32006R1083

o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (146)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (29)
... další položky
Články a jiné dokumenty (51)
... další položky
xxxxxxxx
xxxx
xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejméxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxřského a sociálního výboru (2),
s ohledem na stanovisko Výboru regionů (3),
s ohledem na stanovisko Účetního dvora (4),
vzhledem k těmto důvodům:
(xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxvoje různých regionů a na snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů, včetně venkovských oblastí. Článek 159 Smlouvy stanoví, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx měla přispívat ke zvyšování růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti začleněním priorit Společenství v oblasti udržitelného rozvoje, jak byly xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxi došlo k prohloubení hospodářských, sociálních a územních rozdílů na regionální i celostátní úrovni. V celém Společenství by proto měla být posílena xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx území znamená, že by se měla zvýšit přidaná hodnota přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce ve Společenství.
(5) Do programování struxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx nástrojů poskytujících podporu pro rozvoj venkova, zejména Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xvropského rybářského fondu. Tyto nástroje by měly být začleněny do nástrojů společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky a koordinovánx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xEFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti. Pravidla použitelná pro jednotlivé fondy budou stanovena v prováděcích nařízeních přijatýcx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxla být provedena reforma fondů navrhovaná v tomto nařízení, mělo by být nařízení (ES) č. 1260/ 1999 zrušeno.
(9) Pro zvýšení přidané hodnoty politiky sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx60/1999 by se měly odpovídajícím způsobem znovu definovat tak, aby usilovaly o konvergenci členských států a regionů, regionální konkurenceschopnxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xzemní charakteristiky.
(11) Nejvzdálenější regiony by měly mít prospěch ze zvláštních opatření a doplňkového financování pro vyrovnání znevýhodnxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nízkou hustotou obyvatelstva, jak je uvedeno v Protokolu č. 6 o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle 6 v rámci strukturálních fondů ve Finsku a Švxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxu udržitelného rozvoje měst a přínosu měst zejména střední velikosti k regionálnímu rozvoji by se měla městům věnovat větší pozornost a rozvíjet jejicx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu pro rozvoj venkova a Evropského rybářského fondu na podporu hospodářské diverzifikace venkovských oblastí a oblastí závislých na rybolovu.
(xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx hraniční oblasti Společenství po rozšíření by měla být posílena tak, aby odpovídala jejich konkrétním rozvojovým obtížím.
(16) Měla by být stanovenx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxví založeno na společném systému klasifikace regionů stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zaostává. Tento cíl je zaměřen na regiony, jejichž hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele měřený paritou kupní síly je nižší než 75 % průměru Společensxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx značnou přechodnou podporu, aby mohly dokončit konvergenční proces. Tato podpora má skončit v roce 2013 a poté nemá následovat další přechodné obdobíx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxt podporu v rámci Fondu soudržnosti.
(18) Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ má zahrnout území Společenství mimo cíl „Konvergencxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxence“, a které proto čerpají přechodnou podporu, jakož i všechny ostatní regiony Společenství.
(19) Cíl „Evropská územní spolupráce“ má zahrnout rexxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxolupráce a výměny zkušeností.
(20) Zlepšení a zjednodušení spolupráce podél vnějších hranic Společenství vyžaduje využívání nástrojů vnější pomoxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x2).
(21) Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro spolupráci podél vnějších hranic Společenství pomáhá k odstraňování zásadních regixxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xe podílejí, by měly být provázány s ostatními politikami Společenství a v souladu s právními předpisy Společenství.
(23) Činnost Společenství by mělx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxích účast různých typů partnerů, zejména regionálních a místních orgánů, s plným zřetelem k institucionálnímu uspořádání členských států.
(24) Vícxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xinnosti Společenství a členských států.
(25) Jelikož cílů „Konvergence“, „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ a „Evropská územní spoxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxůsobilých v rámci cíle „Konvergence“, a může jich být proto lépe dosaženo na úrovni Společenství prostřednictvím víceleté záruky financování Společxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec tohox xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxí před 1. květnem 2004 usilovat prostřednictvím výdajů v rámci cílů „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ v zájmu podpory xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxt subsidiaritu a proporcionalitu intervence strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.
(28) Podle článku 274 Smlouvy by v souvislosti se sdíleným říxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x objasněny povinnosti, které vyplývají ze spolupráce s členskými státy. Uplatňování těchto podmínek by mělo umožnit Komisi ujistit se o tom, že členskx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxx xxxxxxěn skutečný hospodářský dopad, neměly by příspěvky ze strukturálních fondů podle tohoto nařízení nahrazovat veřejné výdaje členských států. Ověřenx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxi cíle „Konvergence“ a může vést k finanční opravě v případě, že zásada adicionality není dodržena.
(30) V rámci úsilí o hospodářskou a sociální soudržxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.
(31) Komise by měla objektivní a průhlednou metodou vypracovat orientační roční rozpis dosxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxodě ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (1), s cílem dosáhnout významného souxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxředky určené na cíl „Konvergence“ by měly být zvýšeny vzhledem k větším rozdílům v rozšířené Evropské unii, úsilí o cíl „Regionální konkurenceschopnoxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxemní spolupráce“ by měly být zvýšeny vzhledem k její zvláštní přidané hodnotě.
(33) Každoroční prostředky přidělované určitému členskému státu z foxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxých členským státům v rámci cílů „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ mohou být umístěna do národní rezervy pro odměňováxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a k podpoře průhlednosti politiky soudržnosti pomocí propojení s prioritami Společenství by měla Rada na návrh Komise přijmout strategické směry. Raxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxát na základě strategických směrů přijatých Radou vypracoval ve spolupráci s Komisí národní referenční dokument o své rozvojové strategii, který by mxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxijmout rozhodnutí o jeho určitých prvcích.
(38) Programování a řízení strukturálních fondů by se mělo zjednodušit s ohledem na jejich specifickou poxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xřičemž oba fondy budou schopny doplňkovým a omezeným způsobem financovat opatření, která spadají do působnosti druhého fondu.
(39) Za účelem zlepšexx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxě operačních programů v oblasti dopravy a životního prostředí a měla by mít celostátní územní působnost.
(40) Programování by mělo zajistit koordinaxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx by měla rovněž zahrnovat přípravu komplexních finančních plánů a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem.
(41) Je vhodné zajistit, aby zlepšxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxí mezi veřejným a soukromým sektorem a do dalších projektů zahrnutých v integrovaném plánu udržitelného rozvoje měst. Členské státy mohou rozhodnoutx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxátním právu slučitelných x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe definice úkolů Evropského investičního fondu a Evropské investiční banky skutečnost, že jim členské státy udělí grant, tj. přímý finanční příspěvex x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výzvy k předkládání nabídek.
(42) Při posuzování velkých projektů produktivních investic by Komise měla mít veškeré informace nezbytné k posouzeníx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, že financování Společenství nepodporuje přemísťování výroby uvnitř Evropské unie.
(43) Programové období bude trvat po jediné období sedmi let, axx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxch programů spolufinancovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj stanovit pravidla pro meziregionální spolupráci a vzít v úvahu zvláštní rysy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxze na úrovni operačních programů a prioritních os a mělo by se upustit od rámce podpory Společenství a komplementu programu stanovených v nařízení (ES) xx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxpským fondem pro regionální rozvoj v rámci cílů „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ zajistit přenesení působnosti na mxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxgramů financovaných v těchto regionech Evropským fondem pro regionální rozvoj.
(48) Měla by existovat samostatná ustanovení pro provádění cíle „Evxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxté do operačních programů, v případě potřeby po konzultaci s Evropskou investiční bankou, aby bylo možno vyhodnotit jejich účel, dopad a opatření pro pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxistit, aby byly vyčleněny dostatečné zdroje na pomoc členským státům při přípravě a posuzování projektů. Při poskytování této pomoci je činná Evropskx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xrant Evropskému investičnímu fondu na vyhodnocení potřeby inovačních nástrojů finančního inženýrství, které jsou dostupné pro velmi malé, malé a stxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxření technické pomoci v oblasti udržitelného rozvoje měst nebo na podporu restrukturalizačních opatření za účelem udržitelné hospodářské činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxvání a monitorování. V tomto ohledu by měly být přesně stanoveny povinnosti členských států a Komise.
(55) Členské státy si mohou v rámci svého národníxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xdvětvové nebo místní otřesy vzniklé následkem socioekonomické restrukturalizace nebo vyplývající z obchodních dohod.
(56) Je vhodné definovat, jxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xímto účelem je vhodné odkazovat na příspěvek „veřejnoprávních subjektů“, jak jsou definovány ve směrnicích Společenství o zadávání veřejných zakázxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu a které jsou ovládány státem nebo regionálními či místními orgány.
(57) Je nutné určit prvky pro úpravx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx typ fondu a cíl maximální výši příspěvků z fondů, které nelze překročit.
(58) Rovněž je nutné definovat pojem projektu vytvářejícího příjmy a stanovix xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xtanovit metodiku zajišťující, že tyto příjmy budou vyloučeny z veřejného financování.
(59) Je třeba určit počátek a konec období pro způsobilost výdxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrogramů je vhodné stanovit, že období pro způsobilost výdajů může začít před 1. lednem 2007, pokud dotyčný členský stát před tímto dnem předloží operačxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx x. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (1), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropskéx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xpůsobilost výdajů.
(61) Pro zajištění účinnosti, spravedlnosti a udržitelného vlivu intervence fondů by měla existovat ustanovení, která zaručí, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxice využívající pomoci fondů mohly být odepisovány po dostatečně dlouhou dobu.
(62) Členské státy by měly přijmout odpovídající opatření pro zajištxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxní systémy všech operačních programů na základě všech právních předpisů Společenství platných pro programové období 2000-2006.
(63) Proto je nutné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxdardy kvality týkající se certifikace výdajů a žádostí o platbu před jejich zasláním Komisi. Je nutné vysvětlit povahu a kvalitu informací, na nichž se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xejich provádění. K tomuto účelu by měly být zřízeny monitorovací výbory a definovány jejich úkoly, spolu s informacemi, které se mají předávat Komisi, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxx x xxxxxxu se zásadami subsidiarity a proporcionality by měly hlavní odpovědnost za provádění a kontrolu intervencí nést členské státy.
(66) Měly by být přesnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xorušování práva Společenství, aby bylo zaručeno účinné a správné provádění operačních programů. Zejména pokud jde o řízení a kontrolu, je nutné stanoxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxe, pokud jde o finanční kontrolu, měla by se v této oblasti prohloubit spolupráce mezi členskými státy a Komisí a měla by být stanovena kritéria, která Koxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxditní subjekty.
(68) Rozsah a intenzita kontrol Společenství by měla odpovídat rozsahu jeho příspěvku. Pokud je hlavním poskytovatelem finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxními pravidly. Za stejných okolností je nutné stanovit, že Komise rozlišuje prostředky, jimiž by členské státy měly plnit funkce certifikace výdajů a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxostátními subjekty.
(69) Předběžná platba na počátku operačních programů zajišťuje pravidelný peněžní tok, který usnadňuje platby příjemcům při pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x x xxxx xxxnské státy Evropské unie ve složení před 1. květnem 2004) a ve výši 7 % (pro členské státy, které přistoupily k Evropské unii 1. května 2004 nebo později) a xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxské unii 1. května 2004 nebo později).
(70) Kromě pozastavení plateb v případě, že existují důkazy o možných nedostatcích v řídicích a kontrolních sysxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xedostatcích v řádném fungování těchto systémů.
(71) Pravidla o automatickém zrušení závazků urychlí provádění programů. K tomuto účelu je vhodné vyxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxřádných nebo nepředvídatelných okolností nezávislých na dotyčné straně, jejichž následkům nelze ani přes veškeré prokázané úsilí zabránit.
(72) Pxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxsti s dokončenými operacemi, a to podle časového rozvrhu, který si zvolí; k tomuto účelu by měl být stanoven vhodný rámec.
(73) Opatření nezbytná k provxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xvěřených Komisi (1). Pro zajištění průhlednosti a vyjasnění ustanovení týkajících se řízení operačních programů ohledně kategorizace výdajů, finaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xtanoviska xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxých v tomto nařízení pro cíl „Evropská územní spolupráce“, orientační pokyny pro analýzu nákladů a přínosů nezbytnou pro přípravu a předložení velkýcx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx podnětu a po konzultaci Výboru pro koordinaci fondů jednajícího jako poradní výbor,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
HLAVA I
CÍLE A OBECNÁ PRAVIDLA POMxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropský sociální fond (dále jen „strukturální fondy“) a Fond soudržnosti, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení stanovená v nařízení (ES) č. 1080/xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxe jen „fondy“) přispívat, kritéria způsobilosti členských států a regionů pro tyto fondy, dostupné finanční zdroje a kritéria pro jejich přidělováníx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx národního strategického referenčního rámce a procesu přezkumu na úrovni Společenství.
K tomuto účelu toto nařízení stanoví zásady a pravidla pro paxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xtáty a Komisí.
Článek 2
Definice
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1. „operačním programem“ dokument předložený členským státem a přijatx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxce“, s podporou Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj;
2. „prioritní osou“ jedna z priorit strategie v operačním programu skládxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xybrány řídícím orgánem dotyčného operačního programu nebo z jeho pověření v souladu s kritérii stanovenými monitorovacím výborem, které provádí jedxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx či soukromý, odpovědný za zahájení nebo za zahájení a provádění operací. V rámci režimů podpory podle článku 87 Smlouvy jsou příjemci veřejné nebo soukxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xterý pochází z rozpočtu státu, regionálních xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výdaj se považuje každý příspěvek na financování operací pocházející z rozpočtu veřejnoprávních subjektů nebo sdružení jednoho nebo více regionálnxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (1);
6. „zprostředkujícím subjektem“ veřejný či soukromx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xrovádějícím operace;
7. „nesrovnalostí“ porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, kterx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
CÍLE A POSLÁNÍ
Článek 3
Cíle
1. Činnost Společenství podle článku 158 Smlouvy je zaměřena na posilování hospodářské a sociální soudržnosti rozxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxé investiční banky a dalších stávajících finančních nástrojů. Jejím cílem je zmenšovat hospodářské, sociální a územní rozdíly, které vznikly zejménx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxijatá v rámci fondů jsou na celostátní a regionální úrovni zaměřena na priority Společenství v zájmu udržitelného rozvoje posilováním růstu, konkurexxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxiální fond, Fond soudržnosti, Evropská investiční banka a ostatní stávající finanční nástroje Společenství za tímto účelem vhodným způsobem přispíxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xlepší podmínky pro růst a zaměstnanost prostřednictvím zvýšení kvality investic do hmotného a lidského kapitálu, rozvoje inovací a znalostní společxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xíl představuje prioritu fondů;
b) cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“, který je mimo nejméně rozvinuté regiony zaměřen na posílenx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxejících s otevřením obchodu, a to prostřednictvím zvýšení množství a kvality investic do lidského kapitálu, inovací, podpory znalostní společnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xřístupných pro všechny, a
c) cíl „Evropská územní spolupráce“, který je zaměřen na posílení přeshraniční spolupráce prostřednictvím společných míxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. V rámci tří cílů uvedených v odstavci 2 bere pomoc fondů, na základě jejich povahy, v úvahu specifické hospodářské a sociální rysy na jedné straně a sxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx venkovských oblastí a oblastí závislých na rybolovu prostřednictvím hospodářské diverzifikace. Pomoc je také určena na podporu oblastí se zeměpisnxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xeverních oblastech s velmi nízkou hustotou obyvatelstva, na některých ostrovech a v ostrovních členských státech a hornatých oblastech.
Článex x
xxxxxxxx x xxxxxxx
xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxst. 2 takto:
a) cíl „Konvergence“: Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti;
b) cíl „Regionální konkurencescxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxnální rozvoj.
2. Financování z Fondu soudržnosti se vztahuje rovněž na ty regiony, které nejsou způsobilé pro podporu v rámci cíle „Konvergence“ v souxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxvenými v čl. 5 odst. 2 a
b) v členském státě způsobilém pro podporu z Fondu soudržnosti v souladu s kritérii stanovenými v čl. 8 odst. 3.
3. Fondy přispívaxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxncování ze strukturálních fondů v rámci cíle „Konvergence“ jsou způsobilé regiony odpovídající úrovni 2 společné klasifikace územních statistickýxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x vypočtený na základě údajů Společenství za období 2000-2002 je nižší než 75 % průměru HDP EU-25 na obyvatele za stejné referenční období.
2. Pro financxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxdě údajů Společenství za období 2001-2003 je nižší než 90 % průměru HND EU-25 a které mají program pro splnění podmínek hospodářské konvergence uvedenýxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxch států, které splňují kritéria odstavce 2. Tento xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na základě údajů Společenství o HND pro EU-25.
Článek 6
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Pro financování ze strukturálních foxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x x xxx x xxxxx x x xx
xxx xxxxxxádání národního strategického referenčního rámce uvedeného v článku 27 každý dotyčný členský stát uvede, pro které regiony úrovně NUTS 1 nebo NUTS 2 přxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxupráce jsou pro financování způsobilé regiony Společenství úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xprav potřebných pro zajištění soudržnosti a trvání spolupráce.
Ihned po vstupu tohoto nařízení v platnost přijme Komise postupem podle čl. 103 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 103 odst. 2 seznam způsobilých nadnárodních oblastí rozdělený podle programů. Tento seznam platí od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013.
3. Pro účelx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxny úrovně NUTS 2, které by byly způsobilé v rámci cíle „Konvergence“ podle čl. 5 odst. 1, pokud by práh způsobilosti zůstal na hodnotě 75 % průměru HDP EU-1xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 5 odst. 1, jsou na přechodném a zvláštním základě způsobilé pro financování ze strukturálních fondů v rámci cíle „Konvergence“.
2. Regiony úrovně NUxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxuladu s čl. 5 odst. 1 přesáhne 75 % průměru HDP EU-15, jsou na přechodném a zvláštním základě způsobilé pro financování ze strukturálních fondů v rámci cíxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxh 2004-2006 způsobilý pro cíl 1, využije Kypr v letech 2007-2013 přechodného financování použitelného na regiony uvedené v prvním pododstavci.
3. Člxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xa hodnotě 90 % průměru HND EU-15, které však přestaly být způsobilé, protože jejich nominální úroveň HND na obyvatele přesáhne 90 % průměru HND EU-25, měxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxmise seznam regionů, které splňují kritéria podle odstavců 1 a 2, a členských států, které splňují kritéria podle odstavce 3. Tento seznam platí od 1. lexxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxoru, která vnitrostátní opatření, včetně opatření na regionální a místní úrovni, doplňuje tím, že do nich začleňuje priority Společenství.
2. Komisx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxními nástroji Společenství. Tato provázanost a doplňkovost musí být uvedena zejména ve strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnosxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxívající v podpoře konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst, včetně splnění cílů integrovaných hlavních směrů pro růst a zaměstnanost (2005xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxené priority vyčleněno 60 % výdajů v rámci cíle „Konvergence“ a 75 % výdajů v rámci cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ pro všechny člxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xrogramové období.
Aby byla zohledněna konkrétní situace jednotlivých členských států, včetně priorit stanovených v národním programu reforem pro kxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xílů přispívá každý dotyčný členský stát.
Členské státy, které přistoupily k Evropské unii 1. května 2004 nebo později, se mohou rozhodnout, zda budou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xondu pro rozvoj venkova, Evropského rybářského fondu a intervencí Evropské investiční banky a dalších stávajících finančních nástrojů.
5. Operace xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx systému víceletého programování organizovaného v několika fázích, které zahrnují určení priorit, financování a systém řízení a kontroly.
Čláxxx xx
xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxý stát navazuje v případě xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a jiné orgány veřejné moci;
b) hospodářští a sociální partneři;
c) veškeré jiné vhodné subjekty zastupující občanskou společnost, partneři v oblasxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxjší partnery na celostátní, regionální a místní úrovni v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti životního prostředí nebo jiných oblastech (dále jex xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxím začlenění požadavků na ochranu a zlepšování životního prostředí.
2. Partnerství se uskutečňuje v plném souladu s příslušnými institucionálnímix xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxnocení operačních programů. Členské státy případně zapojí každého z příslušných partnerů, a zejména pak regiony, do jednotlivých fází programování xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxropské úrovni.
Článek 12
Územní úroveň provádění
Za provádění operačních programů uvedených v článku 32 odpovídají členské státy na příslušxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xlánek 13
Proporcionální intervence
1. Finanční a správní zdroje vynaložené Komisí a členskými státy při provádění pomoci z fondů musí být ve vztahu x
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx a f);
d) podávání zpráv podle článku 67 úměrné celkové výši výdajů přidělených na operační program.
2. Zvláštní ustanovení týkající se proporcionalxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx sdíleného řízení, na němž se podílejí členské státy a Komise v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxní.
V souladu s čl. 48 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 se uplatňuje zásada řádného finančního řízení.
2. Komise vykonává své povinnosti souxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx x xxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxty nebo pozastavuje všechny platby nebo jejich část v souladu s články 91 a 92, pokud dojde k selhání vnitrostátních řídicích a kontrolních systémů, a upxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxvé závazky postupy podle čl. 82 odst. 2 a článků 93 až 97.
Článek 15
Adicionalita
1. Příspěvky ze strukturálních fondů nenahrazují veřejné nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxbo rovnocenných strukturálních výdajů, kterou členský stát zachová ve všech dotyčných regionech během programového období.
Úroveň výdajů členskýcx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxcký dokument Komise přijatý postupem podle čl. 103 odst. 3.
3. Obecně se úroveň výdajů uvedená v odstavci 2 rovná alespoň částce průměrných ročních výdxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxmínky, za kterých financování probíhá, a s přihlédnutím k některým specifickým nebo výjimečným rysům hospodářské situace, jako je privatizace či mimxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x každým členským státem ověří adicionalitu pro cíl „Konvergence“ v polovině období v roce 2011. Jako součást tohoto ověření v polovině období může Komixx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx od okamžiku, kdy byla stanovena úroveň veřejných nebo rovnocenných strukturálních výdajů podle odstavce 2, výrazně změnila. Rozhodnutí Komise podlx xxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxe“ dne 31. prosince 2016.
Členský stát předá Komisi informace požadované k tomu, aby bylo možné provést ověření, zda byly dodrženy předem stanovené úrxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ověření adicionality pro jednotlivé členské státy, včetně metodiky a zdrojů informací, po skončení každé ze tří fází ověření.
Článek 16
Rovnoxx xxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fází provádění pomoci z fondů.
Členské státy a Komise přijmou vhodná opatření, aby v jednotlivých fázích provádění fondů, a zejména při přístupu k nim, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxu nebo sexuální orientace. Jedním z kritérií, které je třeba dodržovat při určení opatření spolufinancovaných fondy x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxý rozvoj
Cíle fondů jsou sledovány v rámci zásad udržitelného rozvoje a prosazování cíle Společenství chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvaxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xa závazky z fondů pro období 2007 až 2013, se stanoví na 308 041 000 000 EUR v cenách roku 2004 v souladu s ročním rozpisem uvedeným v příloze I.
Za účelem progxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx
xxxxxxxxx rozpočtových zdrojů mezi cíle definované v čl. 3 odst. 2 se provede tak, aby jejich významná část byla soustředěna na regiony způsobilé v rámci cíle „Konxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xříloze II, aniž jsou dotčeny články 23 a 24.
3. Částky uvedené v bodech 12 až 30 přílohy II se zahrnou do částek uvedených v článcích 19, 20 a 21 a v programovxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxů uvedených v čl. 18 odst. 1 (tj. celkem 251 163 134 221 EUR) a rozdělují se mezi jednotlivé složky takto:
a) 70,51 % (tj. celkem 177 083 601 004 EUR) na finanxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxální prosperita, prosperita státu a míra nezaměstnanosti;
b) 4,99 % (tj. celkem 12 521 289 405 EUR) na přechodnou a zvláštní podporu podle čl. 8 odst. 1, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxita státu a míra nezaměstnanosti;
c) 23,22 % (tj. celkem 58 308 243 811 EUR) na financování podle čl. 5 odst. 2, přičemž jako kritéria pro výpočet orientaxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxláštní podporu uvedenou v čl. 8 odst. 3.
Článek 20
Zdroje pro cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“
Celkové zdroje pro cíl „Regxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxnotlivé složky takto:
xx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx použijí počet způsobilých obyvatel, regionální prosperita, míra nezaměstnanosti, míra zaměstnanosti a hustota obyvatelstva, a
b) 21,14 % (tj. celxxx xx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se použijí počet způsobilých obyvatel, regionální prosperita, prosperita státu a míra nezaměstnanosti.
Článek 21
Zdroje pro cíl „Evropská úxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxx xUR). Tyto zdroje, s výjimkou částky uvedené v bodě 22 přílohy II, se rozdělují mezi jednotlivé složky takto:
a) 73,86 % (tj. celkem 5 576 358 149 EUR) na fixxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobilých obyvatel;
b) 20,95 % (tj. celkem 1 581 720 322 EUR) na financování nadnárodní spolupráce podle čl. 7 odst. 2, přičemž jako kritérium pro výpxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxnální spolupráce, sítí pro spolupráci a výměny zkušeností podle čl. 7 odst. 3.
2. Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj na programy přeshxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxpráce v rámci Nástroje pro předvstupní pomoc, zřízeného nařízením (ES) č. 1085/2006, se stanoví na 813 966 000 EUR, jako výsledek získaný na základě čásxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xepodléhají přerozdělování mezi dotyčnými členskými státy.
3. Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj na program přeshraniční spolupráxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxgram je přinejmenším stejný jako příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento požadavek na stejnou výši příspěvku je však omezen maximálxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
4. Roční příděly odpovídající příspěvku z Evropského fondu pro regionální rozvoj uvedenému v odstavci 2 se v rámci rozpočtového procesu pro rok 2007 zxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx x xxxx xxxx x x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxého fondu pro regionální rozvoj uvedený v odstavci 2, pro který není Komisi předložen žádný operační program nejpozději 30. června v rámci přeshraničnx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxhraniční spolupráce podle odst. 1 písm. a), včetně spolupráce na vnějších hranicích.
Pokud budou nejpozději k 30. červnu 2010 stále existovat operačnx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxní rozvoj uvedený v odstavci 2 na zbývající léta až do roku 2013 na financování přeshraniční spolupráce podle odst. 1 písm. a), včetně spolupráce na vnějxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxeba ukončit z toho důvodu, že
a) partnerská země nepodepsala do konce roku následujícího po přijetí programu dohodu o financování nebo
b) program nemxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Evropského fondu pro regionální rozvoj uvedený v odstavci 2, který odpovídá ročním dosud nepřiděleným splátkám, na financování přeshraniční spolupxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxým členským státům v rámci jednotlivých cílů fondů a jejich složek nejsou sebou převoditelné.
Odchylně od prvního pododstavce může každý členský stát x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xxxxxx
xxxxxk 23
Zdroje pro výkonnostní rezervu
3 % zdrojů podle čl. 19 písm. a) a b) a článku 20 se mohou přidělit v souladu s článkem 50.
Článek 24
Zdroje pro xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x SOUDRŽNOSTI
KAPITOLA I
STRATEGICKÉ OBECNÉ ZÁSADY SPOLEČENSTVÍ PRO SOUDRŽNOST
Článek 25
Obsah
Rada stanoví na úrovni Společenství stručnx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xiným souvisejícím politikám Společenství.
Pro každý z cílů fondů odrážejí tyto obecné zásady priority Společenství s cílem podporovat harmonický, vxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxdářské politiky a hlavní směry zaměstnanosti, přijaté Radou postupem podle článků 99 a 128 Smlouvy.
Článek 26
Přijetí x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx x. února 2007 se strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost přijmou postupem podle článku 161 Smlouvy. Strategické obecné zásady Společenxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xpolupráce s členskými státy podléhat přezkumu v polovině období postupem podle prvního pododstavce, pokud je to nezbytné ke zohlednění jakýchkoli výxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxt revidovat své operační programy ani své národní strategické referenční rámce.
KAPITOLA II
NÁRODNÍ STRATEGICKÝ REFERENČNÍ RÁMEC
Článek xx
xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdami Společenství pro soudržnost, a který určuje propojení mezi prioritami Společenství na jedné straně a jeho národním programem reforem na straně dxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrenční rámec se použije pro cíl „Konvergence“ a cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“. Může se rovněž použít pro cíl „Evropská územní sxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxferenční rámec obsahuje tyto prvky:
a) analýzu rozdílů v rozvoji, jakož i slabých stránek a potenciálu rozvoje, s přihlédnutím ke směrům vývoje evropxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdně opatření pro udržitelný rozvoj měst a diverzifikaci venkovského hospodářství a oblastí závislých na rybolovu;
c) seznam operačních programů prx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxchopnost a zaměstnanost“ přispějí k prioritám Evropské unie spočívajícím v podpoře konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst, včetně splněxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xa jednotlivé programy;
f) pouze pro regiony způsobilé v rámci cíle „Konvergence“:
i) opatření navržená pro posílení výkonnosti správy členského stáxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
iii) informace nezbytné pro předchozí ověření, zda je dodržována zásada adicionality uvedená v článku 15;
g) v případě členských států způsobilých pxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x x xxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Evropské investiční banky a dalšími stávajícími finančními nástroji.
5. Národní strategický referenční rámec může nadto případně obsahovat
a) poxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xtátu;
b) v případě členských států jiných než uvedených v odst. 4 písm. g) informace o mechanismech pro zajištění koordinace mezi operačními programy xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxi stávajícími finančními nástroji.
6. Informace obsažené v národním strategickém referenčním rámci berou v úvahu konkrétní institucionální uspořxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxíslušnými partnery, jak je stanoveno v článku 11, postupem, jaký pokládá za nejvhodnější, a v souladu se svým institucionálním uspořádáním. Tento rámxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxjistit společný přístup.
2. Každý členský stát předloží národní strategický referenční rámec Komisi do pěti měsíců od přijetí strategických obecnýxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxení rámce vznese připomínky, které považuje za vhodné.
Členské státy mohou předložit současně národní strategický referenční rámec a operační progrxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxm státem rozhodnutí týkající se
a) seznamu operačních programů podle čl. 27 odst. 4 písm. c);
b) orientačního ročního přídělu z každého fondu na jednoxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x
xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxatření navržených pro posílení výkonnosti správy podle čl. 27 odst. 4 písm. f) bodu i).
KAPITOLA III
NÁSLEDNÉ STRATEGICKÉ HODNOCENÍ
Článek xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxorem stručný oddíl o příspěvku z operačních programů spolufinancovaných fondy k provádění národního programu reforem.
2. Do konce roku 2009 a roku 20xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxžnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxých zásadách Společenství pro soudržnost podle článku 25 a blíže určených v prioritách stanovených národním strategickým referenčním rámcem podle čxxxxx xx x
xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxo růst a zaměstnanost (2005-2008) podle čl. 9 odst. 3.
3. Každý členský stát vymezí obsah zpráv uvedených v odstavci 2 s cílem určit
a) socioekonomickox xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtupů.
4. Odkazy na národní program reforem v tomto článku se vztahují k integrovaným hlavním směrům pro růst a zaměstnanost (2005-2008) a použijí se stxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxsti
1. Poprvé v roce 2008 a poté každoročně zahrne Komise do své výroční zprávy o pokroku pro jarní zasedání Evropské rady oddíl, ve kterém shrne zprávy čxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxí pracovních míst, včetně plnění cílů integrovaných hlavních směrů pro růst a zaměstnanost (2005-2008) podle čl. 9 odst. 3.
2. V letech 2010 a 2013 do 1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxáštní oddíl do zprávy uvedené v článku 159 Smlouvy.
3. Rada přezkoumá strategickou zprávu uvedenou v odstavci 2 co nejdříve po jejím zveřejnění. Zprávx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx
Článek 31
Zpráva o soudržnosti
1. Zpráva Komise podle článku 159 Smlouvy obsahuje zejména
a) popis pokroku dosaženého v oblasti hospodářské a sxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxestiční banky a ostatních finančních nástrojů, jakož i vlivu dalších politik Společenství a členských států na dosažený pokrok.
2. Tato zpráva přípaxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxní soudržnosti;
b) případné návrhy nezbytných úprav strategických obecných zásad Společenství pro soudržnost odrážející změny v politice Společexxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxt fondů v členských státech má podobu operačních programů v rámci národního strategického referenčního rámce. Každý operační program zahrnuje obdobx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dohodnuto jinak.
2. Každý operační program vypracovává členský stát nebo jakýkoli orgán určený členským státem ve spolupráci s partnery uvedenými v xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxnost podle článku 26, návrh operačního programu, který obsahuje všechny složky uvedené v článku 37.
4. Komise posoudí navrhovaný operační program a sxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxkud Komise do dvou měsíců od doručení operačního programu dojde k závěru, že operační program nepřispívá k dosažení cílů národního strategického refexxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmace a případně provedl odpovídající revizi navrhovaného programu.
5. Komise přijme jednotlivé operační programy co nejdříve, avšak nejpozději čtxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxho státu nebo z podnětu Komise se souhlasem dotyčného členského státu mohou být operační programy znovu přezkoumány a v případě potřeby může být zbývajxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxným způsobem zohlednit významné změny priorit Společenství anebo celostátních nebo regionálních priorit;
c) s ohledem na hodnocení podle čl. 48 odsxx x xxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx
xx xxxxxx xxxxxdne o žádostech o revizi operačních programů bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději tři měsíce od formálního podání žádosti členským státem.
3. Rexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxncovány pouze z jednoho fondu, není-li v odstavci 3 stanoveno jinak.
2. Aniž jsou dotčeny odchylky stanovené ve zvláštních nařízeních o fondech, mohox xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxatření nezbytná pro uspokojivé provádění operace a přímo s ní souvisí.
3. V členských státech, které čerpají podporu z Fondu soudržnosti, poskytují Exxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxí, včetně velkých projektů.
Článek 35
Územní působnost
1. Operační programy předkládané v rámci cíle „Konvergence“ se vypracovávají na vhodxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxí na celostátní úrovni.
2. Pro regiony, které jsou příjemci finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj, se operační programy přexxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxdáním daného členského státu, pokud se Komise a členský stát nedohodnou jinak. Operační programy financované Evropským sociálním fondem vypracovávx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxovávány zpravidla pro každou hranici nebo skupinu hranic prostřednictvím vhodného seskupení na úrovni NUTS 3, včetně enkláv. Operační programy předxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxmy meziregionální spolupráce a výměny zkušeností se týkají celého území Společenství.
Článek 36
Účast Evropské investiční banky a Evropskéhx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xrogramování pomoci z fondů.
2. Evropská investiční banka a Evropský investiční fond se mohou na žádost členských států podílet na přípravě národních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxm financování a partnerstvími mezi veřejným a soukromým sektorem. Členský stát může po dohodě s Evropskou investiční bankou a Evropským investičním fxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxlu, životního prostředí a projektů v oblasti základní infrastruktury.
3. Komise může Evropskou investiční banku a Evropský investiční fond konzultxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí seznam velkých projektů nebo programů, které jsou vzhledem k povaze svých priorit vhodné k mobilizaci úvěrů nebo jiných typů tržního financování.
4x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxodářskou a finanční životaschopnost těchto projektů, zejména pokud jde o nástroje finančního inženýrství, která mají být využívány nebo vytvořeny.
xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxo cíle „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“
1. Operační programy týkající se cílů „Konvergence“ a „Regionální konkurexxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxie zvolené v reakci na ně;
b) odůvodnění zvolených priorit s ohledem na strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost, na národní strategickx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxfikovány pomocí omezeného počtu ukazatelů pro výstupy a výsledky, s přihlédnutím k zásadě proporcionality. Ukazatele musí umožnit měření pokroku ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxam podle kategorií v souladu s prováděcími pravidly pro toto nařízení přijatými Komisí postupem podle čl. 103 odst. 3;
e) finanční plán obsahující dvě xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xx x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxíspěvek z každého fondu. Ve finančním plánu se uvedou odděleně v rámci celkového ročního příspěvku ze strukturálních fondů prostředky vyčleněné pro rxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxvání stanovenému v bodě 6 přílohy II;
ii) tabulku, ve které se pro celé programové období, pro operační program a pro každou prioritní osu uvede celková xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxíspěvek členského státu skládá z veřejných a soukromých výdajů, uvede se v tabulce orientační rozdělení na veřejnou a soukromou složku. V případech, kxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxaci tato tabulka obsahuje údaje o příspěvcích od Evropské investiční banky a z ostatních stávajících finančních nástrojů;
f) případně informace o doxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) prováděcí opatření k operačnímu programu, včetně
i) určení všech orgánů uvedených v článku 59 členským státem, nebo pokud členský stát uplatňuje možxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxstémů,
iii) informací o subjektu příslušném pro příjem plateb prováděných Komisí a o subjektu nebo subjektech odpovědných za uskutečňování plateb pxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x operačním programu podle článku 69,
vi) popisu postupů dohodnutých mezi Komisí a členským státem pro výměnu údajů v elektronické podobě za účelem splxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxdpokládá, že budou předloženy během programového období Komisi ke schválení.
2. Operační programy financované společně z Evropského fondu pro regixxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxého fondu.
3. Aniž je dotčen čl. 5 druhý pododstavec nařízení (ES) č. 1080/2006, obsahuje každý operační program v rámci cíle „Regionální konkurencesxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxí (ES) č. 1081/2006.
4. Operační programy financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj v případě cílů „Konvergence“ a „Regionální konkurencxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxření financovaná v rámci dodatečných přídělů podle bodu 20 přílohy II v operačních programech poskytujících podporu v nejvzdálenějších regionech.
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxch stanovených pro přidělování a zajištění monitorování těchto zvláštních přídělů.
6. Z podnětu členského státu mohou operační programy financovaxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxnam měst vybraných pro řešení otázek rozvoje měst a postupy pro pověření městských orgánů, případně prostřednictvím globálního grantu;
b) opatření xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxou operační programy pro Evropský sociální fond v případě cílů „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ rovněž obsahovat hoxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxtní orgány nejméně jednoho jiného členského státu.
Článek 38
Operační programy pro cíl „Evropská územní spolupráce“
Pokud jde o operační proxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxdíl 2
VELKÉ PROJEKTY
xxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxnou z řady prací, činností nebo služeb, které jsou určeny k dosažení nedělitelného úkolu přesné hospodářské nebo technické povahy, s jasně určenými cíxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Článek 40
Informace předkládané Komisi
Členský stát nebo řídící orgán poskytne Komisi o velkých projektech tyto informace:
a) informace o subjekxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxoveditelnosti;
d) harmonogram pro uskutečnění projektu a v případě, kdy se očekává, že prováděcí období dané operace bude delší než programové obdobxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxuzení rizik a předpokládaného dopadu na dané odvětví a na socioekonomickou situaci daného členského státu nebo regionu, a pokud je to možné a vhodné, osxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxové plánované finanční zdroje a plánovaný příspěvek z fondů, Evropské investiční banky, Evropského investičního fondu a všech dalších zdrojů financxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxdržnosti.
Komise vydá orientační metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a přínosů podle písmene e) postupem podle čl. 103 odst. 2.
Článxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s ohledem na faktory uvedené v článku 40, jeho provázanost s prioritami operačního programu, jeho přínos k dosažení cílů těchto priorit a jeho provázanxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státem nebo řídícím orgánem, byl-li projekt předložen v souladu s článkem 40. Toto rozhodnutí určí hmotný předmět, částku, na kterou se vztahuje míra sxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxe Komise odmítne poskytnout na velký projekt finanční příspěvek z fondů, oznámí členskému státu své důvody ve lhůtě a za souvisejících podmínek stanovxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxh subjektů určených členským státem nebo řídícím orgánem, včetně místních orgánů, subjektů regionálního rozvoje a nevládních organizací, v souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxího orgánu a členských států.
2. Zprostředkující subjekt odpovědný za řízení globálního grantu poskytuje záruky solventnosti a způsobilosti v dotyxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxch do operačního programu.
Článek 43
Prováděcí pravidla
Dohoda uvedená v čl. 42 odst. 1 prvním pododstavci uvádí podrobně zejména
a) druhy opxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxí případného vzniklého úroku;
d) opatření pro monitorování, hodnocení a zajišťování finanční kontroly globálního grantu podle čl. 59 odst. 1 vůči říxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxky nebo rovnocenného prostředku, pokud členský stát nebo řídící orgán neposkytnou takovou záruku v souladu s institucionálním uspořádáním každého čxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxního programu financovat výdaje na operace zahrnující příspěvky na podporu nástrojů finančního inženýrství pro podniky, zejména malé a střední, jakx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxým sektorem a dalších projektů zahrnutých do integrovaného plánu pro udržitelný rozvoj měst.
Pokud jsou takové operace uskutečňovány prostřednictvxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxzvoje měst, provádí je členský stát nebo řídící orgán jedním nebo několika z těchto způsobů:
a) zadáním veřejné zakázky v souladu s platnou právní úpraxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxk, udělením grantu, který je pro tento účel definován jako přímý finanční příspěvek formou daru
i) Evropské investiční bance nebo Evropskému investičxxxx xxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxěcí pravidla k tomuto článku přijme xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxise nebo jejím jménem financována opatření zaměřená na přípravu, monitorování, administrativní a technickou podporu, hodnocení, audit a kontrolu, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxě a posuzování projektů, včetně spolupráce s Evropskou investiční bankou prostřednictvím grantu, případně jiných forem spolupráce;
b) studie spojxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxi;
c) hodnocení, znalecké zprávy, statistiky a studie, včetně těch, které mají obecnou povahu a týkají se činnosti fondů, jež mohou být případně prováxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxtnery, příjemce pomoci z fondů a širokou veřejnost, včetně informačních opatření;
e) opatření pro šíření informací, vytváření sítí, zvyšování pověxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxrování, kontrolu a hodnocení;
g) zdokonalování hodnoticích metod a výměnu informací o postupech v této oblasti.
2. Pokud se předpokládá příspěvek z xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxstupem podle čl. 103 odst. 2.
3. Pokud se předpokládá příspěvek z Evropského sociálního fondu, přijímá Komise rozhodnutí o druzích opatření uvedenýcx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxů
1. Fondy mohou z podnětu členského státu financovat činnosti operačních programů v oblasti přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, informováxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxené v rámci cílů „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“;
b) 6 % celkové částky přidělené v rámci cíle „Evropská územní spolxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xrogramu. Doplňkovým způsobem však mohou být tato opatření prováděna částečně a v rámci celkových limitů pro technickou pomoc stanovených v odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxho programu podíl celkové výše výdajů na technickou pomoc x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxtního operačního programu, nesmí vést celková výše výdajů na technickou pomoc v rámci takového zvláštního programu k tomu, že celkový podíl finančnícx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx
xxxxxx 47
Obecná ustanovení
1. Cílem hodnocení je zlepšit kvalitu, účinnost a provázanost pomoci z fondů a strategii a provádění operačních programů s ohlxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx právním předpisům Společenství týkajícím se vlivů na životní prostředí a strategického posuzování vlivů na životní prostředí.
2. Hodnocení mohou bxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxativní povahy za účelem podpory monitorování operačního programu. Hodnocení se provádějí před programovým obdobím, během něho a po něm.
3. Za provedxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxty, interní nebo externí, kteří jsou funkčně nezávislí na orgánech uvedených v čl. 59 písm. b) a c). Výsledky se zveřejňují v souladu s platnými předpisy x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxě standardů kvality, postupem podle čl. 103 odst. 2.
Článek 48
Povinnosti členských států
1. Členské státy poskytují zdroje nezbytné pro provxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xystému.
V rámci cíle „Konvergence“ mohou rovněž podle potřeby vypracovat v souladu se zásadou proporcionality podle článku 13 plán hodnocení, který uxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxte
každého operačního programu odděleně v rámci cíle „Konvergence“. V řádně odůvodněných případech, s přihlédnutím k zásadě proporcionality podle xxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxogram.
Pro cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ provedou členské státy buď hodnocení
ex ante
zahrnující všechny operační programyx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxemní spolupráce“ provedou členské státy společně hodnocení
ex ante
každého operačního programu nebo více operačních programů.
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxlování rozpočtových zdrojů v rámci operačních programů a na zlepšování kvality programování. Určují a posuzují rozdíly, mezery a potenciál rozvoje, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxlečenství, míru, do jaké byly zohledněny priority Společenství, zkušenosti získané z předchozího programování a kvalitu postupů pro provádění, monxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrogramů, zejména pokud toto monitorování odhalí významný odklon od původně stanovených cílů nebo pokud jsou podány návrhy na revizi operačních progrxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxe provádět strategická hodnocení.
2. Komise může z vlastního podnětu a v partnerství s dotyčným členským státem provádět hodnocení v souvislosti s moxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxcímu výboru pro daný operační program.
3. Komise provádí hodnocení ex post pro každý cíl v úzké spolupráci s členským státem a řídícími orgány.
Hodnocexx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxmický dopad.
Provádí se pro každý cíl a jeho účelem je vypracovat závěry pro politiku hospodářské a sociální soudržnosti.
Určuje faktory přispívajíxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxLA II
REZERVY
Článek 50
Národní výkonnostní rezerva
1. Členský stát může z vlastního podnětu rozhodnout o vytvoření národní výkonnostní rezerxx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx x xx xx xxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxx xaného členského státu pro každý cíl.
2. Pokud členský stát rozhodne o vytvoření této rezervy, posoudí v rámci každého cíle do 30. června 2011 výkonnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x v úzké konzultaci s každým dotčeným členským státem.
Článek 51
Národní rezerva pro nepředvídatelné události
Členský stát si může z vlastního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxů na cíl „Regionální konkurenceschopnost x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxí trhu.
Členský stát může přidělit rezervu na každý cíl konkrétnímu národnímu programu nebo v rámci operačních programů.
HLAVA V
FINANČNÍ PŘÍxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxrétních obtíží, zejména hospodářské, sociální nebo územní povahy;
b) význam každé prioritní osy pro priority Společenství, stanovené ve strategicxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxle zásady předběžné opatrnosti, zásady preventivních opatření a zásady „znečišťovatel platí“;
d) míru mobilizace soukromých finančních prostředxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxm. b) do cílů „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“;
f) v rámci cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ poxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxtrovy s výjimkou těch, na jejichž území se nachází hlavní město členského státu nebo jež mají pevné spojení s pevninou,
ii) hornaté oblasti definované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxeční kilometr) osídlené oblasti,
iv) oblasti, které byly do dne 30. dubna 2004 vnějšími hranicemi Společenství a ode dne následujícího po uvedeném dnx xxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxilým výdajům, zahrnujícím veřejné a soukromé výdaje;
b) nebo ve vztahu ke způsobilým veřejným výdajům.
2. Příspěvek z fondů na úrovni operačního proxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxích programů v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“, jejichž alespoň jeden účastník pochází z členského státu, jehož průměrný HDP na obyvatele za oxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxů. U všech ostatních operačních programů nepřevýší příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj 75 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxloze III. Tento příspěvek se však stanoví tak, aby bylo zajištěno dodržování maximální výše příspěvku z fondů a maximální míry příspěvku pro každý fond xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxvoj a Fondem soudržnosti nebo
b) dodatečnými příděly pro nejvzdálenější regiony podle přílohy II, Evropským fondem pro regionální rozvoj nebo Fondex xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx
6. V rozhodnutí Komise o přijetí operačního programu se stanoví maximální míra a maximální výše příspěvku z jednotlivých fondů na každý operační progrxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxvení
1. Příspěvek z fondů na každou prioritní osu nesmí být nižší než 20 % způsobilých veřejných výdajů.
2. Opatření technické pomoci prováděná z podnxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x
xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xasovém úseku čerpat podporu pouze z jednoho fondu a v rámci jednoho cíle;
b) smí jedna operace v určitém časovém úseku čerpat podporu z fondu pouze v rámcx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxx xodporu podnikům ve smyslu článku 87 Smlouvy, musí veřejná podpora poskytnutá v rámci operačních programů dodržovat stropy stanovené pro státní podpoxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxCÍ PŘÍJMY
Článek 55
Projekty vytvářející příjmy
1. Pro účely tohoto nařízení se projektem vytvářejícím příjmy rozumí jakákoli operace zahrnujxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu.
2. Způsobilé výdaje na projekty vytvářející příjmy nepřevýší současnou hodnotu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxbo
b) jiné projekty, u kterých lze příjmy předem objektivně odhadnout.
Pokud nejsou pro spolufinancování způsobilé veškeré investiční náklady, přxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dotyčné investice, kategorii projektu, běžně očekávanou ziskovost dané kategorie investice, použití zásady „znečišťovatel platí“ a případně aspexxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxy vytvořené do pěti let od ukončení operace od výdajů vykázaných Komisi. Odečtení provede certifikační orgán nejpozději při částečném nebo konečném uxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxčního programu zjistí, že určitá operace vytvořila příjmy, které nebyly zohledněny podle odstavců 2 a 3, jsou tyto příjmy vráceny do souhrnného rozpočxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxí příjmů vytvořených při operacích, jejichž celkové náklady nepřesahují 200 000 EUR, přijmout postupy úměrné dotyčným částkám.
6. Tento článek se nexxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxbilost výdajů
1. Výdaje, včetně výdajů na velké projekty, jsou způsobilé pro příspěvek z fondů, jestliže byly skutečně uhrazeny mezi dnem předložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxsobilosti.
2. Odchylně od odstavce 1 mohou být věcné příspěvky, odpisy a režijní náklady považovány za výdaje vynaložené příjemci při provádění operxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxx xxxxxx xx xxxxxena účetními doklady, jejichž důkazní hodnota je rovnocenná fakturám;
c) pokud jde o věcné příspěvky, spolufinancování z fondů nepřevyšuje celkové xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxhž bylo rozhodnuto řídícím orgánem daného operačního programu nebo z jeho pověření v souladu s kritérii stanovenými monitorovacím výborem.
Nové výdaxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxi.
4. Pravidla pro způsobilost výdajů se stanoví na úrovni členských států s výhradou výjimek stanovených ve zvláštních nařízeních pro každý z fondů. xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx xV
STÁLOST OPERACÍ
Článek 57
xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxerace nebo tří let od ukončení operace v členských státech, které zvolily možnost zkrácení této lhůty pro zachování investice nebo pracovních míst vytxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xodniku či veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu a
b) způsobenou buď změnou formy vlastnictví položky infrastruktury, nebo zastavením výrobní činnxxxxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členské státy.
3. Neoprávněně vyplacené částky se získávají zpět podle článků 98 až 102.
4. Členské státy a Komise zajistí, aby podniky, které jsou nexx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxho členského státu, nečerpaly příspěvek z fondů.
HLAVA VI
ŘÍZENÍ, MONITOROVÁNÍ A KONTROLA
KAPITOLA I
ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉMY
Článxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xunkcí subjektů zapojených do řízení a kontroly a rozdělení funkcí v rámci každého subjektu;
b) dodržování zásady oddělení funkcí mezi takovými subjexxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxivé účetní systémy, systémy monitorování a systémy finančního výkaznictví v elektronické podobě;
e) systém podávání zpráv a monitorování, pokud odxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxcky pro audit se zaměřením na finanční toky;
h) postupy hlášení a monitorování pro nesrovnalosti a zpětné získávání neoprávněně vyplacených částek.
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxci nebo veřejný či soukromý subjekt určený členským státem k řízení operačního programu;
b) certifikační orgán: celostátní, regionální nebo místní xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxí orgán: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxkým státem pro každý operační program a odpovědný za ověřování účinného fungování řídicího a kontrolního systému.
Stejný orgán může být určen pro vícx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxo certifikačního orgánu z pověření tohoto orgánu.
3. Členský stát stanoví pravidla pro své vztahy s orgány uvedenými v odstavci 1 a pro jejich vztahy s Kxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxitucionálním, právním a finančním systémem daného členského státu.
4. S výhradou čl. 58 písm. b) mohou být některé nebo všechny orgány uvedené v odstaxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxd cíl „Evropská územní spolupráce“.
6. Komise přijme prováděcí pravidla k článkům 60, 61 a 62 postupem podle čl. 103 odst. 3.
Článek 60
Úkoly řídxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx, aby operace pro financování byly vybírány na základě kritérií pro daný operační program a po celou dobu provádění zůstávaly v souladu s platnými předpxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xykázané příjemci skutečně vynaloženy a zda jsou v souladu s předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy; ověřování na místě týkající se jednotlixxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxtenci systému pro záznam a uchovávání účetních záznamů v elektronické podobě pro každou operaci v rámci operačního programu a shromažďování údajů o prxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxní operací vedli buď oddělený účetní systém, nebo odpovídající účetní kód pro všechny transakce související s operací, aniž tím jsou dotčeny vnitrostxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxjištění toho, aby byly všechny doklady týkající se výdajů a auditů nezbytné pro zajištění odpovídající pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxch a ověřeních prováděných v souvislosti s výdaji;
h) řídí práci monitorovacího výboru a poskytuje mu dokumenty umožňující sledovat kvalitu prováděxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xe předkládá Komisi;
j) zajišťuje xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxjekty.
Článek 61
Úkoly certifikačního orgánu
Certifikační orgán operačního programu zejména
a) vyhotovuje a předkládá Komisi certifikovxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podkladech,
ii) vykázané výdaje jsou v souladu s platnými předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy a byly vynaloženy na operace vybrané pro fxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx pro účely certifikace obdržel od řídícího orgánu náležité informace o postupech a ověřeních prováděných v souvislosti s výdaji uvedenými ve výkazu výxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxetní záznamy o výdajích vykázaných Komisi;
f) vede záznamy o částkách, které mají být získány zpět, a částkách odejmutých z důvodu zrušení celého přísxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxčtou z příštího výkazu výdajů.
Článek 62
Úkoly auditního orgánu
1. Auditní orgán operačního programu zejména
a) zajišťuje provádění auditů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xro ověření vykázaných výdajů;
c) předkládá Komisi do devíti měsíců po schválení operačního programu auditní strategii zahrnující subjekty, které bxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxcí provedení auditů u hlavních subjektů a rovnoměrné rozložení auditů na celé programové období.
Pokud se pro několik operačních programů používá spxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxntrolní zprávu uvádějící výsledky auditů provedených během předchozího období dvanácti měsíců, které končí dne 30. června daného roku, v souladu s auxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xrosince 2008, bude zahrnovat období od 1. ledna 2007 do 30. června 2008. Informace týkající se auditů provedených po 1. červnu 2015 se zahrnou do závěrečxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdává stanovisko k tomu, zda řídicí a kontrolní systém xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxdné;
iii) v případech, kdy se použije článek 88, předkládá prohlášení o částečném uzavření, ve kterém vyhodnotí legalitu a řádnost dotyčných výdajů.
xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydaná podle bodů ii) a iii) mohou zahrnovat všechny dotyčné operační programy;
e) předloží Komisi do 31. března 2017 prohlášení o uzavření, ve kterém xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx je podložen závěrečnou kontrolní zprávou.
2. Auditní orgán zajistí, aby byly při auditní činnosti zohledněny mezinárodně uznávané auditorské stanxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxzbytnou funkční nezávislost.
4. Komise poskytne své připomínky k auditní strategii předložené podle odst. 1 písm. c) do tří měsíců od jejího obdrženíx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx
1. Členský stát zřídí pro každý operační program monitorovací výbor po dohodě s řídícím orgánem do tří měsíců ode dne, kdy je členskému státu oznámeno roxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xypracuje svůj jednací řád v mezích institucionálního, právního a finančního systému dotyčného členského státu a přijme jej po dohodě s řídícím orgánex xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu nebo řídícího orgánu.
O jeho složení rozhodne členský stát po dohodě s řídícím orgánem.
2. Z vlastního podnětu nebo na žádost monitorovacího výboru sx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xůže účastnit v poradním postavení pro ty operační programy, na které Evropská investiční banka nebo Evropský investiční fond přispívají.
Článex xx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxlí kritéria pro výběr financovaných operací do šesti měsíců od schválení operačního programu a schvaluje veškeré revize těchto kritérií podle potřeb xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxh pro každou prioritní osu, a hodnocení podle čl. 48 odst. 3;
d) posuzuje a schvaluje výroční zprávy a závěrečné zprávy o provádění uvedené v článku 67;
xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxnesených Komisí po posouzení této zprávy nebo vztahujících se k dotyčné části zprávy;
f) může řídícímu orgánu navrhnout jakoukoli revizi nebo přezkux xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxje a schvaluje veškeré návrhy na změnu obsahu rozhodnutí Komise o příspěvku z fondů.
Článek 66
Pravidla monitorování
1. Řídící orgán a monitorxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxazatelů a ukazatelů podle čl. 37 odst. 1 písm. c), které jsou uvedeny v operačním programu.
Pokud to povaha pomoci dovoluje, rozepíší se statistické údaxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v souladu s prováděcími pravidly k tomuto nařízení přijatými Komisí postupem podle čl. 103 odst. 3.
Článek 67
Výroční zpráva a závěrečná zpráva x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxí operačního programu.
2. Pro poskytnutí jasného přehledu o provádění operačního programu obsahují zprávy uvedené v odstavci 1 tyto informace:
a) poxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx se kvantifikovat, kvantitativně vyjádřeny pomocí ukazatelů uvedených v čl. 37 odst. 1 písm. c) na úrovni prioritní osy;
b) finanční provádění operačxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxánu, a odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů,
ii) celkové platby přijaté od Komise a kvantitativní vyjádření finančních ukazatelů podle čl. 66 oxxxx x x
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu se případně uvádí v rámci každého operačního programu odděleně;
c) pouze pro informaci orientační rozpis přídělů fondů podle kategorií v souladu s pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xvality a účinnosti provádění, zejména
i) monitorovací a hodnoticí opatření, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxá opatření, případně včetně reakce na připomínky vznesené podle čl. 68 odst. 2,
iii) využití technické pomoci;
e) opatření přijatá za účelem poskytoxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnství, které se vyskytly při provádění operačního programu, a o opatřeních přijatých k jejich řešení;
g) případně pokrok a financování velkých projexxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxačního programu;
i) případy, kdy byla zjištěna podstatná změna podle článku 57.
Rozsah informací předaných Komisi je úměrný celkovému množství výdxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx x xx xx neuvádějí, pokud zde od předchozí zprávy nedošlo k žádné významné změně.
3. Zprávy podle odstavce 1 se považují za přípustné, pokud obsahují všechny nxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
x. Komise uvědomí členský stát o svém stanovisku k obsahu přípustné výroční zprávy o provádění předložené řídícím orgánem do dvou měsíců ode dne doručenxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxjádří, považuje se zpráva za přijatou.
Článek 68
Roční posouzení programů
1. Každoročně při předložení výroční zprávy o provádění podle článxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxzího roku, finanční provádění a další faktory s cílem zlepšit provádění.
Posouzeny mohou být rovněž veškeré stránky fungování řídicího a kontrolního xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxy členskému státu a řídícímu orgánu, který o tom uvědomí monitorovací výbor. Členský stát uvědomí Komisi o opatřeních přijatých v reakci na tyto připomxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx posouzeny v rámci příštího ročního posouzení.
KAPITOLA III
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PROPAGACE
Článek 69
Poskytování informací a propagxxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxi. Informace jsou určeny občanům Evropské unie a příjemcům s cílem zdůraznit roli Společenství a zajistit, xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá za propagaci v souladu s prováděcími pravidly k tomuto nařízení přijatými Komisí postupem podle čl. 103 odst. 3.
KAPITOLA IV
POVINNOSxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xperačních programů zejména pomocí těchto opatření:
a) zajišťují, aby řídicí a kontrolní systémy operačních programů byly zavedeny v souladu s článkx xx xx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxlu s úroky z prodlení. Oznamují tyto nesrovnalosti a částky Komisi a informují ji o postupu správních a soudních řízení.
2. Nelze-li částky neoprávněnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx se prokáže, že ztráta byla způsobena jeho pochybením nebo nedbalostí.
3. Prováděcí pravidla k odstavcům 1 a 2 přijme Komise postupem podle čl. 103 odstx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxždého operačního programu předloží členské státy Komisi popis systémů, pokrývající zejména organizaci a postupy
a) řídících a certifikačních orgáxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxavci 1 se přiloží zpráva uvádějící výsledky posouzení zavedených systémů a obsahující stanovisko k jejich souladu s články 58 až 62. Pokud stanovisko oxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxědomí Komisi o nápravných opatřeních, která budou přijata, a o časovém rozvrhu jejich provádění a následně potvrdí, že tato opatření byla provedena a žx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxstí:
a) do dvou měsíců ode dne doručení této zprávy, pokud je stanovisko uvedené v prvním pododstavci bez výhrad a pokud Komise nemá připomínky;
b) pokxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxženy, a nemá-li Komise připomínky, do dvou měsíců ode dne potvrzení.
Pokud se výhrady týkají pouze jedné prioritní osy, provede se první průběžná platxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxnu, jenž při výkonu své činnosti bere v úvahu mezinárodně uznávané auditorské standardy.
4. Pokud se pro několik operačních programů používá společnx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xdstavcům 1 až 4 přijme Komise postupem podle čl. 103 odst. 3.
Oddíl 2
POVINNOSTI KOMISE
Článek 72
Povinnosti Komise
1. Komise se postupem pxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpráv, výročního stanoviska auditního orgánu a svých vlastních auditů se přesvědčí, že tyto systémy během období provádění operačních programů fungxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fungování řídicích a kontrolních systémů audity na místě, které mohou zahrnovat audity operací obsažených v operačních programech, ohlášené alespox xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxděcí pravidla k tomuto nařízení týkající se použití údajů shromážděných během auditů přijme Komise postupem podle čl. 103 odst. 3.
Úředníci nebo pověřxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxými z fondů, včetně dokladů a metadat vytvořených nebo obdržených a uchovávaných na elektronickém nosiči.
Výše uvedenými auditními pravomocemi nenx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xástupci Komise se mimo jiné neúčastní domovních návštěv ani úředních výslechů osob podle vnitrostátních právních předpisů daného členského státu. Mxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xebo správnost jedné či více transakcí. Úředníci nebo pověření zástupci Komise se mohou těchto auditů účastnit.
Článek 73
Spolupráce s auditníxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxmžitě si vyměňují výsledky provedených auditů řídicích a kontrolních systémů s cílem co nejlépe využít zdrojů a zabránit bezdůvodnému zdvojení prácex
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxnační subjekt, pokud byl určen, se setkávají pravidelně a nejméně jednou ročně, pokud se nedohodnou jinak, aby společně posoudily výroční kontrolní zxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xtanovování vlastní auditní strategie určí Komise xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxní, u nichž je auditní strategie auditního orgánu uspokojivá a u nichž Komise na základě výsledku svých auditů a auditů provedených členským státem zísxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xtanovisko podle čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu ii), pokud jde o účinné fungování systémů, a že bude provádět vlastní audity na místě pouze v případě, že existxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxx. d) bodu ii), jež neobsahuje žádné výhrady ohledně takových nedostatků.
Pokud Komise dojde k tomuto závěru, uvědomí odpovídajícím způsobem dotyčný čxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx vlastní audity podle čl. 72 odst. 2.
Oddíl 3
PROPORCIONALITA V OBLASTI KONTROLY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ
Článek 74
Proporcionální kontrolní xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxřesahuje 40 % celkových veřejných výdajů,
a) nemá auditní orgán povinnost předložit Komisi auditní strategii podle čl. 62 odst. 1 písm. c);
b) pokud jx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxru, že se může v zásadě spoléhat na stanovisko podle čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu ii), pokud jde o účinné fungování systémů, a že bude provádět vlastní auditx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xtanovisko podle čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu ii), jež neobsahuje žádné výhrady ohledně takových nedostatků.
Pokud Komise dojde k tomuto závěru, uvědomí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x čl. 72 odst. 3, nebo provést vlastní audity podle čl. 72 odst. 2.
2. U operačních programů uvedených v odstavci 1 může členský stát navíc využít možnost zxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxných produktů a služeb a výdajů vykázaných podle čl. 60 písm. b);
b) funkcí certifikačního orgánu podle článku 61 a
c) funkcí auditního orgánu podle člxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx
xxxxxx xx xx xxxxxje obdobně.
Při přijímání prováděcích pravidel k článkům 60, 61 a 62 určí Komise opatření, která se nepoužijí na operační programy, u nichž dotyčný člexxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxenství na operační programy (dále jen „rozpočtové závazky“) se přijímají každoročně pro každý fond a cíl v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013. Pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxla do 30. dubna každého roku na základě rozhodnutí o poskytnutí příspěvku z fondů podle článku 32.
2. Pokud nebyla provedena žádná platba, může členský xxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxu 51 ve prospěch jiných operačních programů. Členský stát ve své žádosti uvede, ve prospěch kterých operačních programů se má tento převod uskutečnit.
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxtovými položkami. Každá platba se přiřazuje k nejstarším otevřeným rozpočtovým závazkům daného fondu.
2. Platby se provádějí v podobě předběžných pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxáty Komisi předběžný odhad svých pravděpodobných žádostí o platby pro běžný rozpočtový rok a následující rozpočtový rok.
4. Veškerá výměna informacx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxy k tomuto nařízení přijatými Komisí postupem podle čl. 103 odst. 3. V případech vyšší moci, zejména v případě selhání společného počítačového systému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výpočet průběžných plateb a plateb konečného zůstatku
Průběžné platby a platby konečného zůstatku se vypočítávají tak, že se míra spolufinancování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xýdajů certifikovaném certifikačním orgánem.
Příspěvek Společenství prostřednictvím průběžných plateb a plateb konečného zůstatku však nesmí být xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxogramu.
Článek 78
Výkaz výdajů
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxění operací a odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů, který byl nebo má být vyplacen příjemcům v souladu s podmínkami pro příspěvky z veřejných zdroxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xředchozím pododstavci a výlučně u režimů podpory ve smyslu článku 87 Smlouvy musí být příspěvek z veřejných zdrojů odpovídající výdajům zahrnutým do vxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, může výkaz výdajů obsahovat zálohy vyplacené příjemcům subjektem poskytujícím podporu, a to za těchto podmínek, jež musí být splněny současně:
a) jxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxci pro daný projekt;
c) jsou kryty výdaji vynaloženými příjemci při provádění projektu a doloženy potvrzenými fakturami nebo účetními doklady stejnx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx být další výkaz výdajů odpovídajícím způsobem opraven.
3. Ve výkazech výdajů se u každého operačního programu uvádějí informace uvedené v odstavci 1 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxkající se velkých projektů, které Komise již schválila.
5. Pokud je příspěvek z fondů počítán ve vztahu k veřejným výdajům, jak je stanoveno v čl. 53 odsxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 obsahuje výkaz výdajů v případě nástrojů finančního inženýrství definovaných v článku 44 celkové výdaje vynaložené na vytvoření takových fondů nebx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxkový součet
a) veškerých plateb z fondů rozvoje měst na investice do partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem nebo do dalších projektů zahrnutýxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxch záruk, včetně částek vázaných jako záruky prostřednictvím záručních fondů, a
d) způsobilých nákladů řízení.
Míra spolufinancování se použije nx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx definovaných v článku 44 se použijí v případě fondů rozvoje měst na financování projektů rozvoje měst a v ostatních případech na financování nástrojů fxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxfinovanými v článku 44 navrácené do operace nebo zdroje, které zbývají po vyplacení všech záruk, ve prospěch projektů rozvoje měst nebo malých a střednxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxndů na operační program.
2. Je-li tohoto stropu dosaženo, certifikační orgán i nadále předává Komisi do konce února roku „n+1“ veškeré certifikované xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxy se přesvědčí, že subjekty odpovědné za provádění plateb zajišťují, aby příjemci obdrželi celkovou částku příspěvku z veřejných zdrojů co nejrychlexx x x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxžily tyto částky určené příjemcům.
Článek 81
Používání eura
1. Částky uváděné v operačních programech předložených členskými státy, v certixxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx Komise o operačních programech a závazky a platby Komise se vyjadřují a provádějí v eurech.
3. Členské státy, které ke dni podání žádosti o platbu nepřixxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx směnný kurs Komise platný v měsíci, v němž výdaj zaúčtuje certifikační orgán daného operačního programu. Tento kurs Komise elektronicky zveřejňuje kxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xertifikačním orgánem před dnem vstupu pevného přepočítacího koeficientu mezi národní měnou a eurem v platnost.
Oddíl 3
PŘEDBĚŽNÉ PLATBY
Čxxxxx xx
xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbu na období 2007-2013 ve prospěch subjektu určeného členským státem.
Předběžná platba se provádí v těchto splátkách:
a) 2 % příspěvku ze strukturálnxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxí před 1. květnem 2004;
b) 2 % příspěvku ze strukturálních fondů na operační program v roce 2007, 3 % příspěvku ze strukturálních fondů na operační progrxx x xxxx xxxx x x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xebo později;
c) jedná-li se o operační program v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“, kterého se účastní alespoň jeden členský stát, který přistoxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x x x xxxxxxxxx x xxxxxxkého fondu pro regionální rozvoj na tento operační program v roce 2009;
d) 2 % příspěvku z Fondu soudržnosti na operační program v roce 2007, 3 % příspěvkx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ve složení před 1. květnem 2004;
e) 2,5 % příspěvku z Fondu soudržnosti na operační program v roce 2007, 4 % příspěvku z Fondu soudržnosti na operační proxxxx x xxxx xxxx x x x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxo později.
2. Celkovou částku převedenou formou předběžné platby vrátí subjekt určený členským státem Komisi, jestliže do 24 měsíců ode dne, kdy Komixx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxam není tímto vrácením ovlivněn.
Článek 83
Úroky
Veškeré úroky z předběžných plateb se přidělují na daný operační program, pokládají se za zdrxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Článek 84
Zúčtování
Předběžnou platbu Komise plně zúčtuje při uzavření operačního programu v souladu s článkem 89.
Oddíl 4
PRŮBĚŽNÉ xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 71 odst. 2.
Článek 86
Přijatelnost žádostí o platbu
1. Pro každou průběžnou platbu provedenou Komisí musí být splněny tyto podmínky:
a) Komixx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxoci z fondů stanovenou v rozhodnutí Komise o schválení operačního programu;
c) řídící orgán zaslal Komisi poslední výroční zprávu o provádění podle čxx xx xxxxx x x xx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxeré se vykazují výdaje v dané žádosti o platbu.
2. Pokud není jedna nebo více z podmínek uvedených v odstavci 1 splněna, uvědomí o tom Komise členský stát x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx shromažďují a zasílají Komisi pokud možno třikrát za rok. Aby Komise mohla provést platbu v běžném roce, musí být žádost o platbu podána nejpozději 31. řxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxjpozději dva měsíce poté, co registruje žádost o platbu splňující podmínky uvedené v článku 86.
Oddíl 5
UZAVŘENÍ PROGRAMU A PLATBA KONEČNÉHO ZŮxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxí se týká operací dokončených do 31. prosince předchozího roku. Pro účely tohoto nařízení se operace považuje za dokončenou, pokud byly činnosti v jejíx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxe pouze za podmínky, že členský stát Komisi do 31. prosince daného roku zašle
a) výkaz výdajů týkající se operací podle odstavce 1;
b) prohlášení o částxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxstečného uzavření, jsou v čisté výši.
Článek 89
Podmínky pro platbu konečného zůstatku
1. Komise vyplatí konečný zůstatek, pokud
a) členský xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxx xxxxxečnou zprávu o provádění operačního programu, včetně informací uvedených v článku 67,
iii) prohlášení o uzavření podle čl. 62 odst. 1 písm. e) a
b) Komxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x dané žádosti o platbu.
2. Nejsou-li Komisi zaslány všechny dokumenty uvedené v odstavci 1, konečný zůstatek se automaticky zrušuje v souladu s článkex xxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxí. Prohlášení o uzavření se považuje za přijaté, pokud Komise v této lhůtě pěti měsíců nevznese připomínky.
4. Komise vyplácí konečný zůstatek podle dxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xrohlášení o uzavření uvedeného x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xperační program se uzavírá současně podle toho, co nastane nejdříve:
a) s platbou konečného zůstatku stanoveného Komisí na základě dokladů uvedenýcx x xxxxxxxx xx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
c) se zrušením konečného zůstatku rozpočtového závazku. Komise uvědomí členský stát o dni uzavření operačního programu do dvou měsíců.
6. Bez ohledx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxam, změněn do devíti měsíců ode dne jeho vyplacení, nebo pokud je zůstatek záporný a má být uhrazen členským státem, do devíti měsíců ode dne vydání oznámxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxx xxtčena pravidla pro státní podporu podle článku 87 Smlouvy, zajistí řídící orgán, aby veškeré podklady týkající se výdajů a auditů daného operačního prxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx. 3;
b) tří let od roku, kdy došlo k částečnému uzavření, v případě dokladů týkajících se výdajů na operace a auditů operací podle odstavce 2 tohoto článkxx
xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxčených operací, jež jsou předmětem částečného uzavření podle článku 88.
3. Doklady se uchovávají v podobě originálů nebo jejich ověřených kopií na běxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve smyslu nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 může zastavit platební lhůtu na dobu nejvýše šesti měsíců, pokud
a) zpráva auditního subjektu členskéhx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxa musí provést dodatečná ověření poté, co obdrží informaci, která ji upozorní na skutečnost, že určitý výdaj v certifikovaném výkazu výdajů je spojen sx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx obnoví, jakmile členský stát přijme nezbytná opatření.
Článek 92
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxm a kontrolním systému programu existují závažné nedostatky, které ovlivňují spolehlivost postupu certifikace plateb a pro které nebyla přijata nápxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxát závažným způsobem porušil své závazky podle čl. 70 odst. 1 a 2.
2. Komise může rozhodnout o pozastavení všech průběžných plateb nebo jejich části potxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxsti, pokud členský stát přijme nezbytná opatření, která umožňují pozastavení zrušit. Pokud členský stát požadovaná opatření nepřijme, může Komise pxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxŠENÍ ZÁVAZKU
Článek 93
Zásady
1. Komise automaticky zruší každou část rozpočtového závazku na operační program, která nebyla použita na předběxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxbyla zaslána žádost o platbu podle článku 86, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.
2. Pro členské státy, jejichž HDP za období 2001-2003 bylo nižší než 85 % pxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxl přijat roční rozpočtový závazek v období 2007-2010 zahrnutý v jejich operačních programech.
Tato lhůta se rovněž použije na roční rozpočtový závazex x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxho pododstavce.
3. Část rozpočtových závazků dosud otevřená k 31. prosinci 2015 se automaticky zruší, pokud k ní Komise neobdrží přijatelnou žádost o xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx automatické zrušení závazku podle odstavce 1, pro první závazek o počet měsíců mezi 1. lednem 2007 a dnem přijetí prvního rozpočtového závazku.
Čxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí se částky, kterých se může týkat automatické zrušení závazků, o dotyčné roční částky pro tyto velké projekty nebo režimy podpory.
U těchto ročních čásxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx velkých projektů nebo režimů podpory.
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se snižuje o částky, které certifikační orgán nemohl vykázat Komisi, neboť operace byly pozastaveny soudním řízením nebo řízením o správním opravném xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxdujícího po roce, ve kterém byl přijat rozpočtový závazek podle článku 93.
U části závazků dosud otevřených k 31. prosinci 2015 se lhůta podle čl. 93 odstx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxbo vícekrát podle počtu let, které uběhnou mezi dnem správního nebo soudního rozhodnutí o pozastavení provádění dané operace a dnem nabytí právní moci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxje
a) ta část rozpočtového závazku, k níž byla podána žádost o platbu, ale jejíž úhradu Komise přerušila nebo pozastavila k 31. prosinci druhého nebo třxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxx x xxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxerušení nebo pozastavení, se pravidlo o automatickém zrušení závazku použije na dotyčnou část rozpočtového závazku;
b) ta část rozpočtového závazkxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k níž nebylo možné podat přijatelnou žádost o platbu z důvodů vyšší moci, které vážně ovlivnily provádění operačního programu. Vnitrostátní orgány, kxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
1. Komise včas uvědomí členský stát a dotčené orgány, jestliže hrozí automatické zrušení závazku podle článku 93. Komise uvědomí členský stát a dotčenx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na vyjádření souhlasu nebo na předložení připomínek. Komise závazek automaticky zruší do devíti měsíců od uplynutí lhůty stanovené v článku 93.
3. Přxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxí závazku revidovaný finanční plán, který zohlední sníženou částku pomoci u jedné nebo více prioritních os operačního programu. Pokud tak neučiní, snxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxjí na základě důkazů o jakékoli významné změně ovlivňující povahu nebo podmínky provádění nebo kontroly operací nebo operačních programů, a za provádxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxmi zjištěnými u operací nebo operačních programů. Opravy prováděné členským státem spočívají ve zrušení celého příspěvku na operační program z veřejxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx z fondů může členský stát znovu použít pro dotyčný operační program do 31. prosince 2015 v souladu s odstavcem 3.
3. Příspěvek zrušený podle odstavce 2 nxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ani na stávající operace v rámci celé prioritní osy nebo její části, u níž k této systémové nesrovnalosti došlo.
4. V případě systémových nesrovnalostx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxtéria pro opravy
1. Komise může provést finanční opravy zrušením celého příspěvku Společenství na operační program nebo jeho části, jestliže po provxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx
xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlečenství již vyplacený na program;
b) výdaje obsažené v certifikovaném výkazu výdajů nejsou správné a nebyly členským státem opraveny před zahájenxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 98.
2. Komise při svých finančních opravách vychází z jednotlivých případů zjištěných nesrovnalostí, přičemž přihlíží k systémové povaze nesrovnaxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxnalostí a rozsah a finanční důsledky nedostatků zjištěných u daného operačního programu.
4. Jestliže Komise zakládá své stanovisko na skutečnostecx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxh dotyčným členským státem podle čl. 98 odst. 2, zpráv předložených podle čl. 70 odst. 1 písm. b) a případných odpovědí členského státu.
5. Pokud členskx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxo příspěvku ze strukturálních fondů pro dotyčný členský stát nebo jeho části.
Sazbu použitelnou pro finanční opravu podle tohoto odstavce Komise stanxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xxxxxx xxx
xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxých předběžných závěrů členskému státu spolu s výzvou, aby členský stát do dvou měsíců předložil své připomínky.
Navrhuje-li Komise finanční opravu nx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxovnalosti je menší, než jak byl posouzen Komisí. Po dohodě s Komisí může členský stát omezit rozsah tohoto přezkumu na vhodnou část nebo vzorek příslušnx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxné v prvním pododstavci.
2. Komise zohlední veškeré důkazy předložené členským státem ve lhůtách uvedených v odstavci 1.
3. Pokud členský stát nepřixxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxody ohledně připomínek a z nich vyvozených závěrů.
4. V případě dohody může členský stát dotyčné finanční prostředky Společenství znovu použít v soulxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxmž vezme v úvahu veškeré informace a připomínky předložené v průběhu řízení. Pokud se slyšení neuskuteční, začíná šestiměsíční lhůta běžet dva měsíce xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx získávat zpět vyplacené částky podle čl. 98 odst. 2 tohoto nařízení a státní podporu poskytnutou podle článku 87 Smlouvy a podle článku 14 nařízení Rady xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxstka, která má být vrácena do souhrnného rozpočtu Evropské unie, se uhrazuje přede dnem splatnosti uvedeným v inkasním příkazu vydaném v souladu s článxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxy vzniká nárok na úrok z prodlení ode dne splatnosti až do dne uskutečnění platby. Sazba tohoto úroku z prodlení je o jeden a půl procentního bodu vyšší než xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
HLAVA VIII
VÝBORY
KAPITOLA I
VÝBOR PRO KOORDINACI FONDŮ
Článek xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xx tento odstavec, použije se postup podle článků 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se postup podle článků 4 a 7 roxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xx xxropská investiční banka a Evropský investiční fond jmenují každý svého zástupce bez hlasovacího práva.
KAPITOLA II
VÝBOR PODLE ČLÁNKU 147 SMLxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x jednoho zástupce vlády, jednoho zástupce odborových organizací a jednoho zástupce organizací zaměstnavatelů z každého členského státu. Člen Komisx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxupce v každé kategorii uvedené v odstavci 1. V případě nepřítomnosti člena má náhradník automaticky právo účastnit se jednání.
3. Členy a náhradníky jxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxivých dotyčných kategorií. Evropská investiční banka a Evropský investiční fond mohou jmenovat zástupce bez hlasovacího práva pro ty body na pořadu jxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xociálního fondu vydává stanoviska k návrhům rozhodnutí Komise týkajícím se programování;
c) je konzultován, jedná-li se o kategorie opatření technxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxategií zaměstnanosti, odborné přípravy a sociálního začlenění na úrovni EU, týkající se Evropského sociálního fondu.
5. Komise může výbor konzultoxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxasů. Komise uvědomí výbor, jakým způsobem jeho stanovisko zohlednila.
HLAVA IX
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 105
Přechodná ustanovení
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x. 4253/88 (2), (ES) č. 1164/94 (3) a (ES) č. 1260/1999 nebo jakéhokoli jiného právního předpisu, který se na takovou pomoc vztahuje dne 31. prosince 200xx x xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xaždé pomoci spolufinancované strukturálními fondy nebo každému projektu spolufinancovanému z Fondu soudržnosti, jež Rada nebo Komise schválila přxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xx. 32 odst. 4 a čl. 37 odst. 1 nařízení (ES) č. 1260/1999 zruší Komise automaticky závazky k dílčím částkám na pomoc spolufinancovanou z Evropského fondu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxnáct měsíců od posledního dne způsobilosti výdajů stanoveného v rozhodnutí o poskytnutí příspěvku z fondů zaslán certifikovaný výkaz skutečně uhrazxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxé lhůty, přičemž vzniká povinnost neoprávněně vyplacené částky vrátit.
K částkám na operace nebo programy, které byly pozastaveny z důvodů soudních řxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxk 106
Přezkum
Rada přezkoumá toto nařízení do 31. prosince 2013 postupem podle článku 161 Smlouvy.
Článek 107
Zrušení
Aniž je dotčen čl. 105 xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxřízení.
Článek 108
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v
Úředním věstníku Evropské unie
.
Články 1 až 16x xx xx xxx xx xx xxx xx xx xxx xx xx xxx xxx xx xx xxx xx xx xxx xxx xx xxx x xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxbí let 2007-2013. Ostatní články se použijí ode dne 1. ledna 2007.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských stáxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:2006:210:0025:0078:CS:PDF
xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxíslování článků Smlouvy o založení Evropského společenství v souladu s článkem 12 Amsterodamské smlouvy; původní odkaz zněl na článek 93 Smlouvy.
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm a mezi těmito činnostmi a operacemi Evropské investiční banky a jinými stávajícími finančními nástroji (Úř. věst. L 185, 15.7.1988, s. 9). Nařízení zxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxzi činnostmi jednotlivých strukturálních fondů navzájem a mezi těmito činnostmi a operacemi Evropské investiční banky a jinými dostupnými finančníxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtem o přistoupení z roku 2003.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.