31993L0006

kapitálová přiměřenost

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 57 odst. 2 první a třetí větu této smlouvy,
s ohledem na návrh Komisx xxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxem směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů [4] je umožnit investičním podnikům povoleným přísxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxnských státech; že uvedená směrnice v souladu s tím koordinuje právní předpisy, jimiž se řídí povolování a vykonávání činnosti investičních podniků;
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxu pro tyto podniky; že nestanoví společný rámec pro kontrolu rizik, jimž jsou tyto podniky vystaveny; že v několika svých ustanoveních odkazuje na dalšx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xíl pouze základní harmonizaci, jak je to nezbytné a dostačující k zajištění vzájemného uznávání povolení a systémů obezřetnostního dohledu; že přijexx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxdování rizik, jimž jsou investiční podniky vystaveny, jsou základními aspekty harmonizace nezbytnými pro dosažení vzájemného uznávání v rámci vnitxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxky oprávněny provádět;
vzhledem k tomu, že stávajícím investičním podnikům by za určitých podmínek mělo být povoleno pokračovat v činnosti i tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxší předpisy, než je tato směrnice;
vzhledem k tomu, že tato směrnice tvoří součást širšího mezinárodního úsilí o sblížení platných předpisů týkajícxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxtitucí jsou klíčovým prvkem na vnitřnímtrhu v odvětví investičních služeb, protože kapitál slouží k zajištění kontinuity institucí a k ochraně invesxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx x xxěrové instituce, jsou již společné normy pro dohled nad úvěrovými riziky a jejich kontrolu stanoveny ve směrnici Rady 89/647/EHS ze dne 18. prosince 19xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vystaveny úvěrové instituce, a poskytnout doplňující rámec pro dohled nad těmito riziky, zejména pak pro dohled nad tržními riziky, a ještě více nad rixxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" obsahujícího pozice v cenných papírech a jiných finančních nástrojích, které jsou drženy k obchodním účelům a jsou vystaveny zejména tržním rizikům x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodního portfolia, a to jak absolutně, tak relativně, mohly spíše používat směrnici 89/647/EHS než požadavky stanovené v přílohách I a II k této směxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xoto riziko omezuje;
vzhledem k tomu, že instituce v každém případě musí vyhovět této směrnici, pokud jde o krytí devizových rizik u jejich celkových oxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo vyplývajícím ze závazných mezivládních dohod, zejména se zřetelem k vytvoření evropské měnové unie;
vzhledem k tomu, že skutečnost, že ve všecx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxchto rizik; že proto musí mít o těchto systémech příslušné orgány přehled;
vzhledem k tomu, že cílem směrnice Rady 92/121/EHS ze dne 21. prosince 1992 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxi u činností, které jsou v první řadě vystaveny tržním rizikům; že výše uvedená směrnice odkazuje na další iniciativu Společenství s cílem přijmout potxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxosti, které jsou investiční podniky vystaveny;
vzhledem k tomu, že kapitál úvěrových institucí již byl definován ve směrnici Rady 89/299/EHS ze dne xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxstitucí;
vzhledem k tomu, že však existují důvody, kvůli kterým se pro účely této směrnice může definice kapitálu institucí lišit od definice ve výše xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxka;
vzhledem k tomu, že směrnice Rady 92/30/EHS ze dne 6. dubna 1992 o dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxitucí, které se zabývají činnostmi, u nichž vznikají zejména tržní rizika; že výše uvedená směrnice odkazuje na další iniciativu Společenství s cílem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxestičních podniků, ale nezahrnují žádné úvěrové instituce; že však bylo považováno za žádoucí poskytnout společný právní rámec pro zavedení dohledu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxovení této směrnice, jež přihlédnou k novému vývoji v oblasti investičních služeb; že Komise případně navrhne nezbytné změny;
vzhledem k tomu, že Raxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xervence 1987 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [9]; že prozatím by takové změny měla provádět na návrh Komise Rada;
vzhlexxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx mezinárodních fórech za účasti kontrolních orgánů; že toto přezkoumání by mělo také zahrnovat možné přezkoumání seznamu oblastí, u nichž může dojít k xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxrů jsou v tak úzkém vzájemném vztahu, že vstoupí-li v platnost v rozdílnou dobu, mohlo by to vést k narušení hospodářské soutěže,
PŘIJALA TUTO SMĚRNICxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxx xtát může zavést další nebo přísnější požadavky na investiční podniky a úvěrové instituce, které povolil.
DEFINICE
Článek 2
Pro účely tétx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxici v čl. 1 první odrážce první směrnice Rady (77/780/EHS) ze dne 12. prosince 1977 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k čxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxice 93/22/EHS a které podléhají požadavkům stanoveným v téže směrnici, s výjimkou:
- úvěrových institucí,
- místních podniků podle definice v bodx xx x
x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxdu nemohou nikdy být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxky, které, jsou-li zřízeny v rámci Společenství, odpovídají definici investičního podniku podle bodu 2, které jsou povoleny v třetí zemi a které podléxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxnanční nástroje" jsou nástroje uvedené v oddíle B přílohy ke směrnici 93/22/EHS;
6. "obchodní portfolio" instituce se skládá:
a) z jejích vlastxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxt skutečných a/nebo očekávaných rozdílů mezi kupní a prodejní cenou nebo jiných výkyvů v ceně či úrokové sazbě, a z pozic ve finančních nástrojích, kterx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxního portfolia;
b) z rizik plynoucích z nevyrovnaných transakcí, neúplných dodávek a mimoburzovních (OTC) odvozených nástrojů uvedených v příloxx xx xxxxxxxxxx xx xx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a) v obchodním portfoliu a uvedených v příloze II odstavci 4, a - za předpokladu souhlasu příslušných orgánů - z rizik plynoucích z dohod o zpětném odprodxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxdmínky iv) a v):
i) rizikové pozice jsou denně hodnoceny v tržních cenách postupem stanoveným v příloze II;
ii) záruka se v souladu s pravidly, s nimix xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxod;
iii) dohoda nebo transakce zajišťuje, že pohledávky instituce jsou automaticky a okamžitě kompenzovány pohledávkami druhé smluvní strany, poxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxy a transakce jsou omezeny na uznávané a vhodné použití, přičemž umělé transakce, zejména ty, které nejsou krátkodobé povahy, jsou vyloučeny, a
cx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xbchodním portfoliu ve smyslu přílohy II odstavce 6.
Jednotlivé položky se zahrnují nebo vylučují z obchodního portfolia podle objektivních postupxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxšných orgánů;
7. "mateřské podniky, dceřiné podniky a finanční instituce" jsou definovány v souladu s článkem 1 směrnice 92/30/EHS;
8. "finančxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxanční instituce, přičemž alespoň jedna z nich je úvěrová instituce nebo investiční podnik;
9. "váha rizika" je stupeň úvěrového rizika vztahujícíhx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxných rizikových pozic vůči těmto podnikům a ve formě rizikových pozic vůči uznávaným subjektům zajišťujícím zúčtování a burzám mají stejnou váhu jako x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxuvy uváděné v příloze II směrnice 89/647/EHS a podrozvahové smlouvy založené na akciích, pokud žádné z těchto smluv nejsou obchodovány na uznávaných bxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx
11. "regulovaný trh" je trh, který odpovídá definici uvedené v čl. 1 odst. 13 směrnice 93/22/EHS;
12. "kvalifikující položky" jsou dlouhé a krátké xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxestičními podniky třetích zemí. Také to jsou dlouhé a krátké pozice v dluhových nástrojích, pokud tyto nástroje splňují následující podmínky: takové xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi orgány dotyčného členského státu; a za druhé musejí být příslušnou institucí považovány za dostatečně likvidní a zároveň vzhledem k solventnosti emxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxitéria tohoto odstupňování podléhají přezkoumání příslušných orgánů, které změní hodnocení provedené institucí, pokud jsou toho názoru, že přísluxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx do další koordinace je v pravomoci příslušných orgánů uznávat jako kvalifikující položky takové nástroje, které jsou dostatečně likvidní a které jsox xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x9/647/EHS. Riziko neplacení spojené s takovými nástroji musí na této úrovni vyhodnotit alespoň dvě agentury pro posuzování úvěruschopnosti, které jxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrgány nevyhodnotí pod touto úrovní.
Příslušné orgány se však mohou vzdát podmínky uvedené v předchozí větě, pokud ji považují za nevhodnou napříklax xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí váhy uvedené v tabulce 1 odstavci 14 přílohy I na nástroje, které vykazují zvláštní riziko kvůli nedostatečné solventnosti emitenta nebo nedostatečxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxifikujících položek, zejména metod používaných pro posuzování stupně likvidity emise a solventnosti emitenta;
13. "emise centrální vlády" jsou xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxzena váha 0 %;
14. "konvertibilní cenný papír" je cenný papír, který lze podle rozhodnutí držitele vyměnit za jiný cenný papír, obvykle za akcie emitexxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a to až do doby uplynutí platnosti opčního listu. Může být likvidován dodáním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxlušného podkladového nástroje a který držitele až do uplynutí platnosti krytého opčního listu opravňuje k zakoupení určitého počtu kmenových akcií nxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxčních nástrojů uvedených v oddílu B přílohy ke směrnici 93/22/EHS;
17. "dohoda o zpětném odkoupení" a "dohoda o zpětném odprodeji" je jakákoli dohodxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnou burzou, která je držitelem práv na tyto cenné papíry, a pokud dohoda nedovoluje instituci převést nebo zastavit určitý cenný papír najednou více nex xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xenu a k datu určenému nebo které má být určeno převodcem, přičemž u instituce, která cenné papíry zcizuje, jde o "dohodu o zpětném odkoupení", a u instituxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxniky finančního sektoru, jestliže smluvní strana podléhá koordinovanému dohledu na úrovni Společenství nebo jde o úvěrovou instituci zóny A ve smyslx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxo burzou;
18. "půjčky cenných papírů" a "výpůjčky cenných papírů" jsou jakékoli transakce, jimiž instituce nebo druhá smluvní strana převádí cennx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxevodce cenné papíry stejné hodnoty, přičemž u instituce převádějící cenné papíry jde o "půjčku cenných papírů" a u instituce, na kterou jsou cenné papíxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxud druhá smluvní strana podléhá koordinovanému dohledu na úrovni Společenství nebo jde o úvěrovou instituci zóny A ve smyslu směrnice 89/647/EHS nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xe člen burzy nebo subjektu zajišťující zúčtování, který má přímý smluvní vztah s centrální smluvní stranou (ručitelem trhu); nezúčtující členové musx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smluv (financial futures) či opcí nebo na účty jiných členů téže burzy nebo těmto členům určuje ceny a který je ručen zúčtujícím členem téže burzy. Odpovxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxkových kapitálových požadavků na zúčtujícího člena, pokud jsou pozice místního podniku zcela odděleny od pozic tohoto zúčtujícího člena;
21. "fakxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx" pozice, v níž instituce stanovila úrokovou míru, kterou dostane v určitou dobu v budoucnosti, a "krátká pozice" je pozice, v níž stanovila úrokovou míxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxolností popsaných x xxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x x xx xxxxs součet položek 9, 10 a 11 čl. 2 odst. 1 směrnice 89/299/EHS;
26. netýká se českého znění;
27. "modifikované trvání" se vypočte za použití vzorce uvexxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxí peníze nebo cenné papíry klientů, případně oboje, a které nabízejí jednu nebo více následujících služeb:
- přijímání a předávání objednávek invesxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxojů,
za předpokladu, že neobchodují s žádnými finančními nástroji na vlastní účet ani nepřistupují na pevné závazky převzetí ve vztahu k finančním nxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xrvního pododstavce nebo pro účely uvedené v odstavci 2.
Příslušné orgány mohou však dovolit investičnímu podniku, který vykonává objednávky invesxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xřesně porovnat objednávky investorů,
- celková tržní hodnota všech takových pozic nepřesahuje 15 % počátečního kapitálu podniku,
- podnik splňuxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x x
x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce.
2. Členské státy mohou snížit částku uvedenou v odstavci 1 na 50000 ECU, pokud není podnik oprávněn držet peníze nebo cenné papíry kliexxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx0000 ECU.
4. Podniky uvedené v čl. 2 odst. 2 druhé a třetí odrážce mají počáteční kapitál ve výši 50000 ECU, pokud požívají práva svobody usazování nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdniky a podniky podle odstavce 4, které existovaly již před provedením této směrnice a jejichž kapitál nedosahuje úrovně počátečního kapitálu stanovxxxxx xxx xx x xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxažná hodnota je průměrná denní výše kapitálu vypočtená za dobu šesti měsíců předcházejících datu výpočtu. Vypočítává se každých šest měsíců pro příslxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xředtím kontrolovala, musí kapitál podniku dosáhnout alespoň úrovně uvedené x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxo převod schválen příslušnými orgány, neplatí výše uvedené na dobu nejvýše deseti let po tomto převodu;
ii) v případě změny ve složení obchodní spolexxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxbu nejvýše deseti let od provedení této směrnice.
7. Když však za určitých okolností a se souhlasem příslušných orgánů dochází k fúzi dvou nebo více xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xdstavcích 1 až 4. V průběhu kteréhokoliv období, kdy nebylo dosaženo úrovně uvedené v odstavcích 1 až 4, nesmí však kapitál nového podniku klesnout pod cxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxoveň uvedenou v odstavcích 1 až 5 a 7. Pokud se to však stane, příslušné orgány mohou, pokud je to okolnostmi zdůvodněno, poskytnout těmto podnikům lhůtux xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxálu, který je vždy vyšší nebo se rovná součtu:
i) kapitálových požadavků vypočítaných podle příloh I, II a VI pro jejich obchody zahrnuté v obchodním pxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxených směrnicí 89/647/EHS pro jejich veškeré obchodní činnosti, s výjimkou jak obchodů zahrnutých v obchodním portfoliu, tak jejich nelikvidních akxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxálových požadavků uvedenou v bodech i) až iv) nesmí být požadavek na kapitál investičních podniků nižší než částka stanovená v příloze IV.
2. Příslxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a pokládaná za podobná rizikům krytým podle těchto směrnic přiměřeným kapitálem.
3. Jestliže kapitál instituce klesne pod částku požadovaného kaxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xříslušné orgány vyžadují, aby instituce zavedly systémy sledování a řízení úrokového rizika u všech svých obchodů, a tyto systémy budou podléhat dohlxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxesností vypočítat jejich finanční pozice.
6. Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit institucím, aby kapitálové požadavky na svojx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xahrnutých v obchodním portfoliu zpravidla nepřesahuje 15 milionů ECU a
iii) podíl obchodů zahrnutých v obchodním portfoliu těchto institucí nikdy xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xx x xxxxxxx xxdílu obchodů zahrnutých v obchodním portfoliu na celkových obchodech, jak je uvedeno v odst. 6 bodech i) a iii), mohou příslušné orgány buď použít velikxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxti rozvahových a podrozvahových obchodů jsou dluhové nástroje hodnoceny v tržních cenách nebo v hodnotě jistiny, akcie v jejich tržních cenách a derivxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx že instituce překročí po dobu delšíle než krátké období jeden nebo oba z limitů stanovených v odst. 6 bodech i) a ii) nebo překročí jeden nebo oba z limitů sxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxanovené v čl. 4 odst. 1 bodu i) než požadavky uvedené ve směrnici 89/647/EHS a aby o tom uvědomila příslušný orgán.
SLEDOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VELKÉ ÚVĚROxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxavce 1, instituce, které vypočítávají kapitálové požadavky pro své obchody zahrnuté v obchodním portfoliu podle příloh I a II, sledují a řídí svou velkxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxNÍ OZNAMOVACÍ POVINNOSTI
Článek 6
1. Instituce denně hodnotí v tržních cenách pozice ve svém obchodním portfoliu, pokud se na ně nevztahuje čl. 4 xxxxx xx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxdovat splnění požadavku stanoveného v odstavci 1 a mohou vyžadovat, aby instituce používaly alternativní metody hodnocení za předpokladu, že tyto mexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
Všeobecné zásady
1. Kapitálové požadavky stanovené v článcích 4 a 5 pro instituce, které nejsou mateřskými podniky nebo dceřinými společnostmi těcxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe nebo která drží podíl takových podniků, a
- každou instituci, jejímž mateřským podnikem je finanční holdingová společnost,
se použijí na konsolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxzahrnuje úvěrovou instituci, pak se používá směrnice 92/30/EHS s následujícími úpravami:
- "finanční holdingová společnost" je finanční instituxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
- "holdingová společnost se smíšenou činností" je mateřský podnik, který není finanční holdingovou společností nebo investičním podnikem a jehož dcxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxonávají dohled nad investičními podniky,
- každý odkaz na "úvěrové instituce" se nahrazuje odkazem na "investiční podniky",
- čl. 3 odst. 5 druhý pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x x xxx x xxxxx x x x x x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odkazy na směrnici 93/22/EHS,
- pro účely čl. 3 odst. 9 a čl. 8 odst. 3 směrnice 92/30/EHS se odkazy na "Bankovní poradní výbor" nahrazují odkazy na Radu x xxxxxxx
x x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx holdingová společnost se smíšenou činností kontroluje jednu nebo více dceřiných společností, které jsou pojišťovnami, příslušné orgány úzce spoluxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxdovaném základě nad skupinami uvedenými v odstavci 3, nemusí až do další koordinace dohledu na konsolidovaném základě nad těmito skupinami a tam, kde jx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxitálu uvedenou v odstavci 9 přílohy V;
ii) splňuje jednotlivě požadavky stanovené v článcích 4 a 5;
iii) vytvoří systémy pro sledování a řízení zdroxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx od níž nebylo vyžadováno splnění požadavků podle odstavce 4, aby je informovaly o těch rizicích, včetně rizik spojených se složením a zdroji kapitálu a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxů nejsou přiměřeně chráněny, budou od nich vyžadovat, aby podnikly potřebná opatření, včetně omezení pro převod kapitálu z těchto podniků do jiných čáxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nemají sídlo v členském státě.
7. Členské státy nemusí vyžadovat splnění požadavků stanovených v článcích 4 a 5 na individuálním nebo částečně konsoxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxerá podléhá jejich povolení a dohledu a je zahrnuta pod dohled na konsolidovaném základě u instituce, která je její mateřskou společností.
Stejná možxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xodléhá stejnému dohledu jako úvěrové instituce nebo investiční podniky, a zejména pokud se na ni vztahují požadavky stanovené v článcích 4 a 5.
Je-li xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxtliže je instituce dceřinou společností jiné instituce, je povolená a sídlí v jiném členském státě, použijí příslušné orgány,které povolení vydaly, xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxavce 8 příslušné orgány odpovědné za povolení dceřiné společnosti mateřské společnosti, která je institucí, mohou na základě dvoustranné dohody přexxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxkou společnost povolily a vykonávají nad ní dohled. Komise musí být informována o existenci a obsahu takových dohod. Tyto informace předá příslušným oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xožadavků
10. V případech, kde není využito práva nevyžadovat splnění požadavků, uvedeného v odstavcích 7 a 9, mohou příslušné orgány za účelem výpočxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pozice v obchodním portfoliu jedné instituce kompenzovaly pozice v obchodním portfoliu jiné instituce podle pravidel stanovených v příloze I a VI.
Mxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxvidel stanovených v příloze III.
11. Příslušné orgány mohou také povolit kompenzaci pozic obchodního portfolia a devizových pozic podniků se síxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxové instituce uvedené v první odrážce článku 1 směrnice 77/780/EHS, nebo jsou to uznávané investiční podniky třetích zemí;
ii) tyto podniky individxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxy, které by podstatně ovlivňovaly převod prostředků v rámci skupiny.
12. Příslušné orgány také mohou povolit kompenzaci uvedenou v odstavci 10 x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xále mohou povolit kompenzaci uvedenou v odstavci 10 v rámci skupiny mezi institucemi, které splňují podmínky v odstavci 12, a jakoukoliv institucí, ktxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxé v článcích 4 a 5.
Definice konsolidovaného kapitálu
14. Pro výpočet kapitálu na konsolidovaném základě se používá odstavec 5 směrnice 89/299/xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dotyčných institucí podle přílohy V při výpočtu jejich konsolidovaného kapitálu.
OZNAMOVACÍ POVINNOST
Článek 8
1. Členské státy vyžxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xosouzení, zda vyhovují předpisům přijatým v souladu s touto směrnicí. Členské státy rovněž zajistí, aby vnitřní kontrolní mechanismy těchto instituxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxíslušným orgánům způsobem upřesněným těmito orgány, a to minimálně jednou měsíčně v případě podniků, na něž se vztahuje čl. 3 odst. 3, minimálně jednou xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx
xx xdchylně od odstavce 2 se od investičních podniků, na něž se vztahuje čl. 3 odst. 1 a 3 vyžaduje, aby poskytovaly informace na konsolidovaném nebo částečnx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx tak často, jak jim tuto povinnost stanoví směrnice 89/647/EHS.
5. Příslušné orgány uloží institucím, aby jim okamžitě oznámily každý případ, kdy jexxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxvazky.O takových případech a jejich důsledcích na posuzování transakcí uvedených v této směrnici podá Komise Radě zprávu nejpozději do tří let po datu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxxjí, zejména podmínku uvedenou v bodě v). V této zprávě se rovněž uvedou podrobnosti o jakýchkoli změnách v relativním objemu dosavadních půjček institxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxávy a jiných informací k závěru, že jsou potřebná další ochranná opatření proti zneužití, předloží příslušné návrhy.
PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY
Člxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxřejnými orgány jako součást systému dohledu fungujícího v daném členském státě.
3. Příslušným orgánům musí být poskytnuty veškeré pravomoce potřexxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxpracují při výkonu svých povinností stanovených touto směrnicí, zejména v případech, kdy jsou investiční služby poskytovány jako přeshraniční služxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxtálovou přiměřeností investičních podniků a úvěrových institucí, a zejména dohled nad tím, zda vyhovují ustanovením této směrnice. Jakákoliv výměnx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxné v článku 25 směrnice 93/22/EHS a ohledně úvěrových institucí povinnosti stanovené v článku 12 směrnice 77/780/EHS pozměněné směrnicí 89/646/EHS.
xxxxxx xx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxa v souladu s rozhodnutím 87/373/EHS na návrh Komise kvalifikovanou většinou o přijetí následujících úprav, budou-li nezbytné:
- vyjasnění definix x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxančních trzích,
- změna částek počátečního kapitálu stanovených v článku 3 a částky uvedené v čl. 4 odst. 6 s přihlédnutím k vývoji v hospodářské a měnoxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxch.
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Článek 11
1. Členské státy mohou povolovat investiční podniky, na něž se vztahuje čl. 30 odst. 1 směrnice 93xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxniků však musí odpovídat podmínkám stanoveným v čl. 3 odst. 5 až 8 této směrnice.
2. Odchylně od odstavce 14 přílohy I mohou členské státy stanovit požaxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxzika pro kvalifikující položku se stejnou zbývající dobou do splatnosti jako tyto dluhopisy.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 12
1. Členskx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxci směrnice 93/22/EHS. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxazu si stanoví členské státy.
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxmoditních derivátů a jednotek podniků kolektivního investování.
Rada rozhodne o návrzích Komise nejpozději do šesti měsíců před provedením této smxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xuto směrnici na základě zkušeností nabytých při jejím používání a s přihlédnutím k inovacím na trhu, a zejména k vývoji na mezinárodních fórech za účastx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxxx
xx xelved
--------------
Pozn. ASPI: Text dokumentu včetně příloh naleznete ve formátu pdf na webové adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.