32006L0054

o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (154)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (8)
... další položky
Články a jiné dokumenty (31)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxny v oblasti zaměstnání a povolání
(přepracované znění)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spolexxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx),
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxe Rady 86/378/EHS ze dne 24. července 1986 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků (4) byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy (6) a směrnice Rady 97/80/ES ze dne 15. prosince 1997 o důkazním břemenu v případech diskriminace na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxch nyní provádějí další změny, měly by být uvedené směrnice v zájmu srozumitelnosti přepracovány sloučením hlavních předpisů v této oblasti a některýxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xuži a ženami je základní zásadou práva Společenství podle článku 2 a čl. 3 odst. 2 Smlouvy a judikatury Soudního dvora. Tato ustanovení Smlouvy prohlašuxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx se usnesl na tom, že oblast působnosti zásady rovného zacházení s muži a ženami nelze omezit na zákaz diskriminace založené na skutečnosti, že osoba je jxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxoby.
(4) Ustanovení čl. 141 odst. 3 Smlouvy nyní stanoví konkrétní právní základ pro přijímání opatření Společenství, kterými se zajistí uplatňovánx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx) Články 21 a 23 Listiny základních práv Evropské unie rovněž zakazují jakoukoli diskriminaci na základě pohlaví a ustanovují právo na rovné zacházení x xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí x xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxe také v souvislosti s přístupem k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání. Měly by proto být zakázány a měly by se na ně vztahovat účinnéx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxatření pro boj proti všem formám diskriminace na základě pohlaví a zejména v přijímání preventivních opatření proti obtěžování a sexuálnímu obtěžováxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x8) Zásada stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci stanovená článkem 141 Smlouvy a rozvíjená ustálenou judikaturou Soudního dvora představujx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající se diskriminace na základě pohlaví. Je proto vhodné přijmout další ustanovení k jejímu provádění.
(9) V souladu s ustálenou judikaturou Souxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxně povahy práce, odborného vzdělávání a pracovních podmínek považovat situaci pracovníků za srovnatelnou.
(10) Soudní dvůr shledal, že za jistých oxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx se sociálními partnery měly pokračovat v řešení problému přetrvávajících rozdílů ve mzdách založených na pohlaví a přetrvávající segregace mužů a žex xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxěž zahrnovat vhodnou úpravu rodičovské dovolené, již by si mohl vybrat kterýkoli z rodičů, a zřizování dostupných a cenově přístupných zařízení péče o xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxení pracovníků a jasněji vymezující její rozsah.
(13) V rozsudku ze dne 17. května 1990 ve věci C-262/88 (10) rozhodl Soudní dvůr, že všechny formy zamxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxlního zabezpečení, je nyní jasně stanoveno, že zásada stejné odměny se vztahuje na důchodový systém pro státní zaměstnance, pokud dávky, které mají býx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxtečnost, že tento systém je součástí všeobecného zákonného systému. Podle rozsudků Soudního dvora ve věcech C-7/93 (11) a C-351/00 (12) bude tato poxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxkladě posledního platu státního zaměstnance. Z důvodu srozumitelnosti je proto vhodné přijmout za tímto účelem zvláštní ustanovení.
(15) Soudní dvxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxnost příspěvků placených zaměstnavateli v rámci dávkově definovaných systémů financovaných shromažďováním kapitálu, která je způsobena používánxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxčně vypláceného důchodu, nebo snížený důchod, pokud se pracovník rozhodne pro předčasný odchod do důchodu, mohou být například v případě dávkově defixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx které v době zavádění financování systému rozlišují podle pohlaví.
(17) Má se za to, že dávky, které mají být vypláceny ze systémů sociálního zabezpečxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxtňujících nárok za ně, kteří před tímto dnem zahájili soudní řízení nebo uplatnili rovnocenný nárok podle platných vnitrostátních právních předpisůx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xeměl dopad na právo stát se členem systému důchodového pojištění zaměstnanců a aby se časové omezení účinků rozsudku ve věci C-262/88 nedotýkalo práva xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxladě vnitrostátního práva lze použít u zaměstnanců, kteří se domáhají svého práva na členství v systému důchodového pojištění zaměstnanců, pokud tytx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxčenství. Soudní dvůr rovněž poukázal na to, že skutečnost, že pracovník může zpětně uplatňovat nárok na začlenění do systému důchodového pojištění zaxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x odbornému vzdělávání k němu vedoucímu je zásadní pro uplatňování zásady rovného zacházení s muži a ženami v oblasti zaměstnání a povolání. Jakákoli výxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxností, za jakých jsou vykonávány, za předpokladu, že sledovaný cíl je oprávněný a v souladu se zásadou proporcionality.
(20) Tato směrnice se nedotýkx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxlouvy mohou zahrnovat členství nebo pokračování v činnosti organizací nebo odborů, jejichž hlavním cílem je prosazování zásady rovného zacházení s mxxx x xxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xnevýhodnění, jež utrpěla skupina osob jednoho pohlaví. Tato opatření připouštějí existenci organizací osob jednoho pohlaví, pokud je jejich hlavníx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx plné rovnosti mužů a žen v pracovním životě v praxi nebrání zásada rovného zacházení členským státům zachovat nebo zavést opatření poskytující zvláštxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxasnou situaci a s přihlédnutím k prohlášení č. 28 připojenému k Amsterodamské smlouvě by členské státy měly především usilovat o zlepšení postavení žex x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xředstavuje přímou diskriminaci na základě pohlaví. Toto zacházení by proto mělo být do této směrnice výslovně zahrnuto.
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xpatření na ochranu mateřství jako prostředek dosažení skutečné rovnosti. Touto směrnicí by proto neměla být dotčena směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 1xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxcích zaměstnankyň (14). Touto směrnicí by rovněž neměla být dotčena směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. června 1996 o rámcové dohodě o rodičovské dovolenx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxy zaměstnaneckých práv žen na mateřské dovolené, zejména jejich práva na návrat na stejné nebo rovnocenné pracovní místo tak, aby v důsledku této dovolxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx) V usnesení Rady a ministrů pro zaměstnanost a sociální politiku, zasedajících v Radě, ze dne 29. června 2000 o vyvážené účasti žen a mužů na rodinném a prxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxlné právo na otcovskou dovolenou při zachování práv týkajících se jejich zaměstnání.
(27) Podobné podmínky se vztahují na případy, kdy členské státy xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx na otcovskou dovolenou nebo dovolenou v případě osvojení dítěte poskytnou či nikoli, a aby stanovily všechny podmínky kromě propuštění a navrácení do xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxé postupy.
(29) Pro účinné zavedení zásady rovného zacházení jsou nezbytná ustanovení týkající se přiměřených soudních nebo správních řízení k prosxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zacházení mohla být účinně prosazována. Jak rozhodl Soudní dvůr, mělo by být proto přijato ustanovení k zajištění toho, aby v případech, kdy určité skuxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxmu vnitrostátnímu orgánu, aby vyšetřil skutkový stav. Nicméně je nezbytné upřesnit, že posouzení skutkového stavu, které vede ke zjištění, že došlo k xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx členských státech, aby zavedly pro kterékoli stadium řízení taková pravidla dokazování, která jsou pro žalobce výhodnější.
(31) S ohledem na další zxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxených členskými státy řízení jménem nebo na podporu žalobce, aniž jsou dotčeny vnitrostátní procesní právní předpisy o zastupování nebo obhajobě.
(xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx ve kterém došlo k údajnému porušení zásady rovného zacházení. Zaměstnanec bránící osobu chráněnou touto směrnicí nebo svědčící v její prospěch by měl xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxodě. Proto je vhodné vyloučit stanovení jakékoli horní hranice pro takovou náhradu předem, kromě případů, kdy zaměstnavatel může dokázat, že jediná úxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxnání.
(34) S cílem zlepšit účinné zavedení zásady rovného zacházení by členské státy měly podporovat dialog mezi sociálními partnery a v rámci vnitroxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxstí vyplývajících z této směrnice.
(36) Jelikož nemůže být cílů této směrnice uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a může jich být proto lépx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je k dosažení těchto cílů nezbytné.
(37) Pro lepší pocxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxňovat srovnatelné statistiky rozčleněné podle pohlaví.
(38) Rovné zacházení s muži a ženami v oblasti zaměstnání a povolání nemůže být omezeno na legxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxnace v oblasti mezd, jakož i změnu myšlení veřejnosti, a měly by v co nejvyšší míře začlenit všechny zúčastněné strany ve veřejné i soukromé oblasti. Výzxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxat těch ustanovení, která představují oproti dřívějším směrnicím podstatnou změnu. Povinnost provést do vnitrostátního práva ustanovení, která nexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxůt pro provedení směrnic do vnitrostátního práva a jejich uplatňování, uvedených v části B přílohy I.
(41) Podle bodu 34 interinstitucionální dohody x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily,
PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
HLAVA x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxsti zaměstnání a povolání.
Obsahuje proto ustanovení k provádění zásady rovného zacházení, pokud jde o
:
a) přístup k zaměstnání, včetně postupu v zaměxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k zajištění účinnějšího provádění této zásady prostřednictvím zavedení příslušných postupů.
xxxxxx x
xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxaví, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci;
b) „nepřímou diskriminací“ rozumí, pokud by v důsledku zxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxvé ustanovení, kritérium nebo zvyklost jsou objektivně odůvodněny legitimním cílem a prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytnéx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xsoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry;
d) „sexuálním obtěžováním“ rozumí, pokud dojde k jakxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xůstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry;
e) „odměnou“ rozumí obvyklá základní či xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxosti se zaměstnáním;
f) „systémy sociálního zabezpečení pracovníků“ rozumějí systémy, na které se nevztahuje směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. proxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxíkům, jak zaměstnancům, tak osobám samostatně výdělečně činným, v rámci podniku nebo skupiny podniků, v oblasti hospodářské činnosti, z oboru jednohx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, nezávisle na tom, zda je členství v těchto systémech povinné nebo dobrovolné.
2. Pro účely této směrnice diskriminace zahrnuje:
a) obtěžování a sexuxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxxí k diskriminaci osob na základě pohlaví;
c) jakékoliv méně příznivé zacházení se ženou v souvislosti s těhotenstvím nebo mateřskou dovolenou ve smysxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxjištění plné a skutečné rovnosti mezi muži a ženami v pracovním životě v praxi.
HLAVA II
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
KAPITOLA 1
Stejná odměna
Článek x
xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx používá systém klasifikace prací, je založen na stejných kritériích pro muže i pro ženy a je sestaven tak, aby vyloučil diskriminaci na základě pohlavíx
xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxémech sociálního zabezpečení pracovníků docházet k přímé nebo nepřímé diskriminaci na základě pohlaví, zejména pokud jde o:
a) oblast působnosti těcxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxla nebo manželku nebo vyživované osoby, a podmínky trvání a zachování nároku na dávky.
Článek 6
Osobní působnost
Tato kapitola se vztahuje na pracxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nezaměstnaností, a osob ucházejících se o zaměstnání, jakož i na důchodce a na invalidní pracovníky a na ty, kteří uplatňují nárok za ně v souladu s vnitrxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvníků, které zajišťují ochranu pro případ:
i) nemoci,
ii) invalidity,
iii) stáří, včetně předčasného odchodu do důchodu,
iv) pracovních úrazů a nexxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxáliích, a zejména pozůstalostní a rodinné dávky, pokud tyto dávky představují plnění vyplácené zaměstnavatelem pracovníkovi z důvodu jeho zaměstnáxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které mají být v rámci systému vypláceny, jsou vypláceny na základě zaměstnaneckého poměru s veřejným zaměstnavatelem. Skutečnost, že takový systéx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na:
a) individuální smlouvy pro samostatně výdělečně činné osoby;
b) systémy pro samostatně výdělečně činné osoby, které mají pouze jednoho člena;
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxvky,
ii) nebo výběr data, kdy začnou být vypláceny běžné dávky pro samostatně výdělečně činné osoby, nebo výběr z několika dávek;
e) systémy sociálníxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtnavateli přiznat osobám, které dovršily důchodový věk pro účely přiznání důchodu podle systému sociálního zabezpečení pracovníků, ale které zatím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx přiblížit celkovou výši dávky vyplácené těmto osobám ve vztahu k částce vyplácené ve stejné situaci osobám druhého pohlaví, které již dovršily zákonex xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxminace
1. Ustanovení, která odporují zásadě rovného zacházení, zahrnují ustanovení založená přímo nebo nepřímo na pohlaví pro:
a) určení osob, kterx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí pracovníků;
c) stanovení různých pravidel, pokud jde o věk pro vstup do systému nebo minimální dobu trvání zaměstnání nebo členství v systému vyžadoxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx by splnil podmínky zaručující mu odložené právo na dlouhodobé dávky;
e) stanovení různých podmínek pro poskytování dávek nebo omezení těchto dávek nx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xákon nebo smlouva a jsou vypláceny zaměstnavatelem, během mateřské dovolené nebo volna z rodinných důvodů;
h) stanovení rozdílných úrovní dávek, s vxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxů; v případě dávkově definovaných systémů financovaných shromažďováním kapitálu mohou být určité prvky nerovné, pokud nerovnost částek vyplývá z účxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxků pracovníků;
j) stanovení rozdílných úrovní příspěvků zaměstnavatelů, s výjimkou:
i) v případě příspěvkově definovaných systémů, je-li cílem vyxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xokud jsou příspěvky zaměstnavatele určeny k zajištění finančního základu nezbytného pro krytí nákladů na určené dávky;
k) stanovení rozdílných norxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxní nároku na odložené dávky, když se pracovník odhlašuje xx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxcházení.
Článek 10
Provedení s ohledem na osoby samostatně výdělečně činné
1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xčinkem od 1. ledna 1993 nebo pro členské státy, které přistoupily po tomto dni, ode dne, kdy se směrnice 86/378/EHS stala použitelnou na jejich území.
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xsoby před změnou tohoto systému podléhaly nadále ustanovením systému platným v daném období.
Článek 11
Možnost odkladu pro osoby samostatně výděxxxxx xxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy rovného zacházení pro:
a) stanovení důchodového věku pro účely přiznání starobního důchodu a možné důsledky pro jiné dávky:
i) buď do dne, kdy bude dosxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právo Společenství nezavede v tomto ohledu zásadu rovného zacházení v zákonných systémech sociálního zabezpečení;
c) použití čl. 9 odst. 1 písm. i) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx x6/378/EHS stala použitelnou na jejich území.
Článek 12
Zpětný účinek
1. Všechna opatření provádějící tuto kapitolu, pokud jde o pracovníky, se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xohoto dne, aniž tím jsou dotčeni pracovníci nebo ti, kteří uplatňují nárok za ně, kteří před tímto dnem zahájili soudní řízení nebo uplatnili rovnocennx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxny dávky odvozené od doby zaměstnání po tomto dni. Pro členské státy, které přistoupily ke Společenství po dni 8. dubna 1976 a přede dnem 17. května 1990, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxních předpisů týkajících se lhůt pro podání žaloby podle vnitrostátního práva proti pracovníkům nebo těm, kteří uplatňují nárok za ně, kteří podali žaxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxivé pro tento druh žaloby než pro podobné žaloby vnitrostátní povahy a že v praxi neznemožňují výkon práv udělených xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxém hospodářském prostoru, se den 17. května 1990 v první větě odstavce 1 nahrazuje dnem 1. ledna 1994.
4. Pro ostatní členské státy, které přistoupily px xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx x3
Pružný důchodový věk
Pokud muži i ženy mají za stejných podmínek nárok na pružný důchodový věk, není to považováno za neslučitelné s touto kapitoloux
xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxaz diskriminace
1. Ve veřejném i soukromém sektoru, včetně veřejnoprávních subjektů, nesmí docházet k přímé nebo nepřímé diskriminaci na základě poxxxxxx xxxxx xxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxedu na obor činnosti, a na všech stupních hierarchie pracovních funkcí včetně postupu v zaměstnání;
b) přístup ke všem typům a úrovním poradenství pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxmínky, včetně podmínek propouštění, jakož i odměňování podle článku 141 Smlouvy;
d) členství a činnost v organizaci zaměstnanců nebo zaměstnavatelx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxnovit, pokud jde o přístup k zaměstnání, včetně vzdělávání k němu vedoucímu, že rozdíl v zacházení na základě vlastností souvisejících s pohlavím nepřxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxjící profesní požadavek, jeli jeho cíl legitimní a požadavek přiměřený.
Článek 15
Návrat z mateřské dovolené
Žena na mateřské dovolené má po skonxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxovních podmínek, na který by měla nárok během své nepřítomnosti.
Článek 16
Otcovská dovolená a dovolená v případě osvojení
Touto směrnicí není doxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxva, přijmou nezbytná opatření na ochranu pracujících mužů a žen proti propuštění v důsledku výkonu těchto práv a zajistí, aby po skončení takové dovolexx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
Opravné prostředky a prosazování
Oddíl 1
Opravné prostředky
Článek 17
Ochrana práv
1. Členské státy zajistí, aby po případném odvolání k jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxrnice dostupná všem osobám, které se cítí poškozeny nedodržováním zásady rovného zacházení, i když vztahy, ve kterých mělo dojít k diskriminaci, již sxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxtními právními předpisy oprávněný zájem na zajištění dodržování této směrnice, mohly se souhlasem žalobce jeho jménem nebo na jeho podporu jednat v jaxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxisy týkající se lhůt pro podávání žalob v případě zásady rovnosti zacházení.
Článek 18
Náhrada nebo vyrovnání
Členské státy zavedou do svého právxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důsledku diskriminace na základě pohlaví, a to způsobem, který je odrazující a přiměřený utrpěné škodě. Taková náhrada nebo vyrovnání nesmějí být omexxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxe ve smyslu této směrnice je odmítnutí vzít v úvahu jeho žádost o zaměstnání.
Oddíl 2
Důkazní břemeno
Článek 19
Důkazní břemeno
1. Členské státx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxdodržením zásady rovného zacházení a předloží soudu nebo jinému příslušnému orgánu skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k přímé nebo nepřímé diskxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o dokazování, která jsou pro žalobce příznivější.
3. Členské státy nemusí uplatňovat odstavec 1 na řízení, v nichž zjišťování skutkové podstaty přísxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx x x x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxci na základě pohlaví, směrnice 92/85/EHS a 96/34/ES;
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xrávních předpisů ve vztahu k opatřením uvedeným v písmenu a), s výjimkou mimosoudních řízení dobrovolné povahy nebo stanovených vnitrostátními právxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxalog
Článek 20
Subjekty v oblasti rovného zacházení
1. Členské státy určí jeden nebo více subjektů pověřených podporou, rozborem, sledováním a prxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxnů odpovědných za ochranu lidských práv nebo ochranu práv osob na vnitrostátní úrovni.
2. Členské státy zajistí, aby pravomoci těchto subjektů zahrnxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxem diskriminace při podávání stížností na diskriminaci;
b) provádění nezávislých studií týkajících se diskriminace;
c) zveřejňování nezávislýcx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xvropskými subjekty, například s budoucím Evropským institutem pro rovnost žen a mužů.
Článek 21
Sociální dialog
1. Členské státy přijmou v soulaxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, včetně například sledováním praxe na pracovištích, v přístupu k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání, jakož i sledováním kolektxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxi, povzbuzují členské státy sociální partnery, aniž je dotčena jejich samostatnost, aby podporovali rovnost mezi muži a ženami a pružné pracovní režixx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxech uvedených v článku 1 spadajících do oblasti působnosti kolektivního vyjednávání. Tyto dohody dodržují ustanovení této směrnice a vnitrostátnícx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxavatele, aby organizovaně a systematicky podporovali rovné zacházení s muži a ženami na pracovišti a v přístupu k zaměstnání, odbornému vzdělávání a pxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxi a ženami v podniku zaměstnancům nebo jejich zástupcům.
Takové informace mohou zahrnovat přehled o poměru počtu mužů a žen na různých úrovních organizxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxátními předpisy a zvyklostmi oprávněný zájem přispívat k boji proti diskriminaci na základě pohlaví za účelem podpory zásady rovného zacházení.
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxny všechny právní a správní předpisy, které odporují zásadě rovného zacházení;
b) byla nebo mohla být prohlášena za neplatná od samého počátku nebo abx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxstnanců a zaměstnavatelů nebo jakýchkoliv jiných ujednání, která odporují zásadě rovného zacházení;
c) systémy sociálního zabezpečení pracovníkx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxých vnitrostátních právních řádů nezbytná opatření stanovená vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi na ochranu pracovníků, včetně jejixx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxo soudní žalobu usilující o dodržování zásady rovného zacházení.
Článek 25
Sankce
Členské státy stanoví systém sankcí za porušování vnitrostátxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxovat náhradu škody poškozenému, musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi do 5. října 2005 a neprodleně jí oznxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy, kolektivními smlouvami nebo zvyklostmi povzbuzují zaměstnavatele nebo osoby odpovědné za přístup k odbornému vzdělávání k přijetí účinných opatxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxěstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání.
Článek 27
Minimální požadavky
1. Členské státy mohou zavést nebo zachovat ustanovení, ktxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxm důvodem pro snížení úrovně ochrany pracovníků v oblastech, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxh se od těch, které jsou platné v době, kdy byla tato směrnice oznámena, za předpokladu, že jsou dodržována ustanovení této směrnice.
Článek 28
Vztax x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxenství a mateřství.
2. Touto směrnicí nejsou dotčeny směrnice 96/34/ES a směrnice 92/85/EHS.
Článek 29
Uplatňování hlediska rovnosti mužů a žex
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x oblastech uvedených v této směrnici.
Článek 30
Šíření informací
Členské státy zajistí, aby všechny dotyčné osoby byly informovány všemi vhodnýxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 31
Zprávy
1. Do 15. února 2011 sdělí členské státy Komisi veškeré informace nezbytné k tomu, aby vypracovala zprávu pro Evrxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých podle čl. 141 odst. 4 Smlouvy, jakož i zprávy o těchto opatřeních a jejich provádění. Na základě těchto informací Komise přijme a zveřejní kažxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xlenské státy přezkoumávají pracovní činnosti uvedené v čl. 14 odst. 2, aby z hlediska společenského vývoje rozhodly, zda je opodstatněné zachovávat dxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Komise používání této směrnice a případně navrhne změny, které považuje za nezbytné.
Článek 33
Provedení
Členské státy uvedou v účinnost právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxná ustanovení dohodou. Členské státy mohou prodloužit lhůtu pro dosažení souladu s touto směrnicí o jeden rok, pokud je to nezbytné v zájmu zohlednění zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx předpisů.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášenxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxžují za odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení si stanoví členské státy.
Povinnost provést tuto směrnici do vnitrostátního práva sx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxobem změněna, vyplývá z předchozích směrnic.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmox x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xčinkem od 15. srpna 2009, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B přílohy I do vnitrostáxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx
Článek 35
Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 36
Určení
Txxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
xředsedkyně
P. LEHTOMÄKI
--------------
Pozn. ASPI: Text dokumentu včetně příloh naleznete ve formátu pdf na webové adrese http://eur-lex.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx věst. C 126 E, 30.5.2006, s. 33) a postoj Evropského parlamentu ze dne 1. června 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxxxx x xxxx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.