Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (39)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (26)
... další položky
Články a jiné dokumenty (22)
... další položky

31990L0364 právo pobytu

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxo hospodářského společenství, a zejména na článek 235 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise [1],
s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [xxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrnují za posmínek stanovených ve Smlouvě odstranění překážek volného pohybu osob mezi členskými státy;
vzhledem k tomu, že článek 8aSmlouvy stanovxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, služeb a kapitálu v souladu s ustanoveními Smlouvy;
vzhledem k tomu, že pro zajištění tohoto volného pohybu je třeba harmonizovat vnitrostátní přexxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xožívající práva pobytu se nesmějí stát nepřiměřeným zatížením veřejných financí hostitelského členského státu;
vzhledem k tomu, že výkon práva poxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxtahovat správní opatření podobná těm, která jsou stanovena zejména směrnicemi 68/360/EHS [4] a 64/221/EHS [5];
vzhledem k tomu, že Smlouva neposkxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxátním příslušníkům členských států, kterým toto právo nevzniklo na základě jiných ustanovení práva Společenství, a jejich rodinným příslušníkům uvxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě a mají dostatečné finanční prostředky, aby se během svého pobytu nestali zátěží pro sociální pomoc hostitelského členského státu.
Prostředkx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxat sociální pomoc svým státním příslušníkům, přičemž se berou v úvahu osobní poměry žadatele a popřípadě osob přijatých na základě odstavce 2.
Nemůžxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení vyplácené hostitelským členským státem.
2. Právo usadit se v jiném členském státě spolu s osobou mající právo pobytu mají bez ohledu na sxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxho manžela nebo její manželky.
Článek 2
1. Právo pobytu se prokazuje předložením dokladu s názvem "povolení k pobytu pro státního příslušníka členxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxík státní příslušnost členského státu, je mu vydán doklad o pobytu se stejnou dobou platnosti, jakou má doklad vydaný státnímu příslušníku, od nějž se oxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxz totožnosti nebo cestovní pas a prokázal, že splňuje podmínky stanovené článkem 1.
2. Články 2 a 3, čl. 6 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a článek 9 směrnice 68/xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo pobytu na území členského státu jsou oprávněni vykonávat jakoukoliv pracovní činnost jako zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně čixxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxanovení této směrnice, s výjimkou důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví. V tomto případě se použije směrnice 64/221/Exxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxx pokud oprávněné osoby splňují podmínky stanovené článkem 1.
Článek 4
Komise vypracuje nejpozději do tří let od provedení této směrnice a poté každx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xředpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 1992. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Článek 6
Tato směrnice je uxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx x x xxx xěst. C 26, 3.2.1990, s. 22.
[2] Stanovisko ze dne 13. června 1990 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
[3] Úř. věst. C 329, 30.12.1989, s. 25.
[xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.