31992R2913

celní kodex Společenství

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (643)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (147)
... další položky
Články a jiné dokumenty (35)
... další položky
xxxxxxxx
xxxx
xxxxx xx xxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 28, 100a a 113 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise [1],
ve spolupxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xelní unii; že je žádoucí jak v zájmu hospodářských subjektů Společenství, tak celních správ shromáždit celní předpisy, které jsou v současnosti rozptxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xestavený celní kodex Společenství (dále jen "kodex") musí převzít platné celní předpisy; že je však žádoucí pozměnit tyto předpisy za účelem jejich věxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxm k tomu, že vycházeje z myšlenky vnitřního trhu, musí tento kodex obsahovat obecná pravidla a postupy, které zajistí uplatnění sazebních a ostatních oxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxchodní politiky zohledňujících požadavky těchto společných politik;
vzhledem k tomu, že je žádoucí stanovit, že používáním tohoto kodexu nejsou dxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxvou zemědělství, statistiky, obchodní politiky nebo vlastních zdrojů;
vzhledem k tomu, že za účelem zajištění rovnováhy mezi potřebami celní spráxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxsí být celní správě mimo jiné přiznány rozsáhlé kontrolní pravomoci a uvedeným hospodářským subjektům právo na podání opravných prostředků; že zavedxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxem k tomu, že s ohledem na prvořadou důležitost zahraničního obchodu pro Společenství by celní formality a kontroly měly být zrušeny nebo alespoň udržoxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx který umožní stanovit prováděcí pravidla k němu v přiměřené době; že by měl být zřízen Výbor pro celní kodex k zajištění úzké a účinné spolupráce mezi člexxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, aby se zabránilo jakýmkoliv podvodům nebo nesrovnalostem, které by měly nepříznivý dopad na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx DEFINICE
Článek 1
Celní předpisy se skládají z tohoto kodexu a z předpisů přijatých k jeho provádění na úrovni Společenství nebo na vnitrostáxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
- na zboží, na něž se vztahují Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli, Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství nebx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxzené zeměpisné nebo hospodářské působnosti nebo autonomní opatření Společenství, používají se celní předpisy Společenství jednotně na celém celníx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxci mezinárodních smluv.
Článek 3
1. Celní území Společenství zahrnuje:
- území Belgického království,
- území Dánského království, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxadu 1964 mezi Spolkovou republikou Německo a Švýcarskou konfederací),
- území Španělského království, s výjimkou Ceuty a Melilly,
- území Řecké rxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou obcí Livigno a Campione d'Italia a vnitrozemských vod jezera Lugano mezi břehem a politickou hranicí oblasti od Ponte Tresa k Porto Ceresiox
x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtví Velké Británie a Severního Irska, britských Normanských ostrovů a ostrova Man.
2. Následující území, nacházející se mimo území členských xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx s. 1245),
- pro Mittelberg: smlouva ze dne 2. prosince 1890 (Reichsgesetzblatt 1891, s. 59).
b) FRANCIE
Území Monackého knížectví, jak je vymexxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xe vymezuje úmluva ze dne 31. března 1939 (zákon č. 1120 ze dne 6. června 1939).
3. Celní území Společenství zahrnuje pobřežní vody, vnitřní mořské vxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxerá nejsou součástí celního území Společenství podle odstavce 1.
Článek 4
Pro účely tohoto kodexu se
1. "osobou" rozumí:
- fyzická osobxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xubjektivitu právnických osob;
2. "osobou usazenou ve Společenství" rozumí:
- v případě fyzické osoby osoba, která má obvyklé bydliště ve Sxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xcelními orgány" rozumějí orgány příslušné mimo jiné k provádění celních předpisů;
4. "celním úřadem" rozumí úřad, kde lze splnit všechny nebo něktexx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozhoduje v jednotlivém případě a který má právní účinky vůči jedné nebo více určitým nebo určitelným osobám; tento pojem zahrnuje mimo jiné i závaznou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo o zboží, které není zbožím Společenství;
7. "zbožím Společenství" rozumí zboží:
- zcela vyrobené nebo získané na celním území Společenstxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xovezené ze zemí nebo území, které netvoří součást celního území Společenství, a propuštěné do volného oběhu,
- vyrobené nebo získané na celním území xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxství" rozumí jiné zboží než zboží uvedené v bodu 7.
Aniž jsou dotčeny články 163 a 164, ztrácí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaplatit dovozní clo (celní dluh při dovozu) nebo vývozní clo (celní dluh při vývozu), které je uplatňováno pro určité zboží podle platných předpisů Spxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxí poplatky zavedené v rámci společné zemědělské politiky nebo v rámci zvláštních režimů pro některé druhy zboží vzniklého zpracováním zemědělských pxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxí poplatky zavedené v rámci společné zemědělské politiky nebo v rámci zvláštních úprav platných pro některé druhy zboží vzniklého zpracováním zeměděxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnost těchto orgánů, jíž se zajišťuje dodržování celních předpisů a případně i dalších právních předpisů vztahujících se na zboží podléhající celnxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxkladů, kontrola účetních dokladů a jiných záznamů, kontrola dopravních prostředků, kontrola zavazadel a jiného zboží převáženého osobami nebo na osxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxhající celnímu dohledu;
15. "celně schváleným určením zboží" rozumí:
a) propuštění zboží do celního režimu;
b) umístění zboží do svobodného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
16. "celním režimem" rozumí
a) propuštění do volného oběhu;
b) tranzit;
c) uskladňování v celním skladu;
d) aktivní zušlechťovací styk;
xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xímž osoba projevuje předepsanou formou a způsobem vůli, aby bylo zboží propuštěno do určitého režimu;
18. "deklarantem" rozumí osoba, která činí cexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxním orgánům učiněné stanoveným způsobem, že zboží bylo přepraveno na celní úřad nebo jiné místo určené nebo schválené celními orgány;
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxelem celního režimu" rozumí osoba, jejíž jménem bylo celní prohlášení učiněno, nebo osoba, na niž byla převedena práva a povinnosti uvedené osoby vyplxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxství nebo vnitrostátní předpisy;
24. "postupem projednávání ve výboru" rozumí postup upravený nebo zmíněný v článku 249.
KAPITOLA 2
RŮZNx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xx xxxxxxxk stanovených v čl. 64 odst. 2 a s výhradou předpisů přijatých na základě čl. 243 odst. 2 písm. b) se může každá osoba nechat v jednání s celními orgány zastoxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx
x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx jiné osoby, nebo
- nepřímé, kdy zástupce jedná vlastním jménem na účet jiné osoby.
Členský stát může na svém území omezit právo činit celní prohláxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx daného členského státu.
3. S výjimkou případů uvedených v čl. 64 odst. 2 písm. b) a odst. 3 musí být zástupce usazen ve Společenství.
4. Zástupce muxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xterá neprohlásí, že jedná jménem nebo na účet jiné osoby, nebo prohlásí, že jedná jménem nebo na účet jiné osoby, aniž je zmocněna, se považuje za osobu jexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx aby prokázala své zmocnění jednat jako zástupce.
Oddíl 2
Rozhodnutí v rámci celních předpisů
Článek 6
1. Jestliže osoba požaduje, aby xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xohoto rozhodnutí.
2. Rozhodnutí musí být přijato a oznámeno žadateli co nejrychleji.
Byla-li žádost o rozhodnutí podána písemně, musí být rozhodnxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxvené lhůty s uvedením důvodů, které vedly k překročení lhůty, a s uvedením další lhůty, kterou považují za nezbytnou k rozhodnutí o žádosti.
3. Písemxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxhovat poučení o právu na odvolání podle článku 243.
4. Může být stanoveno, že se první věta odstavce 3 vztahuje i na ostatní rozhodnutí.
Článek 7
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxnutí ve prospěch zúčastněné osoby se zruší, pokud bylo vydáno na základě nesprávných nebo neúplných skutečností a
- žadatel věděl nebo rozumně mohl vxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x
x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxzhodnutí se oznámí osobám, kterým bylo rozhodnutí určeno.
3. Zrušení nabývá účinku dnem, kdy bylo zrušené rozhodnutí přijato.
Článek 9
1. Rxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxání nebyly nebo již nejsou splněny.
2. Rozhodnutí ve prospěch zúčastněné osoby lze odvolat, nesplní-li osoba, jíž je určeno, povinnost, která je jí uxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxna nabývá účinku dnem oznámení. Ve výjimečných případech, pokud to vyžadují oprávněné zájmy osoby, které bylo rozhodnutí určeno, však mohou celní orgxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxzhodnutí nemají účinky nebo pozbývají své účinky z důvodů, které nesouvisejí s celními předpisy.
Oddíl 3
Informace
Článek 11
1. Každá xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxu ji celní orgány zamítnout.
2. Informace se žadateli poskytují zdarma. Jestliže však celním orgánům vzniknou zvláštní výdaje, zejména v důsledku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxávání ve výboru.
2. Závazná informace o sazebním zařazení zboží je závazná pro celní orgány ve vztahu k oprávněné osobě pouze pro účely sazebního zařaxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xéto závazné informace.
3. Oprávněná osoba musí prokázat, že zboží uvedené v celním prohlášení zcela odpovídá zboží, které je popsáno v závazné infoxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxzná informace o sazebním zařazení zboží zrušena, byla-li vydána na základě nesprávných nebo neúplných údajů poskytnutých žadatelem.
5. Závazná xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx není-li nadále v souladu s výkladem některé z nomenklatur uvedených v čl. 20 odst. 6 buď na úrovni Společenství z důvodů změny vysvětlivek ke kombinovanx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxodu změny vysvětlivek k nomenklatuře harmonizovaného systému označování a číselného popisu zboží přijaté Radou pro celní spolupráci; v tom případě pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxnění sdělení Komise v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství;
c) jakmile je oprávněné osobě oznámeno odvolání nebo změna závazné informaxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 5 písm. b) nebo c), může tuto informaci nadále používat po dobu šesti měsíců ode dne vyhlášení nebo oznámení, jestliže na základě této závazné informacx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxádá potvrzení o dovozu, vývozu nebo předběžné určující potvrzení při vyřizování celních formalit, je doba šesti měsíců nahrazena dobou platnosti potxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxé informace o sazebním zařazení zboží lze za podmínek stanovených v odstavci 6 použít pouze pro účely
- vyměření dovozních a vývozních cel,
- výpočtx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxzu nebo předběžného určujícího potvrzení, které se předkládá při vyřizování formalit pro přijetí celního prohlášení týkajícího se daného zboží, pokxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxveného v rámci společné zemědělské politiky, přijmout rozhodnutí o odchylce od odstavce 6 postupem podle článku xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx
Článek 13
Celní orgány mohou v souladu s podmínkami stanovenými v platných předpisech provádět veškeré kontroly, které považují za nezbytné pro zaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxílí na dotyčných operacích za účelem obchodu se zbožím, poskytnout celním orgánům na jejich žádost a v případně stanovených lhůtách všechny doklady a ixxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxkytovány jako důvěrné, se vztahuje povinnost mlčenlivosti a celní orgány je nesmí dále sdělovat bez výslovného zmocnění osobou nebo orgánem, který je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xouvislosti s ochranou údajů nebo soudním řízením.
Článek 16
Zúčastněné osoby musí uchovávat doklady uvedené v článku 14 pro účely kontroly xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxná běžet od konce roku, kdy
a) bylo přijato prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu nebo k vývozu v případě zboží propuštěného do volnxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xohledu v případě zboží propuštěného do volného oběhu se sníženou nebo nulovou sazbou dovozního cla z důvodu jeho použití ke zvláštním účelům;
c) je ukxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxtěného ve svobodném pásmu nebo ve svobodném skladu.
Aniž je dotčen čl. 221 odst. 3 druhá věta, zjistí-li celní orgány při kontrole ve vztahu k celnímu dxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxrá bude dostatečná k provedení opravy a k její kontrole.
Článek 17
Jestliže je stanovena lhůta, datum nebo termín podle celních předpisů pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxslušných právních předpisech.
Článek 18
xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxé v první pracovní den měsíce října s účinkem od 1. ledna následujícího kalendářního roku. Jestliže není k dispozici přepočítací koeficient pro určitox xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxí.
2. Dojde-li však ke změně dvoustranného středního kurzu u jedné nebo více národních měn
a) v průběhu kalendářního roku, použije se změněných kxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxku desátého dne ode dne, kdy jsou k dispozici;
b) po prvním pracovním dni v říjnu, použije se změněných kurzů k přepočtu ECU na národní měny pro účely staxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxendářní rok, pokud během této doby nedojde k další změně dvoustranného středního kurzu, kdy se použije písmeno a).
"Změněnými kurzy" se rozumí kurzy xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxdy a podmínky, za nichž lze zjednodušit používání celních předpisů, se stanoví postupem projednávání ve výboru.
HLAVA II
PODKLADY, NA JEJxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxZEBNÍ ZAŘAZENÍ ZBOŽÍ
Článek 20
1. Cla a poplatky dlužné ze zákona v případě vzniku celního dluhu jsou založeny na celním sazebníku Evropských spoxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxbního zařazení tohoto zboží.
3. Celní sazebník Evropských společenství obsahuje
a) kombinovanou nomenklaturu zboží;
b) jakoukoliv jinou nxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxštními předpisy Společenství, jež upravují uplatňování celně sazebních opatření při obchodu se zbožím;
c) celní sazby a další podklady pro vyměxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x
x xxx x
x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxní poplatky stanovené v rámci společné zemědělské politiky nebo v rámci zvláštních režimů pro některé druhy zboží vzniklého zpracováním zemědělskýcx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxního sazebního zacházení;
e) preferenční sazební opatření přijatá jednostranně Společenstvím vůči některým zemím, skupinám zemí nebo územím;
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxjící z jiných právních předpisů Společenství.
4. Aniž jsou dotčena pravidla pro používání jednotných celních sazeb, splňuje-li dotyčné zboží poxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxm. c). Žádost může být podána dodatečně, jsou-li splněny příslušné podmínky.
5. Je-li použití opatření uvedených v odst. 3 písm. d), e) a f) omezeno xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) v případě celních stropů na základě nařízení Komise.
6. Sazebním zařazením zboží je stanovení pro dané zboží na základě platných předpisů určuxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xterá je plně nebo částečně založena na kombinované nomenklatuře nebo k ní případně přidává další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Spolxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxné sazební zacházení, jež se vztahuje na některé zboží z důvodů jeho povahy nebo zvláštního použití, se řídí podmínkami stanovenými postupem projednáxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxím" rozumí každé snížení nebo pozastavení ukládání dovozního cla podle čl. 4 odst. 10, a to i v rámci celní kvóty.
KAPITOLA 2
PŮVOD ZBOŽÍ
Odxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxských společenství, s výjimkou opatření uvedených v čl. 20 odst. 3 písm. d) a e);
b) použití nesazebních opatření stanovených zvláštními předpisy Spxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxm v určité zemi" se rozumí
a) nerostné produkty vytěžené v této zemi;
b) rostlinné produkty sklizené v této zemi;
c) živá zvířata narozená nebo vylxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxkého rybolovu a jiné produkty vytěžené z moře mimo pobřežní vody určité země loděmi, jež jsou registrovány nebo přihlášeny v této zemi a plují pod její vlxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx plavidla registrována nebo přihlášena v této zemi a plují pod její vlajkou;
h) produkty získané z mořského dna nebo z mořského podzemí ležícího mimo pxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxcí a vyřazené předměty sebrané v této zemi, jsou-li použitelné pouze k opětovnému získání surovin;
j) zboží v jakémkoliv výrobním stupni vyrobené nexx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pobřežní vody této země.
Článek 24
Zboží, na jehož výrobě se podílely dvě nebo více zemí, pochází ze země, kde došlo k poslednímu podstatnému hoxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxe důležitý stupeň výroby.
Článek 25
Zpracování nebo opracování, u nějž se zjistí nebo u nějž lze na základě zjištěných skutečností důvodně přexxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxuje za zpracování nebo opracování, které ve smyslu článku 24 uděluje takto vyrobenému nebo získanému zboží status původu ze země, v níž bylo provedeno.
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxitého dokladu.
2. I tehdy, kdy je doklad předložen, mohou v případě vážných pochybností celní orgány požadovat dodatečné doklady prokazující, že půxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxčním původu stanoví podmínky pro získání statusu původu, které musí zboží splňovat, aby se na něj vztahovala opatření xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx dohodách;
b) u zboží, na které se vztahují preferenční sazební opatření uvedená v čl. 20 odst. 3 písm. e), postupem projednávání ve výboru.
xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxečenství a nesazebních opatření stanovených ve zvláštních předpisech Společenství upravujících obchod se zbožím.
Článek 29
1. Celní hodxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxí, případně upravená podle článků 32 a 33, jestliže
a) nejsou stanovena žádná omezení, pokud jde o převod zboží nebo jeho použití kupujícím, s výjixxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx může být zboží dále prodáváno,
nebo
- neovlivňují podstatně hodnotu zboží;
b) prodej nebo cena nejsou podrobeny podmínkám nebo plněním, jejxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxícím nepřipadne přímo ani nepřímo prodávajícímu, kromě případů, kdy lze provést přiměřenou úpravu podle článku 32 a
d) kupující a prodávající nejsox xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx
xx xxx xxxxxání, zda je hodnota transakce přijatelná pro účely odstavce 1, není skutečnost, že kupující a prodávající jsou ve spojení, sama o sobě dostatečným důvoxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxliže spojení neovlivnilo cenu. Jestliže na základě informací poskytnutých deklarantem nebo získaných z jiných zdrojů mají celní orgány důvody považxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxvody písemně.
b) Při prodeji mezi osobami, které jsou ve spojení, se hodnota transakce přijme a zboží ohodnotí v souladu s odstavcem 1, prokáže-li dexxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xtejného nebo podobného zboží pro vývoz do Společenství mezi kupujícími a prodávajícími, kteří nejsou ve spojení;
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx. 30 odst. 2 písm. d).
Při použití předchozích kritérií je třeba přihlédnout k prokázaným rozdílům ve stupních prodeje, v množství, v položkách uvedxxxxx x xxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx při nichž jsou prodávající a kupující ve spojení.
c) Kritéria stanovená v písmenu b) se použijí na podnět deklaranta a pouze pro účely srovnání. Náhxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xterá byla nebo má být uskutečněna mezi prodávajícím a kupujícím ve prospěch prodávajícího za dovážené zboží; zahrnuje veškeré platby, které kupující xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxusí být učiněna v penězích. Může být uskutečněna akreditivem nebo obchodovatelnými cennými papíry a může být provedena přímo nebo nepřímo.
b) Činnoxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx se nepovažují za nepřímou platbu prodávajícímu, i když by mohly být pokládány za činnosti ve prospěch prodávajícího nebo byly podniknuty po dohodě s prxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Článek 30
1. Nemůže-li být celní hodnota určena podle článku 29, určí se postupně podle odst. 2 písm. a), b), c) a d), a to podle prvního z těchto písmexx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxého písmene, lze použít dalšího písmene v pořadí podle tohoto odstavce.
2. Celní hodnotou určenou podle tohoto článku je
a) hodnota transakce u sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxdnota transakce u podobného zboží prodávaného pro vývoz do Společenství a vyváženého ve stejnou dobu nebo přibližně ve stejnou dobu jako zboží, které jx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xhrnném množství osobám, které nejsou ve spojení s prodávajícími;
d) hodnota vypočtená jako součet
- nákladů na materiál a výrobu nebo jiné zpraxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxenti v zemi vývozu obvykle zahrnují do prodejů zboží téže povahy nebo téhož druhu jako hodnocené zboží určené k vývozu do Společenství,
- nákladů na všxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxnota dováženého zboží určena podle článků 29 nebo 30, určí se na základě údajů dostupných ve Společenství s použitím vhodných prostředků slučitelných xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxdu,
- této kapitoly.
2. Celní hodnota podle odstavce 1 se nezakládá na
a) prodejní ceně ve Společenství zboží produkovaného ve Společenstvxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxkladech jiných než vypočtených hodnotách, které byly určeny pro stejné nebo podobné zboží v souladu s čl. 30 odst. 2 písm. d);
e) ceně zboží pro vývoz do xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Článek 32
1. Při určení celní hodnoty podle článku 29 se připočtou k ceně, která byla nebo má být za dovážené zboží skutečně zaplacena,
a) náslxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxrostředkování, s výjimkou nákupních provizí;
ii) náklady na nádoby, které se pro celní účely považují za součást zboží;
iii) náklady na balení zahxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo zdarma nebo za snížené náklady a jsou použity při výrobě nebo prodeji k vývozu dováženého zboží v rozsahu, v jakém tato hodnota nebyla zahrnuta dx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx, slévačské formy a podobné předměty použité k výrobě dováženého zboží;
iii) materiály spotřebované k výrobě dováženého zboží;
iv) techniky, vývxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx hodnoceného zboží, kterou musí platit kupující přímo nebo nepřímo jako podmínku prodeje hodnoceného zboží, pokud tyto poplatky nejsou zahrnuty x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxného zboží, která připadne přímo nebo nepřímo prodávajícímu;
e)
i) náklady na dopravu a pojištění dováženého zboží a
ii) náklady na nakládku, vxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxá je na základě tohoto článku připočtena k ceně, která byla nebo má být skutečně zaplacena, vychází z údajů, které jsou objektivní a měřitelné.
3. K cenxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
4. Nákupní provizí se pro účely této kapitoly rozumí odměna, kterou platí dovozce zprostředkovateli za služby spočívající v jeho zastupování při kxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxlní hodnoty nezapočítávají poplatky za právo reprodukovat zboží dovážené do Společenství a
b) do ceny, která byla nebo má být za dovážené zboží skutexxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podmínkou prodeje dováženého zboží určeného k vývozu do Společenství.
Článek 33
1. Za předpokladu, že jsou vykázány odděleně od ceny, ktxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxe vstoupilo na celní území Společenství;
b) náklady na stavbu, instalaci, montáž, údržbu nebo technickou pomoc vynaložené po dovozu na dovážené zboxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx zboží bez ohledu na to, zda úvěr poskytuje prodávající nebo jiná osoba, jestliže bylo poskytnutí úvěru uzavřeno písemně a jestliže může kupující prokáxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xx xxxxxxxaná úroková sazba nepřevyšuje obvyklou úrokovou sazbu uplatňovanou v dané zemi při podobných operacích v okamžiku, kdy k finanční úhradě dochází;
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxství při dovozu nebo prodeji zboží.
Článek 34
K určení celní hodnoty nosičů dat xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxu-li položky, na jejichž základě je určována celní hodnota zboží, vyjádřeny v jiné měně, než je měna členského státu, ve kterém se provádí hodnocení, poxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxo měny při obchodních operacích, vyjádřenou v měně daného členského státu, a platí po dobu, která bude stanovena postupem projednávání ve výboru.
Poxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxou dotčeny zvláštní předpisy o určení celní hodnoty zboží propuštěného do volného oběhu poté, co mu bylo přiděleno jiné celně schválené určení.
2. Odxxxxxx xx xxxxxx xxx xx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxšeného postupu stanoveného pro celé Společenství postupem projednávání ve výboru.
HLAVA III
USTANOVENÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA ZBOŽÍ OD VSTUPU Nx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
1. Zboží podléhá celnímu dohledu od vstupu na celní území Společenství. Může být podrobeno kontrole ze strany celních orgánů podle platných předpisůx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx 82 odst. 1, do okamžiku změny jeho celního statusu, jeho umístění do svobodného pásma nebo svobodného skladu, jeho zpětného vývozu nebo jeho zničení poxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdně po cestě určené celními orgány způsobem, který tyto orgány stanoví,
a) k celnímu úřadu určenému celními orgány nebo na jiné místo určené nebo schvxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
x po zemi, aniž by prošlo jinou částí celního území Společenství, jestliže je část hranice svobodného celního pásma totožná s pozemní hranicí mezi člensxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxna v důsledku překládky, je odpovědná za dodržení povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxsud nachází mimo celní území Společenství, je zacházeno stejným způsobem jako se zbožím již dopraveným na celní území Společenství, zejména stanoví-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxtovního ruchu, pohraničního styku, poštovního styku nebo styku se zanedbatelným hospodářským významem za předpokladu, že tím nejsou ohroženy celní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xx x x xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dočasně pohybuje mezi dvěma body na tomto území vodní nebo vzdušnou cestou, pokud je přepravováno po přímé trase pravidelnou leteckou nebo námořní linxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxodných přístavech.
6. Odstavec 1 se nevztahuje na zboží na palubě plavidla přeplouvajícího pobřežní vody nebo letadla přelétajícího vzdušný prosxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxná v čl. 38 odst. 1 splněna z důvodu nepředvídatelných okolností nebo vyšší moci, musí osoba, která má tuto povinnost, nebo jiná osoba jednající jejím jmxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xničení zboží, musí být celní orgány vyrozuměny rovněž o místě, na kterém se zboží přesně nachází.
2. Jestliže byla loď nebo letadlo uvedené v čl. 38 odsxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxůže být splněna, je osoba, která tuto loď nebo letadlo na celní území Společenství dopravila, nebo jiná osoba jednající na jejím místě povinna bez zbytexxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxím uvedeným v odstavci 1, jakož i nad zbožím na palubě plavidla nebo letadla za okolností stanovených v odstavci 2, a případně k zajištění jeho následné pxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
Zboží, které bylo podle čl. 38 odst. 1 písm. a) dopraveno na celní úřad nebo na jiné místo stanovené nebo schválené celními orgány, předloží celním orgáxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xa toto území.
Článek 41
Článek 40 nevylučuje použití platných předpisů na zboží
a) dopravované cestujícími;
b) propuštěné do celního rxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxrány vzorky za účelem přidělení celně schváleného určení.
KAPITOLA 3
SOUHRNNÉ CELNÍ PROHLÁŠENÍ A VYKLÁDKA ZBOŽÍ PŘEDLOŽENÉHO K CELNÍMU ŘÍZxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx prohlášení se podává současně s předložením zboží k celnímu řízení. Celní orgány však mohou povolit lhůtu k podání prohlášení, jež uplyne nejpozději pxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxse odpovídajícím vzoru předepsanému celními orgány. Celní orgány však mohou povolit použít jako souhrnné celní prohlášení jakýkoliv obchodní nebo úxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx celní území Společenství, nebo případně osoba, která převzala odpovědnost za přepravu zboží po jeho vstupu na toto území, nebo
b) osoba, jejímž jménxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poštovních zásilkách, celní úřad nemusí vyžadovat podání souhrnného celního prohlášení, není-li tím ohrožen celní dohled nad zbožím, jestliže byly xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxe vykládat a překládat z dopravních prostředků, kterými je přepravováno, pouze se souhlasem celních orgánů a na místech, která k tomu tyto orgány určí nxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části. V tomto případě o tom musí být celní orgány bezodkladně vyrozuměny.
2. Za účelem kontroly zboží a dopravních prostředků, kterými je zboží přexxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxh orgánů přemístěno ze svého původního umístění.
KAPITOLA 4
POVINNOST PŘIDĚLIT CELNĚ SCHVÁLENÉ URČENÍ ZBOŽÍ PŘEDLOŽENÉMU K CELNÍMU ŘÍZENÍ
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxoží.
Článek 49
1. U zboží, na které bylo podáno souhrnné celní prohlášení, musí být formality k přidělení celně schváleného určení splněny v xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxno souhrnné prohlášení, v případě zboží přepravovaného jinak než po moři.
2. Pokud to okolnosti odůvodňují, mohou celní orgány stanovit kratší lhxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxA 5
DOČASNÉ USKLADNĚNÍ ZBOŽÍ
Článek 50
Od předložení k celnímu řízení do doby, než mu bude přiděleno celně schválené určení, má předložené zbožx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxe být skladováno pouze na místech schválených celními orgány a za podmínek jimi stanovených.
2. Celní orgány mohou od držitele zboží požadovat poskyxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxe být dočasně uskladněné zboží podrobeno pouze úkonům potřebným k tomu, aby bylo uchováno v nezměněném stavu, aniž by se měnila jeho obchodní úprava nebx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xostavení zboží, u nějž nebyly formality předepsané k přidělení celně schválného určení započaty ve lhůtě stanovené podle článku 49.
2. Dokud není poxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxledem.
KAPITOLA 6
USTANOVENÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA ZBOŽÍ, KTERÉ NENÍ ZBOŽÍM SPOLEČENSTVÍ, DOPRAVOVANÉ V TRANZITNÍM REŽIMU
Článek 54
Článxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxenství.
Článek xx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxženo k celnímu řízení v souladu s platnými předpisy upravujícími tranzit, vztahují se na ně články 43 až 53.
KAPITOLA 7
JINÁ USTANOVENÍ
Člxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xáklady na zničení zboží nese držitel.
Článek 57
Zjistí-li celní orgány, že zboží bylo na celní území Společenství dovezeno protiprávně nebo bxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxNÍ
KAPITOLA 1
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 58
1. Není-li stanoveno jinak, může být zboží kdykoliv bez ohledu na jeho povahu, množství, původ, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xákazů nebo omezení odůvodněných veřejnou mravností, veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí, zvířat a rostlin, ochrxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxví.
KAPITOLA 2
CELNÍ REŽIMY
Oddíl 1
Propuštění zboží do celního režimu
Článek 59
1. Veškeré zboží určené k propuštění do celního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxšlechťovacího styku, tranzitu nebo uskladnění v celním skladu je pod celním dohledem od okamžiku přijetí celního prohlášení až do okamžiku, kdy opustx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xeobsahují žádná pravidla v této věci, určí příslušnost celních úřadů na svém území členské státy, a to případně s přihlédnutím k povaze zboží nebo celníxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo jestliže to povolily celní orgány, nebo
c) ústním prohlášením nebo jiným úkonem, jímž držitel zboží vyjádří svou vůli, aby bylo zboží propuštěnx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
I. Běžný postup
Článek 62
1. Písemné celní prohlášení musí být podáno na tiskopise odpovídajícím úřednímu vzoru předepsanému pro tento účel. Mxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxášení.
2. K celnímu prohlášení musí být připojeny všechny doklady, jejichž předložení je nezbytné pro použití předpisů upravujících celní režim, dx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxmžitě za předpokladu, že zboží, na které se vztahuje, bylo předloženo k celnímu řízení.
Článek 64
1. S výhradou článku 5 může celní prohlášení uxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxní je nezbytné pro použití předpisů upravujících celní režim, do kterého je zboží navrženo v celním prohlášení.
2. Avšak
a) vyplývají-li z přijexx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxt musí být usazen ve Společenství.
Podmínka usazení ve Společenství se však nevyžaduje u osob, které
- podávají celní prohlášení týkající se režixx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx Ustanovení odst. 2 písm. b) nevylučují, aby členské státy uplatňovaly dvoustranné dohody uzavřené se třetími zeměmi nebo zvyklosti s obdobnými účinkxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
Deklarantovi může být na jeho žádost povoleno, aby opravil jeden nebo více údajů uvedených v přijatém celním prohlášení. Opravou však nesmí být rozšxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xjistí nesprávnost uvedených údajů nebo
c) propustí zboží.
Článek 66
1. Na žádost deklaranta zruší celní orgány platnost již přijatého cexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zboží nemůže být propuštěno do celního režimu, do kterého bylo navrženo v celním prohlášení.
Pokud však celní orgány sdělily deklarantovi svůj úmysl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxž nelze platnost celního prohlášení zrušit, kromě případů vymezených postupem projednávání ve výboru.
3. Zrušením platnosti celního prohlášení nxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxuštění zboží do celního režimu, do kterého je navrženo v celním prohlášení, předpisy platné ke dni, kdy celní orgány přijaly celní prohlášení.
Čxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxgány mohou požadovat, aby jim deklarant předložil další doklady potvrzující správnost údajů uvedených v celním prohlášení;
b) kontrolovat zboží a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxsto, kde má být kontrolováno a případně kde mají být odebrány vzorky, jakož i veškerou manipulaci nezbytnou ke kontrole či odebrání vzorků. Vynaložené xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xelní orgány, aby byl deklarant nebo jeho zástupce přítomen při kontrole zboží nebo odebírání vzorků a poskytl celnímu úřadu potřebnou součinnost k usnxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škodu vyplývající z kontroly zboží nebo z odebrání vzorků, avšak nesou náklady na analýzu nebo kontrolu.
Článek 70
1. Je-li kontrolována pouzx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xomnívá-li se však deklarant, že výsledek částečné kontroly neplatí pro ostatní zboží, na které se vztahuje celní prohlášení, může požadovat provedenx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxedek ověření celního prohlášení je podkladem pro použití celních předpisů upravujících celní režim, do kterého je zboží propuštěno.
2. Není-li celxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xodržování podmínek celního režimu, do kterého je zboží navrženo v celním prohlášení, nutné jeho ztotožnění, přijmou za tímto účelem celní orgány nezbxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxením, není-li v důsledku nepředvídatelných okolností nebo vyšší moci jejich odstranění nebo zničení nezbytné k zajištění ochrany zboží nebo dopravnxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxzy a omezení, propustí celní orgány zboží ihned poté, co byly údaje uvedené v celním prohlášení ověřeny nebo přijaty bez ověření. Obdobně postupují v přxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxšení, se propouští současně.
Obsahuje-li celní prohlášení dvě a více položek, pokládají se pro účely tohoto odstavce údaje ke každé položce za samostxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxje, propuštěno, dokud není celní dluh splněn nebo zajištěn. To se však, aniž je dotčen odstavec 2, nevztahuje na režim dočasného použití s částečným osvxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xrohlášení, poskytnutí jistoty, nesmí být zboží do tohoto celního režimu propuštěno, dokud nebude jistota poskytnuta.
Článek 75
Přijmou sx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxmi orgány nebylo možno provést kontrolu zboží nebo v ní pokračovat z důvodů, které lze přičítat deklarantovi, nebo
- doklady, které musí být předložexx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxvené lhůtě ani provedena platba, ani poskytnuta jistota nebo
- se na něj vztahují zákazy nebo omezení;
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a postupů, aniž je narušen řádný průběh řízení, mohou celní orgány za podmínek stanovených postupem projednávání ve výboru povolit, aby
a) prohlášexx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x uvedeného článku;
b) byl namísto prohlášení podle článku 62 předložen obchodní nebo úřední doklad spolu s žádostí propustit zboží do daného režimu;
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdložit zboží k celnímu řízení.
Zjednodušené celní prohlášení, obchodní nebo úřední doklad nebo zápis do protokolu musí obsahovat alespoň údaje nutxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, je deklarant povinen podat doplňkové celní prohlášení obecné, pravidelné nebo souhrnné povahy.
3. Doplňková celní prohlášení a zjednodušená celxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxášení; v případech uvedených v odst. 1 písm. c) má zápis do protokolu stejné právní účinky jako přijetí celního prohlášení podle článku 62.
4. Zvláštnx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
Je-li celní prohlášení podáváno prostřednictvím zařízení pro zpracování dat ve smyslu čl. 61 písm. b) nebo ústním prohlášením nebo jiným úkonem ve sxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxoží
Článek 78
1. Po propuštění zboží mohou celní orgány z úřední povinnosti nebo na žádost deklaranta celní prohlášení přezkoumat.
2. Po propuxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxhodním operacím s týmž zbožím s cílem ujistit se o správnosti údajů obsažených v celním prohlášení. Kontrolu lze provést u deklaranta nebo jiné osoby, kxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xrgány mohou rovněž kontrolovat zboží, pokud ještě může být předloženo.
3. Nasvědčují-li výsledky kontroly celního prohlášení nebo kontroly po proxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxzici.
Oddíl 2
Propuštění do volného oběhu
Článek 79
Propuštěním do volného oběhu získává zboží, které není zbožím Společenství, celxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxého zboží a vybrání cla a poplatků dlužných ze zákona.
Článek 80
1. Odchylně od článku 67 může deklarant požádat o přiznání výhodnější sazby, jxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu, ale ještě před propuštěním tohoto zboží.
2. Nebylo-li možno zboží propustix xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xařazení je různé, a zacházení s jednotlivým zbožím podle jeho sazebního zařazení by bylo spojeno s prací a náklady neúměrnými dovoznímu clu, které se na xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xboží s nejvyšší celní sazbou dovozního cla.
Článek 82
1. Zboží propuštěné do volného oběhu s částečným nebo úplným osvobozením od dovozního clx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xoto částečné nebo úplné osvobození, jakmile je zboží vyvezeno nebo zničeno nebo jakmile je povoleno použít zboží pro jiné účely, než jsou účely uvedené x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
Článek 83
Zboží propuštěné do volného oběhu ztrácí svůj celní status zboží Společenství, jestliže
a) je po propuštění zboží podle článku 66 platxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxminuto
- v rámci aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení,
nebo
- podle článku 238, neboť zboží bylo vadné nebo nesplňovalo smluvní pxxxxxxxx xxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxhradního celně schváleného určení tohoto zboží.
xxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xx
1. V článcích 85 až 90 se
a) "režimem s podmíněným osvobozením od cla" u zboží, které není zbožím Společenství, rozumějí režimy:
- vnějšího traxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxého použití;
b) "celním režimem s hospodářským účinkem" rozumějí režimy:
- uskladňování v celním skladu,
- aktivního zušlechťovacího sxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxží propuštěné do režimu s podmíněným osvobozením od cla a zboží, které v rámci aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení splnilo formality sxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxhtěno ani přepracováno v režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo režimu přepracování pod celním dohledem.
Článek 85
Do celního režimu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy upravující určitý režim, uděluje se povolení podle článku 85 nebo čl. 100 odst. 1 pouze
- osobám, které skýtají potřebné záruky k řádnému provádění oxxxxxxx x
x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxení, která jsou neúměrná daným hospodářským potřebám.
Článek 87
1. V povolení jsou stanoveny podmínky, za nichž se použije daný režim.
2x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx obsah.
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xluhu, který by mohl u tohoto zboží vzniknout.
V rámci určitého režimu s podmíněným osvobozením od cla mohou být stanoveny zvláštní předpisy upravujícx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxému do tohoto režimu nebo případně zušlechtěným nebo přepracovaným produktům přiděleno jiné celně schválené určení.
2. Celní orgány učiní všechna xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
Práva a povinnosti držitele celního režimu s hospodářským účinkem mohou být za podmínek stanovených celními orgány postupně převedeny na jiné osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxžňuje přepravu mezi dvěma místy v rámci celního území Společenství
a) zboží, které není zbožím Společenství, aniž by toto zboží podléhalo dovozním cxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxoto zboží do třetích zemí a u nějž byly provedeny příslušné vývozní celní formality.
2. Přeprava podle odstavce 1 se uskutečňuje
a) v režimu vněxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xx se týká zásilek zboží, které musí být vyloženy na celním území Společenství a které jsou přepravovány společně se zbožím, které má být vyloženo ve třetí xxxxx xxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxanzitní doklad;
d) na podkladě Rýnského manifestu (článek 9 Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně);
e) na podkladě tiskopisu 302 v rámci Úmluvy mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
3. Použitím režimu vnějšího tranzitu nejsou dotčeny zvláštní předpisy upravující přepravu zboží propuštěného do celního režimu s hospodářským úxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx tento režim.
II. Zvláštní ustanovení týkající se vnějšího tranzitu Společenství
Článek 93
Režimu vnějšího tranzitu Společenství pxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xemi provádí na základě jednotného přepravního dokumentu vystaveného na celním území Společenství; v tom případě se účinky tohoto režimu na území třetx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxatků, které mohou ohledně zboží vzniknout.
2. S výjimkou případů, o nichž se případně rozhodne postupem projednávání ve výboru, se poskytnutí jisxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxváděné železničními společnostmi členských států.
3. Případy, kdy se zprošťuje povinnosti poskytnout jistoty zboží přepravované jinou vodní cxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xdstavce 2, může být v rozsahu stanoveném v odstavci 3 zproštěna celními orgány členského státu, ve kterém je usazena, povinnosti poskytnout jistotu prx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xproštění povinnosti poskytnout jistotu podle odstavce 1 se přizná pouze osobám,
a) jež jsou usazeny v členském státě, kde je zproštění povinnosti poxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxh závazky;
d) které se nedopustily žádného vážného porušení celních nebo daňových předpisů a
e) které se na předepsaném vzorovém tiskopise zavážoxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxout jistotu podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na operace tranzitu Společenství týkající se zboží,
a) jehož celková hodnota je vyšší než částka stanovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
4. Orgány, které zproštění povinnosti poskytnout jistotu přiznaly, vystaví osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu v jednom nebo více xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxn
a) předložit zboží ve stanovené lhůtě celnímu úřadu určení v nezměněném stavu a dodržet přitom opatření přijatá celními orgány ke ztotožnění zbožíx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx dopravce nebo příjemce zboží, který zboží přijal a je si vědom, že se na toto zboží nachází v tranzitním režimu Společenství, rovněž povinen předložit zxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
1. Prováděcí pravidla k tomuto režimu a výjimky z něj se stanoví postupem projednávání ve výboru.
2. Za předpokladu, že je zajištěno uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxdnodušené postupy odpovídající kritériím stanoveným podle okolností a vztahující se na určité druhy dopravy zboží nebo určité podniky;
b) má každý xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
C. Uskladňování v celním skladu
Článek 98
1. Režim uskladňování v celním skladu umožňuje skladovat v celním skladu
a) zboží, ktxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxí předpisy Společenství stanoví, že se na ně v důsledku jeho uskladnění v celním skladu vztahují opatření obvykle uplatňovaná při vývozu zboží.
2. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxdy, ve kterých může být zboží podle odstavce 1 propuštěno do režimu uskladňování v celním skladu, aniž by bylo skladováno v celním skladu, se stanoví posxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xklad, který může pro skladování zboží použít xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxvněná provozovat celní sklad.
Ukladatelem zboží je osoba vázaná celním prohlášením, kterým bylo zboží propuštěno do režimu uskladňování v celním sxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xokud tyto orgány neprovozují celní sklad samy.
2. Osoba, která hodlá provozovat celní sklad, musí podat písemnou žádost obsahující údaje nezbytné pxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxho skladu.
3. Oprávnění provozovat celní sklad může být uděleno pouze osobě usazené ve Společenství.
Článek 101
Skladovatel odpovídá za xxx xx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxí v celním skladu budou plněny a
c) zvláštní podmínky stanovené v povolení budou dodržovány.
Článek 102
1. Odchylně od článku 101 může povoxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x. Ukladatel zboží odpovídá vždy za plnění povinností vyplývajících z propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu.
Článek 103
Práxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xrgány požadovat v souvislosti s povinnostmi podle článku 101, aby skladovatel poskytl jistotu.
Článek 105
Osoba určená celními orgány vede exxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxi veřejný celní sklad celní orgány.
S výhradou článku 86 nemusí celní orgány vyžadovat evidenci zboží, pokud odpovědnost podle čl. 101 písm. a) a/nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxedního dokladu podle čl. 76 odst. 1 písm. b).
Článek 106
1. Je-li to hospodářsky odůvodněné a neztěžuje-li se tím celní dohled, mohou celní oxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, bylo v prostorech celního skladu zušlechtěno v režimu aktivního zušlechťovacího styku za podmínek stanovených pro tento režim. Formality, které nexxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxo skladu přepracováno v režimu přepracování pod celním dohledem za podmínek stanovených pro tento režim. Formality, které nemusí být v celním skladu vxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxadu.
3. Celní orgány mohou požadovat, aby skladovatel vedl zboží uvedené v odstavci 1 v evidenci zboží podle článku 105.
Článek 107
Zboží proxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx8
1. Doba, po kterou se zboží může nacházet v režimu uskladnění v celním skladu, není omezena.
Ve výjimečných případech však mohou celní orgány stanoxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx 1 písm. b), které je předmětem společné zemědělské politiky, lze stanovit postupem projednávání ve výboru.
Článek 109
1. Dovozové zboží lze pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxstribuci a další prodej.
V míře nezbytné k řádnému fungování společné organizace trhů lze sestavit seznam případů, u kterých jsou zakázány tyto formy xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxno do režimu uskladňování v celním skladu a které je předmětem společné zemědělské politiky, lze podrobit pouze takovým formám manipulace, které jsou xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxanoví podmínky, za kterých je lze provádět.
4. Seznam forem manipulace podle odstavců 1 a 2 se stanoví postupem projednávání ve výboru.
Článek xxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxsí být předem schváleno celními orgány, které stanoví podmínky, za kterých k němu může dojít.
Po dobu, kdy se zboží nachází mimo celní sklad, může být poxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxží vznikl celní dluh a základem celní hodnoty tohoto zboží je cena, která byla nebo má být za zboží skutečně zaplacena, zahrnující náklady na skladování x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx nebo má být za zboží skutečně zaplacena.
2. Pokud byly u uvedeného zboží provedeny obvyklé formy manipulace ve smyslu článku 109, posuzují se na žádosx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxoží, ke kterým by bylo přihlíženo u tohoto zboží v okamžiku uvedeném v článku 214 v případě, kdyby tyto manipulace nebyly provedeny. Postupem projednávxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxž bylo předloženo celním orgánům, a předtím, než bylo podáno odpovídající celní prohlášení, a pokud byly podklady pro vyměření cla na toto zboží uznány xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxo účely článku 214, aniž je dotčena kontrola po propuštění zboží podle článku 78.
Článek 113
Zboží Společenství uvedené v čl. 98 odst. 1 písm. b)x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xiné celně schválené určení podle zvláštních předpisů Společenství uvedených ve zmíněném článku.
D. Aktivní zušlechťovací styk
I. Obecnx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxchťovatelských operací na celním území Společenství bylo použito
a) zboží, které není zbožím Společenství a které má být vyvezeno zpět z celního úzexx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xběhu s vrácením nebo prominutím dovozního cla, kterému toto zboží podléhá, je-li vyvezeno z celního území Společenství ve formě zušlechtěných výrobkxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx
xx xxystémem navracení" režim aktivního zušlechťovacího styku ve formě podle odst. 1 písm. b);
c) "zušlechťovacími operacemi":
- opracování zbožxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx v zušlechtěných výrobcích obsaženo, avšak umožňuje nebo usnadňuje výrobu těchto výrobků, a to i když je při použití zcela nebo zčásti spotřebováno;
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxré bylo použito pro výrobu zušlechtěných výrobků namísto dovozového zboží;
f) "výtěžností" množství nebo procentní podíl zušlechtěných výrobků zxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx k ustanovení odstavce 4 celní orgány povolí, aby
a) zušlechtěné výrobky byly vyrobeny z rovnocenného zboží;
b) zušlechtěné výrobky vyrobené z rovxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxo dovozové zboží. Ve zvláštních případech stanovených postupem projednávání ve výboru však může být povoleno, aby rovnocenné zboží dosáhlo vyššího sxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxí jako dovozové zboží.
4. Postupem projednávání ve výboru lze přijmout opatření, jejichž cílem je zakázat nebo omezit použití odstavce 1.
5. Jestlxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxho zušlechťovacího styku, musí držitel povolení poskytnout jistotu k zajištění platby těchto cel v případě, kdyby nebylo dovozové zboží dovezeno ve sxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xebo nechává provádět zušlechťovací operace.
Článek 117
Povolení může být uděleno pouze
a) osobám usazeným ve Společenství. V případě doxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zboží uvedeného v čl. 114 odst. 2 písm. c) poslední odrážce, ztotožněno v zušlechtěných výrobcích nebo, v případech zmíněných v článku 115, může-li být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxy pro vývoz nebo zpětný vývoz zušlechtěných výrobků, nejsou-li tím nepříznivě dotčeny zásadní zájmy producentů ve Společenství (hospodářské xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxě vyvezeny nebo jim musí být přiděleno jiné celně schválené určení. Při stanovení této lhůty se přihlíží k době potřebné pro provedení zušlechťovacích xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxu aktivního zušlechťovacího styku. Na náležitě odůvodněnou žádost držitele povolení mohou celní orgány tuto lhůtu prodloužit.
Za účelem zjednodušxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo měsíce, případně čtvrtletí.
3. V případě použití čl. 115 odst. 1 písm. b), stanoví celní orgány lhůtu, během které musí být zboží, které není zbožím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxné výrobky vyrobené z odpovídajícího rovnocenného zboží.
4. Pro některé zušlechťovací operace a pro některé dovozové zboží lze stanovit zvláštní lxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxnost se stanoví na základě skutečných podmínek, za kterých jsou nebo budou zušlechťovací operace prováděny.
2. Pokud to okolnosti odůvodňují, a zejxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxnostmi a při kterých jsou vyráběny zušlechtěné výrobky trvalé jakosti, lze na základě předem zjištěných skutečností stanovit paušální výtěžnost posxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxtěné do volného oběhu, mohou být stanoveny postupem projednávání ve výboru.
Článek 121
1. S výhradou článku 122, vznikne-li celní dluh, vyměřx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxžimu aktivního zušlechťovacího styku.
2. Jestliže v okamžiku uvedeném v odstavci 1 splňuje dovozové zboží podmínky pro uplatnění preferenčních saxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu.
Článek 122
Odchylně od článku 121 zušlechtěné výrobky
a) podléhajx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xx xx xxxy, v jaké jsou úměrné vyvezené části zušlechtěných výrobků nezařazených do tohoto seznamu. Držitel povolení však může žádat, aby clo bylo vyměřeno způxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxávání ve výboru;
b) podléhají dovoznímu clu vypočtenému v souladu s pravidly vztahujícími se na daný celní režim nebo na svobodná pásma nebo svoxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
- zúčastněná osoba může požadovat, aby bylo clo vyměřeno podle článku 121,
- bylo-li zušlechtěným výrobkům přiděleno výše uvedené celně schválené uxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxe článku 121;
c) mohou podléhat pravidlům pro vyměřování cla stanoveným pro režim přepracování pod celním dohledem, pokud by dovozové zboží mohlx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxoveno pro stejné dovážené zboží;
e) jsou osvobozeny od dovozního cla, je-li totéž osvobození podle článku 184 stanoveno pro stejné dovážené zboží.
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xákladě povolení celních orgánů a v souladu s podmínkami režimu pasivního zušlechťovacího styku zcela nebo částečně dočasně vyváženy z celního území Sxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xx xx xxšlechtěných výrobků nebo ze zboží v nezměněném stavu uvedených v odstavci 1 podle článků 121 a 122 a
b) z výrobků dovážených zpět poté, co byly zušlechtxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxkty vyvážené v tomto režimu předtím, než se takový vývoz uskutečnil, propuštěny do volného oběhu.
V. Zvláštní ustanovení týkající se systémx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxrhem na propuštění do volného oběhu,
- podléhá množstevním omezením dovozu,
x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxx
x xodléhá zemědělské dávce nebo jinému dovoznímu poplatku zavedenému v rámci společné zemědělské politiky nebo v rámci zvláštních režimů pro některé drxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxohlášení s návrhem na propuštění dovozového zboží do volného oběhu stanovena žádná vývozní náhrada za vývoz zušlechtěných výrobků.
3. Povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
- dovozové zboží nepodléhá žádnému z poplatků podle odstavce 1 třetí odrážky,
- na vývoz zušlechtěných výrobků není stanovena žádná vývozní náhradax
xxxxxx xxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na příslušné povolení.
2. Na žádost celních orgánů musí být uvedené povolení přiloženo k celnímu prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhux
xxxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx x x xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx odrážka a písm. c) a článek 129.
Článek 127
Dočasný vývoz zušlechtěných výrobků prováděný podle čl. 123 odst. 1 není považován za vývoz ve smyslx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádat vrácení nebo prominutí dovozního cla, prokáže-li v souladu s požadavky celních orgánů, že zušlechtěné výrobky vyrobené z dovozového zboží propxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnství, uskladňování v celním skladu, dočasného použití nebo aktivního zušlechťovacího styku (podmíněného systému) nebo umístěny do svobodného pásxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxení celně schváleného určení uvedeného v odstavci 1 druhé odrážce jsou zušlechtěné výrobky považovány za zboží, které není zbožím Společenství.
3. xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxního režimu nebo umístěné do svobodného pásma nebo svobodného skladu podle odstavce 1 mohou být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxx x22 písm. b), považuje se částka vráceného nebo prominutého dovozního cla v těchto případech za výši celního dluhu.
5. Pro účely vyměření dovozního cxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxího zušlechťovacího styku s podmíněným systémem se rovněž použije za tím účelem, aby zušlechtěné výrobky mohly být osvobozeny od vývozního cla, kteréxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
Článek 130
Režim přepracování pod celním dohledem umožňuje podrobit zboží, které není zbožím Společenství, na celním území Společenství takovxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xýrobky vzniklé z těchto operací s použitím pro ně platných dovozních cel. Tyto výrobky se označují jako přepracované výrobky.
Článek 131
Seznxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxení k přepracování pod celním dohledem se udílí na žádost osoby, která provádí přepracování nebo zajistí, aby přepracování bylo provedeno.
Čláxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxch;
c) nelze-li zboží po přepracování hospodárným způsobem navrátit vlastnosti nebo stav, v němž se nacházelo před přepracováním;
d) nedojde-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxli splněny podmínky nutné k tomu, aby tento režim přispěl k vytvoření nebo zachování přepracovávání zboží ve Společenství, aniž by byly nepříznivě dotxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx x x x x xxxxxx xxx se použijí přiměřeně.
Článek 135
Vznikl-li celní dluh x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxí dluh na základě podkladů pro vyměřování příslušných cel pro dovozové zboží v době přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu pxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxedem podmínky pro přiznání preferenčního sazebního zacházení a toto preferenční sazební zacházení je použitelné na stejné výrobky, jako jsou přepraxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxo zacházení.
2. Je-li preferenční sazební zacházení podle odstavce 1 stanoveno pro dovozové zboží v rámci celních kvót nebo celních stropů, je použixx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxamžiku přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu. V tom případě se množství dovozového zboží skutečně použitého při výrobě pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxuštění do volného oběhu a žádná množství se nezapočtou do celních kvót nebo stropů platných pro výrobky stejné jako přepracované výrobky.
F. Doxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xtavu, kromě běžného snížení hodnoty způsobeného jeho použitím, bylo na celním území Společenství používáno s úplným nebo částečným osvobozením od doxxxxxxx xxx x xxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxby, která zboží užije nebo nechá užívat.
Článek 139
Celní orgány odmítnou návrh na propuštění do režimu dočasného použití, jestliže nelze zajxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxže s ohledem na povahu zboží nebo operací, které mají být prováděny, nemůže neprovedení ztotožnění vést ke zneužití tohoto režimu.
Článek 140
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xýt dostatečná pro dosažení cíle povoleného použití.
2. Aniž jsou dotčeny zvláštní lhůty podle článku 141, je lhůta pro setrvání zboží v režimu dočasnxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxou celní orgány na žádost zúčastněné osoby a v přiměřeném rozsahu prodloužit lhůty stanovené podle odstavců 1 a 2 tak, aby umožnily povolené xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xla, se stanoví postupem projednávání ve výboru.
Článek 142
1. Použití režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla se poxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx nebo které v nich sice uvedeno je, avšak nesplňuje všechny podmínky k propuštění do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla.
2x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.
Článek 143
1. Dovozní clo, které má být zaplaceno u zboží propuštěného do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxoží, kdyby v okamžiku propuštění do režimu dočasného použití bylo propuštěno do volného oběhu.
2. Částka vyměřeného dovozního cla nesmí být vyšší nex xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxpřihlíží k případnému úroku.
3. Možnost převodu práv a povinností, které vzniknou při režimu dočasného použití podle čl. 90 neznamená, že by pro každx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxným osvobozením od dovozního cla uskutečněn mezi dvěma držiteli režimu během téhož měsíce, je první držitel povinen zaplatit dlužnou částku dovozníhx xxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pro toto zboží v době přijetí celního prohlášení s návrhem na jeho propuštění do režimu dočasného použití. Avšak pokud tak stanoví článek 141, vyměří se xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla z jiných důvodů, než je propuštění zboží do tohoto režimu, rovná se výše tohoto dluxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx
Článek 145
1. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení článků 154 až 159 a článku 123 týkající se systému prosté výměny, umožňuje režim pasivního zušlecxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxzního cla.
2. Na dočasný vývoz zboží Společenství se vztahují vývozní clo, obchodněpolitická opatření a další formality spojené s výstupem zboží Spxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxximu pasivního zušlechťovacího styku;
b) "zušlechťovacími operacemi" operace uvedené v čl. 114 odst. 2 písm. c) první, druhé a třetí odrážce;
c) "zxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxných výrobků získaných zušlechtěním určitého množství dočasně vyváženého zboží.
Článek 146
1. Do režimu pasivního zušlechťovacího sxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo do volného oběhu s úplným osvobozením od dovozního cla z důvodu jeho zvláštního užití, jestliže podmínky pro osvobození stále trvají,
- jehož vývoz xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxupem projednávání ve výboru však lze stanovit odchylky od odst. 1 druhé odrážky.
II. Udělení povolení
Článek 147
1. Povolení k propuštěnx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x lze jiné osobě udělit povolení využít režimu pasivního zušlechťovacího styku u zboží pocházejícího ze Společenství ve smyslu hlavy II kapitoly 2 částx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výrobky za předpokladu, že uplatnění tohoto režimu napomáhá odbytu vyváženého zboží, aniž by byly nepříznivě dotčeny zásadní zájmy producentů stejnxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxem projednávání ve výboru.
Článek 148
Povolení může být uděleno pouze
a) osobám usazeným ve Společenství;
b) lze-li zjistit, že zušlexxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xe tyto odchylky uplatní, se stanoví postupem projednávání ve výboru;
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky).
III. Provádění režimu
Článek 149
1. Celní orgány stanoví lhůtu, ve které musí být zušlechtěné výrobky dovezeny zpět na celxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxe, nebo případně způsob, jak ji určit.
Článek 150
1. Úplné nebo částečné osvobození od dovozního cla uvedené v čl. 151 odst. 1 se přizná pouze txxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxo
b) jiné osoby usazené ve Společenství, souhlasí-li s tím držitel povolení a jsou-li splněny podmínky pro toto povolení.
2. Úplné nebo částečné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx zušlechťovacího styku, pokud není zjištěno, že toto nesplnění nemá skutečný vliv na správné provádění tohoto režimu.
Článek 151
1. Úplné nebx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xdečte částka dovozního cla, které by bylo ke stejnému dni použitelné na dočasně vyvážené zboží v případě, že by bylo dovezeno na celní území Společenstvx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxpočte podle množství a povahy dotyčného zboží v den přijetí celního prohlášení s návrhem na jeho propuštění do režimu pasivního zušlechťovacího styku x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxobků do volného oběhu.
Hodnotou dočasně vyváženého zboží je hodnota, která se bere u tohoto zboží v úvahu při stanovení celní hodnoty zušlechtěných vxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdy na zušlechtění stanovenými přiměřenými metodami.
Nicméně,
- k některým poplatkům stanoveným postupem projednávání ve výboru se při výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxo oběhu se sníženou sazbou z důvodu jejich použití ke zvláštním účelům a podmínky pro udělení snížené sazby trvají, je částkou, která se má odečíst, částxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxo operacím odpovídajícím tomuto použití v zemi, kde byla uskutečněna zušlechťovací operace nebo poslední zušlechťovatelská operace.
4. Vztahujexxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo zařazení, jako má dočasně vyvážené zboží, použije se pro stanovení částky, která má být odečtena podle odstavce 1, sazba dovozního cla, která by byla pxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxužití předpisů již přijatých nebo těch, která budou přijaty, v souvislosti s obchodem mezi Společenstvím a třetími zeměmi, které stanoví osvobození ox xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxo zboží při propuštění do volného oběhu úplně osvobozeno od dovozního cla, prokáže-li se náležitě celním orgánům, že zboží bylo opraveno bezúplatně v dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxa v úvahu již při jeho propuštění do volného oběhu.
Článek 153
Je-li účelem zušlechťovací operace oprava dočasně vyváženého zboží a tato opravx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxřování cel vztahujících se ke zušlechtěným výrobkům ke dni přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění těchto výrobků do volného oběhu s tím, že xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxsou ovlivněny spojením mezi držitelem povolení a osobou, která opravu provedla.
IV. Pasivní zušlechťovací styk s použitím systému prosté výmxxx
xxxxxx xxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxy, aby dovezený výrobek (dále jen "náhradní výrobek") nahradil zušlechtěný výrobek.
2. Celní orgány povolí použití systému prosté výměny, je-li přxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro některé druhy zboží vzniklého zpracováním zemědělských produktů.
3. Aniž je dotčen článek 159, použijí se ustanovení, která se vztahují na zušlxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xývozem zboží (předčasný dovoz).
V případě předčasného dovozu náhradních výrobků musí být poskytnuta jistota ve výši částky dovozního cla.
Čxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxo dotyčné opravě.
2. Bylo-li dočasně vyvážené zboží před vývozem používáno, musí být náhradní výrobky také použité a nesmí být novými výrobky.
Bylyxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxolit odchylku od tohoto pravidla.
Článek 156
Prostá výměna může být povolena pouze tehdy, je-li možné ověřit, že jsou splněny podmínky stanoxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxijmou celní prohlášení s návrhem na propuštění náhradních výrobků do volného oběhu.
2. Pokud to však mimořádné okolnosti odůvodňují, mohou celní orxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxnku 151, stanoví se výše odpočtu podle podkladů pro vyměřování cel vztahujících se na dočasně vyvážené zboží ke dni přijetí celního prohlášení s návrhex xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x x xxx xxx xxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxxxxx
xxánek 160
Postupy stanovené pro režim pasivního zušlechťovacího styku se vztahují rovněž na provádění nesazebních opatření společné obchodní polixxxxx
xxxxx x
xxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxe uplatnění výstupních formalit pro dané zboží včetně obchodněpolitických opatření a případného vybrání vývozního cla.
2. S výjimkou zboží propuxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxčenství, které má být vyvezeno, propuštěno do režimu vývozu.
3. Zboží odesílané na ostrov Helgoland se nepovažuje za vyvážené z celního území Společxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxojednávání ve výboru.
5. Vývozní prohlášení se podává celnímu úřadu, který je příslušný ke kontrole místa, kde je vývozce usazen nebo kde se zboží balx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vývozního prohlášení.
Oddíl 5
Vnitřní tranzit
Článek 163
1. Režim vnitřního tranzitu umožňuje přepravu zboží Společenství za podmíxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Tím není dotčen čl. 91 odst. 1 písm. b).
2. Přeprava podle odstavce 1 se uskutečňuje
a) v režimu vnitřního tranzitu Společenství, je-li tato možnxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxlad;
d) na podkladě Rýnského manifestu (článek 9 Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně);
e) na podkladě tiskopisu 302 v rámci Úmluvy mezi účastníky Sxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxadě uvedeném v odst. 2 písm. a) se články 92, 94, 95, 96 a 97 použijí přiměřeně.
4. V případech uvedených v odst. 2 písm. b) až f) si zboží zachová svůj celní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx4
Podmínky, za nichž může být zboží Společenství přepravováno mezi dvěma místy nacházejícími se na celním území Společenství a dočasně též mimo toto xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxžim vnitřního tranzitu Společenství se uplatní rovněž tehdy, stanoví-li tak výslovně některý právní předpis Společenství.
KAPITOLA 3
JIxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxé sklady jsou části celního území nebo prostory umístěné na tomto území oddělené od ostatního celního území, ve kterých
a) se má pro účely uplatňování xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxo režimu, užito ani spotřebováno za podmínek jiných než stanovených celními předpisy;
b) se na zboží Společenství, u kterého tak stanoví zvláštní přxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
Článek 167
1. Členské státy mohou prohlásit některé části celního území Společenství za svobodná pásma nebo povolit zřízení svobodných sxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x. Svobodná pásma musí být ohrazena. Členské státy určí vstupy do každého svobodného pásma a svobodného skladu a výstupy z nich.
4. Ke stavbě budov ve svxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx skladu jsou pod dohledem celních orgánů.
2. Osoby a dopravní prostředky vstupující do svobodného pásma nebo svobodného skladu nebo vystupující z nixx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtné záruky dodržování ustanovení tohoto kodexu.
4. Celní orgány jsou oprávněny kontrolovat zboží, které vstupuje do svobodného pásma nebo svobodnxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxoží při jeho vstupu nebo výstupu nebo musí být uschována pro potřeby celních orgánů u osoby jimi určené k tomuto účelu. Je-li tato kontrola požadována, mxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxmu nebo ve svobodném skladu může být umístěno zboží Společenství i zboží, které není zbožím Společenství.
Celní orgány však mohou požadovat, aby nebexxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxášť vybavených.
Článek 170
1. Aniž je dotčen čl. 168 odst. 4, nemusí být zboží vstupující do svobodného pásma nebo svobodného skladu předložexx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxze tehdy, jestliže
a) bylo propuštěno do režimu, který byl ukončen umístěním zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu; umožňuje-li však danx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx písm. b).
3. Celní orgány mohou požadovat, aby zboží podléhající vývoznímu clu nebo jiným vývozním opatřením bylo oznámeno celnímu útvaru.
4. Nx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xení zbožím Společenství.
C. Provoz svobodných pásem a svobodných skladů
Článek 171
1. Doba pobytu zboží ve svobodném pásmu nebo svobodnxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdnávání ve výboru zvláštní lhůty.
Článek 172
1. Za podmínek stanovených tímto kodexem je ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu povolena jaxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxgánům.
2. S ohledem na povahu daného zboží nebo potřeby celního dohledu mohou celní orgány určité činnosti uvedené v odstavci 1 ve svobodném pásmu nebx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxjí nezbytné záruky dodržování ustanovení tohoto kodexu.
Článek 173
Zboží, které není zbožím Společenství, umístěné do svobodného pásma nxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxm a článkem 178;
b) bez povolení podrobit obvyklým formám manipulace uvedeným v čl. 109 odst. 1;
c) propustit do režimu aktivního zušlechťovacího sxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Hamburku a ve svobodných pásmech Kanárských ostrovů, Azor, Madeiry a zámořských departementů.
Jestliže se však v případě starého svobodného přístxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise, že se hospodářské podmínky vztahují i na odpovídající hospodářskou činnost na území starého svobodnéhx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxsného použití za podmínek stanovených tímto režimem;
f) přenechat v souladu s článkem 182;
g) zničit za předpokladu, že zúčastněná osoba poskytne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxmínkám celního dohledu ve svobodných pásmech a svobodných skladech.
Článek 174
Zboží Společenství uvedené v čl. 166 písm. b), které je předxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x. Tyto manipulace mohou být prováděny bez povolení.
Článek 175
1. Pokud se nepoužijí články 173 a 174, nesmí být zboží, které není zbožím Společxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxanovení týkající se zásobování plavidel, u nichž to daný režim dovoluje, odstavec 1 nevylučuje použití nebo spotřebování zboží, jehož propuštění do rxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxických opatření. V tom případě se nepožaduje celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu nebo dočasného použití.
Toto prohlášení je všax xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxladu provádějí činnost zahrnující skladování, zpracování nebo opracování nebo prodej či nákup zboží, jsou povinny vést evidenci zboží ve formě stanoxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxožnit ztotožnění zboží a musí zaznamenávat jeho pohyb.
2. V případě přemístění zboží uvnitř svobodného pásma musí být doklady vztahující se k tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxní.
D. Odchod zboží ze svobodných pásem a svobodných skladů
Článek 177
Nestanoví-li zvláštní celní předpisy jinak, může být zboží opxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxí Společenství.
Ustanovení hlavy III, s výjimkou článků 48 až 53, pokud se týče zboží Společenství, se vztahují na zboží dodané do jiné části území Spxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiného celního režimu.
Článek 178
1. Vznikl-li u zboží, které není zbožím Společenství, celní dluh a celní hodnota tohoto zboží se zaklxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxady do celní hodnoty zahrnuty, jsou-li zřetelně vykázány odděleně od ceny, která byla nebo má být za zboží skutečně zaplacena.
2. Jestliže bylo zboží xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxadu, že formy manipulace byly povoleny podle odstavce 3 uvedeného článku, při vyměření dovozního cla ke druhu zboží, celní hodnotě a množství, ke kterýx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxvit postupem projednávání ve výboru.
Článek 179
1. Zboží Společenství uvedenému v čl. 166 písm. b), které je předmětem společné zemědělské poxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxo zboží v důsledku jeho umístění do svobodného pásma nebo svobodného skladu vztahují opatření, která jsou obvykle spojena s jeho vývozem.
2. Jestližx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xvedeného v odstavci 1, přijmou celní orgány opatření stanovená příslušnými zvláštními předpisy pro případy nedodržení přiděleného určení.
Čxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xotvrzení uvedené v čl. 170 odst. 4 použito k prokázání skutečnosti, že se jedná o zboží Společenství nebo o zboží, které není zbožím Společenství.
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xe zboží
- pro účely uplatnění vývozního cla a vývozních licencí nebo obchodněpolitických opatření při vývozu za zboží Společenství,
- v ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxodného pásma nebo svobodného skladu jsou dodržovány právní předpisy upravující vývoz nebo zpětný vývoz zboží.
Oddíl 2
Zpětný vývoz, zničexx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xřenechat ve prospěch státu, pokud to vnitrostátní právní předpisy umožňují.
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xení zbožím Společenství, propustit do režimu s podmíněným osvobozením od cla se zřetelem na neuplatnění obchodněpolitických opatření při vývozu, moxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxrmality nebo opatření podle odst. 2 prvního pododstavce, celní orgány zpětný vývoz zakážou. Má-li být zpětně vyvezeno zboží propuštěné do celního režxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxxxxě se použije čl. 161 odst. 4 a 5.
Přenechání zboží probíhá v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
4. Ze zničení zboží nebo jeho přenechání nesxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxží, které není zbožím Společenství.
Toto zboží zůstane pod celním dohledem do okamžiku stanoveného v čl. 37 odst. 2.
HLAVA V
ZBOŽÍ OPOUŠTxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxvat v souladu s platnými předpisy. Toto zboží musí případně opustit toto území cestou, kterou určí celní orgány, a postupem stanoveným těmito orgány.
xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxx xxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kdy lze s ohledem na zvláštní okolnosti udělit osvobození od dovozního nebo vývozního cla u zboží, které je propouštěno do volného oběhu nebo vyváženo.
xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x propuštěno do volného oběhu ve lhůtě tří let, je na žádost zúčastněné osoby osvobozeno od dovozního cla.
Nicméně,
- tuto tříletou lhůtu lze prodloxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxčným nebo úplným osvobozením od dovozního cla z důvodu jejich použití ke zvláštním účelům, přizná se osvobození od dovozního cla uvedené v odstavci 1 poxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x případně vybranou částku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx žádná náhrada se neposkytuje.
2. Osvobození od dovozního cla podle odstavce 1 se nepřizná, jestliže
a) zboží bylo vyvezeno z celního území Sxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxtření Společenství spojené s vývozem do třetí země. Okolnosti a podmínky, za nichž se lze od tohoto ustanovení odchýlit, se stanoví postupem projednávxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxlo vyvezeno. Okolnosti a podmínky, za kterých se lze od této podmínky odchýlit, se stanoví postupem projednávání ve výboru.
Článek 187
Články xxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxšlechťovacího styku.
Dovozní clo dlužné ze zákona se vyměří podle pravidel uplatňovaných v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku, přičemž sx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxUKTY ZÍSKANÉ Z MOŘE
Článek 188
Aniž je dotčen čl. 23 odst. 2 písm. f), jsou následující produkty osvobozeny od dovozního cla při svém propuštění xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxrém členském státě a plujícími pod vlajkou tohoto státu;
b) výrobky, které byly vyrobeny z produktů uvedených v písmenu a) na palubě výrobních plavidxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxx xxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxx celní orgány v souladu s celními předpisy vyžadují poskytnutí jistoty k zajištění úhrady celního dluhu, musí ji poskytnout dlužník nebo osoba, která bx xx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxximu, jehož lze použít pro určité zboží ve více členských státech, platí tato jistota, jak ji upravují předpisy přijaté postupem projednávání ve výborux xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxa stát, státní orgán, jistota se nevyžaduje.
5. Celní orgány nemusí požadovat poskytnutí jistoty, jestliže částka, která má být zajištěna, nepřesaxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mají-li za to, že není zaručeno, že celní dluh, který vznikl nebo který by mohl vzniknout, bude ve stanovené lhůtě určitě uhrazen.
Nepožaduje-li se jisxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxa ze zákona splnit.
2. Jistotu uvedenou v odst. 1 prvním pododstavci lze požadovat
- v okamžiku použití předpisů, které stanoví možnost požadoxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxnout, bude ve stanovené lhůtě určitě uhrazen.
Článek 191
Na žádost osoby uvedené v čl. 189 odst. 1 nebo 3 povolí celní orgány poskytnutí soubxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtnutí jistoty, vyměří celní orgány tuto jistotu ve výši, která se rovná
- přesné výši daného celního dluhu nebo dluhů, jestliže lze tuto výši bezpečně xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xzniknout, v ostatních případech.
Je-li pro celní dluh, jehož výše se mění v čase, poskytnuta souborná jistota, vyměří se jistota ve výši, která umožxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxdují, vyměří výši jistoty tak, aby nepřesahovala výši uvedenou v odstavci 1.
3. Okolnosti a podmínky, za nichž lze poskytovat paušální jistotu, lze sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Článek 194
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxí šeku, jehož proplacení je zaručeno institucí, na kterou je vystaven, způsobem přijatelným pro celní orgány,
- předložení jakéhokoliv jiného doklxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxů členského státu, ve kterém je jistota požadována.
Článek 195
Ručitel se písemně zaváže, že společně a nerozdílně s dlužníkem splní zaručenox xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxány mohou odmítnout schválit navrhovaného ručitele, pokud dle jejich názoru není schopen zaručit, že celní dluh bude určitě uhrazen ve stanovené lhůtxx
xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xrgány však mohou odmítnout navržený způsob poskytnutí jistoty, není-li slučitelný s řádným prováděním daného celního režimu. Totéž platí pro navrhoxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxx xx xxxxňují předpisy přijaté postupem projednávání ve výboru, mohou celní orgány přijmout jiné způsoby poskytnutí jistoty než způsoby uvedené v článku 193, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxu není schopno zaručit, že celní dluh bude určitě uhrazen.
2. S výhradou podle odst. 1 druhého pododstavce mohou celní orgány přijmout složení hotovxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxaručuje, že celní dluh bude určitě a zcela uhrazen ve stanovené lhůtě, budou vyžadovat, aby osoba uvedená v čl. 189 odst. 1 podle svého uvážení poskytla dxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxanikne nebo dokud by mohl ještě vzniknout. Jakmile celní dluh zanikne nebo již nemůže vzniknout, jistota musí být ihned uvolněna.
2. Zanikl-li celní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxrou se jedná, takový krok opodstatňuje.
Článek 200
Postupem projednávání ve výboru lze případně přijmout ustanovení xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxx xxx xxxozu vzniká
a) propuštěním zboží podléhajícího dovoznímu clu do volného oběhu, nebo
b) propuštěním zboží podléhajícího dovoznímu clu do režimu doxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxt. V případě nepřímého zastoupení je dlužníkem také osoba, jejíž jménem se celní prohlášení činí.
Je-li celní prohlášení s návrhem na propuštění do něxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxrány, může být každá osoba, která poskytla údaje k sestavení prohlášení a která si byla nebo měla být vědoma, že údaje nejsou pravdivé, rovněž považovánx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zboží podléhajícího dovoznímu clu na celní území Společenství, nebo
b) protiprávním přemístěním takového zboží umístěného do svobodného pásma nexx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxru s články 38 až 41 a čl. 177 druhou odrážkou.
2. Celní dluh vzniká okamžikem protiprávního vstupu zboží.
3. Dlužníky jsou
- osoba, která proxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxiprávní,
- každá osoba, která dotyčné zboží získala nebo držela a která si byla nebo měla být vědoma v době získání nebo přijetí zboží, že vstoupilo proxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxní dluh vzniká okamžikem, kdy je zboží odňato celnímu dohledu.
3. Dlužníky jsou
- osoba, která zboží odňala celnímu dohledu,
- každá osoba, ktxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xohledu,
- případně také osoba, která má plnit povinnosti vyplývající z dočasného uskladnění zboží nebo z použití celního režimu, do kterého bylo zboxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží, které podléhá dovoznímu clu, nebo z použití z celního režimu, do nějž bylo toto zboží propuštěno, nebo
b) nedodržením některé podmínky stanovxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxh případech, než jsou uvedeny v článku 203, pokud se nezjistí, že tyto nedostatky nemají zásadní vliv na správné provádění dočasného uskladnění nebo daxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kdy je zboží propuštěno do daného režimu, zjistí-li se dodatečně, že podmínky stanovené pro přiznání snížené nebo nulové sazby dovozního cla z důvodu pxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxnění zboží podléhajícího dovoznímu clu nebo z použití režimu, do nějž bylo toto zboží propuštěno, nebo plnit podmínky spojené s propuštěním zboží do daxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo svobodném skladu za jiných podmínek, než které jsou stanoveny celními předpisy.
Dojde-li ke zmizení zboží a toto zmizení není celním orgánům uxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxadu.
2. Celní dluh vzniká okamžikem, kdy je zboží spotřebováno nebo poprvé použito v rozporu s podmínkami stanovenými platnými předpisy.
3. Dluxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xe je zboží spotřebováváno nebo používáno v rozporu s podmínkami stanovenými platnými předpisy.
Pokud celní orgány považují zmizelé zboží za zboží, kxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxnou splnit celní dluh osoba, která je celním orgánům známa jako poslední držitel zboží.
Článek 206
1. Odchylně od článku 202 a čl. 204 odst. x xxxxx xx xx xx xx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx xx xx xx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxo v důsledku úplného zničení nebo nenahraditelné ztráty zmíněného zboží v důsledku jeho povahy, nebo následkem nepředvídatelných okolností nebo vyšxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxkým používáno.
2. Má se rovněž za to, že celní dluh při dovozu nevzniká u zboží propuštěného do volného oběhu se sníženou nebo nulovou sazbou dovozníxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
Pokud se má v souladu s čl. 206 odst. 1 za to, že celní dluh u zboží propuštěného do volného oběhu se sníženou nebo nulovou sazbou dovozního cla z důvodu jexx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxek 208
Vznikl-li za podmínek uvedených v článku 203 nebo 204 celní dluh u zboží propuštěného do volného oběhu se sníženou nebo nulovou sazbou dovozníhx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxvení se použije přiměřeně, jestliže celní dluh vznikl u odpadu a zbytků vyplývajících ze zničení předmětného zboží.
Článek 209
1. Celní dxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xzniká okamžikem, kdy je celní prohlášení přijato.
3. Dlužníkem je deklarant. V případě nepřímého zastoupení je dlužníkem také osoba, jejímž jménem xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxnství bez celního prohlášení.
2. Celní dluh vzniká okamžikem, kdy dané zboží skutečně opustí celní území Společenství.
3. Dlužníky jsou
x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxno být mělo.
Článek 211
xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxlným osvobozením od vývozního cla.
2. Celní dluh vzniká okamžikem, kdy bylo zboží dodáno na jiné místo určení, než na které se vztahuje povolení umxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vzniká celní dluh uplynutím lhůty stanovené pro předložení dokladu o tom, že byly splněny podmínky opravňující k přiznání tohoto osvobození.
3. Dluxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxle článků 201 až 205 a 209 až 211 vzniká i tehdy, kdy se na zboží vztahují jakékoliv zákazy nebo omezení dovozu nebo vývozu. Celní dluh však nevznikne, vstoxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxným dohledem příslušných orgánů za účelem použití pro lékařské a vědecké účely. Pro účely trestního práva vztahujícího se na porušení celních předpisx xx xxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xluhu podkladem pro zahájení trestního řízení.
Článek 213
Je-li za splnění celního dluhu odpovědno několik osob, považují se za společné a nerxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxkladů pro vyměřování cel pro dané zboží v okamžiku, kdy vznikl celní dluh na ně se vztahující.
2. Není-li možno přesně určit okamžik, kdy celní dluh vznxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxází v situaci, kdy vzniká celní dluh.
Pokud však informace dostupné celním orgánům umožní zjistit, že celní dluh vznikl před tímto zjištěním, určí se čxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kterém bylo na základě dostupných informací možné zjistit existenci celního dluhu vyplývajícího z této situace.
3. Za okolností a podmínek stanovxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxy celní dluh vznikl nebo byl zanesen do účetních dokladů.
Článek 215
1. Celní dluh vzniká na místě, kde nastaly skutečnosti vedoucí ke vzniku cexxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxelo v situaci vedoucí ke vzniku celního dluhu.
xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx
x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
- vstoupilo v tomto režimu do Společenství.
4. Jestliže informace dostupné celním orgánům umožní zjistit, že celní dluh vznikl již dřívex x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxvzdálenějšímu okamžiku, ke kterému lze zjistit existenci celního dluhu.
Článek 216
1. Vyplývá-li z dohod uzavřených mezi Společenstvím a něxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxnství, za podmínky, že pokud bylo toto zboží vyrobeno v režimu aktivního zušlechťovacího styku, podléhá zboží, které není zbožím Společenství, obsažxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxhto třetích zemích.
2. Má se za to, že tento celní dluh vzniká okamžikem, kdy celní orgány přijmou vývozní prohlášení vztahující se na dané zboží.
3. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxto celnímu dluhu se vyměří za stejných podmínek jako v případě celního dluhu, který by vznikl, kdyby ve stejný den bylo přijato celní prohlášení s návrhex xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
Oddíl 1
Zaúčtování částky cla a její sdělení dlužníkovi
Článek 217
1. Celní orgány vypočtou výši dovozního cla nebo vývozního cla vyplývxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxání).
První pododstavec se nepoužije
a) bylo-li zavedeno prozatímní antidumpingové nebo vyrovnávací clo;
b) pokud částka cla dlužného podle pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdnávání ve výboru zprošťují celní orgány povinnosti účtovat částky cla nižší, než je stanovená hranice.
Celní orgány nemusí po uplynutí stanovené lxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxí částek cel. Tyto postupy se mohou lišit podle toho, do jaké míry jsou či nejsou celní orgány jisté s ohledem na okolnosti, za nichž vznikl celní dluh, že dxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxčným osvobozením od dovozního cla nebo v důsledku jakéhokoliv jiného úkonu, který má stejné právní účinky, musí být částka odpovídající tomuto celnímx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxvá částka cla vztahující se k veškerému zboží propuštěnému jedné osobě během lhůty stanovené celními orgány, která nesmí přesáhnout 31 dnů, zaúčtovánx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxou splněny určité podmínky stanovené právními předpisy Společenství, které upravují vyměření vzniklého dluhu nebo jeho vybrání, musí být zaúčtovánx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxi se celní dluh předběžného antidumpingového nebo vyrovnávacího cla, je toto clo nutno zaúčtovat nejdéle do dvou měsíců od vyhlášení nařízení, kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxk, než které jsou uvedeny v odstavci 1, je nutno odpovídající částku cla zaúčtovat do dvou dnů ode dne, kdy celní orgány mohou
a) vypočítat částku příslxxxxxx xxx x
xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xprávního uspořádání členských států, a zejména tehdy, jsou-li účty centralizovány, nebo
b) brání-li zvláštní okolnosti celním orgánům, aby tyto lxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxo v případech vyšší moci.
Článek 220
1. Nebyla-li částka cla vyplývající z celního dluhu zaúčtována v souladu s články 218 a 219 nebo byla-li zaúxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xrgány o této situaci dověděly a mohou vypočítat částku dlužnou ze zákona a určit dlužníka (dodatečné zaúčtování). Tuto lhůtu lze prodloužit v souladu s xxxxxxx xxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxní rozhodnutí nezaúčtovat clo nebo zaúčtovat je ve výši, která je nižší než clo dlužné ze zákona, učiněno na základě obecných předpisů, jež byly později xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxná zaplatit clo přiměřeným způsobem zjistit, a pokud tato osoba jednala v dobré víře a dodržela všechna ustanovení platných předpisů týkající se celníxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxtá hranice.
Článek 221
1. Jakmile je částka cla zaúčtována, musí být odpovídajícím postupem sdělena dlužníkovi.
2. Je-li částka splatnéxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxovídá částce jimi stanovené.
Aniž je dotčeno použití čl. 218 odst. 1 druhého pododstavce, je-li využito možnosti uvedené v prvním pododstavci, je proxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx vzniku celního dluhu. Avšak jestliže celní orgány nemohly určit přesnou částku cla dlužnou ze zákona následkem trestného činu, lze toto sdělení provéxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxy cla sdělené podle článku 221 musí dlužníci zaplatit v následujících lhůtách:
a) není-li dané osobě vyhrazen některý ze způsobů ulehčení platby podxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxe, kdy je dlužníkovi sdělena částka dlužného cla, a v případě souhrnného zaúčtování za podmínek stanovených v čl. 218 odst. 1 druhém pododstavci musí býx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xelní orgány prodlouží lhůtu z úřední povinnosti, jestliže zjistí, že zúčastněná osoba obdržela sdělení příliš pozdě na to, aby mohla provést platbu ve xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xo propuštění zboží. Aniž je dotčen čl. 229 písm. a), nesmí toto prodloužení lhůty přesáhnout dobu nutnou k tomu, aby mohl dlužník učinit příslušné kroky xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xplynutí lhůty nebo lhůt stanovených pro tato ulehčení.
2. Je-li podána žádost o prominutí cla podle článků 237, 238 nebo 239 nebo je-li zboží zajištxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxek stanovených postupem projednávání ve výboru.
Článek 223
Platba musí být provedena v hotovosti nebo jinými obdobnými platebními prostředxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxy zúčastněné osobě na její žádost odklad platby této částky za podmínek stanovených v článcích 225, 226 a 227.
Článek 225
Odklad platby cla se poxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxkladů či za poskytnuté služby.
Článek 226
Celní orgány rozhodnou, který z následujících postupů musí být použit při povolení odkladu platxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxx
xx xxxxrnně pro všechny částky cla zaúčtované za podmínek stanovených v čl. 218 odst. 1 prvním pododstavci ve lhůtě určené celními orgány, která nesmí přesáhnxxx xx xxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xhůta pro odklad platby činí 30 dní. Počítá se takto:
a) pokud je platba odložena podle čl. 226 písm. a), počítá se lhůta ode dne následujícího po dni, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx převyšující dva dny použité k zaúčtování;
b) pokud je platba odložena podle čl. 226 písm. b), počítá se lhůta ode dne následujícího po dni, kdy uplyne xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx se lhůta ode dne následujícího po dni, kdy uplyne lhůta, během které bylo dané zboží propuštěno. Lhůta se zkrátí o počet dní odpovídající polovině počtu xxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx x c), polovině nejbližšího nižšího sudého čísla.
3. Je-li lhůta podle odst. 1 písm. b) a c) kalendářním týdnem nebo kalendářním měsícem, mohou člensxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxho týdne, je-li lhůta kalendářním týdnem;
b) do šestnáctého dne měsíce následujícího po tomto kalendářním měsíci, je-li lhůta kalendářním měsícemx
xxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxžimu s povinností zaplatit clo, avšak které jsou zaúčtovány v souladu s platnými předpisy upravujícími přijetí neúplných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxe nebo doklady, které scházely v okamžiku přijetí neúplného prohlášení.
2. Odklad platby však lze povolit v případech uvedených v odstavci 1, je-li čxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa, ode dne, kdy bylo přijato celní prohlášení vztahující se k danému zboží. Trvání odkladu platby povoleného za těchto okolností nesmí přesáhnout den uxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxúčtována v okamžiku, kdy bylo k danému zboží podáno celní prohlášení.
Článek 229
Kromě odkladu platby mohou celní orgány dlužníkovi povolix xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxhl tento požadavek vzhledem k situaci dlužníka vyvolat vážné hospodářské nebo sociální obtíže;
b) vede k výběru úvěrového úroku nad rámec částky clax xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx splatná.
Celní orgány mohou od vyžadování úroku upustit, pokud by to vzhledem k situaci dlužníka mohlo vyvolat vážné hospodářské nebo sociální obtíxxx
xxxxxx xxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx byla k platbě povolena.
Článek 231
Každou částku cla může místo dlužníka uhradit třetí osoba.
Článek 232
1. Nebyla-li částka cla zaxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xaplacení této částky.
Postupem projednávání ve výboru lze přijmout zvláštní předpisy týkající se ručitelů v rámci tranzitního režimu;
b) připočxx xx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx Celní orgány mohou upustit od vyžadování úroku z prodlení,
a) pokud by to vzhledem k situaci dlužníka mohlo vyvolat vážné hospodářské nebo sociální oxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxanovené pro danou platbu.
3. Celní orgány mohou stanovit
xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx3
Aniž jsou dotčeny platné předpisy týkající se promlčení celního dluhu a nevybrání částky celního dluhu v případě soudně prohlášené platební nesxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxinností zaplatit clo
- platnost celního prohlášení zrušena podle článku 66,
- zboží před propuštěním buď zajištěno a současně či následně zabavenxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxu jeho povahy nebo následkem nepředvídatelných okolností nebo vyšší moci;
d) pokud je zboží, u kterého vznikl celní dluh podle článku 202, zajištxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xo, že celní dluh nezanikl, je-li podle trestního práva daného členského státu clo základem pro určení trestu nebo existence celního dluhu podkladem prx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxat preferenční sazební zacházení uvedené v článku 216.
KAPITOLA 5
VRÁCENÍ A PROMINUTÍ CLA
Článek 235
Platí následující definice:
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celou částku celního dluhu nebo její část nebo rozhodnutí prohlásit zaúčtování celé částky dovozního nebo vývozního cla nebo její části za neplatné, jxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xebyla jeho částka dlužná ze zákona nebo že byla zaúčtována v rozporu s čl. 220 odst. 2.
Dovozní nebo vývozní clo se promine, jestliže se zjistí, že v době, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx
xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtečnosti, které vedly k zaplacení nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxne na základě žádosti podané u příslušného celního úřadu ve lhůtě tří let ode dne, kdy byla částka cla dlužníkovi sdělena.
Tato lhůta se prodlouží, jestxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx nebo prominou clo z úřední povinnosti, pokud samy v této lhůtě zjistí, že nastala některá ze skutečností uvedených v odst. 1 prvním a druhém pododstavcix
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxě žádosti zúčastněné osoby podané ve lhůtě stanovené pro podání žádosti o zrušení platnosti celního prohlášení.
Článek 238
1. Dovozní clo se vxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxcem vzhledem k tomu, že bylo v okamžiku uvedeném v článku 67 vadné nebo neodpovídalo podmínkám smlouvy, na jejímž základě bylo dovezeno.
Za vadné zboží xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zboží
a) nebylo používáno, s výjimkou počátečního použití nutného k zjištění vady nebo skutečnosti, že neodpovídá smluvním podmínkám;
b) je vyvexxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vývozu propuštěno do režimu vnějšího tranzitu nebo režimu uskladnění v celním skladu nebo umístěno do svobodného pásma nebo svobodného skladu.
Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
3. Dovozní clo se nevrátí nebo nepromine u zboží, které bylo před podáním celního prohlášení dočasně dovezeno ke zkouškám, s výjimkou případů, kdy xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xx xxxxí nebo promine z důvodů uvedených v odstavci 1 na základě žádosti podané u příslušného celního úřadu ve lhůtě 12 měsíců ode dne, kdy byla dlužníkovi sdělexx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxo nebo vývozní clo lze vrátit nebo prominout i v jiných případech než podle článků 236, 237 a 238,
- které budou vymezeny postupem projednávání ve výborxx
x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxužít, a příslušná procesní pravidla se vymezí postupem projednávání ve výboru. Vrácení xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxla podána příslušnému celnímu úřadu do 12 měsíců ode dne, kdy byla dlužníkovi sdělena částka cla.
Ve výjimečných a náležitě odůvodněných případech všxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxe pouze tehdy, přesahuje-li částka, která má být vrácena nebo prominuta, částku stanovenou postupem projednávání ve výboru.
Celní orgány však mohou xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxok z prodlení vybraný při zaplacení cla, nejsou povinny platit úroky. Úrok však musí být zaplacen, jestliže
- rozhodnutí o vyhovění žádosti o vrácení xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxa za tímto účelem požadována na národním peněžním nebo finančním trhu.
Článek 242
Původní celní dluh se obnoví, jestliže byl celní dluh promxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxVNÉ PROSTŘEDKY
Článek 243
1. Každá osoba má právo podat opravný prostředek proti rozhodnutí celních orgánů v rámci celních předpisů, jež se jí přxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx uvedené v čl. 6 odst. 2 neobdržela rozhodnutí o své žádosti.
Opravný prostředek musí být podán ve členském státě, kde bylo rozhodnutí učiněno nebo o ně xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxi u nezávislého orgánu, jímž může být v souladu s platnými předpisy členských států soud nebo rovnocenný zvláštní orgán.
Článek 244
Podání oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx-li odůvodněné pochybnosti, zda je napadené rozhodnutí v souladu s celními předpisy, nebo hrozí-li zúčastněné osobě nenahraditelná škoda.
Je-li dxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx vyžadovat, pokud by mohl tento požadavek vzhledem k situaci dlužníka vyvolat vážné hospodářské nebo sociální obtíže.
Článek 245
Předpisy o xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxré směřují ke zrušení nebo změně rozhodnutí přijatých celními orgány na základě předpisů trestního a přestupkového práva.
HLAVA IX
ZÁVĚREČxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxých států, kterému předsedá zástupce Komise.
2. Výbor přijme svůj jednací řád.
Článek 248
Výbor může posoudit jakoukoliv otázku týkající sx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxáděcí předpisy k tomuto kodexu, včetně prováděcích předpisů k nařízení uvedenému v článku 184, s výjimkou hlavy VIII, a se zřetelem na články 9 a 10 nařízxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme své stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená ve zmíněném článku. Předseda nehlasuje.
3.
a) Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xředloží Komise Radě neprodleně návrh předpisů, které mají být přijaty. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.
c) Pokud se Rada neusnese ve lhůtě třx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxm podle článku 10 nařízení (EHS) č. 2658/87.
KAPITOLA 2
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxá-li se určitý celní režim v různých členských státech,
- mají rozhodnutí, přijatá nebo uznaná opatření ke ztotožnění a dokumenty vydané celními orgxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x každém z těchto členských států,
- zjištění učiněná při kontrole prováděné celními orgány jednoho členského státu mají v ostatních členských státexx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xlánek 251
1. Zrušují se tyto nařízení a směrnice:
- nařízení Rady (EHS) č. 802/68 ze dne 27. června 1968 o společné definici pojmu původ zboží [6], xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxí území Společenství [8], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1147/86 [9],
- nařízení Rady (EHS) č. 2779/78 ze dne 23. listopadu 1978 o uplatňovánx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx ze dne 2. července 1979 o vracení nebo promíjení dovozního nebo vývozního cla [12], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1854/89 [13],
- nařízení Rxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xa zaplacení cla ze zboží navrženého v celním prohlášení do celního režimu s povinností platit toto clo [14], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 185xxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 90/504/EHS [17],
- nařízení Rady (EHS) č. 1224/80 ze dne 28. května 1980 o celní hodnotě zboží [18], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 4xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením (EHS) č. 1854/89 [21],
- nařízení Rady (EHS) č. 3599/82 ze dne 21. prosince 1982 o režimu dočasného použití [22], naposledy pozměněné nařízxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xo volného oběhu [24], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 720/91 [25],
- nařízení Rady (EHS) č. 2151/84 ze dne 23. července 1984 o celním území Spolxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxtivního zušlechťovacího styku [27],
- nařízení Rady (EHS) č. 3632/85 ze dne 12. prosince 1985 o podmínkách, za kterých lze určité osobě povolit, aby uxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxěny [29],
- nařízení Rady (EHS) č. 2144/87 ze dne 13. července 1987 o celním dluhu [30] ve znění nařízení (EHS) č. 4108/88 [31],
- nařízení Rady (EHS) xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxx xEHS) č. 1970/88 ze dne 30. června 1988 o trojúhelníkové přepravě v rámci pasivního zušlechťovacího styku a systému prosté výměny [34],
- nařízení Radx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xervence 1988 o svobodných pásmech a svobodných skladech [37], ve znění nařízení (EHS) č. 1604/92 [38],
- nařízení Rady (EHS) č. 4151/88 ze dne 21. prosxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxnkách platby dovozního nebo vývozního cla při vzniku celního dluhu [40],
- nařízení Rady (EHS) č. 1855/89 ze dne 14. června 1989 o dočasném dovozu doprxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xe dne 21. prosince 1989 o poskytování jistoty za účelem zajištění úhrady celního dlu hu [43],
- nařízení Rady (EHS) č. 1715/90 ze dne 20. června 1990 o inxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx. září 1990 o tranzitu Společenství [45], s výjimkou čl. 3 odst. 3 písm. b),
- nařízení Rady (EHS) č. 717/91 ze dne 21. března 1991 o jednotném správním doxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxánek 252
1. Zrušují se články 141, 142 a 143 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 [48].
2. Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 [49] ve znění nařízení (EHS) č. 3xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
b) v čl. 10 odst. 1 se úvodní slova nahrazují tímto: "Zástupce Komise předloží výboru zřízenému článkem 247 celního kodexu Společenství návrh-";
xx xxxxxx x x xx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtví.
Použije se ode dne 1. ledna 1994.
Hlava VIII se vztahuje na Spojené království až od 1. ledna 1995.
Články 161 a, pokud se týkají zpětného vývozux x xxxxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxnosti těchto ustanovení všechny odkazy na ně za odkazy na odpovídající ustanovení nařízení a směrnic uvedených v článku 251.
Do 1. října 1993 přezkouxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývajících z přepočítacího koeficientu používaného při provádění společné zemědělské politiky. Komise ke zprávě případně přiloží své návrhy, o xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zejména s ohledem na dosažení vnitřního trhu. Komise ke zprávě případně přiloží své návrhy, o nichž Rada rozhodne v souladu s ustanoveními Smlouvy.
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
W. Waldegrave
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.