31990L0365

právo pobytu zaměstnaných osob

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (24)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (30)
... další položky
Články a jiné dokumenty (24)
... další položky
xxxxxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(90/365/EHS)
RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 235 tétx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru [3],
vzhledem k tomu, že čl. 3 písm. c) Smlouvy stanoví, že činnosti Společenství zahrnují za podmínek stanovených ve Smlouvě odstranění překxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu v souladu s ustanoveními Smlouvy;
vzxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxh, v nichž vykonávají svoji pracovní činnost; že je žádoucí, aby toto právo pobytu bylo též udělováno osobám, které přestaly vykonávat svoji pracovní čxxxxxxx x xx x x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxu se nesmějí stát nepřiměřeným zatížením veřejných financí hostitelského členského státu;
vzhledem k tomu, že podle článku 10 nařízení (EHS) č. 140xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxvolání oprávněni pobírat tyto dávky a důchody dále, i pokud pobývají na území jiného členského státu, než ve kterém se má sídlo instituce příslušná pro jxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx že na oprávněné osoby podle této směrnice by se měla vztahovat správní opatření podobná těm, která jsou stanovena zejména směrnicí 68/630/EHS [6] a směxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xMĚRNICI:
Článek 1
1. Členské státy udělí právo pobytu státním příslušníkům členských států, kteří vykonávali činnost jako zaměstnané osoby nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxbního nebo starobního důchodu nebo důchodu z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v dostatečné výši, jež zabrání, aby se stali během svého pobytu břexxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxištění pro všechna rizika.
Prostředky žadatele jsou považovány za dostačující, jsou-li vyšší než úroveň prostředků, pod kterou hostitelský člensxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxálního zabezpečení vyplácené hostitelským členským státem.
2. Právo usadit se v jiném členském státě spolu s osobou mající právo pobytu mají bez ohlxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxedci jeho manžela nebo její manželky.
Článek 2
1. Právo pobytu se prokazuje předložením dokladu s názvem "povolení k pobytu pro státního příslušníxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxné, požadovat prodloužení doby platnosti povolení na konci prvních dvou let pobytu. Nemá-li rodinný příslušník státní příslušnost členského státu, xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxí povolení k pobytu nebo dokladu o pobytu může členský stát žadatele žádat pouze o to, aby předložil platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas a prokázaxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx
xx xxxxxx x x xx xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxící právo pobytu podle této směrnice.
Manžel nebo manželka a vyživované děti státního příslušníka majícího právo pobytu na území členského státu jsxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xtátu, i pokud nejsou státními příslušníky žádného členského státu.
Členské státy se nesmějí odchýlit od ustanovení této směrnice, s výjimkou důvodx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xtávající právní předpisy o nabývání objektů sloužících k vedlejšímu bydlení.
Článek 3
Právo pobytu trvá, pokud oprávněné osoby splňují podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxnice a předloží ji Evropskému parlamentu a Radě.
Článek 5
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxu dne 28. června 1990.
Za Radu
předsedkyně
M. Geoghegan-quinn
[1] Úř. věst. C 191, 28.7.1989, s. 3 a Úř. věst. C 26, 3.2.1990, s. 19.
[2] Stanovixxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xř. věst. L 143, 29.5.1981, s. 1.
[6] Úř. věst. L 257, 19.10.1968, s. 13.
[7] xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.