31990L0313

svoboda přístupu k informacím o životním prostředí

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (14)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (3)
... další položky
Články a jiné dokumenty (7)
... další položky
xxxxxxxx xxxx
xx xxx xx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 130s této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise [1],
s ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxími programy Evropských společenství pro životní prostředí z let 1973 [4], 1977 [5] a 1983 [6], a především akčním programem z roku 1987 [7], který vyzývx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx k tomu, že Rada Evropských společenství a zástupci vlád členských států, kteří se sešli na zasedání Rady, uvádějí ve svém usnesení ze dne 19. října 1987 o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx aby se ve shodě s odpovědností, kterou na sebe Společenství a členské státy vzaly, soustředila činnost Společenství i členských států na určité priorixxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxímu programu Evropských společenství pro životní prostředí [9] zdůraznil, že "přístup k informacím musí být všem občanům umožněn pomocí zvláštního pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k lepší ochraně životního prostředí;
vzhledem k tomu, že jakékoli rozdíly mezi platnými právními předpisy členských států týkajícími se přístupu k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxm prostředí a též nerovných podmínek hospodářské soutěže;
vzhledem k tomu, že všem fyzickým či právnickým osobám ve Společenství je nezbytné zajistxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxrmacím o činnosti či opatřeních, které nepříznivě ovlivňují nebo by mohly nepříznivě ovlivnit životní prostředí, a o činnostech či opatřeních, které xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxm k tomu, že takové zamítnutí žádosti o poskytnutí informací musí orgán veřejné moci zdůvodnit;
vzhledem k tomu, že žadateli musí být dána možnost se pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxé jsou v držení organizací veřejně odpovědných za záležitosti životního prostředí a které jsou pod dohledem orgánů veřejné moci;
vzhledem k tomu, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
vzhledem k tomu, že použití této směrnice by mělo podléhat přezkoumání s přihlédnutím k získaným zkušenostem,
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
xxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxto informací a stanovit základní podmínky, za kterých by měly být tyto informace poskytovány.
Článek 2
Pro účely této směrnice se:
a) "informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx živočichů, rostlin, krajiny a přírodních krajinných útvarů, dále činností (včetně činností, které mají rušivé účinky, jako například hluk) a opatřexx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxé složky chránit, a to včetně správních opatření a programů řízení životního prostředí;
b) "orgánem veřejné moci" rozumí jakýkoli orgán na celostátxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxonodárnou.
Článek 3
1. S výhradou ustanovení tohoto článku zajistí členské státy, aby orgány veřejné moci byly povinny zpřístupnit informace o žixxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxvání těchto informací.
2. Členské státy mohou žádost odmítnout, jestliže by souhlas mohl nepříznivě ovlivnit:
- důvěrnost jednání orgánů veřejnx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxní (včetně disciplinárního řízení) nebo předmětem předběžného šetření,
- obchodní a průmyslové tajemství, včetně ochrany duševního vlastnictvíx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxly poskytnout,
- materiály, jejichž zveřejnění by mohlo prostředí, k němuž se vztahuje, spíše uškodit.
Informace, které jsou v držení orgánů veřexxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxmítnuta, jestliže se vztahuje k nedokončeným dokumentům, nezpracovaným údajům či ke sdělením pro vnitřní potřebu orgánu, dále tam, kde je žádost očivxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxdost zamítnuta, musí být uveden důvod zamítnutí.
Článek 4
Osoba, která se domnívá, že její žádost o informace byla bezdůvodně zamítnuta anebo ignoxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxními předpisy.
Článek 5
Členské státy mohou stanovit za poskytnutí výše zmíněných informací poplatek, jeho výše však nesmí překročit přiměřenou xxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xdpovědných za záležitosti životního prostředí a pod dohledem xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x x xx x xx xxx xxxxxxxxnictvím příslušných orgánů veřejné moci, nebo přímo prostřednictvím dané organizace.
Článek 7
Členské státy učiní nezbytné kroky k tomu, aby bylx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxh stav životního prostředí.
Článek 8
Čtyři roky po dni uvedeném v čl. 9 odst. 1 poskytnou členské státy Komisi souhrn získaných zkušeností, na jejicxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xtáty uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 1992. Neprodleně o tom uvědomí Komisi.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxnek 10
Tato směrnice je určena členským státům.
V Lucemburku dne 7. června 1990.
Za Radu
předseda
P. Flynn
[1] Úř. věst. C 335, 30.12.1988x xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx977, s. 1.
[6] Úř. věst. C 46, 17.2.1983, s.1.
[7] Úř. věst. C 70, 18.3.1987, s. 3
[8] Úř. věst. C 289, 29.10.1987, s. 3.
[9] Úř. věst. C 156, 15.6.198xx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.