31973L0148

odstranění omezení pohybu a pobytu státních příslušníků

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (38)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (33)
... další položky
Články a jiné dokumenty (26)
... další položky
xxxxxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxazování a pohybu služeb
(73/148/EHS)
RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a xxxxxxx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a zejména hlavu II těchto programů,
s ohledem na návrh Komise,
s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],
s ohledem na stanovisko Hospodxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdy usazování a volného pohybu služeb vyžaduje odstranění omezení pohybu a pobytu uvnitř Společenství pro státní příslušníky členských států, kteří sx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxdy, je-li osobám, které mají této svobody využívat, přiznáno právo trvalého pobytu; že volný pohyb služeb vyžaduje, aby osoby poskytující a přijímajíxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pobytu státních příslušníků členských států uvnitř Společenství v oblasti usazování a pohybu služeb [4] stanovila pravidla použitelná v této oblastx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství [5], která nahradila směrnici ze dne 25. března 1964 [6] se stejným názvem, mezitím změnila pxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxatně výdělečně činných a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství;
vzhledem k tomu, že koordinace zvláštních opatření týkajících se pohyxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxrnice Rady ze dne 25. února 1964 [7],
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
Článek 1
1. Členské státy odstraní za podmínek stanovených v této směrnici omezení poxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxstatně výdělečnou činnost, nebo kteří chtějí v tomto státě poskytovat služby;
b) státních příslušníků členských států, kteří chtějí vycestovat do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx občanství;
d) příbuzných v přímé vzestupné a sestupné linii těchto státních příslušníků a jejich manžela nebo manželky, kteří jsou na nich závislí bxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xdst. 1 písm. a) nebo b) nebo jejich manžela či manželky, kteří jsou xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x právo vycestovat ze svého území. Toto právo se uplatní pouhým předložením platného průkazu totožnosti nebo cestovního pasu. Rodinní příslušníci požxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxíkům průkaz totožnosti nebo cestovní pas, který obsahuje zejména údaj o státním občanství, nebo prodlužují dobu jejich platnosti.
3. Cestovní pas mxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx platným dokladem pro vycestování ze země, musí být doba jeho platnosti nejméně pět let.
4. Členské státy nesmějí vyžadovat od osob uvedených v článku x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxení platného průkazu totožnosti nebo cestovního pasu.
2. Nesmějí vyžadovat žádná vstupní víza ani rovnocenné povinnosti, s výjimkou od rodinných pxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxek 4
1. Každý členský stát přiznává právo trvalého pobytu státním příslušníkům ostatních členských států, kteří se usadí na jeho území za účelem výkoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxčovaného jako "povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství". Tento doklad má dobu platnosti nejméně pět let oxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxvodu vojenské služby nemají vliv na platnost povolení k pobytu.
Platné povolení k pobytu nelze státnímu příslušníku uvedenému v čl. 1 odst. 1 písm. a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnského státu, kteří nejsou uvedeni v prvním pododstavci, ale jsou oprávněni na základě právních předpisů jiného členského státu vykonávat činnost na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxíslušníci uvedení v prvním pododstavci, na které se v důsledku změny činnosti vztahuje předchozí pododstavec, si ponechají povolení k pobytu až do uplxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx měsíce, vydá členský stát, na jehož území je služba poskytována, oprávnění k pobytu k doložení práva pobytu.
Je-li tato doba kratší nebo rovna třem měxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoba svou přítomnost na jeho území ohlásila.
3. Rodinnému příslušníku, který není státním příslušníkem žádného členského státu, je vydán doklad o xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x pobytu požadovat pouze:
a) předložení průkazu totožnosti nebo cestovního pasu, s nímž osoba vstoupila na jeho území;
b) doložení, že patří do jednx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxlužuje bezplatně nebo za částku nepřevyšující poplatky požadované pro vydání průkazů totožnosti státním příslušníkům dotyčného členského státu. Txxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx x xxx x xxxt. 2 se udělují bezplatně.
3. Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby byly formality a řízení o vydávání dokladů vyjmenovaných v odstavci x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxhrany zdraví.
Článek 9
1. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do šesti měsíců od jejího oznámxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxávání dokladů, které jsou nezbytné pro pohyb a pobyt osob uvedených v článku 1, v oblasti usazování a pohybu služeb.
Článek 10
1. Směrnice Rady ze dne xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxává použitelná, dokud členské státy neprovedou tuto směrnici.
2. Doklady o pobytu vydané na základě směrnice zmíněné v odstavci 1 a platné v okamžiku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxna 1973.
Za Radu
předseda
E. Glinne
[1] Úř. věst. 2, 15.1.1962, s. 32/62 a 36/62.
[2] Úř. věst. C 19, 28.2.1972, s. 5.
[3] Úř. věst. C 67, 24.6.1xxxx xx xx
xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxx x.4.1964, s. 850/64.
--------------------------------------------------
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.