31993L0036

o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise [1],
ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxHS ze dne 21. prosince 1976 o koordinaci postupů při zadávání zakázek na dodávky [4] byla několikrát pozměněna; že uvedená směrnice by měla být v zájmu sxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxných zakázek obsaženým ve směrnici Rady 93/37/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce [5] a směrnici Rady 92/50/EHx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxště zavedení funkčního vymezení zadavatelů, možnosti volby otevřeného a omezeného řízení, požadavku zdůvodnit odmítnutí zájemců nebo uchazečů o vexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxky, zveřejnění a účasti, objasnění kritérií pro zadávání a zavedení postupu Poradního výboru;
vzhledem k tomu, že je také nezbytné zavést některé zmxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxky zadávaných v členských státech státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty znamená nejen zrušení omezení, alx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxaxi platné v daném členském státě;
vzhledem k tomu, že Společenství je členem Dohody o vládních zakázkách [7] (dále jen "dohoda GATT");
vzhledem k xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx které předloží členské státy;
vzhledem k tomu, že tato směrnice se nevztahuje na zakázky, které se zadávají v odvětví vodního hospodářství, energetxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zakázky na dodávky, jež jsou předmětem dohody GATT, je možno zakázky na dodávky menší než 200000 ECU ze soutěže vyjmout, jak stanoví tato směrnice, a je vxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xe koordinačních postupů není třeba nutně dodržovat, ale tyto případy je třeba přesně vymezit;
vzhledem k tomu, že vyjednávací řízení by mělo být povaxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx které berou v úvahu normy a specifikace Společenství;
vzhledem k tomu, že k zajištění rozvoje účinné hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázex xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x těchto vyhlášeních musí umožnit dodavatelům usazeným ve Společenství, aby posoudili, zda jsou navrhované zakázky pro ně zajímavé; že je proto vhodnéx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxlášení dodavatelům z členských států umožnit, aby projevili o zakázky zájem a ucházeli se o výzvu k účasti ve veřejné soutěži za daných podmínek;
vzhlxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxázku nebo obdobného dokumentu;
vzhledem k tomu, že je třeba stanovit společná pravidla pro účast na zakázkách na dodávky, které obsahují jak kvalitaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxlášení a statistických zpráv, které tato směrnice vyžaduje, s ohledem na měnící se technické požadavky; že příloha II této směrnice uvádí určitou nomexxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxení nomenklatury;
vzhledem k tomu, že tato směrnice by neměla ovlivnit povinnosti členských států týkající se lhůt pro převedení do vnitrostátních xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xveřejnými zakázkami na dodávky" se rozumí zakázky sjednané písemně úplatnou smlouvou mezi dodavatelem (fyzickou nebo právnickou osobou) a zadavatexxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxoto zboží může dále obsahovat instalační a umísťovací práce;
b) "zadavateli" jsou stát, regionální nebo místní orgány, veřejnoprávní subjekty, sdxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxáštním účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, a
- který má právní subjektivitu, a
x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxvním, řídícím nebo dozorčím orgánu je více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjexxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x3/37/EHS. Tyto seznamy jsou co nejvíce vyčerpávající a je možné je revidovat v souladu s postupem stanoveným v článku 35 směrnice 93/37/EHS.
c) dodxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxjemce";
d) "otevřenými řízeními" se rozumějí ta vnitrostátní řízení, ve kterých všichni dodavatelé, jež mají zájem, mohou podat nabídku;
e) "omexxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxvacími řízeními" se rozumějí ta vnitrostátní řízení, ve kterých zadavatelé konzultují dodavatele podle svého výběru a vyjednají s jedním nebo více z nxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x x x xxxxxxxe 90/531/EHS nebo na zakázky, které splňují podmínky uvedené v čl. 6 odst. 2 výše uvedené směrnice;
b) zakázky na dodávky, které jsou prohlášeny za tajxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxbo pokud to vyžaduje ochrana základních bezpečnostních zájmů členského státu.
2. Pokud zadavatel ve smyslu čl. 1 písm. b) udělí zvláštní či výjimexxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxto práva uděluje, stanovit, že daný subjekt je povinen při zadávání zakázek na veřejné dodávky třetím stranám zachovávat zásadu nediskriminace na zákxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x x x xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxje článek 1 písm. a), včetně těch, na které se vztahují zakázky zadané zadavateli v oblasti obrany, s výjimkou výrobků, na něž se vztahuje čl. 223 odst. 1 pxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxvány:
a) v návaznosti na mezinárodní dohodu uzavřenou v souladu se Smlouvou, mezi členským státem a jednou nebo více třetími zeměmi, která se týká dodxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxní výbor pro veřejné zakázky zřízený rozhodnutím 71/306/EHS [9];
b) podnikům v členském státě nebo v třetí zemi v souvislosti s mezinárodní dohodou txxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx
xx xxxxx xxx xxx x xx x xxxxxx x x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx
- zadávané zadavateli uvedenými v čl. 1 písm. b), včetně zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v příloze I v oblasti obrany, pokud se týká výrobků, kxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x a jejichž odhadovaná hodnota bez DPH není menší než prahová hodnota stanovená podle dohody GATT; v případě zadavatelů v oblasti obrany toto platí pouze xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xovná dané prahové hodnotě nebo ji převyšuje v době zveřejnění vyhlášení zakázky v souladu s čl. 9 odst. 2;
c) prahové hodnoty v národních měnách a prahoxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxch hodnotách těchto měn vyjádřených v ECU a ECU vyjádřené v ZPČ za 24 měsíců končících posledním srpnovým dnem, který předchází revizi 1. ledna.
Metodx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxová hodnota stanovená v písmenu c) a její hodnoty vyjádřené v národních měnách a prahová hodnota stanovená dohodou GATT vyjádřené v ECU se zveřejňují v Úxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xx x xxxxxxx xxxázek na koupi najaté věci, nájem a koupi na splátky je základem pro výpočet odhadované hodnoty:
- v případě zakázek na dobu určitou uzavřených na 12 měsxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdnoty,
- v případě zakázek na dobu neurčitou nebo, pokud existuje pochybnost o době trvání zakázky, měsíční hodnota vynásobená 48.
3. V přípxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxnoty podobných smluv, které byly uzavřeny v průběhu minulého rozpočtového roku nebo 12 měsíců, přizpůsobené, je-li to možné, předvídaným změnám v mnoxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxch po první dodávce nebo po celou dobu trvání zakázky, pokud je delší než 12 měsíců.
Výběr způsobu hodnocení se nesmí provádět s úmyslem vyhnout se použxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxa brát za základ pro použití odstavců 1 a 2 odhadovaný celkový součet těchto položek.
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xa koupi, koupi najaté věci, nájem, či koupi na splátky, zahrnující přednostní práva.
6. Žádný požadavek na veřejnou zakázku na určité množství dodávxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtupy, jež jsou stanoveny v čl. 1 písm. d), e) a f) v případech, které jsou uvedeny níže.
2. Zadavatelé mohou zadávat zakázky na dodávky ve vyjednávacím řxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxisů, které jsou v souladu s ustanoveními hlavy IV, pokud se původní podmínky zakázky podstatně nezmění. Zadavatelé zveřejní v těchto případech vyhlášxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxzejícího otevřeného nebo omezeného řízení podaly nabídky v souladu s formálními požadavky výběrového řízení.
3. Zadavatelé mohou zadat zakázky xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxí podány nabídky nebo vhodné nabídky, pokud se původní podmínky zakázky podstatně nezmění a za předpokladu, že je podána zpráva Komisi;
b) pokud jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xokrytí nákladů na výzkum a vývoj;
c) pokud z technických či uměleckých důvodů nebo z důvodů souvisejících s ochranou výlučných práv mohou být dodávanx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi, které zadavatelé nemohli předvídat, nemůže být dodržena lhůta stanovená pro otevřená, omezená nebo vyjednávací řízení uvedená v odstavci 2. Okolnxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxeré mají být buď částečným, nebo úplným nahrazením normálních dodávek nebo instalací nebo rozšířením stávajících dodávek nebo instalací, za předpokxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxo nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě. Doba těchto zakázek, jakož i opakovaných zakázek, nesmí zpravidla překročit tři roky.
4. Ve vxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx obdržel žádost, sdělí všem odmítnutým zájemcům nebo uchazečům o veřejnou zakázku, kteří o to požádají, důvody zamítnutí jejich žádosti nebo nabídky dx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxu, kteří o to požádají, sdělit skutečnosti, na základě kterých se rozhodl nezadat zakázku, na niž byla vyhlášena soutěž, nebo obnovit řízení. x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xprávu, která obsahuje alespoň:
- název a adresu zadavatele, předmět a hodnotu zakázky,
- jména vybraných zájemců a uchazečů o veřejnou dodávku a důxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxjnou dodávku a důvody, proč byla jeho nabídka vybrána, a pokud je známo, jakou část zakázky úspěšný uchazeč o veřejnou dodávku zamýšlí zadat třetí stranxx
x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx poskytnou Komisi.
HLAVA II
OBECNÉ TECHNICKÉ PŘEDPISY
Článek 8
1. Technické specifikace uvedené v příloze III se uvádějí v obecné nxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xrávem Společenství, stanoví zadavatelé technické specifikace uvedené v odstavci 1 odkazem na vnitrostátní normy provádějící evropské normy, nebo oxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxká technická schválení nebo obecné technické specifikace nezahrnují ustanovení pro zabezpečení shody, nebo pokud neexistují technické prostředky x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;
b) použití odstavce 2 by bylo na újmu použití směrnice Rady 86/361/EHS ze dne 24. července 1986 o počátečním stádiu vzájemného uznávání typového schxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxchnologií a telekomunikací [11] nebo jiných nástrojů Společenství v určité oblasti služeb nebo výrobků;
c) použití těchto norem, evropských techxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx znamenalo neúměrné náklady nebo neúměrné technické obtíže, ale pouze jako součást jasně definované a dokumentované strategie s povinností převzetí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxití stávajících evropských norem, evropských technických schválení a obecných technických specifikací by nebylo vhodné.
4. Zadavatelé uplatňxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xokumentaci a ve všech případech zaprotokolují tyto důvody ve své interní dokumentaci a poskytnou tyto informace na požádání členským státům a Komisi.
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx odkazem na vnitrostátní technické specifikace, které vyhovují základním požadavkům uvedeným ve směrnicích Společenství o technické harmonizaci, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxovány odkazem na vnitrostátní technické specifikace, které se vztahují na projekt a způsob výpočtu a provedení stavebních prací a použití materiálů;
xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxodní normy přijaté zemí zadavatele;
ii) jiné vnitrostátní normy a vnitrostátní technická schválení země zadavatele;
iii) jakékoliv jiné normy.
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxch vztahujících se na danou zakázku, které se zmiňují o výrobcích určité značky nebo původu nebo o konkrétním postupu a které proto upřednostňují nebo vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxak tyto informace doplněny slovy "nebo stejného druhu", je to přijatelné v případech, kdy zadavatelé nejsou schopni popsat předmět zakázky za použití xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
1. Zadavatelé zveřejní co nejdříve po začátku rozpočtového roku předběžné oznámení, ve kterém uvedou celkový rozsah zakázek podle druhu výrobků, ktexx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxí zadavatelé odkazem na nomenklaturu CPA (Classification of Products According to Activities). Komise určí, jakým způsobem je třeba uvádět ve vyhlášxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xa dodávky v otevřeném, omezeném nebo vyjednávacím řízení v případech uvedených v čl. 6 odst. 2, oznámí svůj úmysl prostřednictvím vyhlášení zakázky.
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxpadech nemusí zveřejňovat, pokud by zveřejnění těchto informací bránilo vynutitelnosti práva nebo bylo jinak v rozporu s veřejným zájmem, způsobilo xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxeli.
4. Vyhlášení zakázky se vypracovává v souladu se vzory uvedenými v příloze IV a upřesní se v něm informace požadované v uvedených vzorech. Zadavaxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxavkůna dodavatele při výběru (bod 11 přílohy IV B, bod 9 přílohy IV C a bod 8 přílohy IV D).
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxého řízení uvedeného v článku 12 se vyhlášení posílá dálnopisem, telegramem nebo faxem.
Vyhlášení uvedené v odstavci 1 se posílá co nejdříve po začátkx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 3 se zveřejňují v plném znění v Úředním věstníku Evropských společenství a v databance "TED" v úředních jazycích Společenství, přičemž závazné je poxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxdním jazyce. Shrnutí důležitých prvků každého vyhlášení se zveřejňuje v ostatních úředních jazycích Společenství, přičemž závazné je pouze původní xxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxeného v článku 12 se tato lhůta zkracuje na pět dní.
9. Vyhlášení zakázky nesmí být zveřejněno v úředních věstnících nebo v tisku země zadavatele přede xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství.
10. Zadavatelé musí být schopni podat důkaz o dni odeslání.
11. Náklady na zveřejnění vyhlášxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxku, tedy přibližně 650 slov. Každé vydání Úředního věstníku, které obsahuje jedno nebo více vyhlášení zakázky, otiskne vzorové vyhlášení, na jehož záxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxi kratší než 52 dní ode dne odeslání vyhlášení zakázky.
2. Za předpokladu, že žádost byla podána včas, zadavatelé nebo příslušné odbory jsou povinny oxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxelé dodají dodatečné informace týkající se zadávací dokumentace do šesti dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek.
4. Jsou-li zadávxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx 3 nebo tam, kde je možno nabídku podat pouze po návštěvě místa nebo po prohlédnutí podpůrné dokumentace na místě, se lhůta stanovená v odstavci 1 přiměřexx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxdavateli kratší než 37 dní ode dne odeslání vyhlášení.
2. Zadavatelé zároveň písemně vyzvou vybrané zájemce, aby podali svoje nabídky. Součástí vxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxádat zadávací a podpůrnou dokumentaci a lhůtu, do kdy je možno o ně požádat; xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxí být vypracovány;
c) odkaz na zveřejněné vyhlášení zakázky;
d) označení dokumentů, které je nutno připojit, buď aby pomohly při ověřování skutečxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxdené v článcích 22 a 23;
e) kritéria pro zadání zakázky, pokud nejsou uvedena ve vyhlášení.
3. V omezených řízeních nesmí být lhůta pro obdržení naxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xelegramem, dálnopisem, faxem nebo telefonem. Pokud se použije jiná forma než dopis, je nutno žádost potvrdit dopisem, který je třeba odeslat před ukonxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxavateli dodány nejpozději do šesti dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek.
6. Je-li možné nabídku podat pouze po návštěvě místa nebx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxvosti lhůty stanovené v článku 11 neproveditelné, mohou zadavatelé stanovit tyto lhůty:
a) lhůtu pro obdržení žádostí o účast, která nesmí být kratšx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xe žádost byla podána včas, je nezbytné, aby zadavatelé dodali dodatečné informace týkající se zadávací dokumentace nejpozději do 4 dnů před uplynutím xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxtředky. Pokud jsou žádosti o účast podávány telegramem, dálnopisem, faxem nebo telefonem, musí být potvrzeny dopisem odeslaným před uplynutím lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xtanovenému touto směrnicí, zveřejnit v Úředním věstníku Evropských společenství.
Článek 14
Podmínky pro vypracování, zasílání, obdrženíx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxené v článku 9 a v přílohách II a IV mohou být přizpůsobeny v souladu s postupem stanoveným v čl. 32 odst. 2. Podmínky pro odkazy ve vyhlášeních na určité polxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxé, co zadavatelé potvrdili vhodnost dodavatelů, kteří nebyli vyloučeni podle článku 20, v souladu s kritérii hospodářského a finančního postavení a txxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxatelé.
Článek 16
1. Pokud je kritériem pro zadání zakázky ekonomicky nejvýhodnější nabídka, mohou zadavatelé brát v úvahu varianty, které poxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxba respektovat u variant, a jakékoli speciální požadavky pro jejich předložení. Pokud jsou varianty přípustné, uvedou to zadavatelé ve vyhlášení souxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxtátní normy provádějící evropské normy, na evropská technická schválení nebo na obecné technické specifikace uvedené v čl. 8 odst. 2 nebo odkazem na vnxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxout pouze proto, že by v případě úspěchu vedly k zakázce na služby a ne k zakázce na dodávky ve smyslu této směrnice.
Článek 17
V zadávací dokumentxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx odpovědnost hlavního dodavatele.
Článek 18
Nabídky mohou podávat skupiny dodavatelů. Od těchto skupin nelze vyžadovat, aby vytvořily zvlxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí.
Článek 19
1. V omezených a vyjednávacích řízeních vyberou zadavatelé na základě poskytnutých informací, které se týkají osobního postavexx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxemci, kteří mají kvalifikaci vyžadovanou články 20 až 24, ty, které vyzvou k podání nabídky do soutěže nebo k jednání.
2. Pokud zadavatelé zadávají zaxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se určuje podle povahy zboží, které se má dodávat. Počet dodavatelů musí být nejméně pět a nejvýše dvacet.
V každém případě musí být počet zájemců vyzvaxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx 2, nesmí být počet zájemců přizvaných k jednání menší než tři, za předpokladu, že je dostatečný počet vhodných zájemců.
4. Členské státy zajistí, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxk jako svým státním příslušníkům.
Kapitola 2
Kvalitativní kritéria výběru
Článek 20
1. Z účasti v soutěži o veřejnou zakázku může býx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxních právních předpisů v podobné situaci;
b) který je jako dlužník účastníkem řízení o prohlášení konkurzu, řízení o návrhu na zrušení, řízení o uvalxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním;
d) který se dopustil vážného profesního pochybení, které bylo zadavatelem prokazatxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxen, nebo podle právních předpisů státu zadavatele;
f) který nesplnil povinnosti vztahující se k placení daní a poplatků podle právních předpisů stáxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xýt podle této kapitoly požadovány.
2. Pokud zadavatel vyžaduje od dodavatele důkaz, že se na něj nevztahuje žádný z případů uvedených v odst. 1 pxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xovnocenného dokladu vydaného příslušným soudním nebo správním orgánem ve státě původu nebo ve státě, z něhož osoba pochází, jenž dokazuje, že tyto požxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xsvědčení uvedená v odstavci 2, nebo pokud se nevztahují na všechny případy uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c), mohou být nahrazeny přísežným prohlášením xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxo příslušnou profesní nebo obchodní institucí ve státě původu nebo ve státě, odkud výše uvedená osoba pochází.
4. Členské státy určí orgány a jiné subxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
Článek 21
1. Každý dodavatel, který se chce podílet na veřejné zakázce na dodávky, může být požádán, aby doložil svůj zápis v profesním nebo obchodnxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxeno v odstavci 2.
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xAktieselskabesregistret", "Foreningsregistret" a "Handesregistret",
- v Německu: "Handelsregister" a "Handwerksrolle",
- v Řecku: "Biotecxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xaná osoba přísežně prohlásila, že se zabývá danou profesí,
- ve Francii: "Registre du commerce" a "répertoire des métiers",
- v Itálii: "Registro dxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxxx xxxxistre aux firmes" a "Role de la Chambre des métiers",
- v Nizozemsku: "Handelsregister",
- v Portugalsku: "Registo Nacional das Pessoas Colectivaxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxieties" nebo, pokud je nemá, osvědčení potvrzující, že dotyčná osoba přísežně prohlásila, že se zabývá danou profesí ve státě, v němž je usazena, na určxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxdním nebo několika níže uvedenými způsoby:
a) příslušným prohlášením bank;
b) předložením účetních rozvah nebo výpisů z účetních rozvah, pokud jx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxledem na výrobky, na které se zakázka vztahuje, za poslední tři účetní roky.
2. Zadavatelé ve vyhlášení zakázky nebo ve výzvě k podávání nabídek vymxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
3. Pokud z jakéhokoli oprávněného důvodu dodavatel nemůže poskytnout doklady požadované zadavatelem, může doložit své hospodářské a finanční postaxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxdla opatřen jedním nebo několika níže uvedenými způsoby podle povahy, množství a účelu výrobků, které mají být dodány:
a) seznamem hlavních dodávxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xormě osvědčení vydaných nebo spolupodepsaných příslušným orgánem,
- pokud se jednalo o soukromé zákazníky, dodání musí dosvědčit zákazník nebo, pxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxjištění jakosti, studia a výzkumu;
c) přehledem techniků nebo technických útvarů, ať už patří přímo dodavateli či nikoli, zvláště těch, které jsou zxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxuje zadavatel;
e) osvědčeními vystavenými úředními subjekty pro kontrolu jakosti nebo uznávanými agenturami potvrzujícími shodu výrobků, které xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xapacity dodavatele, pokud výrobky, které mají být dodány, jsou složité nebo jsou výjimečně požadovány pro zvláštní účel, provedenou zadavatelem nebx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxení řízení jakosti.
2. Zadavatelé ve vyhlášení zakázky nebo výzvě k podávání nabídek uvedou, který z těchto dokladů je třeba předložit.
3. Rozsax xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x x xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pokud se týká ochrany jejich technických a obchodních tajemství.
Článek 24
V rámci článků 20 až 23 může zadavatel vyzvat dodavatele, aby předlxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxy tyto seznamy upravit podle čl. 20 odst. 1 písm. a) až d) a g) a článků 21, 22 a 23.
2. Dodavatelé uvedení v úředních seznamech mohou pro každou zakázku přexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxu, a zatřídění v tomto seznamu.
3. Osvědčená registrace v úředních seznamech dodavatelů u příslušných subjektů zakládá u zadavatelů jiných členskýxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx x xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxx xx xxxxx x xxsm. a).
Informace, které lze vyvodit ze zápisu v úředních seznamech, nelze zpochybnit. Avšak, pokud jde o platby příspěvků na sociální zabezpečení, jx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxijí první a druhý pododstavec pouze ve prospěch dodavatelů, kteří jsou usazeni v zemi, která vlastní úřední seznam.
4. Pro registraci dodavatelů z jxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxdém případě pouze ty, které jsou uvedeny v článcích 20 až 23.
5. Členské státy, které vlastní úřední seznam, sdělí adresu subjektu, u něhož je možno podxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xebo, pokud se zakázka zadává ekonomicky nejvýhodnější nabídce, různá kritéria podle konkrétní zakázky: například cena, dodací lhůta, provozní náklxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx uvede zadavatel v zadávací dokumentaci nebo ve vyhlášení zakázky všechna kritéria, která zamýšlí při zadávání zakázky uplatnit; pokud je to možné, v sxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx zadavatel, předtím než tyto nabídky odmítne, písemně požádá o podrobnosti základních prvků nabídky, které považuje za relevantní, a ověří tyto záklaxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxsti výrobního procesu nebo zvoleného technického řešení nebo výjimečně příznivých podmínek, které má uchazeč o veřejnou zakázku k dispozici při dodáxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxší nabídnutou cenu, zadavatel musí sdělit Komisi odmítnutí nabídek, které považuje za příliš nízké.
HLAVA V
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Člxxxx xx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xástupnickými orgány, členské státy stanoví ve vztazích mezi sebou stejně příznivé podmínky jako podmínky, jaké poskytují třetím zemím při uskutečňoxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xonzultují navzájem v rámci Poradního výboru pro veřejné zakázky opatření, jež je třeba podle dohody provádět.
Článek 29
1. Komise přezkoumá pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí, která členské státy používají při provádění této směrnice.
2. Komise reviduje tuto směrnici a všechna nová opatření, která mohou být přijata podlx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxualizuje přílohu I na základě oprav, změn a dodatků uvedených v článku 28 a nechá aktualizovanou verzi zveřejnit v Úředním věstníku Evropských společexxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zašlou členské státy Komisi statistickou zprávu o zadaných zakázkách na dodávky:
a) nejpozději do 31. října každého roku za předcházející rok, pokux xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxý druhý rok za předcházející rok, pokud se týká ostatních zadavatelů ve smyslu článku 1.
2. Statistická zpráva uvede alespoň:
a) počet a hodnotx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxdnotu zakázek zadaných každým zadavatelem nad prahovou hodnotou, rozdělených podle typu řízení, výrobků a státní příslušnosti dodavatele, jemuž je xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu a třetím zemím a v případě zadavatelů uvedených v příloze I, počet a hodnotu zakázek zadaných každému signatáři dohody GATT.
3. Komise vymezí v soxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxnek 32
1. Komisi je nápomocen Poradní výbor pro veřejné zakázky zřízený rozhodnutím 71/306/EHS.
2. Odkazuje-li se na postup stanovený v tomto odstxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xůže předseda stanovit podle naléhavosti věci.
Stanovisko je uvedeno do zápisu; kromě toho má každý členský stát právo požádat, aby byl v tomto zápisu uxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 přezkoumá na podnět Komise nebo na žádost členského státu všechny otázky týkající se použití této směrnice.
Článek 33
Směrnice 77xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xvedené v příloze V.
Odkazy na zrušenou směrnici se chápou jako odkazy na tuto směrnici a čtou se v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze VI.
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx 1994. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Přijímají-li členské státy tato opatření, musí v nich být učiněn odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Článek 35
Tato směrnice je určena členským státům.
V Lucemburku dne 14. června 1993.
Za Radu
předseda
J. Trojborg
-----------xxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDD:06:02:31993L0036:CS:PDF
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. věst. L 127, 20. 5. 1988, s. 1).
- Ustanovení čl. 35 odst. 1 směrnice 90/531/EHS (Úř. věst. L 297, 29. 10. 1990, s. 1).
- Ustanovení čl. 42 odst. 1 směrnixx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.