x x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x
xxxxxxx x xx xx x xxxxxxx x xx xxx x
x x xxxxxxx xII a VIII |
--------------------------------------------------
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.