31990L0618

změna směrnice 73/239/EHS a 88/357/EHS

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (3)
Vztah
... další položky
... další položky
xxxxxxxx
xxxx
xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnských států týkajících se přímého pojištění jiného než životního, zejména ve vztahu k pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxst. 2 a na článek 66 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise (1),
ve spolupráci s Evropským parlamentem (2),
s ohledem na stanovisko Hospodářského a soxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xrávních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu (4) (dále jen „první směrnice“) a xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xtanoví opatření k usnad nění účinného výkonu volného pohybu služeb a kterou se mění směrnice 73/239/EHS (5)(dále jen „druhá směrnice“);
vzhledem k txxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxacet se nejen na pojistitele usazené v jejich zemi, ale také na pojistitele se sídlem ve Společenství usazené v jiných členských státech;
vzhledem k toxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxedených ustanovení bylo v dané etapě shledáno nevhodným vzhledem ke zvláštním pravidlům přijatým orgány členských států kvůli povaze a sociálním dopxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xynětí se týkalo pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, kromě pojištění občanskoprávní odpovědnosti dopravce;
vzhlxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxjištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (kromě pojištění občanskoprávní odpovědnosti dopravce);
vzhledem k tomu, že s vxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xtanovit možnost zacházení s velkými riziky ve smyslu článku 5 uvedené směrnice;
vzhledem k tomu, že xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxidlech bez vlastního pohonu pro provoz na pozemních komunikacích nebo u pojištění ztráty těchto vozidel;
vzhledem k tomu, že směrnice 88/357/EHS stxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxch a správních předpisů týkajících se soupojištění v rámci Společenství (1), mají být velkými riziky ve smyslu směrnice 88/357/EHS; že začlenění pojixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xahrnuta do seznamu odvětví, která mohou být kryta soupojištěním ve Společenství;
vzhledem k tomu, že směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxsti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (2) naposledy pozměněná směrnicí 90/232/EHS (3) spočívá na systému zelených karet a dohodácx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxytnout členským státům přechodnou úpravu pro postupné uplatňování zvláštních ustanovení této směrnice vztahujících se k zacházení s velkými riziky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxování systému zelených karet a dohod mezi národními kancelářemi pojistitelů občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel požadovat, axx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xleny kanceláře pojistitelů v uvedeném členském státě a podílely se na jejich financování;
vzhledem k tomu, že směrnice Rady 84/5/EHS ze dne 30. prosixxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxsledy pozměněná směrnicí 90/232/EHS, uložila členským státům, aby zřídily nebo schválily určitý subjekt (garanční fond), jenž odškodňuje poškozenx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel v členském státu v rámci poskytování služeb, aby se staly členy garančního fonxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxí zvýšených rizik se vztahují na všechny pojišťovny, které kryjí rizika prostřednictvím provozovny na jejich území; že účelem těchto pravidel je zajixxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxdou mít možnosti uzavírat toto pojištění; že by členským státům mělo být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxračují to, co je nezbytné k dosažení zmíněného účelu;
vzhledem k tomu, že v oblasti pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxkytly v nevýhodnějším postavení nebo aby jim nebyly způsobeny větší nesnáze, když pojistitel občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozixxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxny pravidly vztahujícími se na poskytovatele služeb v členském státu, v němž je usazen, mělo být stanoveno, že členský stát, ve kterém jsou služby poskyxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxormace týkající se plnění a který bude mít dostatečnou pravomoc pro zastupování pojišťovny vůči poškozeným osobám, které by mohly uplatňovat nárok na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxhoto členského státu, pokud jde o tyto nároky na náhradu škody;
vzhledem k tomu, že lze také požadovat, aby tento zástupce zastupoval pojišťovnu před pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxvozu motorových vozidel;
vzhledem k tomu, že by měl být stanoven pružný postup, který umožní posoudit vzájemnost se třetími zeměmi na úrovni Společenxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxvřené ostatnímu světu, zlepšovat liberalizaci globálních finančních trhů ve třetích zemích; že proto tato směrnice upravuje postup pro jednání se třxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxní nových povolení,
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
Článek 1
Pro účely této směrnice se rozumí:
a) „vozidlem“ vozidlo podle definice uvedené v čl. 1 bodě 1 smxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxbjekt uvedený v čl. 1 bodě 4 směrnice 84/5/EHS;
d) „mateřskou společností“ mateřská společnost podle definice uvedené v článcích 1 a 2 směrnice 83/349xxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xceřiné společnosti se také považuje za dceřinou společnost mateřské společnosti, která stojí v čele těchto pojišťoven.
Článek 2
V čl. 5 prvním podoxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxx xx x xx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxx x
1. V hlavě III směrnice 73/239/EHS se nadpis nahrazuje tímto:
„HLAVA III A
Pravidla pro agentury nebo pobočky usazené uvnitř Společenství a náležejxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxx xxx x
xravidla pro dceřiné společnosti mateřských společností řídících se právem třetí země a pro nabývání podílů těmito mateřskými společnostmi“
Článex x
x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx x xaždém povolení vydaném přímé nebo nepřímé dceřiné společnosti, jejíž jedna nebo více mateřských společností se řídí právem třetí země. Komise uvědomx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxým se tato pojišťovna stává její dceřinou společností. Komise uvědomí výbor pro pojišťovnictví, který zřídí Rada na návrh Komise.
Je-li vydáno povolxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxikována v oznámení, které zašlou příslušné orgány Komisi.
Článek 29b
1. Členské státy uvědomí Komisi o všech obecných potížích, s nimiž se jejich pojxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xoté pravidelně vypracuje Komise zprávu o tom, jak se zachází s pojišťovnami Společenství ve třetích zemích ve smyslu odstavců 3 a 4 při usazování, výkonx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
3. Jestliže Komise na základě zpráv uvedených v odstavci 2 nebo na základě jiných informací zjistí, že některá třetí země neposkytuje pojišťovnám Spolxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxvídající zmocnění k jednání s cílem získat pro pojišťovny Společenství srovnatelné příležitosti v hospodářské soutěži. Rada rozhodne kvalifikovanxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xřetí zemi nezachází tak, aby na vnitrostátní úrovni měly stejné příležitosti v hospodářské soutěži, jaké mají domácí pojišťovny, a že nejsou dány podmxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxí jednání rozhodnuto postupem podle aktu o zřízení výboru pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxí podaných v okamžiku přijetí rozhodnutí nebo později podaných žádostí o povolení a
— o nabývání podílů přímými nebo nepřímými mateřskými společnostxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx výsledků jednání může Rada na návrh Komise rozhodnout kvalifikovanou většinou, že se tato opatření budou používat i nadále.
Tato omezení nebo pozastxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xa získávání podílů v pojišťovacích podnicích ve Společenství těmito pojišťovnami nebo dceřinými společnostmi.
5. Jestliže Komise zjistí, že došlo x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxlečnosti, jejíž jedna nebo více mateřských společností se řídí právem dotyčné třetí země;
b) o všech záměrech takové pojišťovny získat v některé pojixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy se třetí zemí uvedené v odstavci 3 a 4 nebo když se opatření uvedená v odst. 4 druhém a třetím pododstavci přestanou uplatňovat.
6. Opatření přijatá podxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístup k činnosti v pojištění a její výkon.“
Článek 5
V čl. 12 odst. 2 druhém pododstavci směrnice 88/357/EHS se zrušují druhá a třetí odrážka.
Člxxxx x
x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm své provozovny v členském státě kryje riziko zařazené do odvětví 10 bodu A přílohy směrnice 73/239/EHS (kromě občanskoprávní odpovědnosti dopravcxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxdní kanceláře a garančního fondu tohoto státu a podílela se na jejich financování.
Na pojišťovně však nesmí být požadováno, aby provedla jakoukoli plxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxí služeb, kromě plateb či příspěvků vypočtených na stejném základě jako u pojišťoven kryjících rizika spadající do odvětví 10 (kromě občanskoprávní oxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxě nebo počtu rizik, jež jsou v uvedeném odvětví v uvedeném státě kryta.
3. Tato směrnice nezbavuje pojišťovnu poskytující služby případné povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx osoby uplatňující nároky z událostí vzniklých na jeho území se nedostanou do méně výhodné situace v důsledku toho, že pojišťovna kryje riziko zařazené xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxuto účelu musí členský stát, ve kterém jsou poskytovány služby, na pojišťovně vyžadovat, aby ustanovila zástupces bydlištěm nebo usazeného na jeho úzxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k poškozeným osobám uplatňujícím nároky, včetně zmocnění k vyplácení částek odpovídajících nárokům na náhradu škody, i pravomoc zastupovat tuto pojxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxx také požadovat, aby zastupoval pojišťovnu před příslušnými orgány členského státu, ve kterém jsou poskytovány služby, při kontrole existence a platxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxnoveném zástupci požadovat, aby jménem pojišťovny, která jej ustanovila, vykonával jiné činnosti, než jsou uvedeny ve druhém a třetím pododstavci. Uxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxení pobočky nebo agentury ve smyslu čl. 6 odst. 2 písm. b) směrnice 73/239/EHS a tento zástupce není provozovnou ve smyslu čl. 2 písm. c) této směrnice.“
xxxxxx x
xx x xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxlí pojišťovna poskytovat služby kryjící rizika zařazená do odvětví 10, kromě občanskoprávní odpovědnosti dopravce, může požadovat, aby pojišťovna
x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxelů a garančního fondu členského státu, ve kterém jsou poskytovány služby.“
Článek 8
V čl. 21 odst. 2 směrnice 88/357/EHS se doplňuje nový pododstaxxxx xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
x xxxxxx xx xměrnice 88/357/EHS se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1. Každá provozovna musí svému orgánu dozoru sdělit výši předepsaného pojistného nesníženého o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xtanoví takto:
— úraz a nemoc (1 a 2),
— pojištění motorových vozidel (3, 7 a 10, se specifikací údajů týkajících se xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxh prostředků a pojištění přepravy zboží (4, 5, 6, 7, 11 a 12),
— obecná občanskoprávní odpovědnost (13),
— úvěr a záruka (kauce) (14 a 15),
— ostatní odvxxxx xxxx xx x xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxek 10
V čl. 27 odst. 1 směrnice 88/357/EHS se poslední pododstavec nahrazuje tímto:
„Odchylka povolená od 1. ledna 1995 se vztahuje pouze na smlouvy kxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xlánek 11
Bez ohledu na čl. 23 odst. 2 směrnice 88/357/EHS může v případě velkého rizika ve smyslu čl. 5 písm. d) směrnice 73/239/EHS zařazeného do odvěxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxné smlouvě podléhá dozoru orgánů tohoto členského státu a stanovuje se podle pravidel tohoto státu, nejsou-li taková pravidla, v souladu s praxí obvykxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxytí těchto rezerv rovnocennými a odpovídajícími aktivy podléhá dozoru orgánů uvedeného členského státu v souladu s pravidly nebo praxí tohoto státu dx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxdu s pravidly nebo praxí tohoto státu do dne, do kterého musí členské státy dosáhnout souladu se třetí směrnicí o neživotním pojištění.
Článek 12
Člexxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx.
Předpisy pozměněné podle prvního pododstavce se použijí do 24 měsíců ode dne oznámení této směrnice.
Článek 13
Tato směrnice je určena členským sxxxxxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xx xx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.