Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (57)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (7)
... další položky
Články a jiné dokumenty (10)
... další položky

31992L0083 harmonizace struktury spotřebních daní z alkoholu

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 99 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxnice 92/12/EHS [4] stanoví obecnou úpravu pro výrobky podléhající spotřební dani;
vzhledem k tomu, že směrnice 92/84/EHS [5] stanoví minimálnx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo trhu je důležité formulovat společné definice všech dotyčných výrobků;
vzhledem k tomu, že je účelné založit tyto definice na definicích, které jsxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xýpočtu daně z hotových výrobků;
vzhledem k tomu, že v případě piva je možné v rámci určitých mezí povolit členským státům, aby uplatňovaly daň podle páxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxledem k tomu, že v případě piva vyráběného v malých nezávislých pivovarech a v případě lihu vyráběného v malých lihovarech je žádoucí společný přístup, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx nějž členské státy přistupují ke zdaňování piva, pokud tím nepůsobí vnitřnímu trhu nepřijatelné obtíže;
vzhledem k tomu, že v případě piva, vína a osxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xčely;
vzhledem k tomu, že členské státy by měly v zásadě uplatňovat jedinou sazbu na hektolitr hotového výrobku u veškerého tichého vína a ostatních nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxem k tomu, že je žádoucí povolit členským státům, aby uplatňovaly nižší daňové sazby ze všech druhů vína a ostatních kvašených nápojů, pokud přitom skutxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazbu xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx hotového výrobku u všech meziproduktů;
vzhledem k tomu, že je žádoucí povolit členským státům, aby uplatňovaly nižší sazbu daně z meziproduktů na jexxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxsadě uplatňovat stejnou daňovou sazbu za hektolitr čistého alkoholu na veškerý líh, jak je definován v této směrnici;
vzhledem k tomu, že je možné povxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxledem k tomu, že v případech, kdy je členským státům dovoleno uplatňovat nižší sazby, by tyto nižší sazby neměly způsobit narušení hospodářské soutěže x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ke spotřebě;
vzhledem k tomu, že je nezbytné na úrovni Společenství stanovit osvobození od daně vztahující se na zboží přepravované mezi členskými sxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx použití;
vzhledem k tomu, že je nezbytné vytvořit systém oznamování požadavků na denaturaci pro plně denaturovaný alkohol, platných v každém člensxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxy prostředků boje proti případným daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo zneužití při uplatňování osvobození od daně;
vzhledem k tomxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxňují-li některé členské státy vyšší daňovou sazbu na "ostatní šumivé kvašené nápoje" než na meziprodukty, mělo by jim být dovoleno uplatňovat tuto vyšxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxx
xxxxxx xxxxxxxsti
Článek 1
1. Členské státy uplatňují spotřební daň z piva v souladu s touto směrnicí.
2. Členské státy stanoví své sazby spotřební daně v soulxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxré obsahují více než 0,5 % objemových alkoholu, a všechny výrobky, které obsahují směs piva a nealkoholických xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxva se vypočítává podle
- počtu hektolitrů/stupňů Plato,
nebo
- počtu hektolitrů/stupňů skutečného obsahu alkoholu
hotového výrobku.
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxhu alkoholu.
Dále mohou členské státy, které vypočítávají daň podle počtu hektolitrů/stupňů Plato, dělit pivo do kategorií o šířce nejvýše čtyř stupxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxální sazba stanovená v článku 6 směrnice 92/84/EHS (dále jen "minimální sazba").
Článek 4
1. Členské státy mohou uplatňovat snížené sazxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxzení:
- snížené sazby se neuplatní na podniky, které vyrábějí více než 200000 hl ročně,
- snížené sazby, které mohou poklesnout pod minimální sazbux xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxm" rozumí pivovar, který je právně a hospodářsky nezávislý na jakémkoli jiném pivovaru, který využívá provozních prostor, jež jsou fyzicky umístěny oxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx roční výstav nepřekročí 200000 hl, mohou být i tyto pivovary považovány za jediný malý nezávislý pivovar.
3. Členské státy zabezpečí, aby případné nxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxh. Zejména musí zajistit, aby na žádnou jednotlivou dodávku z jiného členského státu nebyla uvalena vyšší daň než na odpovídající vnitrostátní dodávkxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxlu nepřesáhne 2,8 % objemových.
2. Členské státy mohou omezit uplatnění tohoto článku na výrobky, které obsahují směs piva a nealkoholických nápojůx xxxx xx xxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxt od spotřební daně pivo vyrobené jednotlivcem a spotřebované výrobcem, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xx
xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxty uplatňují spotřební daň z vína v souladu s touto směrnicí.
2. Členské státy stanoví své sazby spotřební daně v souladu se směrnicí 92/84/EHS.
xxxxxx x
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxtavci 2 tohoto článku,
- jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol obsažený v hotovxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xez jakéhokoli obohacování a je-li alkohol obsažený v hotovém výrobku plně kvasného původu;
2. "šumivým vínem" rozumějí všechny výrobky kódů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x
x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxahu oxidu uhličitého v roztoku přetlak tři bary nebo větší,
- jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 15 % objemoxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxy z vína se vypočítává podle počtu hektolitrů hotového výrobku.
2. Nestanoví-li odstavce 3 a 4 jinak, stanoví členské státy stejnou sazbu daně na všecxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxna. Mohou rovněž uplatňovat stejnou daňovou sazbu na tiché i šumivé víno.
3. Členské státy mohou uplatňovat nižší sazby spotřební daně na jakýkoli drxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx daňovou sazbu z tichých vín, jak jsou vymezena v čl. 8 odst. 1 druhé odrážce, mohou pokračovat v uplatňování této sazby. Tato vyšší sazba však nesmí být vyxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxní takového osvobození, mohou členské státy osvobodit od spotřební daně víno vyrobené jednotlivcem a spotřebované xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx
xxxxxx působnosti
Článek 11
1. Členské státy uplatňují spotřební daň z jiných kvašených nápojů než piva a vína (dále jen "ostatní kvašené nápoje") v souxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xniž je dotčen článek 17 se:
1. "ostatními nešumivými kvašenými nápoji" rozumějí všechny výrobky kódů KN 2204 a 2205, které nejsou zmíněny výše v člxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xe vztahuje článek 2 a
- jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 10 % objemových,
- jejichž skutečný obsah alkohxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxmi kvašenými nápoji" rozumějí všechny výrobky kódu KN 22060091, a rovněž výrobky kódů KN 220410, 22042110, 22042910 a 2205, které nejsou zmíněny výše v xxxxxx x x
x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxku přetlak tři bary nebo větší,
- jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 13 % objemových,
- jejichž skutečný oxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx daně
Článek 13
1. Spotřební daň vybíraná členskými státy z ostatních kvašených nápojů se vypočítává podle počtu hektolitrů hotového výrobku.
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxšených nápojů. Obdobně stanoví stejnou sazbu spotřební daně na výrobky podléhající dani z ostatních šumivých kvašených nápojů. Mohou rovněž uplatňoxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxební daně na jakýkoli druh ostatních nešumivých a šumivých kvašených nápojů, jejichž skutečný obsah alkoholu nepřesahuje 8,5 % objemových.
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xstatní kvašené nápoje vyrobené jednotlivcem a spotřebované výrobcem, členy jeho rodiny nebo jeho hosty za předpokladu, že nedochází k prodeji.
xxxxxx xx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxu vymezeny v tomto oddílu.
ODDÍL IV
MEZIPRODUKTY
Oblast působnosti
Článek 16
1. Členské státy uplatňují spotřební daň z meziproxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xazby, které členské státy uplatňují na výrobky uvedené v čl. 8 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 této směrnice.
Článek 17
1. Pro účely této směrnice se "mezixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xod kódy KN 2204, 2205 a 2206 a na něž se nevztahují články 2, 8 a 12.
2. Aniž je dotčen článek 12, mohou členské státy považovat za meziprodukt jakýkoli nešxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a dále jakýkoli šumivý kvašený nápoj, na nějž se vztahuje čl. 12 odst. 2, jehož skutečný obsah alkoholu přesahuje 8,5 % objemových a který není výhradně kxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xotového výrobku.
2. Nestanoví-li odstavce 3, 4 a 5 jinak, stanoví členské státy stejnou sazbu spotřební daně na všechny výrobky podléhající dani z mexxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx % objemových, za těchto podmínek:
- snížená sazba nebude stanovena níže než 40 % pod základní vnitrostátní sazbu spotřební daně,
- snížená sazba nexxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxy mohou uplatňovat jedinou sníženou daňovou sazbu na meziprodukty, které jsou vymezeny v čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení (EHS) č. 4252/88.
xxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx
- nesmí být stanovena pod hodnotu minimální sazby uplatňované na meziprodukty.
5. Na meziprodukty, které jsou plněny do lahví s "hřibovitou záxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxtňovat tutéž sazbu jako na výrobky, na které se vztahuje čl. 12 odst. 2, s podmínkou, že tato sazba je vyšší než vnitrostátní sazba na meziprodukty.
xxxxx x
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xtanoví své sazby spotřební daně v souladu se směrnicí 92/84/EHS.
Článek 20
Pro účely této směrnice se "lihem" rozumějí:
- všechny výrobkxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxné kapitoly kombinované nomenklatury,
- výrobky kódů KN 2204, 2205 a 2206, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 22 % objemových,
- výrobky, kxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxoholu o teplotě 20 °C a vypočítává se podle počtu hektolitrů čistého alkoholu. Podle článku 22 uplatňují členské státy stejnou daňovou sazbu na všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxry za těchto omezení:
- snížené sazby, které mohou poklesnout pod minimální sazbu, se neuplatní na podniky, které ročně vyrábějí více než 10 hektolitxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxolu ročně, tak mohou činit i nadále,
- snížené sazby nesmí být sníženy více než o 50 % pod základní vnitrostátní sazbu spotřební daně.
2. Pro účely xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxch lihovarů nacházejících se v jiných členských státech.
4. Členské státy mohou přijmout předpisy, díky nimž bude alkohol vyrobený malými výrobci pxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxzen režimu uskladňování ve skladu s daňovým dozorem, a bude nakonec zdaněn paušálně.
5. Členské státy mohou uplatňovat snížené daňové sazby na výrobxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx které mohou poklesnout pod minimální sazbu, avšak nesmí být nižší o více než 50 % než základní vnitrostátní sazba daně z lihu, pro tyto výrobky:
1. Franxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jak stanoví čl. 1 odst. 3 písm. l) zmíněného nařízení, jehož obsah jiných těkavých složek než ethanolu a methanolu je roven nebo přesahuje 225 gramů na hexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxk jsou vymezeny v nařízení (EHS) č. 1576/89, které jsou bezbarvé, jejichž obsah cukru nepřesahuje 50 gramů na litr a u nichž je nejméně 20 % obsahu alkoholx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxÍL VI
RŮZNÉ
Článek 24
1. Členské státy nemusí požadovat, aby výrobky, na které se vztahuje tato směrnice, byly vyrobeny ve skladu s daňovým dozoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx daň ze složkových alkoholických výrobků nebyla nižší než daň z výrobku, který je výsledkem jejich míšení.
2. Španělské království nemusí považovat xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xpůsobem, že jejich obsah alkoholu nestoupl více než o 1 % objemové.
Článek 25
Členské státy mohou vrátit spotřební daň z alkoholických nápojů, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx na kódy KN se vztahují k verzi kombinované nomenklatury platné ke dni přijetí této směrnice.
ODDÍL VII
OSVOBOZENÍ OD DANĚ
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xtanoví za účelem zajištění správného a jednoznačného uplatňování těchto úlev a předcházení daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo znexxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxátu, pokud tyto požadavky byly řádně oznámeny a schváleny v souladu s odstavci 3 a 4. Tato osvobození budou podmíněna uplatněním ustanovení směrnice 92xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxského státu a používány pro výrobu jakéhokoli výrobku, který není určen pro lidskou spotřebu;
c) jsou-li tyto výrobky používány pro výrobu octa kódu xx xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xři výrobě potravin a nealkoholických nápojů, jejichž obsah alkoholu nepřesahuje 1,2 % objemových;
f) jsou-li používány jako takové nebo jako složkx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxoholu na 100 kg výrobku v případě čokolád, popřípadě 5 litrů čistého alkoholu na 100 kg výrobku v případě jiných výrobků.
2. Členské státy mohou osxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xednoznačného uplatňování těchto úlev a pro předcházení daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo zneužití daňového režimu, jsou-li použxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a v lékárnách;
d) ve výrobním procesu, pokud hotový výrobek neobsahuje alkohol;
e) při výrobě složeného výrobku, který není předmětem spotřební dxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxenský stát Komisi zároveň s příslušnými údaji denaturační prostředky, které hodlá využívat pro účely odst. 1 písm. a). Komise předá tato oznámení ostaxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xepožádá, aby záležitost projednala Rada, považuje se oznámený postup denaturace za Radou schválený. Jsou-li v uvedené lhůtě podány námitky, musí být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxm. a) nebo b) vede k daňovému úniku, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo k zneužití daňového režimu, může odmítnout osvobození udělit nebo už udělené oxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Konečné rozhodnutí bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xohou uplatňovat uvedená osvobození od daně formou vrácení již odvedené spotřební daně.
Článek 28
Spojené království může nadále poskytoxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxa specifickou hmotnost 1200 původního obsahu extraktu (47o Plato) nebo více,
- aromatická hořká piva se skutečným obsahem alkoholu od 44,2 do 49,2 % oxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xádobách s obsahem 0,2 litru výrobku nebo menším.
ODDÍL VIII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 29
1. Členské státy uvedou v účinnost právxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Článek 30
Tato směrnice je určena členským státům.
V Lucemburku dne 19. října 1992.
Za Radu
předseda
J. Cope
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.