32006R1084

o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (17)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxx
xxxx
xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxm na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 161 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise,
s ohledem na souhlas Evropského pxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxmto důvodům:
(1) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxdla týkající se partnerství, programování, hodnocení a řízení. Je proto nutné upřesnit poslání Fondu soudržnosti ve vztahu k novému rámci pro jeho činxxxx x xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxdu soudržnosti (5).
(2) Projekty v oblasti transevropských dopravních sítí financované Fondem soudržnosti mají respektovat hlavní směry pro transxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxé jsou vymezeny v rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxtví v oblasti životního prostředí uvedených v článcích 6 a 174 Smlouvy.
(4) Nařízení (ES) č. 1083/2006 stanoví, že pravidla pro způsobilost výdajů maxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí o výjimkách pro Fond soudržnosti.
(5) Ustanovení o podmíněnosti při poskytování finanční pomoci by měla být i nadále uplatňována ve spojení s dodržoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx státy, které přijaly euro, provádět stabilizační programy a členské státy, které euro nepřijaly, provádět konvergenční programy podle nařízení Radx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxlitik (7), neboť tyto programy vedou k vyvarování se nadměrným schodkům veřejných financí podle článku 104 Smlouvy. Ustanovení o podmíněnosti by se všxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x posilování hospodářské a sociální soudržnosti Společenství v zájmu podpory udržitelného rozvoje.
2. Fond se řídí nařízením (ES) č. 1083/2006 a tímxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxícího členského státu z hlediska investic a infrastruktury na opatření v těchto oblastech:
a) transevropské dopravní sítě, zejména prioritní projexxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa ochranu životního prostředí podle politiky a akčního programu v oblasti životního prostředí. V této souvislosti může fond rovněž zasahovat do oblasxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxvání obnovitelných zdrojů energie a v odvětví dopravy, mimo transevropské sítě, do železniční, říční a námořní dopravy, systémů intermodální dopravx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxená rovnováha pomoci bude dohodnuta v partnerství mezi členskými státy a Komisí.
Článek 3
Způsobilost výdajů
Příspěvek z fondu nelze poskytnxxx xx xxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx
d) vyřazování jaderných elektráren z provozu a
e) daň z přidané hodnoty s nárokem na odpočet.
Článek 4
Podmínky přístupu k pomoci z fondu
1. Finxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxém státě existuje nadměrný schodek veřejných financí, a
b) zjistila podle čl. 104 odst. 8 Smlouvy, že dotyčný členský stát nepřijal žádná účinná opatřxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx jejich části, s účinkem od 1. ledna roku následujícího po rozhodnutí o pozastavení.
2. Pokud Rada shledá, že dotyčný členský stát přijal potřebná náprxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxeným interinstitucionální dohodou ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (1).
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxní dotčeno pokračování ani změny, včetně úplného nebo částečného zrušení, projektů nebo dalších forem pomoci, jež schválila Komise na základě nařízexx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxu článků 39, 40 a 41 nařízení (ES) 1083/2006 podané Komisi na základě nařízení (ES) č. 1164/94 zůstávají v platnosti za předpokladu, že jsou případně dxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxušení
1. Aniž jsou dotčeny čl. 105 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/ 2006 a článek 5 tohoto nařízení, zrušuje se s účinkem ode dne 1. ledna 2007 nařízení (ES) čx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 2013 v souladu s článkem 161 Smlouvy.
Článek 8
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v
Úředním věstníku Evxxxxxx xxxx
x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxedseda
E. HEINÄLUOMA
xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.