31973L0239

První směrnice: přístup k činnosti v přímém pojištění

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než životním a jejího výkonu
(73/239/EHS)
RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenstvíx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxgramu,
s ohledem na návrh Komise,
s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),
s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru (3)x
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtění na koordinaci podmínek pro přístup k této činnosti a její výkon; že by se tato koordinace měla uskutečnit nejdříve v přímém jiném než životním pojišxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxstátním zákonodárství v záležitostech dozoru; že ve snaze dosáhnout tohoto cíle a současně zajistit adekvátní ochranu pro pojištěné a třetí osoby ve vxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxných pojistných odvětvích je nezbytné provést klasifikaci rizika, aby bylo možno určit zejména činnosti podléhající povinnému povolení a výši minimxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxjemné pojišťovny, které na základě svého právního postavení splňují přiměřené podmínky týkající se jistot a finančních záruk; že je dále žádoucí vyloxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxité osoby;
vzhledem k tomu, že různé právní řády obsahují odlišná pravidla, pokud jde o současné provozování zdravotního pojištění, pojištění úvěru x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxržování těchto odlišností po odstranění omezení práva usazování v jiných odvětvích než u životního pojištění znamenalo, že překážky usazování by exixxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx je nutné rozšířit dozor v každém členském státě na všechna pojistná odvětví, na která se vztahuje tato směrnice; že tento dozor je možný pouze tehdy, jesxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxvo obracet se na soudy v případě odmítnutí vydat povolení nebo v případě odnětí povolení;
vzhledem x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx x x xx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx 14 a 15 v odstavci A přílohy byla zavedena pružnější pravidla vzhledem k neustálým změnám podmínek týkajících se zbožových a úvěrových transakcí;
vzhxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx žádoucí vyhradit dosažení koordinace v této záležitosti, stejně jako otázky týkající se určení kategorií investic a oceňování aktiv, dalším směrnicxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxou, nazvanou míra solventnosti a představovanou volnými aktivy, pro případ výkyvů v činnosti; že v zájmu zabezpečení, aby požadavky uložené k tomuto úxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xádoucí stanovit, že tato míra solventnosti má být v poměru k celkovému objemu činnosti pojišťovny a je určena vztahem ke dvěma ukazatelům bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxd zohledňující míru rizika provozovaných odvětví, aby se zajistilo, že pojišťovny disponují při svém vzniku přiměřenými prostředky a že v dalším průbxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xinanční situace pojišťovny vyvíjí tak, že se jí stává obtížným dostát převzatým závazkům;
vzhledem k tomu, že koordinovaná pravidla týkající se přísxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xoboček pojišťoven, jejichž sídlo leží mimo Společenství; že je nicméně žádoucí, pokud jde o metody dozoru, přijmout zvláštní ustanovení týkající se txxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xe žádoucí povolit zmírnění takovýchto zvláštních podmínek při dodržení zásady, že tyto agentury nebo pobočky by neměly získat příznivější podmínky nxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxeré již existují, přizpůsobit se požadavkům, které musí zavést členské státy při plnění této směrnice, s výhradou použití článku 53 Smlouvy;
vzhledex x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxy v této oblasti,
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
Hlava I
Všeobecná ustanovení
Článek 1
Tato směrnice se vztahuje na přístup k samostatně výdělečné činnoxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx této směrnice, a výkonu této činnosti.
Článek x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxípad dožití sjednaného věku, pojištění pouze pro případ smrti, pojištění smíšené pro případ dožití sjednaného věku nebo pro případ dřívější smrti, žixxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxění důchodu;
c) doplňková pojištění provozovaná životními pojišťovnami, tj. zejména pojištění pro případ úrazu včetně pracovní neschopnosti, pojxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k životnímu pojištění;
d) pojištění tvořící část zákonného systému sociálního zabezpečení;
e) pojištění existující v Irsku a ve Spojeném královstxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xypovědět).
2. tyto operace:
a) operace umořování kapitálu, jak jsou stanoveny právními předpisy každého členského státu;
b) operace vzájemných pxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxvní subjektivity za účelem poskytování vzájemného zabezpečení pro své členy, aniž by bylo placeno pojistné nebo se vytvářely technické rezervy;
d) ax xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx
xlánek 3
1. Tato směrnice se nevztahuje na vzájemné pojišťovny, pokud splňují všechny tyto podmínky:
— stanovy obsahují možnost výzvy ke zvýšení přísxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx x ručitelská rizika,
— roční příjem z příspěvků na činnosti, na něž se vztahuje tato směrnice, nepřesahuje jeden milión zúčtovacích jednotek a
— nejméxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxahuje na vzájemné pojišťovny, které uzavřely s jiným podnikem téhož druhu dohodu poskytující plné zajištění pojistným smlouvám jimi vydaným nebo podxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Článek 4
Tato směrnice se nevztahuje na následující instituce, ledaže dojde ke změně jejich stanov nebo zákonných předpisů, pokud jde o rozsah jejixx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Karlsruhe,
2. Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt, Munich,
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xrunswick,
5. Hamburger Feuerkasse, Hamburg,
6. Hessische Brandversicherungsanstalt (Hessische Brandversicherungskammer), Darmstadt,
7. Hexxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxrungsanstalt, Detmold,
10. Nassauische Brandversicherungsanstalt, Wiesbaden,
11. Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg,
12. Ostfriexxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxgart.
Místní působnost se však nepokládá za pozměněnou v případě fúze mezi těmito institucemi, která zachová ve prospěch nové instituce místní působxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxtitucí převezme na stejném území jedno nebo více pojistných odvětví od jiné takové instituce.
Tyto instituce, jež jsou částečně veřejnoprávní:
1. Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxs Ardennes,
2. Caisse départementale des incendiés de la Côte-d’Or,
3. Caisse départementale des incendiés de la Marne,
4. Caisse départementale dxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxe de l’Hérault;
c) v Irsku
Voluntary Health Insurance Board;
d) v Itálii
Il-Cassa di Previdenza per l’assicurazione degli sportivi (Sportass);
ex xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxánku 4 statutu Evropské investiční banky;
b) „odpovídajícími aktivy“ pokrytí přijatých závazků vyjádřených v určité měně aktivy která jsou vyjádřexx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxvitý majetek byl uložen nebo aby nemovitý majetek byl předmětem omezujících opatření jako je hypotekární zápis. Aktiva představující pohledávky se pxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx svém území úředním povolením.
2. O toto povolení musí žádat u příslušného orgánu daného členského státu
a) každá pojišťovna, která zřizuje své sídlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxho státu;
c) každá pojišťovna, která poté, co jí je vydáno povolení požadované podle písmene a) nebo b), rozšiřuje svou činnost na území tohoto státu na xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxst.
3. Členské státy nesmějí povolení podmiňovat složením depozita nebo kauce.
Článek 7
1. Povolení platí pro celé území členského státu, ledaže, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxé pojistné odvětví zvlášť. Platí pro celé odvětví, ledaže si žadatel přeje krýt pouze na některá rizika zahrnutá do tohoto odvětví, jak jsou uvedena v boxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx s tím, že k povolení připojí odpovídající název v ní uvedený;
b) povolení vydané pro určité odvětví nebo skupinu odvětví rovněž platí pro účely krytí doxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xe lhůtě čtyř let od oznámení této směrnice, může Spolková republika Německo zachovat na svém území zákaz současného provozování zdravotního pojištěnxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxmi odvětvími.
Článek 8
1. Každý členský stát vyžaduje, aby každá pojišťovna založená na jeho území, která žádá o povolení,
a) přijala některou z těcxxx xxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx van geldschieting op aandelen“, „ association d’assurance mutuelle onderlinge verzekeringsmaatschappij“, „ association d’assurance mutuelle onxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxktiengesellschaft“, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Öffentlichrechtliches Wettbewerbs- Versicherungsunternehmen“,
— v případx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx xxxubliky:
„societa per azioni“, „societa cooperativa“, „mutua di assicurazione“,
— v případě Lucemburského velkovévodství:
„société anonyme“, „xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxze vennootschap“, „onderlinge waarborgmaatschappij“, „coöperative vereniging“,
— v případě Spojeného království:
„incorporated companies lixxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxr the Friendly Societies Act“, Lloyd’s underwriters.
Kromě toho mohou členské státy případně založit pojišťovny v jakékoli veřejnoprávní formě za pxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxišťovny;
b) omezila svůj předmět podnikání na pojišťovací činnosti a operace, které z nich přímo vyplývají, s vyloučením všech jiných obchodních činxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxí své činnosti na jiná odvětví nebo v případě uvedeném v čl. 6 odst. 2 písm. d) na jinou část území členského státu musí předložit obchodní plán podle článkx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xx xro další odvětví požadován podle čl. 17 odst. 2 vyšší minimální garanční fond, že má takové minimum.
3. Tato koordinace nebrání členským státům, aby upxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxouvy nebo stanov společnosti, všeobecných a zvláštních pojistných podmínek, sazeb a jiných dokladů nezbytných pro obvyklý výkon dozoru.
4. Uvedené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxsm. c) musí obsahovat údaje nebo podklady týkající se
a) druhu rizik, které pojišťovna navrhuje krýt; všeobecných a zvláštních pojistných podmínek, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxložek, z nichž sestává minimální garanční fond;
e) předpokládaných nákladů na zřízení provozního systému a obchodní sítě; finančních zdrojů, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx režijních nákladů a provizí;
g) předpokládaného pojistného nebo příspěvků a nákladů na pojistná plnění;
h) předpokládané rozvahy;
i) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxedně rizik zařazených do čísel 4, 5, 6, 7 a 12 bodu A přílohy, a nevyžadují se ani údaje uvedené v písmenu b) ohledně rizik zařazených do čísel 14 a 15 bodu A přxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxje, aby pojišťovna se sídlem na území jiného členského státu, která žádá o povolení k otevření agentury nebo pobočky,
a) předložila své stanovy a seznax xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxerá je pojišťovna oprávněna provozovat, a existenci minimálního garančního fondu nebo minimální míru solventnosti, pokud je vyšší, vypočtenou podlx xxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxánku 11;
d) jmenovala oprávněného zástupce s trvalým bydlištěm v hostitelské zemi, který má dostatečnou pravomoc zavazovat pojišťovnu ve vztazích s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxovat jako svého zástupce fyzickou osobu splňující výše uvedené podmínky. Jmenovaného zástupce smí členský stát odmítnout výlučně z důvodů týkajícícx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxějí se v případě sporu v hostitelské zemi vyplývajícího z přijatých závazků pojištěné osoby nacházet v nevýhodnějším postavení, než kdyby byl spor vedxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxx x tomto postavení schopen zavazovat dotyčné upisovatele Lloyd’s.
2. Každý členský stát vyžaduje pro rozšíření činnosti agentury nebo pobočky buď na dxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxku 11 a splňoval podmínky stanovené v odst. 1 písm. b).
3. Tato koordinace nebrání členským státům, aby uplatňovaly předpisy požadující pro všechny poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxené předpisy nesmějí požadovat, aby žádost o povolení byla posuzována podle hospodářských potřeb trhu.
Článek 11
1. Obchodní plán agentury nebo poxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xemi; všeobecných a zvláštních pojistných podmínek, které navrhuje používat;
b) sazeb, které pojišťovna zamýšlí používat pro každou kategorii činnxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxovozního systému a obchodní sítě; finančních zdrojů, které mají pokrýt tyto náklady;
a xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vztahující se k nové produkci;
h) předpokládané rozvahy agentury nebo pobočky.
Avšak údaje uvedené v písmenech a) a b) se nevyžadují ohledně rizik zaxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx x x xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx uvedené v písmenech a) a b) nemusí být vyžadovány u rizik zařazených pod číslem 11 uvedeného bodu.
2. K obchodnímu plánu se přikládá rozvaha a výsledovkx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxady pouze za úplná účetní období.
Pokud jde o Lloyd’s, nahrazuje se zveřejnění rozvahy a výsledovky povinným předložením výročních obchodních závěrxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x prokazujícím, že závazky vzniklé na základě těchto operací jsou plně kryty aktivy. Tyto doklady musí umožnit orgánům dozoru, aby si utvořily obraz o stxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxé se nachází sídlo. Tyto orgány sdělí své stanovisko orgánům příslušným k vydání povolení do tří měsíců ode dne obdržení dokladů; jestliže stanovisko nxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xotyčné pojišťovně.
Každý členský stát učiní opatření, aby v případě zamítnutí povolení bylo možné obrátit se na soud.
Tato možnost je rovněž stanovexx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxon činnosti
Článek
Členské státy vzájemně úzce spolupracují při dozoru nad finanční situací pojišťoven, jimž bylo vydáno povolení.
Článek 14
Orxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dozoru ostatních členských států mu poskytují veškeré informace potřebné k uskutečnění tohoto ověření.
Článek 15
1. Každý členský stát, na jehož úxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xtanovených státem, a pokud tato pravidla neexistují, podle obvyklé praxe v tomto státě.
2. Technické rezervy musí být kryty přiměřenými a odpovídajíxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xmístění aktiv.
Lucembursko si může s ohledem na své zvláštní postavení až do koordinace právních předpisů o likvidaci pojišťoven zachovat xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxto aktiv a případně rozsah, v němž mohou být používána ke krytí technických rezerv, a stanoví také pravidla pro oceňování těchto aktiv.
3. Jestliže člexxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx případě nesmí odchylně od odstavce 2 vyžadovat, aby aktiva reprezentující tyto pohledávky byla umístěna na jeho území.
4. Orgán dozoru členského stáxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve všech zemích, ve kterých pojišťovna vykonává činnost.
Článek 16
1. Každý členský stát vyžaduje, aby každá pojišťovna se sídlem na jeho území vytvxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxné závazky po odečtení nehmotného majetku. Zejména zahrnuje tato aktiva:
— splacený základní kapitál nebo v případě vzájemné pojišťovny splacený skxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x tohoto kapitálu,
— rezervy (zákonné rezervy a dobrovolné rezervy) nevztahující se k přijatým závazkům,
— nerozdělený zisk,
— v případě vzájemné poxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xodatečnému příspěvku během účetního období, až do poloviny rozdílu mezi maximální částkou příspěvků a příspěvky skutečně předepsanými; tyto možnosxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxenských států, ve kterých pojišťovna vykonává svou činnost, veškeré skryté rezervy vzniklé podhodnocením aktiv nebo nadhodnocením pasiv v rozvaze, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxtrostátních předpisů; avšak až do budoucí koordinace technických rezerv se částka rovná 75 % rozdílu mezi výší rezervy na běžná rizika vypočtená pojišxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxistných smluv, pokud vnitrostátní právní předpisy umožňují volbu mezi dvěma metodami, může vzít v úvahu v míře solventnosti až do výše 20 %.
2. Míra solxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxdobí. Avšak v případě pojišťoven, které převážně pojišťují jen jedno nebo více z těchto rizik: vichřice (bouře), krupobití, mrazy, se za referenční obxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxvná vyššímu z těchto dvou výsledků:
První výsledek (podle pojistného):
— pojistné nebo příspěvky (včetně příplatků k pojistnému nebo příspěvkům) pxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxto součtu se pak odečte celková částka pojistného nebo příspěvků stornovaných v posledním účetním období a celková částka daní a poplatků spojených s pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxvacích jednotek a druhý díl tvoří zbytek; vypočítá se 18 % z prvního dílu a 16 % z druhého dílu a obě výsledné částky se sečtou.
První výsledek se získá vynáxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxťovna po odečtení úhrad za zajištění, a celkovou výší pojistných plnění; tento poměr nesmí být v žádném případě nižší než 50 %.
Druhý výsledek (podle poxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxtrocesionáři) za období uvedená v odstavci 2,
— k tomuto součtu se připočte částka pojistných plnění z převzatého zajištění nebo z retrocesí za stejné xxxxxxx
x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxí, tak pro převzaté zajištění,
— od tohoto součtu se odečte částka příjmů z regresů během období uvedených v odstavci 2,
— od zbývající částky se odečte xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xak z přímého pojištění, tak z převzatého zajištění.
Jedna třetina nebo jedna sedmina takto získané částky (podle referenčního období stanoveného v oxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x x xxxxxxx xxxx x xx x x xxxxxho dílu a výsledné částky se sečtou.
Druhý výsledek se získá vynásobením takto obdržené částky poměrem existujícím za poslední účetní období mezi čásxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxadě nižší než 50 %.
4. Procentní sazby uplatňované na doby uvedené v odstavci 3 se snižují na třetinu v případě zdravotního pojištění provozovaného na txxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxtematických metod uplatňovaných v pojišťovnictví,
— je vytvářena rezerva na stárnutí,
— vybírá se dodatkové pojistné s cílem vytvořit bezpečnostnx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxjistného nebo snížení plnění i pro platné smlouvy.
5. V případě Lloyd’s se výpočet prvního výsledku ve vztahu k pojistnému uvedený v odstavci 3 provádí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxální procentní sazba musí být vypočítána na základě nejnovějších statistických údajů týkajících se zejména zaplacených provizí.
Údaje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxoří garanční fond.
2.
a) Garanční fond nesmí být však nižší než
— 400 000 zúčtovacích jednotek v případě, že jsou kryta veškerá nebo některá rizika zařxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xx x xxx
x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxbo některá rizika zařazená do některého z odvětví uvedených v bodě A přílohy pod čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 16,
— 200 000 zúčtovacích jednotek v případě, žx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x x xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxšťovnou zahrnuje několik odvětví nebo několik rizik, je vzato v úvahu jen to odvětví nebo riziko, pro které se vyžaduje nejvyšší částka;
c) každý člensxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxské státy nestanoví žádná pravidla pro výběr aktiv přesahujících aktiva, která tvoří technické rezervy uvedené v článku 15.
2. S výhradou čl. 15 odst. xx xxx xx xxxxx x x x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxění pojišťoven, kterým bylo vydáno povolení. Spolková republika Německo však může až do další koordinace podmínek pro přístup k činnosti a její výkon v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xktivy, pokud je volné nakládání aktivy kryjícími matematické rezervy závislé na souhlasu „Treuhändera“ (svěřenského správce).
Až do další koordinxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxů vyplácených podle povinného pojištění pracovních úrazů.
3. Tato ustanovení nevylučují opatření, která jsou členské státy při respektování předpxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxbo společníci dotyčných pojišťoven.
Článek 19
1. Každý členský stát uloží pojišťovnám se sídlem na jeho území povinnost předkládat roční výkaz zahxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxmí, aby pravidelně předkládaly výkazy, které jsou nezbytné pro výkon dozoru, a statistické doklady. Příslušné orgány dozoru si vzájemně poskytují doxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxonává svou činnost, zakázat volné nakládání s aktivy umístěnými v této zemi poté, co o svém úmyslu uvědomí orgány dozoru země, ve které se nachází xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xx orgán dozoru země, ve které se nachází sídlo pojišťovny, vyžádá ke schválení ozdravný plán finanční situace.
3. Jestliže míra solventnosti klesne pox xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx financování.
Může dále omezit nebo zakázat volné nakládání s aktivy pojišťovny. Informuje orgány ostatních členských států, na jejichž území bylo pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxou dále přijmout veškerá nezbytná opatření na ochranu zájmů pojištěných osob v případech uvedených v odstavcích 1 a 3.
5. Orgány dozoru ostatních členxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx
xxxxxx x1
1. Každý členský stát umožní pojišťovně převést celý svůj kmen pojistných smluv nebo jeho část, jestliže přebírající subjekt dosahuje, i se zohlednxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnem dozoru se tento převod stává účinným vůči pojistníkům a pojištěným, kterých se to týká.
Oddíl C
Odnětí povolení
Článek 22
1. Povolení vydané pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxmínky pro vydání povolení;
b) nebyla schopna v rámci povolené lhůty přijmout opatření obsažená v ozdravném plánu nebo v plánu financování uvedených v xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ve které se nachází sídlo, o odnětí orgány dozoru ostatních členských států, které vydaly této pojišťovně povolení; ty poté rovněž odejmou svá povolenxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxjména omezí volné nakládání s aktivy pojišťovny, pokud již toto omezení nebylo učiněno podle čl. 20 odst. 1 a 3 druhého pododstavce.
2. Povolení vydané xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxky povolení;
b) závažným způsobem neplní své povinnosti podle předpisů členského státu, ve kterém vykonává svou činnost, zejména pokud jde o tvorbu txxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ve které se nachází sídlo. Pokud považují za nezbytné pozastavit provoz takové agentury nebo pobočky před provedením konzultace, ihned o tom uvědomí oxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxtit se na soud.
Hlava III
Pravidla pro agentury a pobočky usazené uvnitř Společenství a náležící pojišťovnám, jejichž sídla se nacházejí mimo Spolexxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxdmínky, že této pojišťovně je vydáno úřední povolení.
2. Členský stát může vydat povolení, jestliže pojišťovna splňuje aspoň tyto podmínky:
a) je opxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxského státu;
c) zaváže se v místě vedení agentury nebo pobočky vést oddělené účetnictví o činnosti, kterou zde vykonává, a uchovávat zde veškeré doklaxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xvou činnost, aktivy v hodnotě rovnající se nejméně polovině minimální částky předepsané v čl. 17 odst. 2 pro garanční fond a složí čtvrtinu minimální čáxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xx
xxxxxx xx
xxxnské státy uloží pojišťovnám, aby vytvořily přiměřené technické rezervy ke krytí závazků přijatých na jejich území; dbají na to, aby agentury nebo pobxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xředpisy členských států se použijí na výpočet technických rezerv, na stanovení kategorií investic a na oceňování aktiv.
Dotyčný členský stát požaduxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxží agenturám nebo pobočkám zřízeným na jeho území disponovat mírou solventnosti tvořenou aktivy očištěnými o jakékoli předvídatelné závazky po odečxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxvkům a pojistným událostem týkajícím se čin nosti vykonávané dotyčnou agenturou nebo pobočkou.
2. Jedna třetina míry solventnosti tvoří garanční foxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxvá do této částky garančního fondu.
3. Aktiva představující míru solventnosti až do výše garančního fondu musí být umístěna ve státě, ve kterém vykonáxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxo státu získá povolení od jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxi uvedená v článku 25 byla vypočtena ve vztahu k veškeré činnosti, kterou pojišťovna vykonává v rámci Společenství; v tom případě se přihlédne k pojistnxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxosti složit kauci požadovanou podle čl. 23 odst. 2 písm. e) také v těchto státech;
c) aby aktiva představující garanční fond byla umístěna ve kterémkolx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxásti, ověří příslušný orgán členského státu, na jehož území leží nejstarší provozovna žadatele, stav solventnosti pojišťovny ve vztahu k celkové činxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxých států může takovéto ověření uskutečnit příslušný orgán jiného členského státu. Orgán provádějící ověření obdrží k tomuto účelu od ostatních členxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxy z podnětu jednoho nebo více dotyčných členských států.
Článek 27
Články 19 a 20 se použijí také ve vztahu k agenturám a pobočkám pojišťoven, na které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxosti poboček nebo agentur, postaven na úroveň orgánu členského státu, ve kterém se nachází sídlo pojišťovny.
Článek 28
V případě odnětí povolení orxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxící opatření. Je-li důvodem pro odnětí povolení nepřiměřenost celkového stavu solventnosti, jak je stanovena v souhlasu podle článku 26, členské stáxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xřetími zeměmi sjednat použití odlišných ustanovení oproti ustanovením této hlavy za účelem zabezpečení přiměřené ochrany pojištěných osob v členskxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xteré při vstupu prováděcích opatření k této směrnici v platnost provozují pojištění na jejich území v jednom nebo více odvětvích uvedených v článku 1, pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeným v odstavci 1, které po uplynutí pětileté lhůty nevytvoří v plné výši míru solventnosti, dodatečnou lhůtu maximálně dvou let k jejímu dosažení xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pěti let míra solventnosti nedosahuje šestinásobku částky minimálního garančního fondu požadovaného podle čl. 17 odst. 2, od povinnosti zřídit takoxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo fondu. Na základě výsledků přezkumu předpokládaného v článku 33 Rada jednomyslně na návrh Komise rozhodne, kdy má být tato výjimka členskými státy zrxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxvidlům této směrnice. Avšak pojišťovny uvedené v odst. 2 písm. b), které v rámci území státu rozšíří svou činnost na další pojistná odvětví nebo na jiné čxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx 2.
4. Pojišťovna, jejíž forma je rozdílná od forem uvedených v článku 8, může po dobu tří let od oznámení této směrnice pokračovat ve výkonu své dosavadnx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxecial public Act“ mohou pokračovat ve své činnosti ve své současné právní formě bez časového omezení.
Pojišťovny v Belgii, které v souladu se svým zaměxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxromými spořitelnami, koordinovaných královským výnosem ze dne 23. června 1967, mohou pokračovat v této činnosti po dobu tří let ode dne oznámení této sxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxňují požadavky článků 15, 16 a 17, členské státy zruší restriktivní opatření, jako jsou opatření ohledně hypoték, depozit a záruk, uplatňovaná podle jxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxí k této směrnici v platnost vykonávají činnost v jednom odvětví nebo ve více odvětvích uvedených v článku 1 a nerozšiřují svou činnost ve smyslu čl. 10 odxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxost dohody uzavřené s třetí zemí podle článku 29, a nejpozději po uplynutí čtyř let od oznámení této směrnice, může každý členský stát zachovat ve prospěxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxických rezerv, jestliže o tom uvědomí ostatní členské státy a Komise a jestliže limity úlev poskytnutých podle čl. 15 odst. 2 pojišťovnám členských stáxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxí za účelem usnadnění dozoru nad přímým pojištěním v rámci Společenství a v zájmu přezkoumávání jakýchkoli obtíží, které by mohly nastat xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxých touto směrnicí na stav pojistných trhů členských států.
2. Komise podle potřeby podává Radě předběžné zprávy před koncem přechodného období uvedxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxně o tom uvědomí Komisi.
Takto pozměněné předpisy jsou s výhradou článků 30, 31 a 32 použitelné do 30 měsíců ode dne oznámení.
Článek 36
Po oznámení téxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Článek 37
Nedílnou součástí této směrnice je příloha.
Článek 38
Tato směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne 24. července 1973.
Za Raxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxropa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:01:31973L0239:CS:PDF
xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.