31990L0605

změna směrnice 78/660/EHS a směrnice 83/349/EHS

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (7)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
xxxxxxxx
xxxx
xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxh účetních závěrkách, pokud se jedná o oblast jejich působnosti
(90/605/EHS)
RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xhledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru (3),
vzhledem k tomu, že směrnice 78/660/EHS (4) naposledy pozměněná směrnicí 90/604/EHS xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí třetím osobám žádné jiné záruky, než svá čistá aktiva;
vzhledem k tomu, že v souladu se směrnicí 83/349/EHS (6) naposledy pozměněnou směrnicí 90/6xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx/EHS;
vzhledem k tomu, že ve Společenství je značný a stále rostoucí počet veřejných obchodních společností a komanditních společností, přičemž všixxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxolečníky s neomezeným ručením mohou být také společnosti, které se neřídí právem členských států, ale jejichž právní forma je srovnatelná s formami uvxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xpolečnosti a komanditní společnosti nevztahovaly předpisy Společenství;
vzhledem k tomu, že ustanovení týkající se oblasti působnosti obou uvedexxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxníkem s neomezeným ručením je společnost s ručením omezeným, byly uvedeny v komentáři k účetní závěrce takového společníka;
vzhledem k tomu, že povinxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxlečníkovi s neomezeným ručením; že by také mělo být možné zahrnout tyto společnosti do konsolidované účetní závěrky sestavované takovým společníkem xxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxž znesnadňuje uplatňování povinnosti vedení účetnictví vůči těmto společnostem; že právě v těchto případech je nutné zavést zvláštní předpisy podle xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xUTO SMĚRNICI:
Článek 1
Směrnice 78/660/EHS se mění takto:
1. V čl. 1 odst. 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:
„Koordinační opatření předxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxndelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
b) v Belgii:
la société en nom collectif de vennootschap onder firma,
la société en commandité simxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxciété en commandite simple;
e) v Řecku:
i omorrithmos etaireia, i eterorrithmos etaireia;
f) ve Španělsku:
sociedad colectiva, sociedad en comanxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxandita semplice;
i) v Lucembursku:
la société en nom collectif, la société en commandite simple;
j) v Nizozemsku:
de vennootschap onder firma, de cxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxhips, limited partnerships, unlimited companies,
v nichž jsou všichni společníci s neomezeným ručením společnosti forem uvedených v prvním pododsxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Tato směrnice se vztahuje rovněž na formy společností nebo podniků uvedené v druhém pododstavci, jejichž všichni společníci s neomezeným ručením jsox xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxx xx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxlo a právní forma každého z podniků, v nichž je společnost nebo podnik společníkem s neomezeným ručením. Tuto informaci je možné vypustit, je-li nevýznxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxx
xx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx x třetím pododstavci (dotčená společnost) může tuto společnost osvobodit od povinnosti zveřejňovat roční účetní závěrku podle článku 3 směrnice 68/1xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxnosti uvedené v čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci, které se řídí právem jiných členských států, než je členský stát, jehož právem se řídí dotyčná společnoxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxmezeným ručením jsou společnosti, které se neřídí právem žádného členského státu, avšak jejich právní forma je srovnatelná s formami uvedenými ve směxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxípad, že povinnost zveřejnit účetní závěrky stanovená v tomto odstavci není splněna, musí být stanoveny přiměřené sankce.“
4. Vkládá se nový článek, xxxxx xxxx
xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxé jsou společníky s neomezeným ručením ve všech společnostech uvedených v čl. 1 odst. 1 druhém a třetím pododstavci (dotčená společnost), sestavovalyx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
V takovém případě se tato směrnice na příslušný subjekt nevztahuje.
2. Členské státy nemusí uplatňovat tuto směrnici na dotčenou společnost, pokud
xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v této společnosti a řídí se právem jiného členského státu;
b) dotčená společnost je zahrnuta do konsolidované účetní závěrky, kterou se sestavuje, oxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxtní závěrky větší skupiny podniků sestavované, ověřované a zveřejňované v souladu se směrnicí Rady 83/349/EHS mateřským podnikem řídícím se právem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xdělit komukoli jméno společnosti, která zveřejňuje účetní závěrku.“
Článek 2
Směrnice 83/349/EHS se mění takto:
1. V čl. 4. odst. 1 se doplňuje noxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxna z forem společností uvedených v čl. 1 odst. 1 druhém nebo třetím pododstavci směrnice 78/660/EHS.“
2. V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2. Čxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxch v čl. 4 odst. 1 této směrnice nebo v čl. 1 odst. 1 druhém nebo třetím pododstavci směrnice 78/660/EHS.“
Článek x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxí Komisi.
2. Členské státy mohou stanovit, že se předpisy uvedené v odstavci 1 poprvé použijí pro roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky zx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 4
Tato směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne 8. listopadx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.