31993L0022

o investičních službách v oblasti cenných papírů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (18)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (4)
... další položky
Články a jiné dokumenty (14)
... další položky
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na čl. 57 odst. 2,
s ohledem na návrh Komise [1],
ve spolupráci s Evropským parxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxčních služeb v oblasti investičních podniků je tato směrnice základním nástrojem k dosažení vnitřního trhu, vytyčenému Jednotným evropským aktem a nxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí investiční služby zahrnuté do této směrnice, podléhat povolení vydanému domovským členským státem;
vzhledem k tomu, že zvolená metoda uskutečňuxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxje vydání jediného povolení platného v celém Společenství a použití zásad kontroly platných v domovském členském státě; že na základě vzájemného uznáxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxje tato směrnice a pro které obdržely povolení, a to zřízením pobočky nebo podle zásady volného pohybu služeb;
vzhledem k tomu, že zásady vzájemného uxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx je obsah programu činnosti, zeměpisná lokalizace nebo činnost skutečně provozovaná, jasně naznačují, že se investiční podnik rozhodl pro právní sysxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxje větší část své činnosti; že pro účely této směrnice musí mít investiční podnik, který je právnickou osobou, povolení vydané v členském státě, v němž mx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxáty musí vyžadovat, aby se ústředí investičního podniku vždy nacházelo v jeho domovském členském státě a aby tam také skutečně vykonávalo činnost;
vxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxěrnice nevyžaduje, pomocí jiných mechanismů, které zajistí stejný výsledek;
vzhledem k tomu, že k zaručení korektní hospodářské soutěže musí být zxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxk, jak stanoví druhá směrnice Rady (89/646/EHS) ze dne 15. prosince 1989 o koordinaci právních předpisů týkajících se přístupu k činnosti úvěrových inxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxzové promptní nebo devizové termínové transakce jinak než jako služby spojené s poskytováním investičních služeb; že v důsledku toho by využití pobočxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxm povolení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxem si smí, pokud uzná za vhodné, držet smluvní zástupce, kteří budou dostávat a předávat příkazy na jeho účet a na jeho plnou a bezpodmínečnou odpovědnosxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu v tom, aby podřídil status těchto zástupců zvláštním požadavkům; že pokud má investiční podnik provozovat činnost přesahující hranice státu, musí hxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxnných papírů, který by se měl řídit vnitrostátními právními předpisy;
vzhledem k tomu, že se "převoditelnými cennými papíry" rozumí druh cenných paxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx spojeno právo na jejich výměnu za akcie společností nebo právo na upisování akcií, depozitní certifikáty, dluhopisy emitované postupně v několika emxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxhu" rozumí druh nástrojů, s nimiž se běžně obchoduje na peněžním trhu, jako např. státní pokladniční poukázky, depozitní certifikáty a komerční cenné xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxo směrnici, a proto jimi nejsou nijak dotčeny různé definice finančních nástrojů používané v jednotlivých vnitrostátních právních předpisech k jinýx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxhuje na akcie a jiné cenné papíry rovnocenné akciím, které byly vydány subjekty jako jsou stavební a průmyslové společnosti a vzájemné pojišťovny, jejxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí termínové smlouvě" rozumí kontrakt, který je vypořádán platbou v hotovosti vypočítanou s odvoláním na kolísání úroků nebo devizového kurzu, kolísáxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx patří mezi přijímání a předávání příkazů také spojení dvou či více investorů i provádění transakcí mezi těmito investory;
vzhledem k tomu, že žádnýmx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxjů, jichž se týká tato směrnice; že se totéž vztahuje na marketing a distribuci takových nástrojů;
vzhledem k tomu, že si členské státy ponechávají plxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxledem k tomu, že je nutné vyjmout z oblasti působnosti této směrnice činnost pojišťovacích podniků, na kterou patřičně dohlížejí příslušné dozorové oxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx se nevztahuje na podniky, které neposkytují služby třetí straně a jejichž činnost spočívá výhradně v poskytování investičních služeb vlastní mateřsxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxniky, jejichž xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxchny osoby, které vykonávají jinou profesionální činnost (např. advokáti a notáři) a které v rámci této své jiné činnosti příležitostně poskytují invxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xůvodu nezbytné vyjmout z oblasti působnosti této směrnice také osoby, které poskytují investiční služby pouze výrobcům a uživatelům komodit v rozsahx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxahuje na podniky, jejichž investiční služby spočívají výhradně ve správě systému zaměstnanecké spoluúčasti a které tudíž neposkytují investiční slxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xunkce, jakož i veřejné orgány pověřené řízením státního dluhu nebo do této oblasti zasahující, jejichž koncepce zahrnuje i investice v této oblasti; žx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxových podílů;
vzhledem k tomu, že je nezbytné vyjmout z oblasti působnosti této směrnice všechny podniky či osoby, jejichž činnost spočívá pouze v přxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxpožívají práva podnikání a volného pohybu služeb za podmínek stanovených touto směrnicí, a v případě, že si přejí působit v jiném členském státě, podléxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, ať jsou či nejsou koordinovány na úrovni Společenství, a depozitáře či správce těchto subjektů, pokud jejich činnost podléhá specifickxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby se správa jejich majetku omezovala pouze na tuto správu, kdy tato sdružení neposkytují investiční služby třetí straně a kdy penzijní fondy samy o sxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxní a provozování činnosti a které jsou předmětem této směrnice;
vzhledem k tomu, že tato směrnice se nevztahuje na subjekty "agenti di cambio", jak je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xzemí, takže nepředstavují žádné riziko narušení hospodářské soutěže;
vzhledem k tomu, že právy svěřenými investičním podnikům touto směrnicí nejxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxě objektivních a nediskriminačních kritérií;
vzhledem k tomu, že odpovědnost za dohled nad finanční solidností investičního podniku bude spočívax xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh podniků a úvěrových institucí [5], která koordinuje předpisy týkající se tržního rizika;
vzhledem k tomu, že domovský členský stát zpravidla může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání x x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xéto směrnice, se řídí obecnými ustanoveními Smlouvy o právu usazování a volném pohybu služeb;
vzhledem k tomu, že za účelem ochrany investorů by mělo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxřených podniku, a to tak, že se drží od prostředků podniků odděleně; že tato zásada však podniku nebrání v tom, aby provozoval činnost vlastním jménem, axx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx při povolování poboček investičních podniků, které jsou oprávněny působit ve třetích zemích, zůstanou pro tyto podniky i nadále v platnosti; že tyto pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxerých byly založeny; že však žádosti o povolení dceřiných společností nebo o nabývání majetkových podílů u podniků, které se řídí právními předpisy třxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxsti;
vzhledem k tomu, že povolení vydávaná investičním podnikům příslušnými vnitrostátními orgány podle této směrnice mají platnost v celém Spolexxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx umožňoval posouzení vzájemnosti na bázi Společenství; že cílem tohoto postupu není uzavřít finanční trhy Společenství, neboť Společenství hodlá svx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxrnice proto stanoví postupy jednání se třetími zeměmi a jako poslední prostředek poskytuje také možnost učinit opatření, která by pozastavovala podáxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx v úvahu různé požadavky na ochranu nejrůznějších kategorií investorů i úroveň jejich odborné zkušenosti;
vzhledem k tomu, že členské státy musí zajxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxm státě, pokud nejsou v rozporu s právními a správními předpisy na ochranu obecných zájmů v hostitelském členském státě;
vzhledem k tomu, že členský sxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxžeb poskytovaných investičním podnikem, který se nachází či působí mimo území dotyčného členského státu a na který se vztahuje tato směrnice;
vzhlexxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xe transakce uskutečňují; že se proto každý odkaz v této směrnici na přístup k regulovaným trhům a členství v nich má chápat tak, že zahrnují rovněž přístux x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xlenský stát musí na svém území zajistit nediskriminační způsob zacházení se všemi investičními podniky povolenými ve kterémkoli členském státě, jakxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxst vstoupit nebo mít přístup xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxených touto směrnicí zrušena technická a právní omezení týkající se přístupu na regulované trhy v rámci této směrnice;
vzhledem k tomu, že některé člxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlečností; že příležitost, kterou tato směrnice dává úvěrovým institucím k tomu, aby se mohly stát členem regulovaných trhů přímo a aniž by musely zřizoxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxextu rozvoje finančních trhů; že se zřetelem k těmto faktorům bude muset zpráva, kterou Komise předloží na toto téma Radě nejpozději do 31. prosince 199xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxveň ochrany poskytované investorům;
vzhledem k tomu, že je maximálně důležité, aby harmonizace systémů pro odškodnění byla použitelná ke stejnému xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxvést používání svých systémů pro odškodnění na investiční podniky, včetně úvěrových institucí povolených jinými členskými státy, pokud domovské člxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxvaných trhů se musí i nadále řídit vnitrostátními právními předpisy, aniž se tím však kladou překážky liberalizaci přístupu na regulované trhy hostitxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx předpisy Spolkové republiky Německo a právní předpisy Nizozemska činnost subjektů zvaných Kursmakler (v Německu) a hoekmannen (v Nizozemsku) tak, axx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxužby v jiných členských státech; a že nikdo – bez ohledu na to, z jakého členského státu pochází – nesmí působit jako Kursmakler nebo hoekmannen, aniž by pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxto směrnicí nemohou být dotčena opatření, která vyplývají ze směrnice Rady 79/279/EHS ze dne 5. března 1979 o koordinaci podmínek pro přijetí cenných pxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxů je, že hostitelský členský stát je oprávněný a příslušný, aby znemožnil a sankcionoval jakoukoli činnost investičních podniků na svém území, která bx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zakročit; že je navíc nezbytné, aby příslušné orgány hostitelského členského státu mohly při výkonu svých pravomocí spoléhat na úzkou spolupráci s přxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxého členského státu mají právo být informovány příslušnými orgány hostitelského členského státu o všech opatřeních, kterými hostitelský členský stxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxinně vykonávat obezřetnostní dohled; že z tohoto důvodu musí být zajištěna spolupráce mezi příslušnými orgány domovského a hostitelského členského xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxstit, aby transakce byly plně průhledné a aby pravidla pro regulované trhy stanovená za tímto účelem v této směrnici platila jak pro investiční podnikyx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxtičních službách a cenných papírech, a to pokud jde jak o uplatňování stávajících opatření, tak o možnost těsnější koordinace v budoucnosti, vyžaduje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány v této oblasti;
vzhledem k tomu, že čas od času budou žádoucí technické změny jednotlivých pravidel stanovených touto směrnicí, jež přihlédnxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí výbor, jenž má být pro oblast trhu s cennými papíry zřízen,
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
HLAVA I
Definice a oblast působnosti
Článek 1
Pro účely téxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xe na kterékoli nástroje uvedené v oddíle B přílohy;
2. "investičním podnikem" rozumí jakákoli právnická osoba, jejíž běžnou náplní činnosti či podnxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xahrnout i subjekty, které nejsou právnickými osobami, pokud:
- jejich právní statut zajišťuje zájmům třetí strany takovou úroveň ochrany, která je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxcké osoby poskytují služby, mezi které patří i držení peněžních prostředků nebo převoditelných cenných papírů třetích osob, mohou být považovány pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx následujícím podmínkám:
- vlastnická práva třetích stran v oblasti nástrojů a prostředků jim patřících musí být chráněna, a to především v případě nxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vlastníků,
- investiční podnik musí podléhat předpisům sestaveným za účelem kontroly solventnosti podniku a jejích vlastníků,
- je prováděn audxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxny,
- pokud má podnik pouze jediného vlastníka, musí tento vlastník přijmout opatření na ochranu investorů pro případ, že by podnik ukončil činnost nxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxění druhého a třetího pododstavce tohoto bodu, a pokud bude třeba, navrhne jejich změnu nebo zrušení.
V případě, že nějaká osoba poskytuje některé ze xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxost dotyčného investičního podniku;
3. "úvěrovou institucí" rozumí úvěrová instituce ve smyslu čl. 1 první odrážky směrnice 77/780/EHS [7] s výjixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akciím společností,
- dluhopisy a jiné formy dluhových cenných papírů,
které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu, a
- všechny ostatní běžnx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xenězích, s výjimkou platebních nástrojů;
5. "nástroji peněžního trhu" rozumějí ty typy nástrojů, s nimiž se obvykle obchoduje na peněžním trhu;
6x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
b) členský stát, v němž má investiční podnik sídlo, pokud je investiční podnik právnickou osobou nebo pokud podle vnitrostátních právních předpisů doxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za obchodování, nebo pokud podle vnitrostátních právních předpisů nemá sídlo, je to členský stát, kde se nachází ústředí;
7. "hostitelským členskýx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxsti, které je součástí investičního podniku, nemá právní subjektivitu a poskytuje investiční služby, k nimž dostal investiční podnik povolení; všecxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxinou pobočku;
9. "příslušnými orgány" rozumějí orgány, které každý členský stát ustanoví podle článku 22;
10. "významným majetkovým podílem" roxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxto majetkový podíl držen.
Pro používání této definice v rámci článků 4 a 9 a dalších úrovní majetkových podílů uvedených v článku 9 se zohledňují hlasoxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x9];
12. "dceřinou společností" rozumí dceřiná společnost, jak ji definují články 1 a 2 směrnice 83/349/EHS; jakákoli dceřiná společnost dceřiné spxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxem" rozumí trh nástrojů uvedených v oddíle B přílohy, který
- je uveden na seznamu podle článku 16 vyhotoveném členským státem, jenž je ve smyslu čl. 1 oxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xvedené směrnice pro přijetí ke kotování na burze a v případech, kdy tuto směrnici nelze uplatnit, také podmínky, které musí splnit finanční nástroj, nex x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx
xxx xxxntrolou" rozumí kontrola ve smyslu článku 1 směrnice 83/349/EHS.
Článek 2
1. Tato směrnice se vztahuje na všechny investiční podniky. Na úvěrové ixxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xměrnici, se však vztahují pouze odstavec 4 tohoto článku a čl. 8 odst. 2, články 10 a 11, čl. 12 odst. 1, čl. 14 odst. 3 a 4, články 15, 19 a 20.
2. Tato směrnicx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxnikání v oblasti zajištění a retrocese ve smyslu směrnice 64/225/EHS [12];
b) podniky, které poskytují investiční služby výhradně pro svou mateřsxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxkud tuto činnost vykonávají příležitostně v rámci nějaké profesní činnosti a tato činnost se řídí právními nebo správními předpisy nebo etickým kodexxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxávě systémů zaměstnanecké spoluúčasti;
e) podniky, jejichž investiční služby spočívají v poskytování jak služeb uvedených v písmenu b), tak služex xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxou státního dluhu nebo do této správy zasahující;
g) podniky, které
- nesmějí držet peněžní prostředky nebo cenné papíry klienta a které se proto nexxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxných papírů a podílových jednotek v subjektech kolektivního investování, a
- smějí při poskytování dotyčných služeb předávat příkazy pouze:
i) ixxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;
iii) pobočkám investičních podniků nebo úvěrových institucí, které mají povolení ve třetí zemi a které podléhají a vyhovují předpisům o obezřetnoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxEHS;
iv) subjektům kolektivního investování, kterým bylo podle právních předpisů členského státu povoleno veřejně prodávat podílové xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xapíry jsou uvedeny na seznamu regulovaného trhu v členském státě nebo je tam s nimi obchodováno;
- jejichž činnost se řídí na úrovni jednotlivých státx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxávce těchto subjektů;
i) osoby, jejichž hlavní činností je obchod s komoditami mezi sebou nebo s výrobci či profesionálními uživateli takových prodxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx investiční služby spočívají výhradně v obchodování na vlastní účet na finančních termínových nebo opčních trzích, nebo které obchodují na účet jinýcx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxřených těmito podniky na sebe musí vzít členové zúčtovacích systémů těchto trhů;
k) společnosti zřízené dánskými penzijními fondy s jediným cílem, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxým dekretem č. 222 ze dne 7. března 1925 ve znění pozdějších předpisů a kteří mají povolení k pokračování své činnosti podle článku 19 italského zákona č. x xx xxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx s oddílem A přílohy, a případně navrhne s ohledem na účinky této směrnice změny v definici vynětí z působnosti a v definici služeb zahrnutých do této směrxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu nebo dalším národním orgánům, které plní podobnou funkci v rámci měnové politiky a politiky směnných kurzů, státního dluhu a rezerv dotyčného člxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxským státem, mohly zahájit činnost investičních podniků teprve po vydání povolení. Toto povolení se vydává příslušnými orgány domovského členského xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxí může rovněž zahrnovat jednu či více vedlejších služeb uvedených v oddíle C přílohy. Povolení ve smyslu této směrnice nesmí být v žádném případě vydáno xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx
x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxobou a který podle vnitrostátních právních předpisů dotyčného státu má sídlo, nacházelo v témže členském státě jako jeho sídlo,
- se ústředí každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxé podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy, příslušné orgány nevydají povolení, pokud
- investiční podnik nemá dostatečný počáteční xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xostatečné množství zkušeností.
O řízení činnosti podniku musí rozhodovat alespoň dvě osoby splňující výše uvedené podmínky. Pokud však vhodná opaxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxlušné orgány vydat povolení investičním podnikům, které jsou fyzickými osobami, nebo s přihlédnutím k povaze a objemu jejich činnosti těm investičníx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxé státy rovněž vyžadují, aby ke každé žádosti o povolení byl přiložen plán činnosti, kde budou mimo jiné rovněž uvedeny všechny typy předpokládaných obxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxení bylo či nebylo vydáno. V případě nevydání povolení mu budou sděleny důvody.
6. Investiční podnik smí zahájit činnost, jakmile mu nebylo vydáno poxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx nevyužije povolení do 12 měsíců, výslovně se povolení vzdá nebo déle než šest měsíců neposkytuje investiční služby, pokud dotyčný členský stát nestanxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxlňuje podmínky, za kterých bylo povolení vydáno,
d) již nevyhovuje směrnici 93/6/EHS,
e) vážně a systematicky porušoval ustanovení přijatá podlx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xrgány nevydají povolení k zahájení podnikání investičnímu podniku, dokud nejsou informovány o totožnosti jeho akcionářů nebo členů, ať přímých či nexxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xovolení, pokud s ohledem na potřebu zajistit řádné a obezřetné vedení investičního podniku nejsou přesvědčeny o vhodnosti výše zmíněných akcionářů čx xxxxxx
xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxské státy ustanovení, z nichž plyne výhodnější zacházení, než jaké přísluší pobočkám investičních podniků se sídlem v členských státech.
Článek 6
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
x xxeřinou společností investičního podniku nebo úvěrové instituce povolené v nějakém jiném členském státě,
- dceřinou společností mateřského podnixx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxmi jako investiční podnik nebo úvěrová instituce povolená v jiném členském státě.
xxxxx xxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxku, který je přímou či nepřímou dceřinou společností mateřského podniku, jenž se řídí právními předpisy třetí země;
b) nabude-li takový mateřský poxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxpadech Komise informuje Radu až do doby, kdy Rada na návrh Komise zřídí výbor pro oblast převoditelných cenných papírů.
Je-li vydáno povolení podnikxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxní určeném pro Komisi strukturu skupiny.
2. Členské státy uvědomí Komisi o jakýchkoli potížích obecné povahy, s nimiž se jejich investiční podniky pxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxo směrnice a potom v pravidelných intervalech zprávu posuzující způsob zacházení s investičními podniky Společenství ve třetích zemích podle odstavxx x x xx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zprávy předkládá Radě společně s jakýmikoli vhodnými návrhy.
4. Pokud Komise na základě zpráv uvedených v odstavci 3 nebo na základě jiných informacx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxm podnikům dotyčné třetí země, může předložit Radě návrh na příslušný mandát pro vyjednávání za účelem získání srovnatelných konkurenčních podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxě jiných informací shledá, že se investičním podnikům Společenství v nějaké třetí zemi nedostává v rámci této třetí země zacházení poskytujícího stejxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxnání za účelem nápravy této situace.
Za okolností popsaných v prvním pododstavci lze rovněž postupem podle této směrnice, jímž Rada zřídí výbor popsxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xhledně stávajících nebo budoucích žádostí o povolení a nabývání majetkových podílů přímou či nepřímou mateřskou společností podléhající právním přxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxů jednání může Rada na návrh Komise rozhodnout kvalifikovanou většinou hlasů, že opatření budou trvat i nadále.
Tato omezení nebo pozastavení se nesxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxi nabývání majetkových podílů v investičních podnicích Společenství.
6. Pokud se Komise domnívá, že nastala jedna ze situací popsaných v odstavcícx x x xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxteřské společnosti podléhající právním předpisům dotyčné třetí země;
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxtví tak, že by se z něj stala jeho dceřiná společnost.
Tato povinnost poskytnout informace zaniká, jakmile je dosaženo dohody s třetí zemí uvedenou v oxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x souladu s povinnostmi Společenství v rámci všech dvoustranných nebo mnohostranných mezinárodních smluv, jimiž se řídí zahájení a provozování činnoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxik, kterému vydaly povolení, byl vždy v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 3 odst. 3.
2. Příslušné orgány domovského členského státu vyžadují, abx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxikem odpovídají příslušné orgány domovského členského státu, ať již tento investiční podnik zřizuje či nezřizuje pobočku nebo poskytuje či neposkytxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xlánek 9
1. Členské státy vyžadují, aby každá osoba, která zamýšlí přímo či nepřímo nabýt majetkové podíly v nějakém investičním podniku, nejdřív uvěxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxznamný majetkový podíl tak, že by podíl hlasovacích práv nebo kapitálu, který bude mít v držbě, dosáhl nebo přesáhl 20 %, 33 % nebo 50 %, nebo že by se investxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxvním pododstavci vznést proti takovému plánu námitky, pokud nejsou přesvědčeny, že osoba uvedená v prvním pododstavci vyhovuje požadavkům na zajištxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxvedení.
2. Pokud je nabyvatelem majetkového podílu uvedeným v odstavci 1 investiční podnik povolený v nějakém jiném členském státě nebo mateřský poxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxtě, nebo pokud by se následkem tohoto nabytí majetkového podílu podnik, jehož nabyvatel zamýšlí nabýt podíl, stal dceřinou společností nabyvatele nexx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxždá osoba, která zamýšlí přímo či nepřímo pozbýt významný majetkový podíl na nějakém investičním podniku, nejdříve uvědomila příslušné orgány a sdělxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xodíl jí držených hlasovacích práv nebo jí drženého kapitálu klesne pod 20 %, 33 % nebo 50 % nebo tak, že investiční podnik přestane být její dceřinou spolexxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxtkové podíly přesáhly nebo klesly pod některý z limitů uvedených v odstavcích 1 a 3.
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxvých podílů, jak vyplývá např. z informací získaných na výroční valné hromadě akcionářů a členů nebo z plnění předpisů týkajících se společností kotovxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxní investičního podniku, přijaly příslušné orgány vhodná opatření, která by takové situaci zabránila. Taková opatření mohou spočívat např. v soudníx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x držení dotyčných akcionářů nebo členů.
Podobná opatření se vztahují na osoby, jež nesplňují povinnost stanovenou v odstavci 1 poskytovat předem inxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xpatření, jimiž pozastaví odpovídající hlasovací práva, prohlásí provedené hlasování za neplatné nebo je případně zruší.
Článek 10
1. Každý členxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxdovat, aby investiční podnik
- uplatňoval řádné administrativní a účetní postupy a kontrolní a ochranná opatření při zpracovávání dat, stejně jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxoje patřící investorům, aby byla chráněna vlastnická práva investorů, a to především v případě nesolventnosti podniku, a aby bylo zabráněno tomu, že ixxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx patřící investorům, aby byla chráněna práva investorů a zabráněno investičnímu podniku, s výjimkou úvěrových institucí, aby používal peněžní prostxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xmožnila kontrolovat dodržování předpisů o obezřetném podnikání, za jejichž uplatňování odpovídají; tato evidence se bude uchovávat po dobu stanovexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxilo na minimum. Při zřizování pobočky nesmí však být organizační opatření v rozporu s pravidly podnikání stanovenými hostitelským členským státem na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pravidla musí přinejmenším plnit zásady níže uvedených odrážek a musí být uplatňována tak, aby zohledňovala odbornou povahu osoby, které jsou služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx investiční podnik
- jednal čestně a spravedlivě při provozování své obchodní činnosti v co nejlepším zájmu klientů a integrity trhu,
- jednal s patxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxtné k řádnému provozování obchodní činnosti,
- od svých klientů žádal informace o jejich finanční situaci, investičních zkušenostech x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a tam, kde se jim vyhnout nelze, zajistil, aby bylo klientům poskytnuto spravedlivé zacházení,
- vyhověl všem předpisům pro provozování své obchodnx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxe pravidel jednání, zůstane jejich provádění a kontrola jejich dodržování v pravomoci členského státu, ve kterém jsou služby poskytovány.
3. Jestlxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxra, od něhož dotyčný příkaz pochází, a to bez ohledu na to, zda byl tento příkaz vydán přímo tímto investorem, nebo nepřímo investičním podnikem, který pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxo odškodnění nebo jiná ekvivalentní ochrana budou použity při předpokládaných transakcích, jaké krytí jim ten či onen systém skýtá, anebo investory ixxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xávrhy na harmonizaci systémů pro odškodnění pro transakce investičních podniků. Rada pak v co nejkratší možné době zaujme stanovisko k těmto návrhům txxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xiných členských státech, aby inzerovaly své služby všemi dostupnými komunikačními prostředky v hostitelských členských státech; přičemž tato reklxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxnek 14
1. Členské státy zajistí, aby investiční a ostatní služby uvedené v oddíle C přílohy mohly být poskytovány na jejich území v souladu s články 17, xx x xxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xlenského státu a je pod jejich dohledem v souladu s touto směrnicí, pokud tyto služby spadají do oblasti, na kterou bylo povolení vydáno.
Touto směrnixx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxHS [14].
2. Členské státy nesmějí zřízení pobočky nebo poskytování služeb uvedených v odstavci 1 podmiňovat žádnými požadavky na vydání povolení, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxeb uvedených v odstavci 1, byly prováděny na regulovaném trhu, jen pokud splňují tato kritéria:
- investor se musí obvykle zdržovat nebo být usazen v dxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxm státě nebo podle zásady volného pohybu služeb v dotyčném členském státě,
- tyto transakce se musí týkat nástrojů, s nimiž se v dotyčném členském státx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xlenském státě právo nevyhovět požadavkům v odstavci 3 a provádět transakce uvedené v odstavci 3 mimo regulovaný trh. Členské státy mohou uplatnění tohxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxálních investorů jednat ve svém nejlepším zájmu. V každém případě musí být toto povolení vydáno za podmínek, které neohrozí pohotové provedení příkazx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxk 15
1. Aniž je jakkoli dotčeno právo usazování a volný pohyb služeb uvedené v článku 14, hostitelské členské státy zajistí, aby se investiční podnikyx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxxxxx xxxly přímo či nepřímo stát členy nebo měly přístup na regulovaný trh v hostitelských členských státech, kde se poskytují podobné služby, a rovněž se mohly xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxitrostátní právní předpisy o regulovaných trzích omezující počet osob, které mají na tyto trhy přístup. Pokud je v důsledku právní struktury nebo techxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
2. Členství na regulovaném trhu nebo přístup na něj je podmíněn splněním požadavků kapitálové přiměřenosti a kontrolou členských států v souladu se smxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice.
Přístup na regulovaný trh, povolení stát se jeho členem a trvalý přístup nebo členství jsou podmíněny dodržováním pravidel regulovaného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xinné v souvislosti s ním, jakož i dodržováním pravidel a postupů pro zúčtování a vypořádání. Podrobná opatření pro provádění těchto pravidel a postupů xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xložená odstavcem 1, musí hostitelské členské státy investičním podnikům uvedeným v odstavci 1 umožnit volbu stát se členem nebo mít přístup na regulovxxx xxx xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xtátu nebo nabýváním společností v hostitelském členském státu, které již jsou členy regulovaného trhu nebo na ně již mají přístup.
Ty členské státy, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx měly přístup, pokud nemají specializované dceřiné společnosti, smějí však za účelem zajištění přístupu na tyto regulované trhy tuto povinnost úvěroxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxrtugalská republika smějí tuto dobu prodloužit až do 31. prosince 1999. Jeden rok před tímto dnem vypracuje Komise zprávu, v níž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxasů o tomto návrhu rozhodnout, že dotyčná opatření budou přezkoumána.
4. S výhradou odstavců 1, 2 a 3 se investiční podniky uvedené v odstavci 1, pokud xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxístup na stejné bázi, aniž musí být zřízeny v hostitelském členském státě. Aby se jeho investičním podnikům umožnilo stát se členem regulovaných trhů hxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxh státech poskytovaly příslušné možnosti na území domovských členských států.
5. Tímto článkem nejsou dotčena práva členských států povolovat či zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x v Nizozemsku na řízení činnosti hoekmannenů.
Článek 16
Pro účely vzájemného uznávání a provádění této směrnice vypracuje každý členský stát seznxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxsy o organizaci a fungování těchto regulovaných trhů pro informaci ostatním členským státům a Komisi. Podobná výměna informací proběhne, pokud nastaxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xěstníku Evropských společenství.
Nejpozději do 31. prosince 1996 podá Komise zprávu o takto získaných informacích a, bude-li třeba, navrhne pro účxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx má v úmyslu zřídit si pobočku na území jiného členského státu, tuto skutečnost příslušným orgánům svého domovského členského státu.
2. Členské státx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxto informace:
a) členský stát, na jehož území hodlá zřídit pobočku;
b) plán obchodní činnosti, v němž bude mimo jiné uvedeno, jaký druh obchodní činxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x) jména osob odpovědných za vedení pobočky.
3. Pokud příslušné orgány domovského členského státu nemají s přihlédnutím k předpokládané činnosti žáxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxdrží veškeré informace popsané v odstavci 2, příslušným orgánům hostitelského členského státu a uvědomí v tomto smyslu dotyčný investiční podnik.
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sdělit informace uvedené v odstavci 2 příslušným orgánům hostitelského členského státu, zdůvodní své odmítnutí dotyčnému investičnímu podniku do txx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxmací uvedených v odstavci 3 kontrolu investičního podniku v souladu s článkem 19 a v případě potřeby určí podmínky i pravidla jednání, podle kterých musx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxského členského státu, nebo jakmile uplyne lhůta stanovená v odstavci 4, v níž měly příslušné orgány uvedené sdělení poskytnout, může být pobočka zřízxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnik o této změně písemně příslušné orgány domovského i hostitelského členského státu nejméně jeden měsíc předtím, než se tato změna uskuteční, a to takx xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxu podle odstavce 4.
7. V případě, že dojde k nějaké změně sdělovaných náležitostí uvedených v odst. 3 druhém pododstavci, orgány domovského členskéhx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxho členského státu v rámci volného pohybu služeb poprvé, sdělí příslušným orgánům domovského státu tyto informace:
- členský stát, ve kterém hodlá pxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xlenského státu předají získané informace do jednoho měsíce od obdržení informací uvedených v odstavci 1 příslušným orgánům hostitelského členského xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xrgány hostitelského členského státu po obdržení informací uvedených v odstavci 1 určí investičnímu podniku podmínky i pravidla jednání, jimž musí poxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx odst. 1 druhé odrážky uvědomí investiční podnik o této změně písemně příslušné orgány domovského členského státu i hostitelského členského státu přex xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xoplnění, jež se týkají informací uvedených v odstavci 2.
Článek 19
1. Hostitelské členské státy mohou pro statistické účely vyžadovat ode všech inxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxlských států pravidelně zprávy.
Hostitelské členské státy mohou na svém území v rámci své odpovědnosti za měnovou politiku, aniž jsou dotčena opatřxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxejné údaje jako místní investiční podniky za tímtéž účelem.
2. Hostitelské členské státy mohou na svém území v rámci své odpovědnosti podle této směrxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxé státy mohou od investičních podniků provozujících činnost na jejich území v rámci volného pohybu služeb xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xyto požadavky nesmějí být přísnější než ty, které tentýž členský stát ukládá již zavedeným podnikům za účelem kontroly dodržování stejných norem.
3x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxby poskytuje, nedodržuje právní nebo správní předpisy přijaté v dotyčném státě podle této směrnice, která svěřují pravomoc příslušným orgánům hostixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxní podnik nepodnikne potřebné kroky, sdělí tuto skutečnost příslušné orgány hostitelského členského státu příslušným orgánům domovského členskéhx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxrávní situaci ukončí. Povaha těchto opatření bude sdělena příslušným orgánům hostitelského členského státu.
5. Pokud i přes opatření přijatá domoxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxle právní nebo správní předpisy uvedené v odstavci 2, které jsou v platnosti v hostitelském členském státě, může tento hostitelský stát poté, co uvědomx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxovala sankce, a pokud by to bylo nutné, zabránila by investičnímu podniku v dalších transakcích na svém území. Členské státy zajistí, aby na jejich územx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxavomoce hostitelských členských států přijímat příslušná opatření k zabránění či sankcionování protiprávností, k nimž došlo na jejich území a které xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx patří i možnost zabránit investičním podnikům porušujícím předpisy v provozování dalších transakcí na jejich území.
7. Každé opatření přijaté podxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxniku. Proti každému takovému opatření se lze obracet na soud v členském státě, který opatření přijal.
8. V naléhavých případech mohou příslušné orgáxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxtorů a dalších osob, kterým jsou služby poskytovány. Komise a příslušné orgány dalších dotyčných členských států musí být o těchto opatřeních informoxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xato opatření změnit nebo zrušit.
9. V případě odnětí povolení jsou příslušné orgány hostitelského členského státu informovány a přijmou příslušná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx roky předloží Komise zprávu o takových případech výboru, který bude pro oblast cenných papírů později zřízen.
10. Členské státy uvědomí Komisi o počxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxvu o takových případech výboru, který bude pro oblast xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx jejich povinností, domovské členské státy alespoň:
a) vyžadují, aniž jsou dotčena opatření podniknutá při uplatňování článku 10, aby investiční pxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxováděly s nástroji obchodovatelnými na regulovaném trhu bez ohledu na to, zda tyto transakce byly či nebyly na regulovaném trhu provedeny;
b) vyžaduxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx transakce týkají
- akcií nebo jiných nástrojů, které umožňují přístup ke kapitálu,
- dluhopisů a jiných forem dluhových cenných papírů,
- standxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxici příslušnému orgánu při nejbližší příležitosti. Lhůtu stanoví tento orgán. Ten může být prodloužen až do konce následujícího pracovního dne, pokux xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxti týkající se názvu a počtu nástrojů zakoupených či prodaných, data a doby transakcí, cen transakcí a prostředků k identifikaci dotyčného investičníxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe pouze na celek transakcí s týmž nástrojem.
2. Provozuje-li investiční podnik transakci na regulovaném trhu v hostitelském členském státě, může se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvkům na ohlášení dotyčné transakce orgánům odpovědným za tento trh.
3. Členské státy stanoví, že zpráva uvedená v odst. 1 písm. b) je vyhotovena buď saxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnů či orgánů jiného regulovaného trhu.
4. Členské státy zajistí, aby informace poskytované v souladu s tímto článkem byly rovněž poskytnuty za účelex xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xe řídí tímto článkem, s ohledem na podstatu a formu uchovávání podkladů a hlášení údajů týkajících se transakcí
- provozovaných na regulovaném trhu, xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
1. Z toho důvodu, aby investoři mohli kdykoli posoudit podmínky uvažované transakce a poté přezkoumat podmínky, za jakých se transakce odehrála, přixxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxvci 2. V souladu s požadavky uloženými v odstavci 2 určí příslušné orgány formu a přesný termín poskytování informací stejně jako prostředky, jakými se xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxší a nejnižší ceny a objem, se kterým se na dotyčném regulovaném trhu obchodovalo v průběhu předchozího burzovního dne,
b) aby byly kromě toho u trhů s pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxování na trhu se zveřejní vážený průměr cen a objem, se kterým se na dotyčném regulovaném trhu obchodovalo v průběhu šestihodinového období končícího dxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxu v průběhu dvouhodinového obchodovacího období končícího jednu obchodovací hodinu před zveřejněním.
Jestliže mají investoři předem přístup k inxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxobíhají obchody;
ii) podmínky oznámené pro určitou cenu a množství jsou zároveň podmínkami, za kterých investor může tuto transakci uskutečnit.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxších trhů proto, aby byla zachována anonymita společností a investorů. Příslušné orgány mohou použít zvláštní předpisy v případě výjimečných transaxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxidních cenných papírů, které jsou definovány pomocí objektivních kritérií a zveřejněny. Příslušné orgány mohou rovněž použít pružnější předpisy, zxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxenský stát přijmout nebo si zachovat přísnější či dodatečné předpisy s ohledem na podstatu a formu, kterými musí být investorům zpřístupněny informacx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx ve kterém členském státě emitent finančního nástroje sídlí, nebo na to, na jakém regulovaném trhu a ve kterém členském státě byl tento nástroj poprvé zaxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxodnout, že tento článek pozmění.
HLAVA VI
Orgány odpovědné za povolení a dohled
Článek 22
1. Členské státy určí příslušné orgány, které mají plxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xuď orgány veřejné moci, orgány uznané vnitrostátními právními předpisy nebo orgány uznané ze strany orgánů veřejné moci, jež jsou výslovně pro tento úxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxe v tomtéž členském státě existují dvojí příslušné orgány nebo i více těchto orgánů, všechny tyto orgány úzce spolupracují při dohledu na činnost invesxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxými finančními institucemi a podniky zabývajícími se pojišťovnictvím, pokud jde o entity, nad nimiž tyto orgány vykonávají dohled.
3. Jestliže je pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx členský stát tohoto podniku, příslušné orgány všech zúčastněných členských států úzce spolupracují, aby efektivněji plnily své povinnosti v oblastx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nad těmito podniky usnadňovat dohled, a veškeré informace, které by mohly usnadňovat jejich kontrolu. Orgány domovského členského státu zejména spoxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxonu svých pravomocí, co se týče dohledu, uvědomí příslušné orgány hostitelského členského státu příslušné orgány domovského členského státu o veškexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xinnosti investičního podniku.
Článek 24
1. Každý hostitelský členský stát zajistí, aby v případě investičního podniku povoleného v jiném členskxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xříslušných orgánů hostitelského členského státu samy nebo prostřednictvím osob za tímto účelem určených přezkoumat na místě informace uvedené v čl. xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxání provedly. Orgány, které takovou žádost obdrží, musí v rámci svých pravomocí buď samy toto přezkoumání provést, nebo umožnit jeho provedení orgánůxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu při plnění jejich povinností ve smyslu této směrnice přezkoumávat na místě pobočky podnikající na jejich území.
Článek 25
1. Členské státy sxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxhovat profesní tajemství. Rovněž nesmějí sdělit žádné osobě ani žádnému orgánu žádné důvěrné informace, které se dozvědí při plnění svých povinností x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxahuje trestní právo.
Nicméně v případech, kdy došlo k úpadku investičního podniku nebo k jeho povinné likvidaci, mohou být důvěrné informace, které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxtavec 1 nebrání příslušným orgánům různých členských států ve výměně informací v souladu s touto směrnicí nebo jinými směrnicemi týkajícími se investxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxi výměně informací s příslušnými orgány třetích zemí pouze v případě, že se na zjištěné informace vztahuje profesní tajemství v rozsahu alespoň rovnocxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx zahájení činnosti investičních podniků, a k usnadnění dohledu nad provozováním této činnosti na bázi jednotlivých podniků či konsolidované bázi, a tx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxádání sankcí,
- při administrativních odvoláních proti rozhodnutím příslušných orgánů, nebo
- při soudním řízení zahájeném podle článku 26.
5x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xx x xxxxx xxenského státu nebo mezi členskými státy, mezi příslušnými orgány a
- orgány odpovědnými za dohled nad úvěrovými institucemi, jinými finančními insxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxniků a za jiné podobné postupy a
- osobami odpovědnými za provedení statutárního auditu investičních podniků a jiných finančních institucí,
při vxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxají podmínkám o zachování profesního tajemství uloženým v odstavci 1.
6. Tento článek nebrání příslušným orgánům, aby sdělovaly centrálním bankámx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxgánů. Informace získané v tomto rámci podléhají podmínkám zachování profesního tajemství uloženým v odstavci 1.
7. Tento článek nebrání příslušnýx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními předpisy pro poskytování zúčtovacích nebo vypořádacích služeb na jednom z trhů v členských státech, pokud shledají, že sdělení těchto inforxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxktů. Získané informace podléhají podmínkám zachování profesního tajemství uloženým v odstavci 1. Členské státy však zajistí, aby informace získané xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx ustanovení uvedená v odstavcích 1 až 4 mohou navíc členské státy na základě ustanovení zákona povolit poskytnutí určitých informací jiným oddělením úxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojišťovacími institucemi, jakož i inspektorům určeným těmito odděleními.
Informace však mohou být takto poskytnuty pouze v případech, kdy je to nxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx místě popsaného v článku 24 byly v případech uvedených v tomto odstavci poskytovány pouze s výslovným souhlasem příslušných orgánů, které tyto informxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxice nějaký členský xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obchodních společností a o regulaci finančních trhů, pak tento členský stát může i nadále povolovat předávání těchto informací při koordinaci všech pxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xby v případech, kdy informace pocházejí z jiného členského státu, byly za okolností popsaných v prvním pododstavci poskytovány pouze s výslovným souhxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxdinaci uvedenou v prvním pododstavci na návrh Komise. Rada bere na vědomí prohlášení Komise v tom smyslu, že předloží návrhy nejpozději do 31. července xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xlánek 26
Členské státy zajistí, aby bylo možno požádat soud o přezkoumání rozhodnutí přijatých pro investiční podniky podle právních a správních přxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxá obsahovala veškeré informace požadované podle platných předpisů.
Článek 27
Aniž jsou dotčeny postupy v případě odnětí povolení nebo předpisy txxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxušujících právní nebo správní předpisy o dohledu nebo provozování činnosti, mohou přijímat či ukládat opatření nebo sankce s cílem zamezit zjištěnémx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxace.
HLAVA VII
Závěrečná ustanovení
Článek 29
Při přijímání jakékoli další směrnice, kterou by se tato směrnice přizpůsobovala technickému xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxé mohou být nezbytné, a to:
- rozšíření seznamu uvedeného v oddíle C přílohy,
- úpravu terminologie seznamů v příloze se zohledněním vývoje situace xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jednotného používání této směrnice v celém Společenství,
- objasnění definic za účelem zohlednění vývoje situace na finančních trzích při prováděxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxdniků a souvisejících záležitostí,
- ostatní úkoly stanovené v čl. 7 odst. 5.
Článek 30
1. Investiční podniky, které již ve svých domovských členxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jestliže předpisy dotyčných členských států stanoví, že tyto podniky musí k zahájení této činnosti vyhovět podmínkám, které jsou rovnocenné podmínkxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x x xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxt činnost za předpokladu, že nejpozději do 31. prosince 1996 a podle předpisů svých domovských členských států získají povolení k pokračování v této čixxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxívaly práva usazování a volného pohybu služeb.
3. V případech, kdy ještě přede dnem přijetí této směrnice zahájily investiční podniky činnost v jinýxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xezi 1. červencem a 31. prosincem 1995 pro účely čl. 17 odst. 1 a 2 a článku 18 orgánům každého z ostatních dotyčných členských států seznam podniků, které jxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxijetí této směrnice povolení nabízet investiční služby, se považují za subjekty s povolením ve smyslu této směrnice za předpokladu, že splňují požadaxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxí a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. července 1995.
Tyto předpisy nabudou účinnosti nejpozději do 31x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
Článek 32
Tato směrnice jx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx x x xxx xxxxx x x2, 22.2.1990, s. 7.
[2] Úř. věst. C 304, 4.12.1989, s. 39 a Úř. věst. C 115, 26. 4. 1993.
[3] Úř. věst. C 298, 27.11.1989, s. 6.
[4] Úř. věst. L 386, 30.12xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx L 66, 16.3.1979, s. 21. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení Španělska a Portugalska.
[7] Úř. věst. L 322, 17.12.1977, s. 30. Směrnice naxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 90/605/EHS (Úř. věst. L 317, 16.11.1990, s. 60.
[10] Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 3. Směrnice naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx618/EHS (Úř. věst. L 330, 29.11.1990, s. 44).
[12] Úř. věst. 56, 4.4.1964, xx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxx12.1985, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 88/220/EHS (Úř. věst. L 100, 19.4.1988, s. 31).
[15] Úř. věst. L 197, 18.7.1987, s. 33.
-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx
xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxoho nebo více nástrojů uvedených v oddíle B.
b) Provádění takových příkazů jinak než na vlastní účet.
2. Obchodování na vlastní účet s jakýmkoli násxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxtfolia zahrnují jeden či více nástrojů uvedených v oddíle B.
4. Upisování emisí jakéhokoli z nástrojů uvedených v oddíle B a/nebo umisťování těchto exxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxhu.
3. Finanční termínové smlouvy (futures), včetně rovnocenných nástrojů, z nichž vyplývá nárok na vypořádání v penězích.
4. Termínové úrokové xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rovnocenných nástrojů, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích. Do této kategorie patří zejména měnové a úrokové opce.
ODDÍL C
Vedlejší xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx investorovi za účelem umožnění transakce s jedním nástrojem nebo více nástroji uvedenými v oddíle B, v případech, kdy je společnost poskytující úvěr nxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxostí a poradenství a služby týkající se fúzí a nákupu podniků.
5. Služby související s upisováním emisí.
6. Investiční poradenství týkající se jedxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.