Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (56)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (4)
... další položky

31992L0049 změna směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x x změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění)
RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxlamentem (2),
s ohledem na názor Hospodářského a sociálního výboru (3),
(1) vzhledem k tomu, že je třeba dotvořit vnitřní trh přímého pojištění jinéhx xxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxázejících se ve Společenství;
(2) vzhledem k tomu, že druhá směrnice Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních a správních předpisx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xměrnice 72/239/EHS (4), již značně přispěla k vytvoření vnitřního trhu přímého neživotního pojištění tím, že poskytla úplnou svobodu využívat co možxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xevyžadují zvláštní ochranu v tom členském státě, ve kterém se nachází riziko;
(3) vzhledem k tomu, že směrnice 88/357/EHS tedy představuje důležitox xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx všem pojistníkům bez ohledu na jejich postavení, velikost nebo povahu rizik, která mají být pojištěna, obrátit se na kteréhokoli pojistitele se sídlex xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxhledem k tomu, že tato směrnice zapadá do rámce již přijatých právních předpisů Společenství, které zahrnují první směrnici Rady 73/239/EHS (1) ze dxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a směrnici Rady 91/674/EHS (2) ze dne 19. prosince 1991 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven;
(5) vzhledex x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí k činnosti a obezřetnostních kontrolních systémů, což umožní domovskému členskému státu vydávat jediné povolení platné pro celé Společenství a uplxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy členského státu, kde má pojišťovna sídlo, a že toto povolení umožní pojišťovně vykonávat svou činnost po celém Společenství v rámci práva usazování nxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxé zamýšlejí vykonávat pojišťovací činnost na jeho území a kterým již bylo vydáno povolení v jejich domovských členských státech, aby žádaly o nové povoxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxgánů domovských členských států sledovat finanční zdraví pojišťoven včetně jejich stavu solventnosti, tvorby dostatečných technických rezerv a krxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxý stát si může stanovit přísnější pravidla pro pojišťovny, kterým vydaly povolení jeho vlastní příslušné orgány;
(9) vzhledem k tomu, že příslušné orxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx Společenství, ať už je vykonávána v rámci práva usazování či volného pohybu služeb; že musí mít zejména možnost zavést patřičná ochranná opatření nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxstor bez vnitřních hranic a jeho součástí je přístup k veškeré pojišťovací činnosti v pojištění jiném než životním v celém Společenství, a tedy pro pojixxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxžívají určité subjekty v některých členských státech, pokud jde o krytí některých rizik;
(11) vzhledem k tomu že ustanovení o převodu kmene pojistnýcx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provedla potřebnou harmonizaci předpisů členských států o technických rezervách, které pojistitelé musí vytvářet na krytí svých závazků, a tato harxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx používaných na krytí technických rezerv, musí být koordinovány, aby se podpořilo vzájemné uznávání předpisů členských států; že tato koordinace musx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x3), a pokrok, kterého Společenství dosáhlo na cestě k hospodářské a měnové unii;
(14) vzhledem k tomu, že však domovský členský stát nesmí požadovat od xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxřeními pro liberalizaci pohybu kapitálu, jak je upravuje směrnice 88/361/EHS;
(15) xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxely tétosměrnice, a aniž by to ovlivňovalo takovou budoucí harmonizaci,pojem regulovaného trhu vymezen prozatímně; že tato definice bude později naxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx přechodně ukládá domovskému členskému státu pojišťovny;
(16) vzhledem k tomu, že seznam položek, ze kterých může být vytvořena míra solventnosti poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxáření jejich kapitálu;
(17) vzhledem k tomu, že v rámci integrovaného pojistného trhu by pojistníci, kteří s ohledem na své postavení, velikost nebo nx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxodného práva jejich pojistné smlouvy;
(18) vzhledem k tomu, že harmonizace právních předpisů týkajících se pojistných smluv není předběžnou podmínxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kryjí rizika nacházející se na jejich území, může poskytnout přiměřené záruky pojistníkům, kteří vyžadují zvláštní ochranu;
(19) vzhledem k tomu, žx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx aby si mohl vybrat produkt, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám; že je na členském státě, v němž se nachází riziko, aby zajistil, že na jeho území nic nebxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxo zájmu platnými v členském státě, ve kterém se nachází riziko, a není-li obecný zájem zaručen předpisy domovského členského státu, a to za podmínky, že xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxou objektivně nezbytná a přiměřená sledovanému účelu;
(20) vzhledem k tomu, že členské státy musí být schopné zajistit, aby pojistné produkty a smluvxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxštním zákonným ustanovením, která chrání obecný zájem; že použité systémy dozoru musí vyhovovat požadavkům vnitřního trhu, ale jejich použití nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxjeví jako oprávněné; že je tedy třeba zavést jiné systémy, které by lépe vyhovovaly požadavkům vnitřního trhu a které umožní všem členským státům, aby pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxém právu, které se na smlouvu vztahuje, a o postupu vyřizování stížností pojistníků v záležitostech smluv;
(22) vzhledem k tomu, že v některých členskxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního zabezpečení;
(23) vzhledem k tomu, že povaha a sociální důsledky smluv zdravotního pojištění odůvodňují požadavek příslušných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxo smlouvy jsou částečnou nebo úplnou alternativou zdravotního pojištění, které poskytuje systém sociálního zabezpečení; že toto ověřování nesmí býx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxavotního pojištění poskytovaného systémem sociálního zabezpečení, odlišuje toto pojištění od jiných odvětví neživotního a životního pojištění naxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxravotnímu pojištění sjednávanému na dobrovolném základě;
(24) vzhledem k tomu, že některé členské státy proto přijaly zvláštní právní předpisy; že x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx s tím, že se tato ustanovení musí používat stejným způsobem bez ohledu na to, jaký je domovský členský stát pojišťovny; že povaha právních předpisů se můxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxnotných základech podle druhu pojistky a doživotní pojistnou ochranu; že stejného výsledku je možno dosáhnout také tím, že od pojišťoven nabízejícícx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxuladu s krytím poskytovaným zákonnými systémy sociálního zabezpečení za sazby pojistného na úrovni předepsaného maxima nebo pod ní a podílely se na syxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xjednávaného na dobrovolném základě byly podobné životnímu pojištění;
(25) vzhledem k tomu, že z důvodu koordinace uskutečněné směrnicí 73/239/EHSx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxytnuta Spolkové republice Německo podle čl. 7 odst. 2 písm. c) téže směrnice, a musí být proto zrušena;
(26) vzhledem k tomu, že členské státy mohou požaxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxní jejich vnitrostátního práva o tomto pojištění; že se však tento požadavek nesmí vztahovat na ustanovení o finančním dozoru, který spadá do výlučné pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxém státě pobočky; že zohlednění specifických zájmů pojištěných osob a poškozených osob v případě pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidex xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxících se tohoto rizika s dostatečnými pravomocemi pro zastupování pojišťovny vůči poškozeným osobám, které by mohly žádat odškodnění, včetně zmocněxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xouvislosti s nároky na odškodnění;
(28) vzhledem k tomu, že v rámci vnitřního trhu nesmí již žádný členský stát zakazovat současný výkon pojišťovací čxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxHS, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxo, určitý pojišťovací podnik nedodržuje předpisy na ochranu obecného zájmu, které se na něj vztahují;
(30) vzhledem k tomu, že v některých členských sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxirážek určených institucím provádějícím kompenzace; že struktura a sazby těchto daní a poplatků se významně liší v jednotlivých členských státech, kxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxvými členskými státy; že až do další harmonizace je pravděpodobné, že řešením této otázky je uplatňování daňových systémů a jiných forem poplatků členxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxbírat;
(31) vzhledem k tomu, že bude zřejmě občas nutné provádět technické úpravy podrobných pravidel stanovených v této směrnici, aby byl vzat v úvahx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe 91/675/EHS (1) v rámci prováděcích pravomocí, které jí svěřuje Smlouva;
(32) vzhledem k tomu, že je třeba přijmou zvláštní ustanovení, aby byl zajxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xusí být, aby to pro příslušné orgány členských států neznamenalo další pracovní zátěž;
(33) vzhledem k tomu, že podle článku 8c Smlouvy je třeba brát v úxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxlatňování této směrnice některými členskými státy,
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
HLAVA I
DEFINICE A OBLAST PŮSOBNOSTI
Článek 1
Pro účely této směrnice xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxjišťovny, v souladu s článkem 3 směrnice 88/357/EHS;
c) „domovským členským státem“ členský stát, v němž se nachází sídlo pojišťovny, která kryje rizxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby“, členský stát, ve kterém se nachází riziko, jak je vymezen v čl. 2 písm. d) směrnice 88/357/EHS, pokud je kryto pojišťovnou nebo pobočkou nacházxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxS (1) nebo podobný vztah mezi jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou a podnikem;
g) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxost vykonávat značný vliv na vedení podniku, ve kterém podíl existuje;
pro účely použití této definice na články 8 a 15 a jiných výší podílů uvedených v čxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxa v článcích 1 a 2 směrnice 83/349/EHS;
i) „dceřinou společností“ dceřiná společnost, jak je vymezena v článcích 1 a 2 směrnice 83/349/EHS; každá dceřixx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
j) „regulovaným trhem“ do doby, než bude ve směrnici o obchodování s cennými papíry přijata jeho definice, finanční trh, který domovský členský stát pxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxány stanoví podmínky pro operace tohoto trhu, podmínky pro přístup na něj a tam, kde platí směrnice Rady 79/279/EHS (3) ze dne 5. března 1979 o koordinacx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí, podmínky, které musí finanční nástroj splnit, aby se s ním mohlo na trhu skutečně obchodovat.
Pro účely této směrnice se může regulovaný trh nacházex x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeré finanční nástroje, s kterými se obchoduje na tomto trhu, musí mít kvalitu srovnatelnou s kvalitou nástrojů, se kterými se obchoduje na regulovaném xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pojišťovnami.
Článek 2
1. Tato směrnice se vztahuje na druhy pojištění a pojišťovny uvedené v článku 1 směrnice 73/239/EHS.
2. Tato směrnice se nevxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxnku 4 uvedené směrnice.
Článek 3
Bez ohledu na čl. 2 odst. 2 přijmou členské státy všechna opatření, aby zajistily, že monopoly ohledně přístupu k činxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xo 1. července 1994.
HLAVA II
PŘÍSTUP K POJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI
Článek 4
Článek 6 směrnice 73/239/EHS se nahrazuje tímto:
„Článek 6
Přístup x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx každá pojišťovna, která zřizuje své sídlo na území tohoto státu;
b) každá pojišťovna, která poté, co jí je vydáno povolení uvedené v prvním pododstavcxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxtí pro celé Společenství. Umožňuje dotyčné pojišťovně vykonávat činnost buď v rámci práva usazování, nebo volného pohybu služeb.
2. Povolení se vydáxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxk jsou uvedena v bodě A přílohy.
Avšak
a) členské státy mohou vydávat povolení pro skupinu odvětví uvedených v bodě B přílohy s tím, že k povolení připojx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxch do jiného odvětví, jsou-li splněny podmínky stanovené v bodě C přílohy.“
Článek 6
Článek 8 směrnice 72/239/EHS se nahrazuje tímto:
„Článek 8
1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x société anonyme naamloze vennootschap‘‚ société en commandite par actions commanditaire vennootschap op aandelen‘, ‚ association d’assurance mutxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx‘, ‚gensidige selskaber‘,
— v případě Spolkové republiky Německo: ‚Aktiengesellschaft‘, ‚Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit‘, ‚Öffentlixxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx‘, ‚institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale‘, ‚institution de prévoyance régie par le code rural‘ a ‚mutuelles régies par le cxxx xx xx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxieta per azioni‘, ‚societa cooperativa‘, ‚mutua di assicurazione‘,
— v případě Lucemburského velkovévodství: ‚société anonyme‘, ‚société en commxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx‘, ‚onderlinge waarborgmaatschappij‘,
— v případě Spojeného království: ‚incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited‘, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxion of underwriters known xx xxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anónima‘, ‚sociedad mutua‘, ‚sociedad cooperativa‘,
— v případě Portugalské republiky: ‚sociedade anónima‘, ‚mútua de seguros‘.
Pojišťovna můžx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xakékoli veřejnoprávní formě za podmínky, že tyto pojišťovny budou mít za cíl provádět pojišťovací operace zastejných podmínek, za kterých vykonávajx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxčením všech jiných obchodních činností;
c) předložila obchodní plán podle článku 9;
d) měla minimální garanční fond podle čl. 17 odst. 2;
e) byla skuxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx jiná odvětví nebo o rozšíření povolení, které se vztahuje jen na některá rizika zařazená do jednoho odvětví, musí předložit obchodní plán podle článku xx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxnimální garanční fond, že má takové minimum.
3. Žádné ustanovení této směrnice nebrání členským státům v tom, aby zachovaly nebo přijímaly právní a spxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxu.
Členské státy však nepřijmou předpisy, které by požadovaly předchozí schválení nebo soustavné oznamování všeobecných nebo zvláštních pojistnýxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxovat nebo přijímat nové předpisy o předchozím oznamování nebo schvalování zamýšleného zvýšení pojistných sazeb pouze jako součást obecného systému xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxm již bylo vydáno, ověřovaly jejich přímé nebo nepřímé lidské a materiální zdroje, včetně kvalifikace jejich lékařských týmů a kvality vybavení, kterx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxsuzována podle hospodářských potřeb trhu.“
Článek 7
Článek 9 směrnice 73/239/EHS se nahrazuje tímto:
„Článek 9
Obchodní plán uvedený v čl. 8 odsxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
c) položek, z nichž sestává minimální garanční fond;
d) předpokládaných nákladů na zřízení provozního systému a obchodní sítě; finančních zdrojů, kxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkladů mimo zřizovací náklady, zejména běžných režijních nákladů a provizí,
f) předpokládaného pojistného nebo příspěvků a nákladů na pojistná plněxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxšné orgány domovského členského státu nesmějí pojišťovně vydat povolení k přístupu k činnosti v pojišťovnictví dříve, než jim je sdělena totožnost jexx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxi těchto podílů.
Tytéž orgány odmítnou vydat povolení, pokud by vzhledem k potřebě zajistit zdravé a obezřetné řízení pojišťovny nebyly spokojeny se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx39/EHS se nahrazuje tímto:
„Článek 13
1. Finanční dozor nad pojišťovnou včetně činností, které vykonává v rámci práva usazování nebo volného pohybx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu jeho solventnosti, tvorby technických rezerv včetně matematických rezerv a aktiv, která je kryjí, v souladu s předpisy nebo praxí obvyklou v domxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxtví 18 v bodě A přílohy, rozšiřuje se dozor na sledování technických prostředků, které má pojišťovna k dispozici pro provoz asistenčních služeb, k jejixxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požadují od každé pojišťovny, aby měla řádné správní a účetní postupy a přiměřené vnitřní kontrolní mechanismy.“
Článek 10
Článek 14 směrnice 73/2xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, vykonává svou činnost prostřednictvím pobočky, mohly příslušné orgány domovského členského státu poté, co nejprve informují příslušné orgáxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxštění finančního dozoru nad pojišťovnou. Orgány členského státu pobočky se mohou tohoto prověřování zúčastnit.“
Článek 11
V článku 19 směrnice xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxzy, které jsou nezbytné pro účely dozoru, a statistické doklady. Příslušné orgány si vzájemně poskytují veškeré doklady a informace potřebné pro výkox xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxzoru nad činností pojišťoven se sídlem na jejich území, včetně činností vykonávaných mimo toto území, v souladu se směrnicemi Rady upravujícími tyto čxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xojišťovny a veškeré její činnosti, kromě jiného pomocí
— shromažďování informací nebo vyžadování dokladů týkajících se pojišťovací činnosti,
— prxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xteré pojišťovnu kontrolují. Tato opatření musí být přiměřená a nezbytná pro zajištění toho, aby činnost pojišťovny byla stále v souladu s právními a spxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxhkoli nesrovnalostí ohrožujících zájmy pojištěných osob;
c) zajistit uskutečnění těchto opatření v případě potřeby i vynucením, případně soudní cxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxnek 12
1. V článku 11 směrnice 88/357/EHS se zrušují odstavce 2 až 7.
2. Každý členský stát povolí za podmínek stanovených vnitrostátními právními přxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxhybu služeb, na přijímající subjekt usazeného ve Společenství, jestliže příslušné orgány domovského členského státu přijímajícího subjektu potvrxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxjistných smluv, které byly uzavřeny v rámci práva usazování nebo volného pohybu služeb, je třeba konzultovat členský stát pobočky.
4. V případech uvexxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů členských států, ve kterých se nacházejí rizika.
5. Příslušné orgány členských států, které byly konzultovány, sdělí své stanovisko nebo souxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx neodpovědí, považuje se to za příznivé stanovisko nebo souhlas vyjádřený mlčky.
6. Převod povolený v souladu s tímto článkem se za podmínek stanovenýxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xojištěným osobám a všem ostatním osobám majícím práva a povinnosti vzniklé z převáděných smluv.
Tímto ustanovením není dotčeno právo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxe tímto:
„Článek 20
1. Jestliže pojišťovna nedodržuje článek 15, může příslušný orgán jejího domovského členského státu zakázat volně nakládat s akxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvny, jejíž míra solventnosti klesne pod minimum požadované podle čl. 16 odst. 3, si příslušný orgán domovského členského státu vyžádá ke schválení ozdxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxe také omezit nebo zakázat volné nakládání s aktivy pojišťovny. Informuje orgány ostatních členských států, na jejichž území pojišťovna vykonává činxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu vymezenou v článku 17, vyžádá si příslušný orgán domovského členského státu od pojišťovny ke schválení plán krátkodobého financování.
Může dáxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxt, a tyto orgány na jeho žádost přijmou stejná opatření.
4. Příslušné orgány mohou dále přijmout veškerá nezbytná opatření na ochranu zájmů pojištěnýxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x x xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x x x x xxxladu se svými vnitrostátními právními předpisy zakázat volné nakládání s aktivy umístěnými na jejich území na žádost domovského státu pojišťovny, ktxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxné pojišťovně příslušným orgánem jejího domovského členského státu může tento orgán odejmout, jestliže pojišťovna
a) nezačne využívat tohoto povoxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x takových případech pozbývá platnosti;
b) již neplní podmínky pro vydání povolení;
c) nebyla schopna v rámci povolené lhůty přijmout opatření obsažxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxinna se řídit.
V případě odnětí nebo pozbytí platnosti povolení uvědomí příslušný orgán domovského členského státu o této skutečnosti příslušné orgxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxva usazování, nebo v rámci volného pohybu služeb. Příslušný orgán domovského členského státu kromě toho, v součinnosti s těmito orgány, přijme veškerx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xotyčné pojišťovně.“
Článek 15
1. Členské státy stanoví, že každá fyzická či právnická osoba, která hodlá získat přímo nebo nepřímo kvalifikovaný pxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx či právnická osoba musí rovněž informovat příslušné orgány domovského členského státu, pokud hodlá zvýšit svůj kvalifikovaný podíl tak, že by buď podxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxolečností.
Příslušné orgány domovského členského státu mají lhůtu nejvýše tří měsíců ode dne oznámení uvedeného v prvním pododstavci, aby mohly vysxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxlostí osoby uvedené v prvním pododstavci. Pokud nemají proti tomuto záměru námitky, mohou stanovit maximální dobu na jeho provedení.
2. Členské státx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxovat příslušné orgány domovského členského státu a uvést výši podílu. Každá fyzická či právnická osoba musí rovněž informovat příslušné orgány domovxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, poklesly pod 20, 33 nebo 50 %, nebo by pojišťovna přestala být její dceřinou společností.
3. Pojišťovny musí, jakmile se o tom dovědí, informovat přísxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxkročí hranici uvedenou v odstavcích 1 a 2 nebo poklesnou pod ni.
Musí jim také alespoň jedenkrát ročně sdělit jména akcionářů a společníků, kteří vlastxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xalných hromadách, nebo v informacích obdržených na základě povinností týkajících se společností kotovaných na burzách cenných papírů.
4. Členské sxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, přijmou příslušné orgány domovského členského státu vhodná opatření pro ukončení této situace. Tato opatření mohou zahrnovat například soudní příxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxí akcionáři nebo společníci.
Podobná opatření se použijí vůči fyzickým nebo právnickým osobám, které nesplní povinnost poskytovat informace předex xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx buď o pozastavení výkonu odpovídajících hlasovacích práv, nebo o neplatnosti odevzdaných hlasů nebo o možnosti jejich prohlášení za neplatné.
Čláxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušných orgánů, byly povinny zachovávat profesní tajemství. Znamená to, že žádné důvěrné informace, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxě, kde není možno identifikovat jednotlivé pojišťovny, a kromě případů, na které se vztahuje trestní právo.
Nicméně v případě, že dojde k vyhlášení úpxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxch osob zapojených do pokusů pojišťovnu zachránit.
2. Odstavec 1 nebrání příslušným orgánům různých členských států, aby si vyměňovaly informace poxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxými orgány třetích zemí uzavírat dohody o spolupráci s ustanoveními o výměně informací pouze tehdy, pokud je ohledně sdělených informací zaručena ochxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, je mohou používat jen při plnění svých funkcí
— pro ověřování toho, zda jsou plněny podmínky, kterými se řídí přístup k činnosti v pojišťovnictxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x vnitřních kontrolních mechanismů,
— pro ukládání sankcí,
— při odvoláních proti správním rozhodnutím příslušných orgánů, nebo
— při soudních řízxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x x x xxjsou na překážku výměně informací v rámci členského státu, který má dva nebo více příslušných orgánů, nebo mezi jednotlivými členskými státy mezi přísxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xinančními trhy,
— institucemi, které jsou zapojeny do likvidací a úpadků pojišťoven a do jiných podobných postupů a
— osobami příslušnými pro provádxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xnformací institucím pověřeným řízením nucené likvidace nebo správou garančních fondů, aby tyto instituce mohly plnit své úkoly. Na informace, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxty v souladu se zákony povolit poskytnutí některých informací jiným orgánům státní správy, které jsou zodpovědné za právní předpisy týkající se dozorx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xěchto orgánů.
Toto poskytnutí informací však je možné provést jen tehdy, je-li nezbytné z důvodů obezřetnostního dohledu.
Členské státy však stanoxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxech uvedených v tomto odstavci, ledaže existuje výslovný souhlas příslušného orgánu, který tyto informace poskytl, nebo příslušného orgánu členskéxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtečné technické rezervy pro veškeré své činnosti.
Výše těchto technických rezerv se určuje podle pravidel stanovených ve směrnici 91/674/EHS.
2. Dxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxnice 88/357/EHS. Pokud jde orizika nacházející se v Evropskémspolečenství, musí být tato aktiva umístěna uvnitř Společenství. Členské státy neukláxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxtliže domovský členský stát povolí, aby část technických rezerv tvořily pohledávky vůči zajistitelům, stanoví i výši takto povoleného procentního pxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxrazuje tímto:
„Článek 15a
1. Členské státy vyžadují, aby každá pojišťovna se sídlem na jejich území, která pojišťuje rizika zařazená do odvětví 14 v bxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxěhu vzniklého v tomto odvětví v daném účetním období.
2. Vyrovnávací rezerva musí být vypočtena podle pravidel stanovených domovským členským státex xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxílohy se vyrovnávací rezerva nebere v úvahu při výpočtu míry solventnosti.
4. Členské státy mohou osvobodit pojišťovny se sídlem na jejich území od poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xež 4 % jejich celkového předepsaného pojistného nebo předepsaných příspěvků a méně než 2 500 000 ECU.“
Článek 19
Zrušuje se článek 23 směrnice 88/357xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxtěna bezpečnost, výnosnost a obchodovatelnost jejích investic, a aby aktiva byla diverzifikovaná a dostatečně rozložená.
Článek 21
1. Domovský čxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xiné nástroje peněžního a kapitálového trhu;
b) xxxxxx
xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxch investičních fondech;
e) pozemky, budovy a věcná práva k nemovitému majetku;
B. Pohledávky
f) pohledávky za zajistiteli včetně podílů zajistitxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí z přímých a zajišťovacích operací;
i) pohledávky vzniklé z prodeje zachráněných zbytků nebo z regresních nároků;
j) vratky daní;
k) nároky vůči gaxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxx hotovost, vklady u úvěrových institucí a jiných subjektů, které mají povolení přijímat vklady;
n) časově rozlišené pořizovací náklady;
o) narostlx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxitucemi ve smyslu směrnice 77/780/EHS (1) nebo pojišťovnami společně s ověřitelnými částkami, které vyplývají ze životních pojistek, pokud předsxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že všechna aktiva musí být bez dalšího povolena ke krytí technických rezerv. Domovský členský stát stanoví podrobnější pravidla upřesňující podmínxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxký členský stát bude při stanovení a uplatňování pravidel, která přijme, dbát zejména na to, aby byly zachovávány tyto zásady:
i) aktiva tvořící technxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xásad obezřetnosti, s přihlédnutím k riziku, že některé částky mohou být nerealizovatelné. Zejména hmotný investiční majetek kromě pozemků a budov můxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxním organizacím, místním nebo regionálním orgánům nebo fyzickým osobám mohou být přijaty ke krytí technických rezerv jen tehdy, pokud jsou dostatečnx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxami nebo jiných formách zabezpečení;
iv) deriváty jako jsou opce, termínové obchody a swapy v souvislosti s aktivy, která tvoří technické rezervy, moxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x je možno je brát v úvahu při oceňování podkladových aktiv;
v) převoditelné cenné papíry, s nimiž se neobchoduje na regulovaném trhu, je možno přijmout xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxů a nároků přijatých ke krytí technických rezerv musí být vypočítána na obezřetném základě s přihlédnutím k riziku, že některé částky mohou být nerealixxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxy, pokud nejsou po splatnosti déle než tři měsíce;
viii) v případě, že aktiva reprezentují investici do dceřiné společnosti, která za pojišťovnu spraxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxné dceřinou společností; domovský členský stát může posuzovat aktiva jiných dceřiných společností stejným způsobem;
ix) časově rozlišené pořizovxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx Odchylně od odstavce 1 může domovský členský stát za výjimečných okolností a na žádost pojišťovny dočasně a na základě řádně odůvodněného rozhodnutí pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx domovský členský stát, aby každá pojišťovna investovala nejvýše
a) 10 % svých celkových hrubých technických rezerv do jednoho pozemku nebo budovy nexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xx x x svých celkových hrubých technických rezerv do akcií a jiných obchodovatelných cenných papírů obdobných akciím, do dluhových cenných papírů a jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xo těchto úvěrů se nezahrnují úvěry poskytnuté státním, regionálním nebo místním orgánům nebo mezinárodním organizacím, jejichž členem je jeden nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxých papírů emitujících institucí a vypůjčovatelů, u nichž investovala více než 5 % svých aktiv;
c) 5 % svých celkových hrubých technických rezerv do nexxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xlánek 8 směrnice 73/239/EHS a investičním podnikům usazeným v některém členském státě;
d) 3 % svých celkových technických rezerv do pokladní hotovoxxxx
xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxmi a dluhovými papíry neobchoduje na regulovaném trhu.
2. Neexistence limitu v odstavci 1 u investice do určité kategorie neznamená, že by aktiva v tétx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití přijatelných aktiv. Při stanovení a uplatňování těchto pravidel dbá zejména na to, aby byly dodržovány tyto zásady:
i) aktiva tvořící technixxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtičních trhů nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xe kvalitě emitenta, musí být omezeny na obezřetnou úroveň;
iii) omezení konkrétních kategorií aktiv musí brát v úvahu zajištění, jak je zohledněno přx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xejí investice nebo jejich část, musí členský stát při použití pravidel a zásad tohoto článku vzít v úvahu podkladová aktiva držená dceřinou společnostxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxy, která jsou zahrnuta do nelikvidních investic, musí být udržováno na obezřetné úrovni;
vi) v případě, že aktiva reprezentují úvěry určitým úvěrovýx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa držená těmito úvěrovými institucemi. Tento postup je možno použít pouze tehdy, když má úvěrová instituce sídlo v některém členském státě a tento členxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx prostřednictvím jsou poskytovány úvěry státním nebo místním orgánům nebo úvěry jimi zaručené nebo úvěry subjektům, které jsou se státem nebo místnímx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxání
— všech úvěrů, které nejsou kryty bankovní zárukou, zárukou vydanou pojišťovnou, hypotékou nebo jinou formou zabezpečení ve srovnání s úvěry, ktxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxe 85/611/EHS (1), a jiných investičních fondů v porovnání se subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, které jsou koordixxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxových cenných papírů a jiných nástrojů peněžního a kapitálového trhu, které nejsou vystaveny státními, místními nebo regionální orgány nebo podniky xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxský stát Společenství, ve srovnání se stejnými finančními nástroji, které jsou vydány takovými institucemi.
4. Členské státy mohou zvýšit limit staxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxátě a ze zákona podléhá zvláštnímu veřejnému dohledu, který má chránit držitele těchto dluhových cenných papírů. Zejména částky odvozené od emise takxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxna pokrýt nároky spojené s dluhovými cennými papíry a která by v případě úpadku emitenta byla využita přednostněpro proplacení jistiny a zaplacení narxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxvidel stanovených v odst. 1 písm. a) až e), s výhradou článku 20.
Článek 23
Body 8 a 9 přílohy I směrnice 88/357/EHS se nahrazují tímto:
„8. Pojišťovnx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx pokud podle předcházejících postupů musí být závazek pokryt aktivy, která jsou vyjádřena v měně některého členského státu, je tento požadavek také poxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx členský stát vyžaduje, aby každá pojišťovna vytvořila dostatečnou míru solventnosti ve vztahu k veškeré své činnosti.
Míra solventnosti se rovná jmxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxál nebo v případě vzájemné pojišťovny splacený skutečný počáteční kapitál plus všechny účty členů, které splňují všechna tato kritéria:
a) zakladatxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxu úroveň, nebo po rozpuštění pojišťovny, pokud byly vyrovnány všechny ostatní dluhy pojišťovny;
b) zakladatelská listina a stanovy stanoví, že pokux xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx lhůtě tyto platby zakázat, a
c) příslušná ustanovení zakladatelské listiny a stanov je možno změnit jen poté, co příslušné orgány prohlásí, že nemají xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxčátečního kapitálu, jakmile splacená část dosáhne 25 % tohoto kapitálu,
— rezervy (zákonné rezervy a dobrovolné rezervy) nevztahující se k přijatým xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohou vznést vůči svým členům prostřednictvím výzvy k dodatečnému příspěvku během účetního období, až do poloviny rozdílu mezi maximální částkou příxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxdě žádosti pojišťovny a na základě jí předložených dokladů veškeré skryté rezervy vzniklé podhodnocením aktiv, pokud tyto skryté rezervy nejsou výjixxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 25 % z toho se může skládat z podřízených závazků se stanovenou splatností nebo z prioritních akcií se stanovenou splatností za podmínky, že jsou splněnx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxů a lze je splatit až po vyrovnání všech ostatních dluhů splatných k tomuto okamžiku.
Podřízené závazky musí splňovat také tyto podmínky:
b) je možno zxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xřede dnem splatnosti musí pojišťovna předložit příslušným orgánům ke schválení plán na udržení nebo dosažení míry solventnosti na požadované úrovni xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxem splatnosti. Příslušné orgány mohou povolit předčasné splacení těchto dluhů za podmínky, že o to emitující pojišťovna požádá a že její míra solventnxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxu považovány za složku míry solventnosti nebo pokud je pro předčasné splacení výslovně požadován předchozí souhlas příslušných orgánů. V druhém přípxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxnosti před a po splacení. Příslušné orgány povolí splacení, pouze pokud míra solventnosti pojišťovny nepoklesne pod požadovanou úroveň;
e) smlouva x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxatnosti;
f) smlouva o úvěru může být změněna pouze tehdy, pokud příslušné orgány prohlásí, že nemají proti změně námitky;
— cenné papíry bez stanovenx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxí odrážce, až do výše 50 % míry solventnosti pro všechny takové cenné papíry, a podřízených závazků uvedených v předchozí odrážce:
a) nesmějí být splacxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx
x) pohledávky věřitele z úvěru vůči pojišťovně musí být v plném rozsahu zařazeny až za pohledávky všech nepodřízených věřitelů;
d) doklady, jimiž je upxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx pokračovat v činnosti;
e) je možno zohlednit jen skutečně splacené částky.“
Článek 25
Nejpozději tři roky po datu použitelnosti této směrnice přexxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx/EHS se nahrazuje tímto:
„Článek 18
1. Členské státy nestanoví žádná pravidla pro výběr aktiv přesahujících aktiva, která tvoří technické rezervy uxxxxxx x xxxxxx xxx
xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xx x x x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xojišťoven.
3. Odstavce 1 a 2 nevylučují opatření, která jsou členské státy při ochraně zájmů pojištěných osob oprávněny přijmout jako vlastníci, člexxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xx
x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxa uvedená v čl. 5 písm. d) směrnice 73/239/EHS si mohou smluvní strany zvolit kterékoli právo.“
Článek 28
Členský stát, v němž se nachází riziko, nesxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na ochranu obecného zájmu v členském státě, v němž se nachází riziko.
Článek 29
Členské státy však nepřijmou předpisy vyžadující předchozí schválexx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxna hodlá používat při svém styku s pojistníky. Mohou pouze požadovat nesoustavné oznamování uvedených pojistných podmínek a jiných dokladů pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xinnosti pojišťovny.
Členské státy nesmějí ponechat v platnosti sni přijímat nové předpisy o předběžném oznamování nebo schvalování zamýšleného zvxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxuje písmeno b). V čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice se tudíž písmeno a) nahrazuje tímto:
„a) S výhradou písmene c) se čl. 7 odst. 2 třetí pododstavec použije, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxékoli opačné ustanovení může členský stát, který ukládá povinnost uzavřít pojištění, požadovat, aby všeobecné a zvláštní podmínky povinného pojištxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxíka o
— rozhodném právu smlouvy tam, kde strany nemají volný výběr práva, nebo o tom, že strany mají možnost volného výběru rozhodného práva smlouvy, a v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxě případné existence instituce, na kterou je možno se se stížnostmi obracet, aniž je dotčeno právo pojistníků obrátit se na soud.
2. Povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxpisy členského státu, ve kterém se nachází riziko.
HLAVA IV
USTANOVENÍ O PRÁVU USAZOVÁNÍ A O VOLNÉM POHYBU SLUŽEB
Článek 32
Článek 10 směrnice 73/2xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxho domovského členského státu.
2. Členské státy vyžadují, aby pojišťovna, která hodlá založit pobočku na území jiného členského státu, uvedla v oznáxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxerací a organizační strukturu pobočky;
c) adresu v členském státě pobočky, kde je možné obdržet doklady a kam je možné je zasílat, přičemž tato adresa mxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxné pravomoci, aby mohl zavazovat pojišťovnu vůči třetím osobám a zastupovat ji před úřady a soudy členského státu pobočky. Pokud jde o Lloyd’s, nesmějí xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxťovně obvyklého typu. Oprávněný zástupce musí proto disponovat dostatečnou pravomocí, aby bylo možné vést proti němu řízení a musí být v tomto postavexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx x xxloučením odpovědnosti dopravce, musí předložit prohlášení, že se stala členem národní kanceláře pojistitelů a garančního fondu členského státu pobxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xtruktury nebo finanční situaci pojišťovny nebo o dobré pověsti a odborné kvalifikaci nebozkušenostech členů správní rady, vedoucích pracovníků nebx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxčky, a zároveň uvědomí dotyčnou pojišťovnu.
Příslušný orgán domovského členského státu také potvrdí, že pojišťovna má minimální míru solventnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxenského státu pobočky, musí uvést důvod svého odmítnutí dotyčné pojišťovně do tří měsíců od obdržení všech dotyčných informací. Toto odmítnutí nebo nxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pobočky do dvou měsíců od obdržení informací zmíněných v odstavci 3 uvědomit příslušné orgány domovského členského státu o případných podmínkách, za xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo pokud nejsou obdržena žádná sdělení, do uplynutí lhůty stanovené v odstavci 4 může být pobočka zřízena a může zahájit xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxšným orgánům domovského členského státu a členského státu pobočky nejméně jeden měsíc před provedením změny tak, aby příslušné orgány domovského člexxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxEHS.
Článek 34
Článek 14 směrnice 88/357/EHS se nahrazuje tímto:
„Článek 14
Každá pojišťovna, který hodlá poprvé vykonávat činnost v jednom nebx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xterá hodlá krýt.“
Článek 35
Článek 16 směrnice 88/357/EHS se nahrazuje tímto:
„Článek 16
1. Do jednoho měsíce od oznámení podle článku 14 příslušxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v rámci volného pohybu služeb
a) potvrzení, že pojišťovna má minimální míru solventnosti vypočtenou v souladu s články 16 a 17 směrnice 73/239/EHS;
bx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxm mají být poskytovány služby.
Zároveň o tom uvědomí dotyčnou pojišťovnu.
Každý členský stát, na jehož území pojišťovna hodlá v rámci volného pohybu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x sdělila jméno a adresu zástupce uvedeného v čl. 12a odst. 4 uvedené směrnice,
— předložila prohlášení, že se stala členem národní kanceláře pojistitexx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxedené v odstavci 1 ve stanovené lhůtě, vyrozumí v téže lhůtě pojišťovnu o důvodech svého odmítnutí. Toto odmítnutí lze napadnout u soudu v domovském člexxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxk 36
Článek 17 směrnice 88/357/EHS se nahrazuje tímto:
„Článek 17
Pro každou změnu, kterou pojišťovna hodlá provést v informaci uvedené v článku 14x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xxxxxx xx x xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxkého státu pobočky nebo členského státu, ve kterém jsou poskytovány služby, mohou žádat, aby informace o činnosti pojišťoven vykonávajících činnost xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
1. Zrušuje se článek 18 směrnice 88/357/EHS.
2. Členský stát pobočky nebo členský stát, ve kterém jsou poskytovány služby, nesmí přijímat předpisy vyxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxemností, které pojišťovna hodlá používat při svém styku s pojistníky. Může od pojišťovny, která hodlá vykonávat na jeho území pojišťovací činnost v ráxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xe jsou dodržovány vnitrostátní předpisy, přičemž tento požadavek nesmí zakládat předběžnou podmínku pro to, aby pojišťovna mohla vykonávat svou činxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxní zamýšleného zvýšení pojistných sazeb pouze jako součást obecného systému kontroly cen.
Článek 40
1. Zrušuje se článek 19 směrnice 88/357/EHS.
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu pobočky nebo členského státu, ve kterém jsou poskytovány služby, veškeré doklady od ní vyžadované pro účely tohoto článku, pokud tak jsou povinny učxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxerá vykonává svou činnost v rámci práva usazování nebo volného pohybu služeb na jeho území, nedodržuje právní předpisy, které se ni v tomto státě vztahuxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členského státu příslušné orgány domovského členského státu. Tyto orgány přijmou při nejbližší příležitosti patřičná opatření, aby zajistily, že dxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxatá v domovském členském státě nebo proto, že se tato opatřená ukáží nedostatečná nebo je tento stát nepřijme, pojišťovna nadále porušuje platné právnx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí, aby zabránil dalšímu porušování nebo je potrestal, a pokud je to naprosto nezbytné, zabránit pojišťovně, aby na jeho území nadále uzavírala pojistnx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxm území. To zahrnuje možnost zabránit pojišťovnám, aby na jejich území nadále uzavíraly pojistné smlouvy.
7. Odstavci 3, 4 a 5 není dotčena pravomoc člxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxném členském státě pobočku nebo tam vlastní majetek, mohou příslušné orgány tohoto státu v souladu s vnitrostátními právními předpisy proti této poboxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxkce nebo omezení výkonu činnosti v pojišťovnictví musí bý třádně odůvodněná a oznámena dotyčné pojišťovně.
10. Každé dva roky předloží Komise Výboru xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xovolení podle článku 10 směrnice 73/239/EHS nebo článku 16 směrnice 88/357/EHS, ve znění této směrnice, nebo kdy byla přijata opatření podle odstavcx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxťovnám, které mají sídlo v členských státech, aby své služby propagovaly všemi dostupnými sdělovacími prostředky v členském státě pobočky nebo v členxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxje se článek 20 směrnice 88/357/EHS.
2. V případě likvidace pojišťovny musí být závazky vyplývající ze smluv uzavřených prostřednictvím pobočky v ráxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxých na státní příslušnosti pojištěných nebo osob oprávněných k pojistnému plnění.
Článek 43
1. Zrušuje se článek 21 směrnice 88/357/EHS.
2. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxém členském státě se nachází sídlo, případně pobočka, se kterou má být smlouva uzavřena.
Každý doklad vydaný pojistníkovi musí obsahovat údaje uvedexx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xmlouva nebo jakýkoli jiný doklad poskytující krytí spolu s nabídkou pojištění, pokud je pro pojistitele závazná, musí uvádět adresu sídla a případně pxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxice 88/357/EHS byly také uvedeny v dokladech zmíněných v prvním xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu sdělit výši pojistného, nákladů na pojistná plnění a provizí, nesnížené o zajištění, a to zvlášť podle operací prováděných v rámci práva usazování a oxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx 73/239/EHS, s vyloučením odpovědnosti dopravce, o četnosti a průměrné výši nákladů na pojistná plnění.
Skupiny odvětví se stanoví takto:
— úraz a nexxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxe),
— požár a jiné škody na majetku (odvětví 8 a 9),
— letecké pojištění, námořní pojištění, pojištění dopravních prostředků a pojištění přepravy zboxx xxxxxxxx xx xx xx xx xx x xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí 16, 17 a 18).
Příslušné orgány domovského členského státu sdělí tyto údaje v přiměřené lhůtě a v souhrnné formě příslušným orgánům každého dotyčného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxadovat, aby pojišťovny, které na jejich území vykonávají činnost v rámci práva usazování nebo volného pohybu služeb, byly členya účastnily se za stejnxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxetím osobám.
Článek 46
1. Zrušuje se článek 25 směrnice 88/357/EHS.
2. Aniž je dotčena jakákoli další harmonizace, podléhá každá pojistná smlouva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a v případě Španělska také zákonem stanoveným přirážkám ve prospěch španělského sdružení „Consorcio de Compensación de Seguros“, aby mohlo plnit svx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxrnice 88/357/EHS a pro účely tohoto odstavce se stanoví, že movitý majetek umístěný v nemovitosti nacházející se na území členského státu, s výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xojistnou smlouvou.
Rozhodným právem, kterým se řídí smlouva podle článku 7 směrnice 88/357/EHS, není dotčen použitelný daňový režim.
S xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxsy týkající se opatření k zabezpečení výběru nepřímých daní a poplatků daňové povahy splatných podle prvního pododstavce.
HLAVA V
PŘECHODNÁ USTANxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx se na situaci uvedenou v čl. 54 odst. 2 vztahuje následující pododstavec.
Poté, co jsou příslušným orgánům domovského členského státu v souladu s čl. 5x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánům členského státu, ve kterém se nachází riziko, k vyjádření. Pokud příslušné orgány domovského členského státu nevezmou toto vyjádření v úvahux xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxťovnám, které mají na jejich území sídlo a jejichž budovy a pozemky, které kryjí jejich technické rezervy, přesahují ke dni oznámení této směrnice procxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
Dánské království může do 1. ledna 1999 odložit uplatňování této směrnice na povinné pojištění pro případ pracovních úrazů. Během této doby pokračujx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx, a Řecko a Portugalsko až do 31. prosince 1998 mohou využívat následující přechodná opatření pro smlouvy kryjící rizika nacházející se výlučně v jednox x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxx xměrnice mohou příslušné orgány dotyčných členských států požadovat, aby jim byly předem sděleny všeobecné a zvláštní pojistné podmínky;
b) výše tecxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x pokud taková pravidla neexistují, postupem zavedeným na jeho území podle této směrnice. Krytí těchto technických rezerv přiměřenými a odpovídajícíxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
HLAVA VI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 51
Následující technické úpravy, které je třeba provést ve směrnicích 73/239/EHS a 88/357/EHS x x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x3/239/EHS,
— změny v seznamu v příloze směrnice 73/239/EHS nebo přizpůsobení terminologie používané v tomto seznamu vývoji pojistných trhů,
— vyjxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxních nástrojů,
— změna výše minimálního garančního fondu stanovené v čl. 17 odst. 2 směrnice 73/239/EHS, aby byl vzat v úvahu hospodářský a finanční výxxxx
x xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxo v článku 21 této směrnice, a změny pravidel o rozložení investic podle článku 22,
— změny v uvolnění pravidel týkajících se odpovídajících aktiv stanxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx unii,
— vyjasnění definic, aby bylo zajištěno jednotné uplatňování směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS a této směrnice v celém Společenství.
Článex xx
xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxto směrnici, se má za to, že prošly postupem stanoveným v čl. 10 odst. 1 až 5 směrnice 73/239/EHS. Od uvedeného dne vstupu v platnost se na ně vztahují článkx xxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xámci volného pohybu služeb před vstupem v platnost prováděcích předpisů k této směrnici.
Článek 53
Ve směrnici 73/239/EHS se doplňuje nový článek xxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xvedeným v této hlavě, aby převedly celý kmen pojistných smluv nebo jeho část na přijímající subjekt usazený ve stejném členském státě, pokud příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxnosti při započítání dotyčného převodu.
2. Za podmínek stanovených vnitrostátním právem povolí každý členský stát agenturám a pobočkám zřízeným na xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxslušné orgány uvedeného členského státu potvrdí, že přijímající subjekt disponuje potřebnou mírou solventnosti při započítání dotyčného převodu.
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxly celý kmen pojistných smluv nebo jeho část na agenturu nebo pobočku uvedenou v této hlavě a zřízenou na území jiného členského státu, zajistí, aby přísxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe potřebnou mírou solventnosti při započítání dotyčného převodu, že právo členského státu přijímajícího subjektu dovoluje takový převod a že tento sxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxto převod poté, co obdrží souhlas příslušných orgánů členského státu, ve kterém se nachází riziko, pokud se liší od členského státu, ve kterém se nacházx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvského členského státu převádějící pojišťovny do tří měsíců od obdržení žádosti; pokud konzultované orgány v této lhůtě neodpovědí, považuje se to za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxi právními předpisy v členském státě, ve kterém se nachází riziko. Takový převod je automaticky platný vůči pojistníkům, pojištěným osobám a jiným osoxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnost vypovědět smlouvy ve stanovené lhůtě po provedení převodu.“
Článek 54
1. Bez ohledu na jakákoli opačná ustanovení může členský stát, ve kterém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xojištění poskytovanému povinným systémem sociálního zabezpečení, požadovat, aby tyto smlouvy vyhovovaly zvláštním právním předpisům přijatým uvxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxým orgánům uvedeného členského státu dříve, než budou použity.
2. Členské státy mohou požadovat, aby systém zdravotního pojištění zmíněný v odstavcx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxtických údajů týkajících se členského státu, ve kterém se nachází riziko, v souladu s matematickými metodami používanými v pojištění,
— je zřízena rexxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xtanoví, že pojistné může být zvýšeno nebo výplaty sníženy i pro smlouvy během jejich platnosti,
— smlouva stanoví, že pojistník může změnit svou stávaxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxžené nároky. Zejména musí být vzata v úvahu rezerva na stárnutí a nová lékařská prohlídka může být požadována pouze pro zvýšené krytí.
V tom případě vydxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxlušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxm aspektům finanční situace pojišťoven tak, aby byly schopny plnit všechny své závazky. Domovský členský stát vyžaduje, aby technické podklady pro výxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxněny stávající smlouvy.
Článek 55
Členské státy mohou požadovat, aby každá pojišťovna, která nabízí na vlastní riziko na jejich území pojištění prx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxho dozoru, který je ve výlučné pravomoci domovského členského státu.
Článek 56
Členské státy zajistí, aby se proti rozhodnutím, která se týkají pojxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1993 a uvedou je v účinnost nejpozxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxt takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxurku dne 18. června 1992.
Za Radu
předseda
Vitor MARTINS
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.