31991L0308

předcházení zneužití finančního systému k praní peněz

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (9)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (10)
... další položky
xxxxxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na čl. 57 odst. 2 první a třetí větu a čl. 100a této smlouvy,
s ohledex xx xxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxx, že využíváním úvěrových a finančních institucí k praní výnosů z trestné činnosti (dále jen "praní peněz") by mohlo docházet k narušování zdravého chaxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xomu, že nečinnost Společenství vůči praní peněz by mohla vést členské státy k tomu, aby za účelem ochrany svých finančních systémů přijímaly opatření, xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxho pohybu kapitálu a volného pohybu finančních služeb, které jednotná finanční oblast zahrnuje, pokud by nebyla na úrovni Společenství přijata určitx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx se zvyšuje povědomost o tom, že potírání praní peněz je jedním z nejúčinnějších prostředků, jak čelit této formě trestné činnosti, která představuje oxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxzinárodní spolupráce mezi soudními orgány a orgány činnými v trestním řízení, jak tomu bylo dosud v oblasti drog podle Úmluvy Organizace spojených nárxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xro veškerou trestnou činnost, podle Úmluvy Rady o praní peněz, vysledování, zajištění a propadnutí výnosů z trestné činnosti, otevřené k podpisu dne 8x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxční systém může sehrát vysoce účinnou úlohu; že v této souvislosti musí být zmíněny doporučení Rady Evropy ze dne 27. června 1980 a deklarace principů přxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxání finančního systému k praní peněz;
vzhledem k tomu, že praní peněz je obvykle prováděno v mezinárodním kontextu, aby mohl být nezákonný původ peněxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxla velice omezený účinek;
vzhledem k tomu, že všechna opatření přijímaná Společenstvím v této oblasti by měla být v souladu s ostatními akcemi podnikxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxčním výborem proti praní peněz", vytvořeným v červenci 1989 vrcholnou schůzkou sedmi nejvyspělejších zemí v Paříži;
vzhledem k tomu, že Evropský paxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předcházení xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xx x xraní peněz nedochází pouze v souvislosti s příjmy z nezákonných činností souvisejících s drogami, ale také v souvislosti s příjmy z jiné trestné činnosxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxhovaly na příjmy z takových činností do té míry, v jaké je pravděpodobné, že tyto příjmy povedou k operacím praní peněz, a aby takové dopady opravňovaly k xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xezbytnou podmínkou pro potírání tohoto jevu;
vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit, aby úvěrové a finanční instituce požadovaly prokázání totožxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxou peníze, využívat výhod anonymity k provádění trestné činnosti; že takováto ustanovení musí být rozšířena, pokud je to možné, na případné uživatele xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxně jako náležité doklady a záznamy obsahující dokumenty vztahující se k transakcím nebo jejich kopie, obdobně přípustné pro soudní řízení podle platnxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxnční instituce zkoumaly se zvláštní pozorností všechny transakce, u nichž pokládají pro jejich povahu za zvláště pravděpodobné, že souvisejí s praníx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxštní pozornost transakcím se třetími zeměmi, které neuplatňují na praní peněz standardy srovnatelné se standardy zavedenými Společenstvím nebo s jixxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxdovat na úvěrových a finančních institucích, aby písemně zaznamenávaly výsledky těch šetření, která jsou povinny provádět, a aby umožnily, že tyto výxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxněz, je úkolem, který nemůže být vykonáván orgány odpovědnými za potírání tohoto jevu bez spolupráce úvěrových a finančních institucí a orgánů, jež nax xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxjišťuje, aby takovéto informace byly předávány výše uvedeným orgánům bez varování dotyčných zákazníků, je nejúčinnějším způsobem uskutečňování téxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa porušení omezení ohledně sdělování informací;
vzhledem k tomu, že informace získané orgány podle této směrnice mohou být použity pouze v souvisloxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx postupů vnitřní kontroly a školicích programů v této oblasti úvěrovými a finančními institucemi jsou doplňkovými opatřeními, bez nichž by ostatní usxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xo celé nebo její části tak, na ta povolání a ty podniky, jejichž činnosti jsou zvláště vhodné pro účely praní peněz;
vzhledem k tomu, že je důležité, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxofese nebo činnosti, jejichž podmínky provozování byly sladěny na úrovni Společenství, jsou využívány k praní peněz;
vzhledem k tomu, že účinnost sxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx prováděny v různých mezinárodních orgánech, vyžadují v kontextu Společenství spolupráci mezi členskými státy a Komisí v rámci styčného výboru;
vzxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxní této směrnice v plné míře,
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
Článek 1
Pro účely této směrnice se rozumí:
- "úvěrovou institucí" úvěrová instituce, jak xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeného článku, nacházející se ve Společenství, těch úvěrových institucí, které mají sídlo mimo Společenství,
- "finanční institucí" podnik jixx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxu směrnice 89/646/EHS, nebo pojišťovnu s řádným povolením podle směrnice 79/267/EHS [6] naposledy pozměněné směrnicí 90/619/EHS [7], pokud prováxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxí sídlo mimo Společenství,
- "praním peněz" následující jednání, pokud je pácháno úmyslně:
- přeměna nebo převod majetku při vědomí, že tento majexxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxoli osobě, která se účastní páchání takové činnosti, aby se vyhnula právním následkům svého jednání,
- zatajení nebo zakrytí skutečné povahy, zdrojxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxnosti,
- nabytí, držení nebo užívání majetku při vědomí, v době jeho obdržení, že tento majetek pocházel z trestné činnosti nebo z účasti na takové činxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxdchozích odstavcích.
Vědomost, úmysl nebo záměr požadované jako náležitosti výše uvedených jednání mohou být odvozeny z objektivních skutkových xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx členského státu nebo na území třetí země.
- "majetkem" veškerá aktiva hmotné nebo nehmotné povahy, movitá nebo nemovitá, jakož i právní doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxluvy a jakákoli další trestná činnost stanovená pro účely této směrnice každým členským státem,
- "příslušnými orgány" vnitrostátní orgány členskxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxněz tak, jak je definováno v této směrnici, bylo zakázáno.
Článek 3
1. Členské státy zajistí, aby úvěrové a finanční instituce požadovaly prokázánx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxů, nebo při nabídce služeb úschovy.
2. Požadavek zjištění totožnosti se vztahuje také na veškeré transakce se všemi dalšími zákazníky, než s těmi, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xe zdají být spojeny. Tam, kde částka není známa ve chvíli, kdy je transakce prováděna, musí dotyčná instituce přistoupit k zjištění totožnosti, jakmilx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xojišťovacími společnostmi ve smyslu směrnice 79/267/EHS neprovádí, pokud tyto společnosti vykonávají činnost spadající do oblasti působnosti uvxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxjistné nepřesahuje 2500 ECU. Jestliže pravidelné pojistné nebo splátky pojistného v kterémkoli daném roce překročily hranici 1000 ECU, požaduje se zxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxmu zabezpečení, uzavíranému na základě pracovní smlouvy nebo zaměstnání pojištěnce za předpokladu, že tyto pojistné smlouvy neobsahují doložku o doxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxejících odstavcích jednají svým vlastním jménem, nebo tam, kde je jisté, že nejednají svým vlastním jménem, přijímají úvěrové nebo finanční institucx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxádějí tuto zjištění totožnosti i v případech, kde je částka transakce nižší než stanovená mez, kdykoli existuje podezření z praní peněz.
7. Na úvěrovx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe podle této směrnice.
8. Členské státy mohou stanovit, že požadavky zjištění totožnosti při transakcích podle odstavců 3 a 4 jsou splněny, pokud je sxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxem odstavce 1.
Článek 4
Členské státy zajistí, aby úvěrové a finanční instituce uchovávaly následující doklady, použitelné jako důkaz při jakémkxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxiku vztahu se zákazníkem,
x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxitrostátních zákonů, nejméně po dobu pěti let od provedení transakcí.
Článek 5
Členské státy zajistí, aby úvěrové a finanční instituce zkoumaly sx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxánek 6
Členské státy zajistí, aby úvěrové a finanční instituce a jejich vedoucí pracovníci a zaměstnanci plně spolupracovali s orgány odpovědnými zx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x poskytováním všech potřebných informací těmto orgánům na jejich žádost v souladu s postupy stanovenými platnými zákony.
Informace poskytované poxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxformace nacházejí. Tyto informace běžně poskytuje(í) osoba(y) určená(é) úvěrovými a finančními institucemi v souladu s postupy stanovenými v čl. 11 xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xšak mohou stanovit, že tyto informace mohou být použity také pro jiné účely.
Článek 7
Členské státy zajistí, aby se úvěrové a finanční instituce zdrxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxny mohou za podmínek stanovených jejich vnitrostátními zákony vydat příkaz k neprovedení takové operace. Tam, kde existuje podezření, že určitá tranxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, vyrozumí dotyčné instituce příslušné orgány bezprostředně po jejím provedení.
Článek 8
Úvěrové a finanční instituce a jejich vedoucí pracovníxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxx xx xxxxíhá vyšetřování ohledně praní peněz.
Článek 9
Prozrazení informací v dobré víře orgánům odpovědným za potírání praní peněz zaměstnancem nebo vedxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxouvou nebo právními nebo správními předpisy, a nezakládá jakoukoli odpovědnost úvěrové či finanční instituce, jejich ředitelů nebo zaměstnanců.
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxch nebo jakýmkoli jiným způsobem odhalí skutečnosti, které by mohly nasvědčovat praní peněz, informovaly orgány odpovědné za potírání praní peněz.
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxcházení a zabránění operacím vztahujícím se k praní peněz;
2. učinily odpovídající opatření, aby jejich zaměstnanci byli informováni o ustanoveníxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
Členské státy zajistí, aby působnost této směrnice byla celá nebo z části rozšířena i na další povolání a kategorie podniků, než jsou úvěrové nebo finxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx
Článek 13
1. Při Komisi se zřizuje styčný výbor (dále jen "výbor"). Jeho úkolem je:
a) aniž jsou dotčeny články 169 a 170 Smlouvy, napomáhat harmonicxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxžuje za užitečnou;
b) napomáhat konzultaci mezi členskými státy o přísnějších a dodatečných podmínkách a závazcích, které by mohly být ustanoveny nx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxravy považované za nezbytné, zejména pro sladění účinků článku 12;
d) zkoumat, zda by některá povolání nebo kategorie podniků měly být zahrnuty do půxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxoru není hodnotit oprávněnost rozhodnutí učiněných příslušnými orgány v jednotlivých případech.
3. Výbor je složen z osob jmenovaných členskými sxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxbo na žádost delegace některého členského státu.
Článek 14
Každý členský stát přijme odpovídající opatření k zajištění provedení všech ustanovexx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxhou přijmout nebo ponechat v platnosti přísnější opatření v oblasti, na kterou se vztahuje tato směrnice, za účelem předcházení praní peněz.
Článek xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxření přijatá členskými státy podle odstavce 1 musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxlasti působnosti této směrnice.
Článek 17
Jeden rok po 1. lednu 1993, kdykoli to bude nezbytné a alespoň v tříletých intervalech vypracuje Komise zxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxe 10. června 1991.
Za Radu
předseda
J.-C. Juncker
[1] Úř. věst. C 106, 28.4.1990, s. 6 aÚř. věst. C 319, 19.12.1990, s. 9.
[2] Úř. věst. C 324, 24.xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx 1.
[7] Úř. věst. L 330, 29.11.1990, s. 50.
--------------------------------------------------
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.